Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála idir an tAontas agus an Mholdóiv

Shínigh an tAontas agus Poblacht na Moldóive Comhaontú Comhlachais i mí an Mheithimh 2014 agus tá éifeacht iomlán ag an gcomhaontú ó mhí Iúil 2016. Tá an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST) ina dhlúthchuid den Chomhaontú. Laghdaíonn sé na taraifí a bhíonn roimh ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag onnmhairiú chuig an Moldóiv agus déantar nósanna imeachta custaim níos éifeachtúla dá bharr. Ina theannta sin, éascaíonn an comhaontú trádáil a thuilleadh trí reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta na Moldóive, lena n-áirítear caighdeáin, a chomhfhogasú de réir a chéile le reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta an Aontais.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Síníodh an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Moldóive i mí an Mheithimh 2014 agus tá éifeacht iomlán aige ó mhí Iúil 2016.

Féach téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

An comhaontú comhlachais

 • a dhéanann sé níos éasca duit onnmhairiú agus allmhairiú ó Phoblacht na Moldóive (dá ngairtear ‘an Mholdóiv’ anseo feasta)
 • laghdaíonn sé taraifí agus cumasaíonn sé nósanna imeachta custaim a dhéanamh go héifeachtúil agus go tapa

Ina theannta sin, bunaítear leis an gcomhaontú próiseas de réir a chéile chun reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta na Moldóive a chomhfhogasú do reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta AE, mar shampla i réimse na gcaighdeán, agus ar an gcaoi sin déantar trádálaí a éascú tuilleadh.

Cé atá in ann easpórtáil ón AE chuig an Moldóiv faoi Chomhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv?

Más cuideachta atá cláraithe i mBallstát den Aontas Eorpach thú, agus má tá dearbhú custaim bailí faighte agat – agus más gá, ceadúnas onnmhairiúcháin – is féidir leat easpórtáil faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Mholdóiv.

Cé atá in ann easpórtáil chuig AE ón Moldóiv faoi Chomhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv?

Chun easpórtáil chuig an Aontas Eorpach faoin gcomhaontú idir an tAontas agus an Mholdóiv, ní mór duit a bheith i do chuideachta atá cláraithe i bPoblacht na Moldóive.

 

Tá an tAontas ar cheann de na comhpháirtithe trádála is mó atá ag an Moldóiv. I measc na bpríomhearraí trádála idir an tAontas agus an Mholdóiv tá innealra agus fearais, táirgí glasraí, teicstílí agus earraí teicstíle, chomh maith le bunmhiotail.

Taraifí

Earraí tionsclaíocha

Ar dháta theacht i bhfeidhm sealadach an chomhaontaithe, chuir an tAontas deireadh le gach taraif ar tháirgí tionsclaíocha ón Moldóiv, agus chuir an Mholdóiv deireadh de réir a chéile le taraifí do tháirgí áirithe thar idirthréimhse 3 go 5 bliain, amhail

 • cineálacha áirithe plaistigh agus táirgí comhchosúla
 • troscán
 • táirgí teicstíle éagsúla (e.g. cairpéid agus éadaí)

Chuir an Mholdóiv deireadh go hiomlán lena taraifí ar na táirgí sin faoin 1 Meán Fómhair 2019.

Earraí talmhaíochta

Leis an gcomhaontú, laghdaítear na taraifí ar tháirgí talmhaíochta freisin.

Chomhaontaigh an Mholdóiv deireadh a chur leis na taraifí don chuid is mó dá táirgí talmhaíochta tar éis idirthréimhse nach faide ná deich mbliana. Tá sé seo ábhartha, mar shampla, i gcás

 • fíonta
 • roinnt ullmhóidí bia

Ina theannta sin, tá gealltanas tugtha ag an Moldóiv deireadh a chur le taraifí faoi tharaif-chuótaí sonracha (TRQ) le haghaidh roinnt táirgí íogaire amhail

 • muiceoil
 • éanlaith chlóis
 • táirgí déiríochta
 • táirgí feola próiseáilte
 • siúcraí

Déantar na taraif-chuótaí a dheonaítear d’onnmhairí AE de na táirgí sin chuig an Moldóiv a shainmhíniú sa Sceideal Lamháltas in Iarscríbhinn XV-D mar seo a leanas:

An Mholdóiv – Cuóta ráta taraife (i dtonaí)

 

2020

2021

2022

1. Muiceoil *

4,500

5,000

5,500

2. Éanlaith chlóis *

5,000

5,500

6,000

3. Déiríocht *

1,500

2,000

 

4. Feoil phróiseáilte

1,700

   

5. Siúcraí *

7,000

8,000

9,000

6. Milseoirí

640

   

* rinneadh athbhreithniú ar na cuótaí muiceola, éanlaithe clóis, déiríochta agus siúcraí in 2020

Ar a sheal, chuir an tAontas deireadh lena tharaifí ar tháirgí talmhaíochta ón gcéad lá ar aghaidh, cé is moite de tháirgí íogaire ar leith, a gcuireann sé cuótaí rátaí taraife i bhfeidhm ina leith freisin. Ciallaíonn sé sin nach féidir ach méid teoranta táirgí íogaire a thrádáil saor ó dhleachtanna gach bliain. Sainítear na méideanna beachta in Iarscríbhinn 15A a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais.

Déantar na taraif-chuótaí a dheonaítear d’onnmhairí na dtáirgí sin isteach san Aontas Eorpach a shainmhíniú in Iarscríbhinn XV-A Táirgí atá faoi réir Cuótaí Ráta Taraife Bliantúil Saor ó Dhleacht (Aontas) mar seo a leanas:

Cuóta ráta taraife AE (i dtonaí)*

Trátaí 2,000
Gairleog 220
Fíonchaora boird 20,000
Úlla 40,000
Silíní úra 1,500,000
Plumaí 15,000 
Sú fíonchaor 500

Bainistítear na cuótaí sin ar bhonn prionsabail ‘tús freastail ar an gceann is túisce’. Maireann an tréimhse iarratais ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig. Sula n-onnmhairí tú, seiceáil iarmhéid gach cuóta is infheidhme.

Má sháraíonn aon allmhairí a thagann isteach san AE na taraif-chuótaí sin, cuirfear dleacht chustaim NBF i bhfeidhm. Ina theannta sin, tabhair do d’aire go n-éilíonn torthaí agus glasraí áirithe praghsanna iontrála a íoc san AE. Is amhlaidh atá, mar shampla, maidir le trátaí. Ciallaíonn sé go bhféadfar formhuirir a chur le muirir allmhairiúcháin an earra más rud é go bhfuil a phraghas allmhairiúcháin faoi bhun praghas iontrála sonraithe.

Ina theannta sin, áirítear in Iarscríbhinn XV-C liosta de tháirgí talmhaíochta ar féidir leis an Aontas ‘sásra frith-imchéimniúcháin’ a chur i bhfeidhm ina leith. Ciallaíonn sé sin, má théann allmhairí ón Moldóiv thar leibhéal áirithe, gur féidir leis an Aontas taraifí níos ísle do na táirgí sin a chur ar fionraí ar feadh tréimhse sé mhí.

Ní cheadaítear dleachtanna custaim ar onnmhairí leis an gcomhaontú. Áirítear ann freisin clásal ar a dtugtar clásal ‘fós’. Ciallaíonn an clásal sin nach féidir leis an Aontas ná leis an Moldóiv dleachtanna custaim a mhéadú ná dleachtanna nua a thabhairt isteach a dhíríonn ar earraí ón bpáirtí eile. Toirmisctear leis an gcomhaontú freisin srianta cainníochtúla ar allmhairí agus ar onnmhairí (cé is moite de na srianta a cheadaítear de réir rialacha EDT, amhail Airteagal XI de CGTT).

 

Faigh an ráta taraife is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Sainítear na rialacha tionscnaimh is infheidhme faoin gComhaontú Comhlachais leis an Moldóiv i bhFoscríbhinn I den Choinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha fabhracha tionscnaimh uile-Eora-Mheánmhara (Coinbhinsiún PEM). Tána rialacha sin á n-athbhreithniú agus ba cheart go mbeadh sraith nua rialacha malartacha tionscnaimh infheidhme i lár 2021, lena n-áirítear forálacha maidir le carnadh, aisíoc dleachta, lamháltas agus an riail maidir le neamh-athrú (féach thíos) a mhaolófar.

Le Coinbhinsiún PEM maidir le rialacha tionscnaimh, dírítear ar rialacha comhchoiteanna tionscnaimh agus carntha a bhunú i measc 25 Pháirtí Chonarthacha (an tAontas, tíortha CSTE, na mBalcán agus FTA ó Réigiún Chomharsanacht an Deiscirt agus an Oirthir) agus i measc an Aontais chun trádáil a éascú agus na slabhraí soláthair a chomhtháthú laistigh den chrios.

Liosta na bPáirtithe Conarthacha PEM

Tá faisnéis mhionsonraithe faoin gcóras pan-Euro-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora.

An bhfuil mo tháirge de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na Moldóive de réir Choinbhinsiún PEM?

Má tá do tháirge de thionscnamh an AE nó na Moldóive chun go gcáileoidh sé don taraif fhabhrach is ísle nó is nialasach faoi Choinbhinsiún PEM.

Táirge ‘a thionscnaítear’ más rud é go bhfuil sé

Ina theannta sin, ní mór don táirge na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, agus an riail maidir le hiompar díreach. Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach le táirge ar leith, amhail lamháltas nó carnadh.

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha a bhaineann go sonrach le táirgí i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth – úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnáil na dteicstílí agus in earnáil na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Tugann an comhaontú breis solúbthachta duit chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, amhail lamháltais nó carnadh.

Caoinfhulaingt
 • leis an riail lamháltais is féidir leis an táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a mbíonn toirmeasc orthu de ghnáth de réir na rialach atá sonrach ó thaobh an táirge de suas go dtí 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun dul thar aon tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge.
 • Tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí HS 50 go 63, atá ar áireamh i Nótaí 5 go 6 d' Iarscríbhinn I Nótaí tosaigh a ghabhann leis an liosta in Iarscríbhinn II
Carnadh

Déantar foráil i gCoinbhinsiún PEM do thrí bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach – is féidir a mheas gur ábhair de thionscnamh an AE (agus a mhalairt) iad ábhair de thionscnamh na Moldóive nuair a úsáidtear iad i dtáirgeadh an táirge san AE
 • Carnadh trasnánach – ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh amháin de Choinbhinsiún PEM, féadfar a mheas gur de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh eile iad agus measúnú á dhéanamh an bhfuil an táirge deiridh de thionscnamh rochtana fabhraí nuair a onnmhairítear é chuig tríú Páirtí Conarthach laistigh den limistéar uile-Euro-Med
  Mar sin féin, níl feidhm ag carnadh trasnánach ach amháin má tá Comhaontú Trádála i bhfeidhm idir na Páirtithe Conarthacha uile lena mbaineann agus má chuireann na tíortha sin na rialacha tionscnaimh céanna i bhfeidhm. Seiceáil an ‘maitrís’ (tábla ina bhfuil na comhaontuithe uile atá i bhfeidhm ag úsáid Choinbhinsiún PEM) ina sonraítear na Páirtithe Conarthacha a bhféadfaidh an Mholdóiv carnadh trasnánach a chur i bhfeidhm leo. I mí Aibreáin 2020, ba iad an Tuirc agus na Balcáin Thiar comhpháirtithe coiteanna an Aontais agus Phoblacht na Moldóive a bhí incháilithe don charnadh trasnánach (comhpháirtithe faoi chuimsiú Chomhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa – CEFTA).
 • Carnadh iomlán – féadfar an t-oibriú nó an phróiseáil a dhéanfaidh Páirtí Conarthach PEM a mheas mar oibríochtaí a dhéantar i bPáirtí Conarthach PEM eile, beag beann ar cibé an leor an phróiseáil chun stádas tionscnaimh a bhronnadh, is féidir leis an
  Moldóiv láncharnadh a úsáid sa trádáil laistigh de thíortha CEFTA.

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Tarlaíonn carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha céanna tionscnaimh acu agus a bhfuil comhaontuithe trádála acu lena chéile. Is é sin nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is gur de thionscnamh a dtíre féin iad. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, is féidir le trádálaí ón Moldóiv atá ag déanamh éadaí lena n-onnmhairiú chuig an Aontas úsáid a bhaint as fabraicí de thionscnamh na Tuirce chun na héadaí a tháirgeadh agus is féidir é a chomhaireamh mar thrádálaí ón Moldóiv. Tá an ceanglas trasfhoirmithe dúbailte, i.e. monarú na bhfabraicí ó shnáth (neamhthionscnaimh) agus ó tháirgeadh éadaí, comhlíonta agus meastar gur de thionscnamh na Moldóive iad na héadaí nuair a onnmhairítear chuig AE iad agus dá bhrí sin bainfidh siad tairbhe as saor-rochtain ar mhargadh AE.

Tá tuilleadh mínithe ar charnadh PEM le fáil anseo

Ceanglais eile

Ní mór don táirge freisin na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Choinbhinsiún a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh.

Iompar trí thríú tír: Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ó AE go dtí an Mholdóiv (agus a mhalairt) nó trí chríocha na bPáirtithe Conarthacha a bhfuil an carnadh infheidhme leo gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • díluchtú
 • athlódáil
 • aon oibríocht eile atá deartha chun bail mhaith a chaomhnú ar tháirgí

Déanfar fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin a sholáthar d’údaráis chustaim na tíre allmhairithe trí

 • doiciméad iompair amháin (e.g. bille luchta) lena gcumhdaítear an turas ón tír onnmhairithe tríd an tríú tír trína ndearnadh na hearraí a idirthuras
 • deimhniú arna eisiúint ag údaráis chustaim an tríú tír trína bhfuil tú ag iompar d’earraí
 • ina n-uireasa sin, aon doiciméid bhunúis

Aistarraingt dleachta

Faoi Choinbhinsiún PEM maidir le trádáil idir an tAontas Eorpach agus an Mholdóiv, ní féidir aisíocaíocht a fháil ar na dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i dTeideal V maidir le Cruthúnas Tionscnaimh agus i dTeideal VI maidir le Socruithe le haghaidh Comhair Riaracháin. Soiléiríonn siad e.g. conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas fabhair a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun leas a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Is féidir an cruthúnas ar thionscnamh a bheith ag ceann amháin de na nithe seo a leanas:

Tá an cruthúnas ar thionscnamh bailí ar feadh tréimhse 4 mhí ón dáta eisiúna.

Deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED

 • is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairithe a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED
 • Áirítear inIarscríbhinn III a agus in Iarscríbhinn III b sampla de dheimhnithe EUR.1 agus EUR-MED agus tugtar treoracha inti chun é a chríochnú
 • ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith ullamh doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann

Tugtar mínithe breise ar an áit ar cheart an deimhniú EUR.1 nó an deimhniú EUR-MED a úsáid ar leathanach 72 den lámhleabhar.

Dearbhú tionscnaimh nó dearbhú tionscnaimh EUR-MED

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go dtionscnaíonn a dtáirge san AE nó i bPáirtí Conarthach Choinbhinsiún PEM trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Féadfaidh ceachtar díobh seo a leanas an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh:

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, mura mó ná EUR6,000 luach iomlán na coinsíneachta
Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh

Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chló, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Iarscríbhinn IV a):

“Tá onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sé, ach amháin nuair a chuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”

Conas dearbhú tionscnaimh EUR-MED a dhéanamh

Sa chás sin, is é seo a leanas an dearbhú (Iarscríbhinn IV b):

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú Uimh.... custaim) gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt go soiléir.

— carnadh arna chur i bhfeidhm le... (ainm na tíre/na dtíortha).

—gan carnadh curtha i bhfeidhm”

Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon teanga oifigiúil de chuid an AE nó i dteangacha oifigiúla ar bith sa chrios PEM mar a luaitear in Iarscríbhinn IV a agus b (ba cheart an ráiteas a bhaineann le carnadh a bheith i mBéarla i gcónaí).

Ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim sna páirtithe allmhairíochta agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanfaidh custaim áitiúla. Nach gceadófar cuairteanna ón bPáirtí allmhairíochta ar an onnmhaireoir

Déanfaidh údaráis an pháirtí onnmhairithe an cinneadh deiridh maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge 

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

Tá bearta glactha ag an Moldóiv chun comhfhogasú a dhéanamh ar a reachtaíocht, a caighdeáin agus a nósanna imeachta maidir le bacainní teicniúla ar thrádáil i ndáil le bacainní ar thrádáil san Aontas. Fágann sin go bhfuil sé níos éasca duit trádáil idir an Mholdóiv agus an tAontas Eorpach.

Tá na rialacháin comhfhogasaithe ag an Moldóiv, lena n-áirítear

 • creidiúnú agus margú táirgí. Leagtar amach ann modúil na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta
 • sábháilteacht ghinearálta táirgí lena leagtar amach critéir maidir leis an méid is gá a mheas agus táirge á chinneadh go bhfuil sé sábháilte, agus a chinneadh cathain ba cheart táirge a thoirmeasc toisc go mbaineann riosca tromchúiseach leis do shláinte agus do shábháilteacht

Maidir le liosta de na rialacháin sin agus reachtaíocht eile atá curtha chun feidhme ag an Moldóiv, féach Iarscríbhinn XVI a ghabhann le Comhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

Tá sé comhaontaithe ag an Moldóiv freisin neasú a dhéanamh

 • ceanglais sábháilteachta maidir le réimse leathan táirgí lena n-áirítear innealra, ardaitheoirí, bréagáin, feistí leighis agus soithí brú simplí
 • Táirgí nach dteastaíonn lipéad Conformité Européenne ( CE) uathu, e.g. táirgí cosmaideacha, mótarfheithiclí, ceimiceáin agus cógaisíocht

Ó thaobh caighdeán de, tá an méid seo a leanas déanta ag an Moldóiv:

 • tá caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha á nglacadh acu de réir na gcleachtas is fearr
 • go bhfuil rún daingean acu aon chaighdeáin náisiúnta atá ag teacht salach ar a chéile a aisghairm. Áirítear leis sin aon chaighdeáin GOST atá ag teacht salachar achéile (SráidGosudarstvenny) a úsáidtear i stáit iar-Shóivéadacha – bhunaigh comhlacht náisiúnta um chaighdeánú na Moldóive seacht gcoiste teicniúla chun caighdeáin chodarsnacha a shainaithint chun aisghairm a dhéanamh orthu

 

Más mian leat earraí a iompórtáil ón Moldóiv ó mhonaróir a roghnaigh a sonraíochtaí féin a úsáid ón Moldóiv, ní mór duit Dearbhú Comhréireachta de chuid an Aontais Eorpaigh a fháil agus é sínithe ag an monaróir.

Le Dearbhú Comhréireachta AE deimhnítear agus dearbhaítear ann go gcomhlíonann na táirgí lena mbaineann na ceanglais agus na caighdeáin ábhartha. Tar éis dó é sin a chur i gcrích, is féidir leis an monaróir an lipéad Conformité Européenne (CE) a cheangal lena n-earraí, rud a léiríonn gur chomhlíon sé caighdeáin an Aontais Eorpaigh.

Má roghnaíonn an monaróir comhréireacht a chruthú trí Dhearbhú Comhréireachta AE, d’fhéadfadh costas níos mó a bheith air i dtéarmaí airgid agus ama ná a bheith ag obair le caighdeáin chomhchuibhithe AE a thugann coibhéis.

Féach ar na caighdeáin chomhchuibhithe agus iad grúpáilte ag na treoracha maidir le táirgí earnálacha atá ann cheana.

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil na hearraí atá á n-allmhairiú isteach san Aontas Eorpach i gcomhréir le rialacháin agus caighdeáin an Aontais?

Má tá tú ag allmhairiú earraí a mbaineann ardriosca leo do leas an phobail (e.g. soithí brú, ardaitheoirí agus innealra áirithe) isteach san AE, ní mór do Chomhlacht dá dTugtar Fógra measúnú comhréireachta a dhéanamh (eagraíocht ar leith amhail saotharlanna nó comhlachtaí cigireachta agus deimhniúcháin arna gcreidiúnú ag rialtas na Moldóive).

Déanann an Aireacht Geilleagair agus Bonneagair faireachán ar fho-institiúidí atá freagrach as cúraimí amhail nósanna imeachta um measúnú comhréireachta, fíoruithe méadreolaíocha agus creidiúnú cuideachtaí. I measc na n-institiúidí sin tá

 • Institiúid um Chaighdeánú na Moldóive (ISM), atá freagrach as beartas náisiúnta a fhorbairt i réimse an chaighdeánaithe agus as catalóg de rialacháin agus de chaighdeáin theicniúla na Moldóive a chothabháil
 • Aireacht Sláinte, Saothair agus Cosanta Sóisialta na Moldóive, atá freagrach as caighdeáin agus noirm d’earraí bia agus do tháirgí tobac. I ndáil leis sin, tá sé de chúram ar an gcreat náisiúnta dlí a choigeartú de réir rialacháin idirnáisiúnta nó réigiúnacha.

Tabhair do d’aire maidir le líon mór earraí, beidh ort deimhniú éigeantach a fháil, deimhniú is féidir le ceann de na hinstitiúidí creidiúnaithe um measúnú comhréireachta a thabhairt.

Tá an tAontas agus an Mholdóiv ag obair faoi láthair ar chineál comhaontaithe maidir le haitheantas frithpháirteach a cheadóidh táirgí tionsclaíocha áirithe a chomhlíonann na ceanglais chomhréireachta a chur ar an margadh gan tuilleadh tástála ná nósanna imeachta comhréireachta.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta – SPS

Sábháilteacht bia, sláinte ainmhithe agus plandaí

I ndáil le trádáil i bplandaí, tráchtearraí talmhaíochta agus bia atá bagrach do shláinte agus do shábháilteacht an duine agus ainmhithe, chomhaontaigh an Mholdóiv dlíthe an AE a chomhfhogasú, lena n-áirítear

 • rialacha maidir le sábháilteacht táirgí agraibhia
 • rialacha sonracha maidir le beatha ainmhithe
 • rialacha maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe
 • rialacha maidir le hearraí míochaine chun críocha tréidliachta

Maidir le liosta de na táirgí go léir atá cumhdaithe, féach Iarscríbhinn XVII-A a ghabhann le Comhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

An bhfuil sé beartaithe agat earraí a iompórtáil isteach san Aontas Eorpach ón Moldóiv?

 • Ní mór do d’earraí a bheith cláraithe leis an nGníomhaireacht Náisiúnta um Shábháilteacht Bia (ANSA)
 • ní mór duit dearbhú a chur isteach a thugann fógra ANSA faoi na hearraí sonracha atá á n-allmhairiú agat
 • ní mór duit Deimhniú Fíteashláintíochta a fháil a eisíodh sa Mholdóiv, rud a fhágann gur féidir le d’earraí teacht isteach san AE

Tabhair do d’aire le do thoil

 • má tá tú ag allmhairiú isteach san Aontas Eorpach aon earraí atá liostaithe mar speicis faoin gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis i mBaol (CITES), ní bheidh cead agat é sin a dhéanamh ach amháin le cead ó Aireacht Talmhaíochta, Forbartha Réigiúnaí agus Comhshaoil na Moldóive. An bhfuil do dhea-liostaithe? Faigh amach anseo
 • má tá aon substaintí ceimiceacha tocsaineacha agus ábhair thocsaineacha á n-allmhairiú isteach san AE, ní mór duit cead allmhairithe a fháil ó Aireacht Talmhaíochta na Moldóive
 • má tá aon cheimiceáin thocsaineacha á n-allmhairiú agat, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le do Phointe Teagmhála Oifigiúil náisiúnta (OCP)

Tá an Roinn Sláinte Ainmhithe sannta don Ghníomhaireacht Náisiúnta um Shábháilteacht Bia atá freagrach as rialuithe tréidliachta ar ainmhithe beo sa Mholdóiv. Chun liosta a fháil d’fhorálacha mionsonraithe maidir le conas galair ainmhithe nó phlandaí agus galair éisc a láimhseáil, féach Iarscríbhinn XVIII-A a ghabhann le Comhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Baic Theicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, uaireanta is féidir leo gníomhú mar bhacainní ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach suntasach ort féin mar onnmhaireoir

 • má cheapann tú go bhfuil tú ag tabhairt aghaidh ar bhac trádála a slows do ghnó síos nó cosc tú a onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • déan tuairisc ar a bhfuil ag cur stop le d’easpórtálacha chuig an Moldóiv tríd an bhfoirm ar líne – déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart iomchuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú go mbeidh nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplí chun trádáil a éascú agus costais do ghnólachtaí a laghdú.

Cáipéisí

Déantar cur síos sna treoracha céim ar chéim ar na cineálacha éagsúla doiciméad is ceart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, féadfaidh na húdaráis chustaim na heilimintí thíos go léir nó cuid díobh a éileamh

 • Sonrasc tráchtála (a aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a ábhar i Mo Chúntóir Trádála)
 • liosta pacála
 • Ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • Tá deimhnithe a léiríonn go gcomhlíonann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú.
 • Cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Tharaif Cheangailtigh agus/nó ar Fhaisnéis faoi Thionscnaimh Cheangailtigh roimh ré.

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custaim do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le cruthú agus fíorú tionscnaimh

Do thuairiscí ar conas cruthú a dhéanamh ar thionscnamh do chuid táirgí chun taraifí fabhracha a éileamh agus rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

Cosnaíonn an comhaontú do chearta maoine intleachtúla agus d’earraí á n-allmhairiú agus/nó á n-onnmhairiú chun na Moldóive.

Trádmharcanna agus cóipcheart

Le Comhaontú AE-an Mholdóiv, cuirtear córas cothrom trédhearcach ar fáil chun trádmharcanna a chlárú. Má dhiúltaíonn lucht riaracháin an trádmhairc do d’iarratas, ní mór an cinneadh sin a chur in iúl duit i scríbhinn, agus na cúiseanna leis an diúltú a lua.

Dearthaí agus paitinní

Tá do dhearaí a cruthaíodh go neamhspleách agus a bhfuil carachtar aonair acu faoi chosaint ag clárú ar feadh tréimhse suas le 25 bliana. Tabharfaidh sé sin an ceart eisiach duit an dearadh a úsáid agus cosc a chur ar thríú páirtithe nach bhfuil do thoiliú acu é a úsáid, a athchruthú, a dhíol nó a iompórtáil agus/nó a onnmhairiú.

Tásca geografacha

Déanann coiste sonrach um thásca geografacha, a bunaíodh faoi Chomhaontú AE-na Moldóive, faireachán ar chur chun feidhme an chomhaontaithe maidir le tásca geografacha, agus tuairiscíonn sé don Choiste um Thrádáil. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi thásca geografacha táirgí talmhaíochta, earraí bia, cineálacha fíona agus deochanna biotáilleacha, féach Iarscríbhinn XXX a ghabhann le comhaontú AE-an Mholdóiv.

Conas cosaint a fháil?

Is í Gníomhaireacht an Stáit um Maoin Intleachtúil (AGEPI) gníomhaireacht na Moldóive chun cóipcheart a chosaint. Oibríonn an ghníomhaireacht sin chun feabhas a chur ar an gcreat dlíthiúil agus chun é a oiriúnú do noirm an AE, chomh maith le feasacht an phobail a mhéadú agus cur le hacmhainn i bhforfheidhmiú an dlí.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh maoin intleachtúil a chlárú le AGEPI ar líne. Athraíonn an t-am is gá chun cosaint CMI a fháil sa Mholdóiv ag brath ar an gcineál cosanta atá á lorg agat

 • cóipcheart: 15-30 lá
 • trádmharcanna: 10-12 mhí
 • paitinn do phlandaí: 1.5-3 bliana
 • paitinn ghearrthéarmach d’aireagán: 7-8 mhí
 • paitinn fhadtéarmach don aireagán: 17-18 mhí
 • dearadh tionsclaíoch: 10-12 mhí
 • tásca geografacha, sonrúcháin tionscnaimh nó sainearraí traidisiúnta: 10-12 mhí

Trádáil i seirbhísí

Tá sé leagtha amach ag rialtas na Moldóive agus ag an AE araon na teorainneacha nó na forchoimeádais atá acu cheana maidir le seirbhísí a sholáthar, agus tá ardleibhéal trédhearcachta ag baint leis sin. Chun liosta d’fhorchoimeádais shonracha na Moldóive a fháil, féach Iarscríbhinn XXVII-E a ghabhann le – G de Chomhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

Conas a dhéantar nascleanúint trí na hIarscríbhinní?

Sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Mholdóiv, tá trí Iarscríbhinn agus forchoimeádais ag an Moldóiv a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar do ghnólacht

 • ag iarraidh gnó a bhunú sa Mholdóiv? Tá liosta diúltach inIarscríbhinn XXVII-E de na hearnálacha seirbhíse go léir nach bhfuil rochtain agat orthu. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat leas a bhaint as deiseanna sna hearnálacha eile go léir nach bhfuil liostaithe.
 • an bhfuil spéis agat i dtrádáil trasteorann do sheirbhísí? Tá liosta dearfach inIarscríbhinn XXVIII-F de na hearnálacha seirbhíse a bhfuil rochtain agat orthu. Sa liosta seo tá ainmneacha na n-earnálacha go léir ina bhfuil cead agat trádáil a dhéanamh.
 • ag lorg oiliúnaí do chéimithe nó príomhdheiseanna pearsanra? In Iarscríbhinn XXVII-G liostaítear na hearnálacha nó na fo-earnálacha ina gcuirtear teorainneacha i bhfeidhm.
 • an soláthraí seirbhíse neamhspleách gairmiúil nó conarthach thú? Liostaítear na forchoimeádaisa cuireadh i bhfeidhm in Iarscríbhinn XXVII— H.
Cé atá in ann gnó a bhunú sa Mholdóiv?

Más tusa

 • i gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Mholdóiv, is féidir leat brainsí de do ghnó nó d’oifigí ionadaíocha a bhunú nó a fháil sa Mholdóiv nó san Aontas Eorpach.
 • mar dhuine aonair, tugann comhaontú AE-an Mholdóiv deis duit do ghnólacht a chruthú agus a bhunú trí fhéinfhostaíocht nó trí ghnóthais atá faoi do smacht

Cinntíonn na liúntais sin go bhfaighidh tú an chóir chéanna a chuirtear ar náisiúnaigh na Moldóive.

Soláthar trasteorann seirbhísí

In earnálacha dá dtugtar rochtain ar an Moldóiv, cuirtear deireadh leis na teorainneacha seo a leanas leis an gcomhaontú:

 • maidir le luach iomlán na n-idirbheart seirbhíse nó na sócmhainní seirbhíse
 • maidir le líon iomlán na n-oibríochtaí seirbhíse nó cainníocht iomlán na n-aschur seirbhíse

Beidh cead agat freisin seirbhísí a sholáthar don Mholdóiv faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh na Moldóive.

Tréimhsí fanachta sealadacha

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an Mholdóiv, is féidir leat bogadh go sealadach chun na Moldóive (nó chun an Aontais) chun bheith ag obair mar oiliúnaí do chéimithe, mar dhíoltóir gnó, nó mar phríomhphearsanra de chuid cuideachta sa tír sin.

Is iad seo a leanas na tréimhsí fanachta sealadacha:

 • Aistrí idirchorparáideach ( príomhphearsanra cuideachta sa Mholdóiv (nó san Aontas), nó oiliúnaithe céime) – suas le 3 bliana
 • Cuairteoir gnó (e.g. taisteal chun gnó a bhunú sa Mholdóiv (nó san Aontas Eorpach), nó díoltóir gnó) – suas le 90 lá in aon tréimhse 12 mhí
 • Oiliúnaí céime nach aistrí ionchorparáideach é nó í — suas le 1 bhliain

Le Comhaontú AE-an Mholdóiv, cruthaítear deiseanna freisin do sholáthraithe seirbhíse conarthacha in earnálacha sonracha i gceachtar tír. I ndáil leis sin, áfach, ní mór don soláthraí

 • a bheith ag soláthar na seirbhíse i dtrácht ar bhonn sealadach mar fhostaí d’eintiteas a bhfuil conradh seirbhíse faighte aige nach mó ná bliain amháin
 • taithí oibre ghairmiúil 3 bliana ar a laghad a bheith acu san earnáil
 • céim ollscoile nó cáilíocht ollscoile a léiríonn eolas ar leibhéal coibhéiseach agus ar cháilíochtaí gairmiúla ábhartha a bheith acu

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na teorainneacha a chuirtear ar phearsanra, ar oiliúnaithe céimithe, ar dhíoltóirí gnó agus ar sholáthraithe seirbhíse conarthacha, féach Iarscríbhinn XXVII-G agus Iarscríbhinn XXVII-H a ghabhann le Comhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

Soláthar poiblí

Tá rochtain fhrithpháirteach beartaithe ag an Aontas agus ag an Moldóiv ar mhargaí soláthair phoiblí i ngach tír ar an leibhéal náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil. Baineann sé sin le conarthaí poiblí agus le lamháltais in earnálacha traidisiúnta, agus in earnáil na bhfóntas chomh maith.

Cinntíonn Comhaontú AE-an Mholdóiv freisin go ndéantar breithniú cothrom ar iarratais ar thairiscintí sa dá thír, agus go gcaitear leis an gcaoi chéanna i gcás iarratasóirí áitiúla agus eachtracha.

Leis an gComhaontú, cuirtear d’oibleagáid ar an Aontas Eorpach agus ar an Moldóiv a áirithiú

 • cuirtear na soláthairtí ar fad atá beartaithe ar fáil don phobal – déantar é seo chun an margadh a oscailt d’iomaíocht agus chun rochtain a thabhairt duit ar fhaisnéis maidir leis an soláthar atá beartaithe sula ndámhtar an conradh.
 • tá tuairisc neamh-idirdhealaitheach ar ábhar an chonartha, lena léirítear teorainneacha ama iomchuí, atá inrochtana ag gach oibreoir eacnamaíoch
 • níl aon idirdhealú i do choinne mar oibreoir eacnamaíoch, a d’fhéadfadh tú a dhíchumasú ó cháiliú don tairiscint
 • tá trédhearcacht sa phróiseas chun an tairiscint a dhámhachtain suas go dtí fógra na tairisceana buaiteacha
 • cuirfear an cinneadh deiridh in iúl do na hiarratasóirí go léir – arna iarraidh sin dóibh, gheobhaidh iarratasóirí nár éirigh leo míniú le go mbeidh tú in ann anailís a dhéanamh ar an gcinneadh

Le hardán leictreonach soláthair líonraíochta MTender, cuirtear faisnéis soláthair ar fáil ar bhealach níos éasca, lena n-áirítear fógairt gníomhaíochtaí soláthair atá beartaithe, infhaighteacht doiciméad tairisceana leictreonach, feasachán uathoibrithe um sholáthar poiblí, agus giniúint teimpléad leictreonach tairisceana d’oibreoirí leictreonacha.

Naisc, teagmhálacha, doiciméid

Institiúidí náisiúnta

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Institiúidí náisiúnta

An Chomhairle Eacnamaíoch don Phríomh-Aire sa Mholdóiv

Gréasán: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Roinn maidir le Rialú Trádála Earraí Dé-Úsáide faoin Aireacht Geilleagair agus Bonneagair

Tá an Mholdóiv ina páirtí sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hAirm Cheimiceacha (CWC) agus déanann sí faireachán ar allmhairiú substaintí a d’fhéadfaí a úsáid chun na hairm sin a tháirgeadh. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh údarú ar leith a bheith ag teastáil le haghaidh allmhairí.

Secţia rialú al circulaţiei mărfurilor cu dubla destinaţie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 250669

Facs: + 373 22 234064

Banc Náisiúnta na Moldóive (BNM)

Is é Banc Náisiúnta na Moldóive (BNM) an t-orgán atá freagrach as rialú agus cobhsaíocht airgeadra. Tá an Coiste Náisiúnta um Chobhsaíocht Airgeadais faoi réir an BNM.

Banca Naţională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru Uimh. 1, MD-2005 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Custaim na Moldóive

Serviciul Vamal al Republicii Mholdóiv

STR. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Mholdóiv

Teil.: + 373 22 574201, 574206

Ionad Glaonna: + 373 22 574111

Facs: + 373 22 273061

Seoladh ríomhphoist: Vama@customs.gov.md

Gréasán: Http://www.customs.gov.md/

An Stiúrthóireacht um Chosc ar Thruailliú agus Bainistiú Dramhaíola faoin Aireacht Talmhaíochta

DIRECÑIA prevenire poluării şi Managementul deşeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ş Mediului

STR. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Mholdóiv

Teil.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Facs: + 373 22 226858

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Poblacht na Moldóive

Delegaţia UNIUNII Europene în Poblacht na Moldóive

STR. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, an Mholdóiv

Teil: + 373 22505210

Facs: + 373 22272622

Seoladh ríomhphoist: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misean Phoblacht na Moldóive chuig an Aontas Eorpach

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruxelles, An Bheilg

Teil.: + 32 27400660 

Facs: + 32 27400669 

Seoladh ríomhphoist: Mission.bru@mfa.gov.md

Gréasán: Mrmue.mfa.gov.md

Comhlachas Tráchtála agus Tionscail Phoblacht na Moldóive

Ceamara de Comert si Industrie a Republicii Mholdóiv

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, Mholdóiv

Teil.: + 373 22 22 15 52

Facs: + 373 22 2 44 25

Seoladh ríomhphoist: camera@chamber.md

Comhlachas Gnó na hEorpa, an Mholdóiv

Asociaţia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu Pârcălab str., as. 7, Chisinau, MD2012, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 90 70 25

Fón póca: + 373 79 025 999

Seoladh ríomhphoist: Info@eba.md

AE4Gnó

Rúnaíocht AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 27491851

Ríomhphost: Secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

An Institiúid um Chaighdeánú na Moldóive (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

STR. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 905300

Facs: + 373 22 905310

Mar eagraíocht eile atá faoi rialú na hAireachta luaite, ainmnítear an Lárionad Náisiúnta um Chreidiúnú Phoblacht na Moldóive (MOLDAC) mar an comhlacht creidiúnaithe náisiúnta aonair sa Mholdóiv.

Catalóg de chaighdeáin agus rialacháin theicniúla na Moldóive: www.estandard.md

An Aireacht Sláinte, Saothair agus Cosanta Sóisialta

An tAire Suul Sحnحt theții, Muncii si Protectiei Sociale

STR. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 729907, 268818

Facs: + 373 22 738781

Gníomhaireacht na Seirbhísí Poiblí

Ní mór do mhótarfheithiclí nua-allmhairithe clár na modhanna iompair atá ag Gníomhaireacht na Seirbhísí Poiblí a thaifeadadh. Ina theannta sin, ní mór don allmhaireoir coinníollacha teicniúla le haghaidh mótarfheithiclí a dhearbhú agus a shainaithint.

Agenţia Servicii Publice

STR. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Mholdóiv

Teil.: + 373 22 257070

Facs: + 373 22 212259

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Iompair de Bhóthar

Is é an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Iompar de Bhóthar an t-údarás atá i gceannas ar bhearta dlíthiúla maidir le hiompar de bhóthar a rialú agus a mhonatóiriú.

Agenţia Naţionala Iompair Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

STR. Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, Mholdóiv

Teil.: + 373 22 498810

Facs: + 373 22 220657

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

An Eagraíocht Náisiúnta um Chosaint Plandaí (NPPO)/Stiúrthóireacht um Chosaint Sláinte Plandaí

DIRECÑIA Protecţia şi Sănătatea Plantelor atribuite Agenţiei naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA)

STR. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 264674, 294730

Facs: + 373 22294730

An Roinn Sláinte Ainmhithe sannta don Ghníomhaireacht Náisiúnta um Shábháilteacht Bia

Departamentul de Sănătate animală atribuit Celei Agenţiei naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA)

STR. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 210178, 294730

Facs: + 373 22 294730

An Aireacht Talmhaíochta, Forbartha Réigiúnaí agus Comhshaoil

Aire Talmhaíochta, Dezvoltării Regionale şi Mediului

STR. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Mholdóiv

Teil.: + 373 22 204579

Facs: + 373 22 220748

Pointe Teagmhála Oifigiúil (OCP) do cheimiceáin thocsaineacha

DIRECÑIA prevenire poluării şi Managementul deşeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ş Mediului

STR. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Mholdóiv

Teil.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Facs: + 373 22 226858

An Coimisiún Náisiúnta um Shlándáil Bhitheolaíoch

Comisia Naţională pentru Securitate Biologică

STR. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, an Mholdóiv

Teil. agus Facs: + 373 22 226874

Tuilleadh nasc

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa