Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Mholdóiv

Shínigh an tAontas agus Poblacht na Moldóive Comhaontú Comhlachais i mí an Mheithimh 2014 agus tá éifeacht iomlán ag an gcomhaontú ó mhí Iúil 2016 i leith. Is dlúthchuid den Chomhaontú é an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST). Laghdaíonn sé na taraifí a bhíonn ar ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag easpórtáil go dtí an Mholdóiv agus déanann sé nósanna imeachta custaim níos éifeachtúla. Ina theannta sin, éascaíonn an comhaontú trádáil a thuilleadh trí reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta na Moldóive, lena n-áirítear caighdeáin, a chomhfhogasú de réir a chéile do reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta an Aontais.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Síníodh an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Moldóive i mí an Mheithimh 2014 agus tá éifeacht iomlán leis ó mhí Iúil 2016.

Féach téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

An comhaontú comhlachais

 • déanann sé níos éasca duit easpórtáil agus iompórtáil ó Phoblacht na Moldóive (dá ngairtear ‘an Mholdóiv’ anseo feasta)
 • laghdaítear taraifí agus cumasaítear tabhairt faoi nósanna imeachta custaim go héifeachtúil agus go tapa

Ina theannta sin, bunaítear leis an gcomhaontú próiseas de réir a chéile chun reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta na Moldóive a chomhfhogasú do reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta an Aontais, mar shampla i réimse na gcaighdeán, rud a éascóidh an trádálaí a thuilleadh.

Cé atá in ann easpórtáil ón Aontas chuig an Moldóiv faoi Chomhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv?

Más cuideachta thú atá cláraithe i mBallstát den Aontas Eorpach, agus má tá dearbhú bailí custaim faighte agat — agus más gá, ceadúnas easpórtála — is féidir leat easpórtáil faoi Chomhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

Cé atá in ann easpórtáil chuig an Aontas Eorpach ón Moldóiv faoi Chomhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv?

Chun easpórtáil chuig an Aontas Eorpach faoin gcomhaontú idir an tAontas agus an Mholdóiv, ní mór duit a bheith i do chuideachta atá cláraithe i bPoblacht na Moldóive.

Tá an tAontas ar cheann de na comhpháirtithe trádála is mó atá ag an Moldóiv. Áirítear ar na príomhearraí trádála idir an tAontas agus an Mholdóiv innealra agus fearais, táirgí glasraí, teicstílí agus earraí teicstíle, chomh maith le táirmhiotail.

Taraifí

Earraí tionsclaíocha

Ar dháta theacht i bhfeidhm sealadach an chomhaontaithe, chuir AE deireadh leis na taraifí uile ar tháirgí tionsclaíocha ón Moldóiv, agus thosaigh an Mholdóiv ag céimniú amach taraifí de réir a chéile le haghaidh táirgí áirithe thar idirthréimhse idir 3 agus 5 bliana, amhail

 • cineálacha áirithe plaisteach agus táirgí comhchosúla
 • troscán
 • táirgí teicstíle éagsúla (e.g. cairpéid agus éadaí)

Rinne an Mholdóiv a taraifí ar na táirgí sin a dhíchóimeáil go hiomlán faoin 1 Meán Fómhair 2019.

Earraí talmhaíochta

Laghdaíonn an comhaontú taraifí ar tháirgí talmhaíochta freisin.

Chomhaontaigh an Mholdóiv deireadh a chur le taraifí don chuid is mó dá táirgí talmhaíochta tar éis idirthréimhse suas le deich mbliana. Tá sé seo ábhartha, mar shampla, le haghaidh

 • fíonta
 • roinnt ullmhóidí bia

Ina theannta sin, tá gealltanas tugtha ag an Moldóiv deireadh a chur le taraifí faoi tharaif-chuótaí sonracha (TRQ) ar roinnt táirgí íogaire amhail

 • muiceoil
 • éanlaith chlóis
 • táirgí déiríochta
 • táirgí feola próiseáilte
 • siúcraí

Déantar na taraif-chuótaí a dheonaítear d’onnmhairí an Aontais de na táirgí sin chuig an Moldóiv a shainmhíniú in Iarscríbhinn XV-D Sceideal Lamháltas mar a leanas:

An Mholdóiv — Cuóta ráta taraife (i dtonaí)

 

2020

2021

2022

1. Muiceoil *

4,500

5,000

5,500

2. Éanlaith chlóis *

5,000

5,500

6,000

3. Déiríocht *

1,500

2,000

 

4. Feoil phróiseáilte

1,700

   

5. Siúcraí *

7,000

8,000

9,000

6. Milseoirí

640

   

* rinneadh athbhreithniú ar na cuótaí le haghaidh muiceola, éanlaithe clóis, déiríochta agus siúcraí in 2020

Dá réir sin, chuir an tAontas deireadh lena tharaifí ar tháirgí talmhaíochta ón gcéad lá amach, cé is moite de tháirgí íogaire sonracha, ar chuir sé Cuótaí Ráta Taraife i bhfeidhm ina leith freisin. Ciallaíonn sé sin nach féidir ach méid teoranta táirgí íogaire a thrádáil saor ó dhleachtanna gach bliain. Sainítear na méideanna beachta in Iarscríbhinn 15A a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais.

Déantar na taraif-chuótaí a dheonaítear d’onnmhairí na dtáirgí sin isteach san Aontas a shainiú in Iarscríbhinn XV-A Táirgí atá faoi réir Cuótaí Ráta Taraife Bliantúil Saor ó Dhleacht (Aontas) mar a leanas:

Cuóta ráta taraife AE — (i dtonaí)*

Trátaí 2,000
Gairleog 220
Fíonchaora boird 20,000
Úlla 40,000
Silíní úra 1,500,000
Plumaí 15,000
Sú fíonchaor 500

Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig buachaillí GCM le plean agus chuireadar I bhfeidhm é. Is ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig a bheidh an tréimhse iarratais. Sula n-easpórtálann tú, seiceáil an t-iarmhéid de gach cuóta is infheidhme.

Má sháraíonn aon allmhairí a thagann isteach san Aontas na taraif-chuótaí sin, beidh dleacht chustaim NBF i bhfeidhm. Ina theannta sin, tabhair do d’aire gur gá praghsanna iontrála san Aontas a íoc le torthaí agus glasraí áirithe. Is é seo an cás, mar shampla, le haghaidh trátaí. Ciallaíonn sé gur féidir formhuirir a chur le muirir iompórtála d’earra má tá a phraghas iompórtála faoi bhun praghas iontrála sonraithe.

Ina theannta sin, áirítear in Iarscríbhinn XV-C liosta de tháirgí talmhaíochta ar féidir leis an Aontas ‘sásra frith-imchéimniúcháin’ a chur i bhfeidhm ina leith. Ciallaíonn sé sin, má sháraíonn allmhairí ón Moldóiv leibhéal áirithe, go gceadaítear don Aontas taraifí níos ísle a chur ar fionraí do na táirgí sin ar feadh tréimhse sé mhí.

Ní cheadaítear dleachtanna custaim ar onnmhairí leis an gcomhaontú. Áirítear leis freisin clásal ‘neamhghníomhaíochta’, mar a thugtar air. Ciallaíonn an clásal sin nach féidir leis an Aontas ná leis an Moldóiv dleachtanna custaim a mhéadú ná dleachtanna nua a thabhairt isteach a dhíríonn ar earraí ón bpáirtí eile. Toirmisctear leis an gcomhaontú freisin srianta cainníochtúla ar allmhairí agus ar onnmhairí (cé is moite de shrianta a cheadaítear de réir rialacha EDT, amhail Airteagal XI den CGTT).

Faigh an ráta taraife is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Rialacha tionscnaimh

 

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é an tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamheolas a fháil ar na príomhchoincheapa i rannán na n-earraí.

Rialacha tionscnaimh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Déantar na rialacha tionscnaimh is infheidhme faoin gComhaontú Comhlachais leis an Moldóiv a shainmhíniú in Aguisín I den Choinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha tionscnaimh fabhracha uile-Eora-Mheánmhara (coinbhinsiún PEM). Tána rialacha sin faoi athbhreithniú agus ba cheart tacar nua rialacha malartacha maidir le tionscnamh a bheith infheidhme i lár na bliana 2021, lena n-áirítear forálacha maidir le carnadh, aisíocaíocht dleachta, lamháltas agus an riail neamhathraithe (féach thíos) a mhaolófar.

Is é is aidhm do Choinbhinsiún PEM maidir le rialacha tionscnaimh comhrialacha maidir le tionscnamh agus carnadh a bhunú i measc 25 Pháirtí Chonarthacha (AE, CSTE, tíortha na mBalcán, agus comhpháirtithe FTA ó Réigiún Chomharsanacht an Deiscirt agus an Oirthir san Aontas) agus an tAontas chun trádáil a éascú agus slabhraí soláthair a chomhtháthú laistigh den chrios.

Liosta Pháirtithe Conarthacha PEM

Tá eolas mionsonraithe faoin gcóras uile-Eora-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora.

An ón Aontas Eorpach nó ón Moldóiv a thagann mo tháirge de réir Choinbhinsiún PEM?

Chun go mbeidh do tháirge incháilithe don taraif fhabhrach níos ísle nó nialais faoi Choinbhinsiún PEM, ní mór dó a bheith de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na Moldóive.

Táirge ‘tionscnaíonn’ má tá sé ceachtar

Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh freisin, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, agus riail an iompair dhírigh. Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat cloí le rialacha táirgeshonracha amhail caoinfhulaingt nó carnadh.

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe go dtagann athrú ar aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh — mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha — tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth — úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na dteicstílí agus na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Cuireann an comhaontú solúbthacht bhreise ar fáil chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha, amhail lamháltais nó carnadh.

Lamháltas
 • leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh a thoirmisctear de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach suas le 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon uasteorainn luacha a shárú d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha
 • tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 5 go 6 d’ Iarscríbhinn I Nótaí tosaigh a ghabhann leis an liosta in Iarscríbhinn II
Carnadh

Foráiltear le Coinbhinsiún PEM do thrí bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach — is féidir ábhair de thionscnamh na Moldóive a áireamh mar ábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh (agus vice-versa) nuair a úsáidtear iad i dtáirgeadh an táirge san Aontas Eorpach
 • carnadh trasnánach — is féidir ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh amháin de Choinbhinsiún PEM a áireamh mar ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh eile agus measúnú á dhéanamh an bhfuil an táirge deiridh de thionscnamh rochtain fhabhrach nuair a onnmhairítear é chuig tríú Páirtí Conarthach laistigh den chrios uile-Eora-Medheán. Ní bheidh feidhm ag carnadh trasnánach,
  áfach, ach amháin má tá Comhaontú Trádála i bhfeidhm idir na Páirtithe Conarthacha uile lena mbaineann agus má chuireann na tíortha sin na rialacha tionscnaimh céanna i bhfeidhm. Seiceáil an ‘maitrís’ (tábla ina bhfuil na comhaontuithe go léir atá i bhfeidhm agus Coinbhinsiún PEM á úsáid) lena sonraítear na Páirtithe Conarthacha ar féidir leis an Moldóiv carnadh trasnánach a chur i bhfeidhm leo. I mí Aibreáin 2020, ba iad Türkiye agus na Balcáin Thiar (comhpháirtithe faoi chuimsiú Chomhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa — CEFTA) na comhpháirtithe coiteanna de chuid an Aontais agus Phoblacht na Moldóive atá incháilithe le haghaidh carnadh trasnánach.
 • carnadh iomlán — is féidir an t-oibriú nó an phróiseáil a dhéantar i bPáirtí Conarthach PEM a mheas mar oibríochtaí a dhéantar i bPáirtí Conarthach PEM eile, gan beann ar cibé an leor an phróiseáil chun stádas tionscnaimh a thabhairt don
  Mholdóiv is féidir leis an Moldóiv carnadh iomlán a úsáid i dtíortha laistigh den trádáil laistigh de thíortha CEFTA.

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Tarlaíonn carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha tionscnaimh céanna acu agus a bhfuil comhaontuithe trádála acu lena chéile. Is amhlaidh atá nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is dá mba as a dtír féin a tháinig siad. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, is féidir le trádálaí ón Moldóiv atá ag déanamh éadaí lena n-onnmhairiú chuig an Aontas Eorpach fabraicí de thionscnamh Türkiye a úsáid chun na héadaí a tháirgeadh agus is féidir leis a mheas gur de thionscnamh na Moldóive iad. Comhlíonadh an ceanglas claochlaithe dhúbailte, i.e. monarú na bhfabraicí ó shnáth (neamhthionscnaimh) agus táirgeadh na n-éadaí, agus meastar gur de thionscnamh na Moldóive iad na héadaí nuair a onnmhairítear chuig an Aontas iad agus, dá bhrí sin, bainfidh siad tairbhe as saor-rochtain ar mhargadh an Aontais.

Tá tuilleadh mínithe ar charnadh PEM le fáil anseo

Ceanglais eile

Ní mór don táirge na ceanglais infheidhme eile go léir a shonraítear sa Choinbhinsiún a chomhlíonadh freisin, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh.

Iompar trí thríú tír: riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas Eorpach go dtí an Mholdóiv (agus vice versa) nó trí chríocha na bPáirtithe Conarthacha a bhfuil carnadh infheidhme leo gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Is féidir roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • díluchtú
 • athluchtú
 • aon oibríocht eile atá deartha chun dea-bhail táirgí a chaomhnú

Cuirfear fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin ar fáil d’údaráis chustaim na tíre allmhairiúcháin trí na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird:

 • doiciméad iompair aonair (e.g. bille luchta) lena gcumhdaítear aistriú ón tír onnmhairithe tríd an tríú tír trína ndearnadh na hearraí a idirthuras
 • deimhniú arna eisiúint ag údaráis chustaim an tríú tír trína bhfuil tú ag iompar d’earraí
 • ina éagmais sin, aon doiciméid a thugann bunús leo

Aistarraingt dleachta

Faoi Choinbhinsiún PEM sa trádáil idir an tAontas agus an Mholdóiv, ní féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí na nósanna imeachta tionscnaimh a leanúint. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i dTeideal V maidir le Cruthúnas Tionscnaimh agus i dTeideal VI maidir le Socruithe le haghaidh Comhar Riaracháin. Soiléiríonn siad e.g. conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas sainroghanna a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun tairbhe a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Is féidir leis an cruthúnas tionscnaimh a bheith ceachtar

Tá an cruthúnas tionscnaimh bailí ar feadh tréimhse 4 mhí ón dáta eisiúna.

Deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED

 • is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairíochta a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED
 • Áirítear inIarscríbhinn III a agus in Iarscríbhinn III b deimhnithe samplacha EUR.1 agus EUR-MED agus tugtar treoracha chun é a chomhlánú
 • an t-onnmhaireoir atá ag cur isteach ar an deimhniú, ba cheart dó a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann

Tugtar tuilleadh mínithe ar an uair a úsáidfear an deimhniú EUR.1 nó an deimhniú EUR-MED ar leathanach 72 den lámhleabhar.

Dearbhú tionscnaimh nó dearbhú tionscnaimh EUR-MED

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Pháirtí Chonarthaigh Choinbhinsiún PEM a táirge trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Féadfaidh ceachtar díobh seo a leanas an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh:

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, más rud é nach mó luach iomlán na coinsíneachta ná EUR 6,000
Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh

Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Iarscríbhinn IV a):

“Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sí, ach amháin i gcás ina gcuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”

Conas dearbhú tionscnaimh EUR-MED a dhéanamh

Sa chás sin, is é seo a leanas an dearbhú (Iarscríbhinn IV b):

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh....) gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin, seachas i gcás ina léirítear a mhalairt go soiléir.

— carnadh i bhfeidhm le... (ainm na tíre/na dtíortha).

- gan aon charnadh curtha i bhfeidhm”

Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh nó i dteangacha oifigiúla i gcrios PEM mar a luaitear in Iarscríbhinn IV a agus b (ba cheart an ráiteas a bhaineann le carnadh a bheith i mBéarla i gcónaí).

Ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas seo ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn do d’údaráis chustaim go nglacann tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais tionscnaimh eile. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim sna páirtithe allmhairiúcháin agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha arna ndéanamh ag custaim áitiúla. Ní cheadaítear don Pháirtí allmhairiúcháin cuairteanna a thabhairt ar an onnmhaireoir

Déanann údaráis an pháirtí onnmhairiúcháin an cinneadh críochnaitheach maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairiúcháin ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

Tá bearta déanta ag an Moldóiv chun a reachtaíocht, a caighdeáin agus a nósanna imeachta a chomhfhogasú maidir le bacainní teicniúla ar thrádáil atá roimh thrádáil an Aontais. Fágann sé sin gur fusa duit trádáil a dhéanamh idir an Mholdóiv agus an tAontas Eorpach.

Tá comhfhogasú déanta ag an Moldóiv ar rialacháin lena n-áirítear

 • creidiúnú agus margú táirgí. Leagtar amach leis sin modúil na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta
 • sábháilteacht ghinearálta táirgí lena leagtar amach critéir maidir leis an méid atá le cur san áireamh agus táirge á chinneadh mar tháirge sábháilte, agus lena gcinntear cathain ba cheart táirge a thoirmeasc toisc go mbaineann riosca tromchúiseach leis don tsláinte agus don tsábháilteacht

Le haghaidh liosta de na rialacháin sin agus de reachtaíocht eile atá curtha chun feidhme ag an Moldóiv, féach Iarscríbhinn XVI de Chomhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

Tá sé comhaontaithe ag an Moldóiv freisin an méid seo a leanas a chomhfhogasú

 • ceanglais sábháilteachta maidir le raon leathan táirgí lena n-áirítear innealra, ardaitheoirí, bréagáin, feistí leighis agus soithí brú simplí
 • táirgí nach bhfuil lipéad Conformité Européenne (CE) ag teastáil ina leith, e.g. táirgí cosmaideacha, mótarfheithiclí, ceimiceáin agus cógaisíocht

I dtéarmaí caighdeán, tá an Mholdóiv

 • caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha a ghlacadh de réir dea-chleachtas
 • tiomanta d’aon chaighdeáin náisiúnta atá ag teacht salach ar a chéile a aisghairm. Áirítear leis sin aon chaighdeáin GOST atá ag teacht salach ar a chéile (GosudarstvennyStandart) a úsáidtear i stáit iar-Shóivéadacha — bhunaigh an comhlacht caighdeánaithe náisiúnta Moldóvach seacht gcoiste teicniúla chun caighdeáin chontráracha a aithint chun aisghairm a dhéanamh

 

Más mian leat earraí a iompórtáil isteach san AE ón Moldóiv ó mhonaróir a roghnaigh a gcuid sonraíochtaí féin a úsáid ón Moldóiv, ní mór duit Dearbhú Comhréireachta AE sínithe ag an monaróir a fháil.

Deimhníonn agus dearbhaítear i nDearbhú Comhréireachta AE go gcomhlíonann na táirgí lena mbaineann na ceanglais agus na caighdeáin ábhartha. Tar éis dó é seo a chríochnú, is féidir leis an monaróir an lipéad Conformité Européenne (CE) a cheangal lena n-earraí, rud a léiríonn go bhfuil caighdeáin AE comhlíonta aige.

Má roghnaíonn do mhonaróir comhréireacht a chruthú trí Dhearbhú Comhréireachta AE, d’fhéadfadh níos mó airgid agus ama a bheith ag baint leis ná a bheith ag obair leis na caighdeáin chomhchuibhithe AE a thugann coibhéis.

Féach ar na caighdeáin chomhchuibhithe a ghrúpáiltear leis na treoracha maidir le táirgí earnála atá ann cheana.

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil na hearraí atá á n-iompórtáil agam isteach san Aontas i gcomhréir le rialacháin agus caighdeáin an Aontais?

Má tá earraí á n-iompórtáil isteach san AE a bhfuil ardriosca ag baint leo do leas an phobail (e.g. brú-árthaí, ardaitheoirí agus innealra áirithe), ní mór do Chomhlacht dá dTugtar Fógra measúnú comhréireachta a dhéanamh (ar eagraíocht shonrach í de ghnáth amhail saotharlanna nó comhlachtaí cigireachta agus deimhniúcháin arna gcreidiúnú ag rialtas na Moldóive).

Déanann an Aireacht Geilleagair agus Bonneagair monatóireacht ar fho-institiúidí atá freagrach as cúraimí amhail nósanna imeachta um measúnú comhréireachta, fíoruithe méadreolaíocha agus creidiúnú cuideachtaí. Áirítear ar na hinstitiúidí sin

 • an Institiúid um Chaighdeánú na Moldóive (ISM), atá freagrach as beartas náisiúnta a fhorbairt i réimse an chaighdeánaithe agus catalóg de rialacháin agus caighdeáin theicniúla na Moldóive a chothabháil
 • Aireacht Sláinte, Saothair agus Cosanta Sóisialta na Moldóive, atá freagrach as caighdeáin agus noirm le haghaidh earraí bia agus táirgí tobac. I ndáil leis sin, tá sé de chúram air an creat dlíthiúil náisiúnta a choigeartú do rialacháin idirnáisiúnta nó réigiúnacha

Tabhair do d’aire, le do thoil, i gcás líon mór earraí, go mbeidh ort deimhniú éigeantach a fháil, deimhniú is féidir le ceann de na hinstitiúidí creidiúnaithe um measúnú comhréireachta a thabhairt.

Tá an tAontas Eorpach agus an Mholdóiv ag obair faoi láthair ar chineál comhaontaithe um aitheantas frithpháirteach lena gceadófar táirgí tionsclaíocha áirithe a chomhlíonann na ceanglais chomhréireachta a chur ar an margadh gan a thuilleadh tástála ná nósanna imeachta comhréireachta.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta — SPS

Sábháilteacht bia, sláinte ainmhithe agus plandaí

Maidir le trádáil i bplandaí, i dtráchtearraí talmhaíochta agus bia atá comhfhiosach do shláinte agus sábháilteacht an duine agus ainmhithe, d’aontaigh an Mholdóiv dlíthe an Aontais a chomhfhogasú, lena n-áirítear

 • rialacha maidir le sábháilteacht táirgí agraibhia
 • rialacha sonracha maidir le beatha ainmhithe
 • rialacha maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe
 • rialacha maidir le hearraí míochaine chun críocha tréidliachta

Le haghaidh liosta de na táirgí uile a chumhdaítear, féach Iarscríbhinn XVII-A de Chomhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

An bhfuil sé i gceist agat earraí a iompórtáil isteach san Aontas ón Moldóiv?

 • ní mór d’earraí a bheith cláraithe leis an nGníomhaireacht Náisiúnta um Shábháilteacht Bia (ANSA)
 • ní mór duit dearbhú a chur isteach ag tabhairt fógra don ANSA maidir leis na hearraí sonracha atá á n-iompórtáil agat
 • ní mór duit Deimhniú Fíteashláintíochta a fháil a eisíodh sa Mholdóiv, rud a fhágann gur féidir le d’earraí teacht isteach san Aontas Eorpach

Tabhair faoi deara le do thoil

 • má tá tú ag iompórtáil isteach san AE aon earraí atá liostaithe mar speicis faoin gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis i mBaol (CITES), ní bheidh cead agat é sin a dhéanamh ach amháin le cead ó Aireacht Talmhaíochta, Forbartha Réigiúnaí agus Comhshaoil na Moldóive. An bhfuil do mhaith liostaithe? Faigh amach anseo
 • má tá aon substaintí nó ábhair cheimiceacha tocsaineacha á n-iompórtáil isteach san AE agat, ní mór duit cead iompórtála a fháil ó Aireacht Talmhaíochta na Moldóive
 • má tá aon cheimiceáin thocsaineacha á n-iompórtáil agat, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le do Phointe Teagmhála Oifigiúil náisiúnta (OCP)

Tá an Roinn Sláinte Ainmhithe atá sannta don Ghníomhaireacht Náisiúnta um Shábháilteacht Bia freagrach as rialuithe tréidliachta ar ainmhithe beo sa Mholdóiv. Le haghaidh liosta d’fhorálacha mionsonraithe maidir le conas galair ainmhithe nó plandaí agus éisc a láimhseáil, féach Iarscríbhinn XVIII-A a ghabhann le Comhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Bacainní Teicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil tábhacht ag baint le rialacha teicniúla, is féidir leo a bheith ina mbacainní ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh siad a bheith ina n-ualach mór duitse mar onnmhaireoir

 • má cheapann tú go bhfuil tú os comhair bacainn trádála a slows do ghnó síos nó a chuireann cosc ort ó onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • tuairisc a thabhairt ar cad atá ag stopadh d’easpórtálacha chuig an Moldóiv trí úsáid a bhaint as an bhfoirm ar líne — déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart iomchuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplithe chun trádáil a éascú agus chun costais do ghnólachtaí a laghdú.

Doiciméid

Déanann na treoracha céim-ar-chéim cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba chóir duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custam do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, d’fhéadfadh sé go dteastódh roinnt de na heilimintí thíos ó na húdaráis chustaim

 • sonrasc tráchtála (faigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a inneachar i mo Chúntóir Trádála)
 • liosta Pacáil
 • ceadúnais allmhairiúcháin d’earraí áirithe
 • comhlíonann nadeimhnithe a thaispeánann do tháirge na rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú.
 • cruthúnas tionscnaimh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis Cheangailteach Taraife agus/nó ar Fhaisnéis Cheangailteach Tionscnaimh roimh ré.

Chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custam do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh a chruthú agus a fhíorú

I gcás tuairiscí ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraifí fabhracha a éileamh agus ar rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

Cosnaíonn an comhaontú do chearta maoine intleachtúla nuair a bhíonn d’earraí á n-iompórtáil agus/nó á n-easpórtáil chuig an Moldóiv.

Trádmharcanna agus cóipcheart

Leis an gComhaontú idir an tAontas agus an Mholdóiv, cuirtear córas cothrom trédhearcach ar fáil chun trádmharcanna a chlárú. Má tá do iarratas diúltaithe ag an riarachán trádmharc, Ní mór an cinneadh a chur in iúl duit i scríbhinn, ag tabhairt cúiseanna leis an diúltú.

Dearaí agus paitinní

Tá do dhearaí a cruthaíodh go neamhspleách agus a bhfuil carachtar aonair acu faoi chosaint faoi chlárú ar feadh tréimhse suas le 25 bliana. Tabharfaidh sé seo an ceart eisiach duit an dearadh a úsáid agus cosc a chur ar thríú páirtithe nach bhfuil do thoiliú acu é a úsáid, a athchruthú, a dhíol nó a iompórtáil agus/nó a easpórtáil.

Tásca geografacha

Déanann coiste sonrach um thásca geografacha arna bhunú faoi Chomhaontú AE-an Mholdóiv faireachán ar chur chun feidhme an chomhaontaithe i ndáil le tásca geografacha, agus tuairiscíonn sé don Choiste Trádála. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi thásca geografacha ar tháirgí talmhaíochta, ar bhia-ábhair, ar chineálacha fíona agus ar dheochanna biotáilleacha, féach Iarscríbhinn XXX den chomhaontú idir an tAontas agus an Mholdóiv.

Conas cosaint a fháil?

Is í an Ghníomhaireacht Stáit um Maoin Intleachtúil (AGEPI) gníomhaireacht na Moldóive um chosaint cóipchirt. Oibríonn an ghníomhaireacht seo chun feabhas a chur ar an gcreat dlíthiúil agus é a chur in oiriúint do noirm AE, chomh maith le feasacht an phobail a mhéadú agus acmhainneacht a fhorbairt i bhforfheidhmiú an dlí.

Féadtar iarratas a dhéanamh chun maoin intleachtúil a chlárú le AGEPI ar líne. Athraíonn an t-am a theastaíonn chun cosaint CMI a fháil sa Mholdóiv ag brath ar an gcineál cosanta atá á lorg agat

 • cóipcheart: 15-30 lá
 • trádmharcanna: 10-12 mhí
 • paitinn do phlandaí: 1.5-3 bliana
 • paitinn ghearrthéarmach don aireagán: 7-8 mí
 • paitinn fhadtéarmach don aireagán: 17-18 mí
 • dearadh tionsclaíoch: 10-12 mhí
 • tásca geografacha, sonrúcháin tionscnaimh nó speisialtachtaí traidisiúnta: 10-12 mhí

Trádáil i seirbhísí

Tá na teorainneacha nó na forchoimeádais atá acu faoi láthair maidir le soláthar seirbhísí leagtha amach ag rialtas na Moldóive agus ag AE araon, le hardleibhéal trédhearcachta. Chun liosta d’fhorchoimeádais shonracha na Moldóive a fháil, féach Iarscríbhinn XXVII-E a ghabhann le Comhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

Conas is féidir leat nascleanúint a dhéanamh trí na hIarscríbhinní?

Tá trí Iarscríbhinn i gComhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv a bhfuil forchoimeádais ag an Moldóiv leo a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar do ghnó

 • ag féachaint le gnó a bhunú sa Mholdóiv? Tá liosta diúltach inIarscríbhinn XXVII-E de na hearnálacha seirbhíse ar fad nach bhfuil rochtain agat orthu. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat leas a bhaint as deiseanna i ngach earnáil eile nach bhfuil liostaithe.
 • an bhfuil suim agat i dtrádáil trasteorann do sheirbhísí? Tá liosta dearfach de na hearnálacha seirbhíse a bhfuil rochtain agat orthu in Iarscríbhinn XXVIII -F. Ainmneacha an liosta seo go léir na hearnálacha ina bhfuil cead agat chun trádáil.
 • an bhfuil oiliúnaí iarchéime nó príomhdheiseanna pearsanra á lorg agat? Liostaítear inIarscríbhinn XXVII-G na hearnálacha nó na fo-earnálacha ina gcuirtear teorainneacha i bhfeidhm.
 • an soláthraí seirbhíse gairmiúil nó conarthach thú? Liostaítear inIarscríbhinn XXVII-H na forchoimeádais a cuireadh i bhfeidhm.
Cé atá in ann gnó a bhunú sa Mholdóiv?

Má tá tú

 • le comhaontú idir an tAontas agus an Mholdóiv, is féidir leat brainsí de do ghnó nó d’oifigí ionadaíocha a bhunú nó a fháil sa Mholdóiv nó san Aontas Eorpach
 • tugann comhaontú AE-an Mholdóiv deiseanna duit do ghnólacht a chruthú agus a bhunú trí fhéinfhostaíocht nó trí ghnóthais atá faoi do rialú

Cinntíonn na liúntais sin go gcuirtear an chóir chéanna ort agus a chaitear le náisiúnaigh na Moldóive.

Soláthar trasteorann seirbhísí

In earnálacha ar deonaíodh rochtain dóibh ar an Moldóiv, cuirtear deireadh leis na teorainneacha seo a leanas leis an gcomhaontú

 • maidir le luach iomlán na n-idirbheart seirbhíse nó na sócmhainní seirbhíse
 • maidir le líon iomlán na n-oibríochtaí seirbhíse nó cainníocht iomlán na n-aschur seirbhíse

Beidh cead agat freisin seirbhísí a sholáthar don Mholdóiv faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh na Moldóive.

Tréimhsí sealadacha

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an Mholdóiv, is féidir leat bogadh go sealadach go dtí an Mholdóiv (nó go dtí an tAontas Eorpach) chun a bheith ag obair mar oiliúnaí iarchéime, mar dhíoltóir gnó, nó mar phríomhphearsanra cuideachta sa tír sin.

Is iad seo a leanas na tréimhsí fanachta sealadacha:

 • aistrithe ionchorparáideacha ( príomhphearsanra cuideachta sa Mholdóiv (nó AE), nó oiliúnaithe céime) — suas le 3 bliana
 • cuairteoir gnó (e.g. taisteal chun gnó a bhunú sa Mholdóiv (nó san AE), nó díoltóir gnó) — suas le 90 lá in aon tréimhse 12 mhí
 • oiliúnaí iarchéime nach aistrí ionchorparáideacha é /í — suas le bliain amháin

Leis an gComhaontú idir an tAontas agus an Mholdóiv, cruthaítear deiseanna freisin do sholáthraithe seirbhíse conarthacha in earnálacha sonracha i gceachtar den dá thír. I ndáil leis sin, áfach, ní mór don soláthraí

 • a bheith ag soláthar na seirbhíse atá i gceist ar bhonn sealadach mar fhostaí d’eintiteas a fuair conradh seirbhíse nach faide ná bliain amháin
 • taithí oibre ghairmiúil 3 bliana ar a laghad san earnáil
 • céim ollscoile nó cáilíocht lena léirítear eolas ar leibhéal coibhéiseach agus ar cháilíochtaí gairmiúla ábhartha

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na teorainneacha a chuirtear ar phearsanra, ar oiliúnaithe céimithe, ar dhíoltóirí gnó agus ar sholáthraithe seirbhíse conarthacha, féach Iarscríbhinn XXVII-G agus Iarscríbhinn XXVII-H a ghabhann le Comhaontú Comhlachais AE-an Mholdóiv.

Soláthar poiblí

Tá sé beartaithe ag an Aontas agus ag an Moldóiv rochtain fhrithpháirteach a bheith acu ar mhargaí soláthair phoiblí i ngach tír ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Baineann sé sin le conarthaí poiblí agus lamháltais in earnálacha traidisiúnta, agus in earnáil na bhfóntas chomh maith.

Cinntíonn an Comhaontú idir an tAontas agus an Mholdóiv freisin go ndéantar breithniú cothrom ar iarratais ar thairiscintí sa dá thír, agus go gcaitear go cothrom le hiarratasóirí áitiúla agus eachtrannacha.

Leis an gComhaontú, cuirtear d’oibleagáid ar an Aontas agus ar an Moldóiv araon a áirithiú

 • cuirtear na soláthairtí go léir atá beartaithe ar fáil don phobal — déantar é seo chun an margadh a oscailt don iomaíocht agus chun rochtain a thabhairt duit ar fhaisnéis maidir leis an soláthar beartaithe sula mbronnfar an conradh
 • tá tuairisc neamh-idirdhealaitheach ar ábhar an chonartha, ina léirítear teorainneacha ama iomchuí, a bhfuil rochtain ag gach oibreoir eacnamaíoch orthu
 • ní dhéantar aon idirdhealú i do cháil mar oibreoir eacnamaíoch, a d’fhéadfadh tú a dhíchumasú ó cháiliú don tairiscint
 • tá trédhearcacht sa phróiseas chun an tairiscint a bhronnadh suas go dtí fógra na tairisceana buaiteach
 • cuirfear an cinneadh deiridh in iúl do gach iarratasóir — arna iarraidh sin, gheobhaidh iarratasóirí nár éirigh leo míniú chun deis a thabhairt duit anailís a dhéanamh ar an gcinneadh

Soláthraíonnan t-ardán soláthair leictreonaigh líonraithe MTender faisnéis soláthair a bhfuil fáil níos éasca uirthi, lena n-áirítear fógra maidir le gníomhaíochtaí soláthair atá beartaithe, infhaighteacht doiciméad tairisceana leictreonach, an feasachán uathoibrithe ar sholáthar poiblí, agus teimpléad tairisceana leictreonach a ghiniúint d’oibreoirí leictreonacha.

Naisc, teagmhálacha, doiciméid

Institiúidí náisiúnta

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Institiúidí náisiúnta

Comhairle Eacnamaíoch don Phríomh-Aire sa Mholdóiv

Gréasáin: https://consecon.gov.md/en/misiune/

An Rannán um Rialú Trádála Earraí Dé-Úsáide faoin Aireacht Geilleagair agus Bonneagair

Is páirtí í an Mholdóiv sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hAirm Cheimiceacha (CWC) agus déanann sí faireachán ar allmhairiú substaintí a d’fhéadfaí a úsáid chun airm den sórt sin a tháirgeadh. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh údarú ar leith a bheith ag teastáil ó allmhairí.

Rialú a dhéanamh ar fud na tíre le haghaidh Dubla destinaţie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 250669

Facs: + 373 22 234064

Banc Náisiúnta na Moldóive (BNM)

Is é Banc Náisiúnta na Moldóive (BNM) an t-orgán atá freagrach as rialú airgeadra agus cobhsaíocht. Tá an Coiste Náisiúnta um Chobhsaíocht Airgeadais faoi réir BNM.

Banca Naţională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru Uimh. 1, MD-2005 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Déan Teagmháil Linn

Serviciul Vamal al Republicii Moldóiv

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 574201, 574206

Ionad na nGlaonna: + 373 22 574111

Facs: + 373 22 273061

Ríomhphost: vama@customs.gov.md

Gréasáin: http://www.customs.gov.md/

An Stiúrthóireacht um Chosc ar Thruailliú agus Bainistiú Dramhaíola faoin Aireacht Talmhaíochta

Is é an tAire Agriculturii, Dezvoltarii Regional agus Dezvoltarii a dhéanann bainistíocht ar an Aire Stáit

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Facs: + 373 22 226858

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Poblacht na Moldóive

Delegaţia Uniunii Europene în Poblacht na Moldóive

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, an Mholdóiv

Teil: + 373 22505210

Facs: + 373 22272622

Ríomhphost: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misean Phoblacht na Moldóive chuig an Aontas Eorpach

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 An Bhruiséil, An Bheilg

Teil.: + 32 27400660

Facs: + 32 27400669

Ríomhphost: mission.bru@mfa.gov.md

Gréasáin: mrmue.mfa.gov.md

Comhlachas Tráchtála agus Tionscail Phoblacht na Moldóive

Ceamara de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 22 15 52

Facs: + 373 22 2 44 25

Ríomhphost: camera@chamber.md

Comhlachas Gnó na hEorpa An Mholdóiv

Asociaţia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu Pârcălab str., as. 7, Chisinau, MD2012, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 90 70 25

Fón póca: + 373 79 025 999

Ríomhphost: info@eba.md

EU4Business

Ardrúnaíocht EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 27491851

Ríomhphost: secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

An Institiúid um Chaighdeánú na Moldóive (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 905300

Facs: + 373 22 905310

Mar eagraíocht eile arna rialú ag an Aireacht shonraithe, ainmnítear an Lárionad Náisiúnta um Chreidiúnú Phoblacht na Moldóive (MOLDAC) mar an comhlacht creidiúnaithe náisiúnta aonair sa Mholdóiv.

Catalóg de chaighdeáin agus rialacháin theicniúla na Moldóive: www.estandard.md

An Aireacht Sláinte, Saothair agus Cosanta Sóisialta

An tAire Sóivéadaigh, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 729907, 268818

Facs: + 373 22 738781

An Ghníomhaireacht Seirbhísí Poiblí

Ní mór do mhótarfheithiclí nua-iompórtáilte iontráil i gclár na modhanna iompair de chuid Ghníomhaireacht na Seirbhísí Poiblí. Ina theannta sin, ní mór don allmhaireoir na coinníollacha teicniúla le haghaidh mótarfheithiclí a dhearbhú agus a shainaithint.

Agenţia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 257070

Facs: + 373 22 212259

An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Iompar de Bhóthar

Is é an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Iompar de Bhóthar an t-údarás atá i gceannas ar bhearta dlíthiúla maidir le hiompar de bhóthar a rialú agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

Agenţia Naţionala Transport Auto (ANTA) fo-ordonat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 498810

Facs: + 373 22 220657

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

An Eagraíocht Náisiúnta Cosanta Plandaí (NPPO)/Stiúrthóireacht um Chosaint Sláinte Plandaí

Direcţia Protecţia şi Sănătatea Plantelor atribuite Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 264674, 294730

Facs: + 373 22294730

An Roinn Sláinte Ainmhithe sannta don Ghníomhaireacht Náisiúnta um Shábháilteacht Bia

Departamentul de Sănătate animalătate atribuit Celei Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 210178, 294730

Facs: + 373 22 294730

An Aireacht Talmhaíochta, Forbartha Réigiúnaí agus Comhshaoil

An tAire Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 204579

Facs: + 373 22 220748

Pointe Teagmhála Oifigiúil (OCP) le haghaidh ceimiceáin thocsaineacha

Is é an tAire Agriculturii, Dezvoltarii Regional agus Dezvoltarii a dhéanann bainistíocht ar an Aire Stáit

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, an Mholdóiv

Teil.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Facs: + 373 22 226858

An Coimisiún Náisiúnta um Shlándáil Bhitheolaíoch

Comisia Naţională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, an Mholdóiv

Teil. agus Facs: + 373 22 226874

Tuilleadh nascanna

Roinn an leathanach seo: