Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

Tá Comhaontú Comhlachais curtha i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas Eorpach agus ag an Úcráin ó mhí na Samhna 2014 i leith. Mar chuid den chomhaontú comhlachais sin, tá Comhaontú Saorthrádála Domhain Cuimsitheach (CSDC) á chur i bhfeidhm go sealadach ó bhí Eanáir 2016 ann. Laghdaíonn sé na taraifí a bhíonn roimh ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag onnmhairiú chun na hÚcráine. Leis an gcomhaontú, éascaítear an trádáil trí nósanna imeachta custaim a dhéanamh níos éifeachtúla agus trí reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta na hÚcráine, lena n-áirítear caighdeáin, a chomhfhogasú de réir a chéile do reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta an Aontais.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tá an Comhaontú Saorthrádála Domhain Cuimsitheach (CSDC) curtha i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas agus ag an Úcráin ón 1 Eanáir 2016 i leith, mar chuid den Chomhaontú Comhlachais (CC) níos leithne, a bhfuil a fhorálacha polaitiúla agus forálacha maidir le comhar á gcur i bhfeidhm go sealadach ó mhí na Samhna 2014. Osclaítear le LDCST margaí d’earraí agus do sheirbhísí ar an dá thaobh, bunaithe ar rialacha trádála intuartha agus in-fhorfheidhmithe.

Téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

An comhaontú comhlachais

 • é a dhéanamh níos éasca agus níos inacmhainne do ghnólachtaí an Aontais Eorpaigh allmhairiú isteach san Úcráin agus easpórtáil go dtí an Úcráin
 • tairbhí éagsúla a thabhairt isteach do do ghnólacht, amhail deireadh a chur le taraifí agus trácht a éascú go héifeachtach agus go tapa trí chustaim ag teorainneacha idirnáisiúnta

 

Tá an tAontas Eorpach ar cheann de na comhpháirtithe trádála is mó atá ag an Úcráin, rud a chiallaíonn go bhfuil roinnt deiseanna ann iompórtáil agus easpórtáil ón Aontas go dtí an Úcráin, agus a mhalairt. Is amhábhair amhail iarann, cruach, táirgí mianadóireachta, táirgí talmhaíochta, innealra agus táirgí ceimiceacha iad na príomhearraí onnmhairithe. Tá an Úcráin ag obair faoi láthair chun beartais a chuíchóiriú chun leasa gnólachtaí beaga agus iad ag trádáil leis an Aontas Eorpach. Is féidir le gnólachtaí beaga tacaíocht a fháil freisin ó Thionscnamh Suaitheanta FBM an AE.

Taraifí

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, cuirtear feabhas ar iomaíochas ghnólachtaí na hEorpa i margadh na hÚcráine agus a mhalairt. Ar an iomlán, maidir le trádáil in earraí, cuireadh deireadh le formhór na dtaraifí leis an gcomhaontú – AE: 98.1 % agus an Úcráin: 99.1 %.

Earraí tionsclaíocha

Cé gur cuireadh deireadh le cuid mhór de na taraifí ar earraí tionsclaíocha nuair a tháinig an comhaontú i bhfeidhm, comhaontaíodh idirthréimhsí i gcomhair roinnt línte táirgí.

AE

Leis an gcomhaontú, baineadh 94.7 % de na línte taraife.

Tá an tAontas fós ag fáil réidh de réir a chéile le roinnt taraifí earraí de réir a chéile leis na hidirthréimhsí seo a leanas

 • mianraí – 2019
 • ceimiceáin – 2021
 • leasacháin – 2023
 • táirgí adhmaid – 2021
 • coisbheart – 2021
 • earraí copair – 2021
 • earraí alúmanaim – 2023
 • gluaisteáin agus formhór na mótarfheithiclí – 2023
An Úcráin

Ar theacht i bhfeidhm don chomhaontú, d’fhéadfadh 49.2 % de tháirgí tionsclaíocha teacht isteach san Úcráin saor ó dhleachtanna.

Tá sé beartaithe go dtiocfaidh méadú go 96 % faoi 2023 ar sciar na n-onnmhairí ón Aontas a léirscaoilte ag an Úcráin. Baineann sé seo leis na línte táirgí seo a leanas chun deireadh breise a chur leis na taraifí de réir a chéile

 • mianraí – 2023
 • ceimiceáin orgánacha – 2019
 • leasacháin – 2019
 • boinn rubair – 2021
 • earraí leathair – 2021
 • teicstílí amhail ceannbheart – 2019

Beidh idirthréimhse a mhairfidh go dtí 2026 ag earnáil na mótarfheithiclí san Úcráin freisin, ar tréimhse í a bheidh mar thoradh ar an gcaibidlíocht a comhaontaíodh ag EDT in 2008.

Earraí talmhaíochta

AE

Laghdaíodh na dleachtanna iompórtála ar fhormhór na n-earraí talmhaíochta a allmhairíodh isteach san Aontas go nialas in 2016. Tá feidhm ag taraif-chuótaí maidir leis an gcuid eile de na hearraí talmhaíochta nach bhfuil léirscaoilte. Déantar na cuótaí sin a bhainistiú ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce nó trí cheadúnais allmhairiúcháin. Tá liosta de na taraif-chuótaí uile don Aontas agus don Úcráin araon i bhFoscríbhinn 1 agus i bhFoscríbhinn 2 a ghabhann le hIarscríbhinn I-A.

An Úcráin

Léirscaoileadh beagnach leath d’earraí talmhaíochta na hÚcráine nuair a tháinig an comhaontú i bhfeidhm, ach tá líon beag earraí faoi réir idirthréimhse a mhair go dtí 2023.

Ní laghdófar dleachtanna allmhairiúcháin uile na hÚcráine go nialas

 • faoi 2026, beidh 8.7 % de tharaifí agraibhia ar earraí amhail déiríocht, uibheacha, siúcra, olaí ainmhíocha agus saillte faoi réir laghduithe líneacha teoranta 20-60 % – cuirfear taraif iarmharach i bhfeidhm ina dhiaidh sin
 • i gcás siúcraí, éineola agus feoil muiceola, cuirfear cuótaí rátaí taraife (TRQanna) i bhfeidhm – tá earraí a allmhairítear laistigh de na cainníochtaí a shonraítear saor ó dhleacht

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, cuirtear cosc ar an dá pháirtí dleachtanna onnmhairiúcháin a úsáid. Mar sin féin, chomhaontaigh rialtas na hÚcráine deireadh a chur de réir a chéile leis na dleachtanna onnmhairiúcháin atá ann cheana i leith earraí áirithe faoi 2026, lena n-áirítear beostoc agus amhábhair, síolta de chineálacha áirithe barr ola-yelding agus cineálacha miotail. Tá tuilleadh eolais ina thaobh sin in Iarscríbhinn I-C a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

Cuirtear sásra sonrach beart cosanta ar fáil chun onnmhairiú na hÚcráine a bhuanú suas go dtí 2031. Ciallaíonn sé sin go bhfuil cead ag an Úcráin formhuirear a fhorchur ar an dleacht onnmhairiúcháin ar roinnt earraí, amhail amhábhair, síolta lus na gréine agus cineálacha miotail, cruach agus copair más rud é, le linn tréimhse bliana, go bhfuil méid carnach na n-onnmhairí ón Úcráin chuig an Aontas os cionn leibhéal truiceartha. Tá tuilleadh eolais ina thaobh sin in Iarscríbhinn I-D a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

 

Faigh an ráta taraife is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Is iad na rialacha tionscnaimh is infheidhme faoin gComhaontú Comhlachais leis an Úcráin na rialacha sin de chuid Choinbhinsiún PEM (an Coinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha fabhracha tionscnaimh uile-Eora-Mheánmhara) (IO L 54, 26.02.2013, lch. 4). Tá na ceanglais maidir le rialacha tionscnaimh faoi Choinbhinsiún PEM sainithe in Iarscríbhinn 2 d’Fhoscríbhinn I a ghabhann le Coinbhinsiún PEM. Tá na rialacha sin á n-athbhreithniú agus ba cheart go mbeadh sraith nua rialacha malartacha tionscnaimh infheidhme i lár 2021, lena n-áirítear forálacha maidir le carnadh, aisíoc dleachta, lamháltas agus an riail maidir le neamh-athrú (féach thíos) a mhaolófar.

Le Coinbhinsiún PEM maidir le rialacha tionscnaimh, dírítear ar rialacha comhchoiteanna tionscnaimh agus carntha a bhunú i measc 25 Pháirtí Chonarthacha (an tAontas, tíortha CSTE, na mBalcán agus FTA i Réigiún Chomharsanacht an Deiscirt agus an Oirthir) agus i measc an Aontais chun trádáil a éascú agus slabhraí soláthair laistigh den chrios a chomhtháthú.

Liosta na bPáirtithe Conarthacha PEM

Tá faisnéis mhionsonraithe faoin gcóras pan-Euro-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora.

An de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na hÚcráine mo tháirge de réir Choinbhinsiún PEM?

Má tá do tháirge de thionscnamh AE nó na hÚcráine chun go gcáileoidh sé don taraif fhabhrach is ísle nó is nialasach faoi Choinbhinsiún PEM.

Táirge ‘a thionscnaítear’ más rud é go bhfuil sé

 • a fuarthas go hiomlán san Aontas Eorpach nó san Úcráin, nó
 • Monaraíodh san Aontas Eorpach nó san Úcráin le hábhair neamhthionscnaimh, ar choinníoll go ndearnadh leoroibriú nó leorphróiseáil ar na hábhair sin i gcomhréir leis na rialacha maidir le táirgí sonracha a leagtar amach in Iarscríbhinn II d’Fhoscríbhinn I a ghabhann le Coinbhinsiún PEM
  Féach freisin Iarscríbhinn I ‘Nótaí tosaigh’ a ghabhann le rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach le táirge. I gcás táirgí áirithe, tá rialacha malartacha ann atá sonrach ó thaobh an táirge de – féach Aguisín II.

Ina theannta sin, ní mór don táirge na ceanglais eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh. Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge mar shampla, caoinfhulaingt nó carnadh.

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha a bhaineann go sonrach le táirgí i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas sonrach táirgthe, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth – úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na teicstíle agus na n-éadaí agus na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Tugann an comhaontú breis solúbthachta duit chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, amhail lamháltas nó carnadh.

Caoinfhulaingt
Carnadh

Forálann Coinbhinsiún PEM do dhá bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach – is féidir a mheas gur de thionscnamh AE (agus a mhalairt) iad ábhair de thionscnamh na hÚcráine nuair a úsáidtear iad i dtáirgeadh an táirge san Aontas Eorpach
 • Carnadh trasnánach – ábhair ar de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh amháin de Choinbhinsiún PEM iad, ní fhéadfar a mheas gur de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh eile é agus measúnú á dhéanamh an bhfuil an táirge deiridh de thionscnamh rochtana fabhraí nuair a onnmhairítear é chuig tríú Páirtí Conarthach laistigh den limistéar uile-Euro-Med – níl feidhm aige ach amháin má tá Comhaontú Trádála i bhfeidhm idir na Páirtithe Conarthacha go léir lena mbaineann agus má chuireann na tíortha sin na rialacha tionscnaimh céanna i bhfeidhm, le
  do thoil, an ‘maitrís’ (tábla ina raibh na comhaontuithe go léir a bhí i bhfeidhm leis an gComáil Eorpach (lena n-áirítear Coinbhinsiún PEM) lena sonraítear Coinbhinsiún an Aontais Eorpaigh (lena n-áirítear an Iorua atá incháilithe)

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Tarlaíonn carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha céanna tionscnaimh acu agus a bhfuil comhaontuithe saorthrádála acu lena chéile. Is é sin nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is gur de thionscnamh a dtíre féin iad. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, is féidir le trádálaí Úcránach atá ag déanamh éadaí san Úcráin lena n-onnmhairiú go dtí an Eilvéis úsáid a bhaint as fabraicí de thionscnamh an Aontais chun na héadaí a tháirgeadh agus is féidir leis na nithe sin a áireamh mar rud a thionscnaíonn san Úcráin. Tá an ceanglas maidir le claochlú dúbailte, i.e. monarú na bhfabraicí ó shnáth (neamhthionscnaimh) agus ó tháirgeadh na n-éadaí comhlíonta agus meastar gur as an Úcráin a thagann na héadaí nuair a onnmhairítear chuig an Eilvéis iad agus dá bhrí sin bainfidh siad tairbhe as saor-rochtain i margadh na hEilvéise.

Tá tuilleadh mínithe ar charnadh PEM le fáil anseo

Ceanglais eile

Ní mór don táirge freisin na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Choinbhinsiún a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh.

Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas Eorpach go dtí an Úcráin (agus vice versa) nó trí chríocha na bPáirtithe Conarthacha a bhfuil an carnadh infheidhme leo gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • díluchtú
 • athlódáil
 • aon oibríocht eile atá deartha chun bail mhaith a chaomhnú ar tháirgí

Déanfar fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin a sholáthar d’údaráis chustaim na tíre allmhairithe trí

 • doiciméad iompair amháin (e.g. bille luchta) lena gcumhdaítear an turas ón tír onnmhairithe tríd an tríú tír trína ndearnadh na hearraí a idirthuras
 • deimhniú arna eisiúint ag údaráis chustaim an tríú tír trína bhfuil tú ag iompar d’earraí
 • ina n-uireasa sin, aon doiciméid bhunúis

Aistarraingt dleachta

Faoi Choinbhinsiún PEM maidir le trádáil idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, ní féidir aisíocaíocht a fháil i leith dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i dTeideal V maidir le Cruthúnas Tionscnaimh agus i dTeideal VI maidir le Socruithe le haghaidh Comhair Riaracháin. Soiléiríonn siad e.g. conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas fabhair a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun leas a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Is féidir an cruthúnas ar thionscnamh a bheith ag ceann amháin de na nithe seo a leanas:

Tá an cruthúnas ar thionscnamh bailí ar feadh tréimhse 4 mhí ón dáta eisiúna.

Deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED

 • is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairithe a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED
 • In Iarscríbhinn III tá eiseamal EUR.1 agus deimhnithe EUR-MED agus tugtar treoracha lena gcur i gcrích
 • ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith ullamh doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann

Tugtar mínithe breise ar an áit ar cheart an deimhniú EUR.1 nó an deimhniú EUR-MED a úsáid ar leathanach 72 den lámhleabhar.

Dearbhú tionscnaimh nó dearbhú tionscnaimh EUR-MED

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go dtionscnaíonn a dtáirge san AE nó i bPáirtí Conarthach Choinbhinsiún PEM trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Onnmhaireoir formheasta
 • Aon onnmhaireoir, mura mó ná EUR6,000 luach iomlán na coinsíneachta
Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh

Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chló, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Iarscríbhinn IV):

“Tá onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sé, ach amháin nuair a chuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”

Conas dearbhú tionscnaimh EUR-MED a dhéanamh

Sa chás sin, is é seo a leanas an dearbhú (Iarscríbhinn IV)

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú Uimh.... custaim) gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt go soiléir.

— carnadh arna chur i bhfeidhm le... (ainm na tíre/na dtíortha).

—gan carnadh curtha i bhfeidhm”

Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon teanga oifigiúil de chuid an AE nó i dteangacha oifigiúla ar bith sa chrios PEM mar a luaitear in Iarscríbhinn IV (ba cheart an ráiteas maidir le carnadh a bheith i mBéarla i gcónaí).

Ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim sna páirtithe allmhairíochta agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanfaidh údaráis chustaim áitiúla – ní cheadaítear cuairteanna a thabharfaidh an Páirtí allmhairíochta ar an onnmhaireoir

Déanfaidh údaráis an pháirtí onnmhairithe an cinneadh deiridh maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, déantar foráil maidir le comhchuibhiú reachtaíochta, caighdeán agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta idir an Úcráin agus an tAontas Eorpach. Dá bhrí sin, ní gá do mhonaróirí ón Úcráin ach sraith amháin ceanglas a chomhlíonadh chun a dtáirgí a chur ar mhargaí an Aontais agus na hÚcráine araon.

Áirítear na rialacháin maidir le comhfhogasú san Úcráin

 • creidiúnú agus margú táirgí, ina leagtar amach modúil na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta
 • sábháilteacht ghinearálta táirgí, lena leagtar amach na critéir maidir leis an méid atá le breithniú agus measúnú á dhéanamh an bhfuil táirge sábháilte, agus a chinneadh cathain ba cheart táirge a thoirmeasc toisc go mbaineann riosca tromchúiseach leis do shláinte agus do shábháilteacht

Féach Iarscríbhinn III den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin do liosta de na 27 rialachán a chumhdaíonn na ceanglais sábháilteachta maidir le réimse leathan táirgí lena n— áirítear innealra, ardaitheoirí, bréagáin, feistí leighis agus soithí brú simplí.

I dtéarmaí caighdeán, tá an méid seo a leanas déanta ag an Úcráin

 • tá caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha á nglacadh acu de réir na gcleachtas is fearr
 • go bhfuil rún daingean acu aon chaighdeáin náisiúnta atá ag teacht salach ar a chéile a aisghairm. Áirítear leis seo aon chaighdeáin contrártha GOST (Gosudarstvenny Standart) a úsáidtear i stáit iar-Shóivéadach
Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil na hearraí atá á n-allmhairiú isteach san Aontas Eorpach i gcomhréir le rialacháin agus caighdeáin an Aontais?

Ciallaíonn comhar na bpáirtithe maidir le faireachas margaidh agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta nach gá ach measúnú comhréireachta arna dhéanamh ag Comhlacht dá dTugtar Fógra (saotharlanna nó comhlachtaí cigireachta agus deimhniúcháin eile atá creidiúnaithe ag rialtas na hÚcráine) a bheith ag onnmhairiú earraí ardriosca amhail soithí brú, ardaitheoir agus innealra áirithe chuig an Aontas Eorpach.

Faigh liosta de 114 chomhlacht ceaptha na hÚcráine a rinne measúnú ar chomhréireacht táirgí, ar creidiúnaíodh gach ceann díobh ó Ghníomhaireacht Náisiúnta um Chreidiúnú na hÚcráine

Más mian leat earraí a iompórtáil isteach san Aontas Eorpach ón Úcráin, beidh ort dul tríd an bpróiseas chun comhréireacht a chruthú trí Dhearbhú Comhréireachta de chuid an Aontais Eorpaigh atá sínithe ag do mhonaróir. Tar éis dó é sin a dhéanamh, is féidir leis an monaróir an comhartha CE a ghreamú dá tháirgí nuair is gá sin.

Faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, tabharfar Comhaontú maidir le Comhréireacht agus Measúnú agus Glacadh le Táirgí Tionsclaíocha (ACCA) i gcrích. Is cineál é sin de Chomhaontú um Aitheantas Frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin. Faoin gcomhaontú sin, ceadóidh an tAontas agus an Úcráin táirgí tionsclaíocha a liostaítear in iarscríbhinní ACCA agus a chomhlíonann na ceanglais maidir le comhréireacht a chur ar an margadh gan tuilleadh tástála ná nósanna imeachta comhréireachta.

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta – SPS

Sábháilteacht bia, sláinte ainmhithe agus plandaí

Ionas go mbeidh tú in ann onnmhairiú nó allmhairiú réidh isteach san Aontas ón Úcráin nó a mhalairt, tá rialacha áirithe ann idir an Úcráin agus an tAontas Eorpach a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht plandaí agus ainmhithe. Leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, rinneadh roinnt mhaith rialacha SPS a chomhchuibhiú agus cuireadh cosc ar pháirtithe aon bhacainní nach bhfuil údar leo a chur i bhfeidhm.

Maidir le galair ainmhithe nó plandaí, lena n-áirítear lotnaidí, tá nósanna imeachta ann chun stádas saor ó lotnaidí a aithint i réigiúin áirithe. Is chun críocha trádála é seo agus chun fógra a thabhairt faoi rioscaí do shláinte an phobail, sláinte ainmhithe nó sláinte plandaí. I gcás inar gá don tír allmhairíochta bearta a dhéanamh chun baol tromchúiseach don tsláinte a rialú, ceadaítear leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin bearta sriantacha sealadacha a dhéanamh i leith allmhairí. Cuirtear na rialacha sin chun feidhme, áfach, ar bhealach a íoslaghdaíonn an cur isteach ar thrádáil idir an dá thír. Tá tuilleadh eolais faoi na nósanna imeachta in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

Rialú SPS san Úcráin

Déanann an rialtas trí chineál rialaithe teorann:

Rialú sláintíochta agus eipidéimeolaíoch

Tá sé mar aidhm leis sin an tír a chosaint ó leathadh galar chomh maith le tástálacha a chur chun feidhme a chinntíonn go gcomhlíonann earraí na caighdeáin sláintíochta. Tá an cineál rialaithe seo éigeantach agus feidhmítear é den chuid is mó thar tháirgí bia allmhairithe, roinnt táirgí tomhaltais agus onnmhairiú olaí lus na gréine. Ní bheidh earraí a thagann faoin gcatagóir táirgí feirme faoi réir rialú sláintíochta ná eipidéimeolaíoch.

Rialú tréidliachta agus sláintíochta

Is é is aidhm don rialú sin leathadh galar ainmhithe a chosc. De ghnáth cuirtear rialú tréidliachta agus sláintíochta i bhfeidhm maidir le honnmhairithe, allmhairí, agus idirthuras ainmhithe, ábhar atáirgthe, táirgí bitheolaíocha, ábhar paiteolaíoch, ullmhóidí tréidliachta, táirgí cúraim ainmhithe, breiseáin beatha, réamh-mheascáin, agus táirgí ainmhithe (lena n-áirítear táirgí feola, uibheacha, bainne, iasc agus mil).

Rialú fíteashláintíochta

Ní amháin go gcoisceann an cineál rialaithe sin leathadh lotnaidí, ceaptar é freisin chun maoirseacht a dhéanamh ar chórais choraintín. Cuirtear rialú fíteashláintíochta i bhfeidhm maidir le honnmhairiú, allmhairiú agus iompar plandaí agus táirgí plandaí (lena n-áirítear táirgí bia), pacáistiú, modhanna iompair, ithir agus táirgí eile a leathann lotnaidí rialaithe.

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Baic Theicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, uaireanta is féidir leo gníomhú mar bhacainní ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach suntasach ort féin mar onnmhaireoir

 • má cheapann tú go bhfuil tú ag tabhairt aghaidh ar bhac trádála a slows do ghnó síos nó cosc tú a onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • déan tuairisc ar a bhfuil ag cur stop le d’easpórtálacha chun na hÚcráine trí úsáid a bhaint as an bhfoirm ar líne – déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé gníomhaíocht iomchuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú go mbeidh nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplí chun trádáil a éascú agus costais do ghnólachtaí a laghdú.

Cáipéisí

Déantar cur síos sna treoracha céim ar chéim ar na cineálacha éagsúla doiciméad is ceart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, féadfaidh na húdaráis chustaim na heilimintí thíos go léir nó cuid díobh a éileamh

 • Sonrasc tráchtála (a aimsigh na riachtanais shonracha maidir lena fhoirm agus ábhar i Mo Chúntóir Trádála).
 • liosta pacála
 • Ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • Tá deimhnithe a léiríonn go gcomhlíonann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú.
 • Cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Tharaif Cheangailtigh agus/nó ar Fhaisnéis faoi Thionscnaimh Cheangailtigh roimh ré.

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custaim do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le cruthú agus fíorú tionscnaimh

Do thuairiscí ar conas cruthú a dhéanamh ar thionscnamh do chuid táirgí chun taraifí fabhracha a éileamh agus rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin intleachtúil agus táscairí geografacha

Cosnaíonn an comhaontú do chearta maoine intleachtúla agus d’earraí á n-allmhairiú agus/nó á n-onnmhairiú chun na hÚcráine.

Trádmharcanna agus cóipcheart

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, comhlíontar roinnt comhaontuithe idirnáisiúnta lena rialaítear riarachán trádmharcanna agus cóipchirt, lena gcuirtear córas cothrom agus trédhearcach ar fáil chun trádmharcanna a chlárú. Má dhiúltaíonn riarachán trádmhairc d’iarratas, ní mór an cinneadh a chur in iúl i scríbhinn don iarratasóir agus ní mór cúiseanna leis an diúltú a chur ar fáil. Féadfar trádmharc a chúlghairm i gcás nár cuireadh i bhfíorúsáid é laistigh de 5 bliana sa chríoch inar cláraíodh é.

Dearthaí agus paitinní

Faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, cosnaítear na dearaí a chruthaigh tú go neamhspleách a bhfuil carachtar aonair acu trína gclárú ar feadh tréimhse suas le 25 bliain. Tabharfaidh sé sin an ceart eisiach duit an dearadh a úsáid agus cosc a chur ar thríú páirtithe é a úsáid, a athchruthú, a dhíol nó a iompórtáil agus/nó a onnmhairiú gan do thoiliú.

Tásca geografacha

Déanfaidh coiste sonrach um tháscairí geografacha a bhunaítear faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin faireachán ar chur chun feidhme an chomhaontaithe maidir le maoin intleachtúil, agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid an Choiste um Thrádáil.

Trádmharcanna

Ba cheart iarratais ar thrádmharcanna a chomhdú le hInstitiúid Maoine Intleachtúla na hÚcráine (PTO na hÚcráine), ar fiontar stáit í.

Beidh na doiciméid agus an fhaisnéis seo a leanas ag teastáil uait más mian leat trádmharc a chomhdú san Úcráin

 • D’ainm iomlán
 • tír an chorpraithe
 • seoladh agus cód tíre EDMI
 • íomhá agus cur síos ar an marc atá á éileamh agat
 • cur síos má tá eilimint fhocail sa mharc
 • tásc ar dhath an trádmhairc
 • liosta na n-earraí agus/nó na seirbhísí a bhfuil iarratas á gcur isteach orthu faoi Aicmiú Idirnáisiúnta Nice ábhartha
 • dáta, tír agus uimhir an iarratais tosaíochta nó an dáta taispeántais (má éilíonn sé tosaíocht faoi Choinbhinsiún Pháras)
 • cóip dheimhnithe den iarratas tosaíochta nó den doiciméad tosaíochta lena ndeimhnítear taispeáint na dtaispeántas a ionchorpraíonn an trádmharc a ndearnadh iarratas ina leith ag taispeántas idirnáisiúnta atá aitheanta go hoifigiúil
 • cumhacht aturnae arna síniú ag duine údaraithe thar ceann an iarratasóra

Seo a leanas an próiseas clárúcháin:

 • má chomhlíonann do dhoiciméid iarratais na ceanglais, cuirfear an dáta comhdaithe in iúl duit
 • déantar seiceáil ar na doiciméid a chuir tú isteach lena chinntiú go gcomhlíonann siad ceanglais fhoirmiúla an Achta um Thrádmharcanna san Úcráin – má tá d’iarratas i gcomhréir, déantar scrúdú ar a fhiúntas sin.
 • scrúdú substainteach – seiceáiltear d’iarratas ar thrádmharc féachaint an bhfuil tú incháilithe chun cosaint a fháil, mar atá sonraithe i ndlí na hÚcráine agus go ndéantar cuardaigh céannachta agus cosúlachta

Sonra geografach

Ar an gcéad dul síos, chun clárú le haghaidh tásc geografach san Úcráin, ní mór duit d’iarratas a chur isteach i dteanga na hÚcráine. Is féidir leat na doiciméid a chomhdú i dteanga iasachta agus aistriúchán a chur isteach san Úcráinis tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis dháta comhdaithe an iarratais. A luaithe a bheidh d’iarratas agus do dhoiciméid tacaíochta faighte déanfaidh Institiúid Maoine Intleachtúla na hÚcráine measúnú orthu.

Ní mór na doiciméid seo a leanas a bheith san iarratas

 • iarraidh ar shonrúchán tionscnaimh earraí, tásc geografach tionscnaimh earraí, nó an ceart an tásc cáilithe cláraithe tionscnaimh earraí a úsáid a chlárú maille le faisnéis faoin iarratasóir agus a seoladh
 • ainmniú thionscnamh na n-earraí atá á éileamh agat nó tásc geografach tionscnaimh na n-earraí a bhfuil tú ag éileamh
 • ainm na n-earraí a bhfuil tú ag iarraidh an tásc tionscnaimh sonraithe a chlárú ina leith nó an ceart an tásc cáilithe tionscnaimh atá cláraithe a úsáid
 • ainm agus teorainneacha na háite geografaí ina monaraítear na hearraí agus lena mbaineann na hairíonna, na cáilíochtaí nó an clú ar leith
 • tuairisc ar airíonna, ar cháilíochtaí, ar chlú nó ar shaintréithe áirithe eile na n-earraí
 • sonraí maidir le húsáid an tásc cáilithe maíte maidir le tionscnamh earraí ar an lipéad agus in earraí marcála
 • sonraí maidir leis an gcaoi a bhfuil airíonna, cáilíochtaí clú earraí ar leith nasctha le dálaí nádúrtha nó tosca daonna an ionaid gheografaigh atá sonraithe

Tabhair do d’aire go mbeifear ag súil freisin, mar iarratasóir eachtrach san Úcráin, go ndéanfaidh tú tuilleadh doiciméad tacaíochta a chomhdú in éineacht le d’iarratas. Ba cheart go ndeimhneofaí leis na doiciméid sin

 • an chosaint dlí sa Bhallstát ábhartha den Aontas Eorpach don tásc cáilithe ar thionscnamh na n-earraí a bhfuil tú ag éileamh
 • do cheart an tásc cáilithe ar thionscnamh earraí a úsáid

Trádáil i seirbhísí

Tá sé leagtha amach ag rialtas na hÚcráine agus ag AE araon na teorainneacha nó na forchoimeádais ar fad atá acu faoi láthair maidir le soláthar seirbhísí a bhfuil leibhéal ard trédhearcachta ag baint leo. Tá forchoimeádais a ghlac an Úcráin le fáil in Iarscríbhinn XVI-D go F.

Conas a dhéantar nascleanúint trí na hIarscríbhinní?

Tá 3 Iarscríbhinn sa chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin ar cheart duit a bheith ar an eolas fúthu agus tú ag easpórtáil. Tá forchoimeádais iontu go bhfuil an Úcráin ag moladh d’onnmhaireoirí de chuid an Aontais

 • InIarscríbhinn XVI-D, tugtar liosta diúltach de na hearnálacha seirbhíse ar fad atá faoi réir teorainneacha sonracha agus gnó á bhunú san Úcráin. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat leas a bhaint as deiseanna sna hearnálacha uile nach bhfuil liostaithe. Roinntear na teorainneacha i liosta díobh siúd a bhfuil feidhm acu maidir le gach earnáil nó fo-earnáil, agus tá liosta ann ina bhfuil forchoimeádais shonracha leagtha amach de réir earnála nó fo-earnála.
 • InIarscríbhinn XVI-E tugtar liosta dearfach de na hearnálacha seirbhísí inar féidir leat trádáil trasteorann seirbhísí a dhéanamh. Sa liosta seo tá ainmneacha na n-earnálacha go léir ina bhfuil cead agat trádáil a dhéanamh.
 • Liostaítear inIarscríbhinn XVI-F na forchoimeádais maidir le soláthraithe seirbhísí conarthacha agus gairmithe neamhspleácha

Cé atá in ann gnó a bhunú san Úcráin?

Más tusa

 • tugann comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin deis duit brainsí de do ghnólacht a bhunú nó a fháil, nó oifigí ionadaíocha i gceachtar tír
 • mar dhuine aonair, tugann an comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin deis duit do ghnólacht a chruthú agus a bhunú trí fhéinfhostaíocht nó trí ghnóthais atá faoi do smacht

Tabharfar an chóir chéanna duit agus a thugtar do náisiúnaigh na hÚcráine, agus a mhalairt. In Iarscríbhinn XVI-D, tugtar liosta earnálacha ina gcuirtear teorainneacha ar bhunú.

Soláthar trasteorann seirbhísí

Má tá spéis agat i soláthar trasteorann seirbhísí, ceadaítear duit soláthar don Úcráin (agus vice versa) leis na coinníollacha céanna agus a thugtar do náisiúnaigh na hÚcráine. Tá feidhm ag na heisceachtaí seo a leanas:

 • earnálacha amhail seirbhísí nótaire, úinéireacht foraoisí nó institiúidí oideachais a stiúradh, i gcás ina gceanglaíonn rialtas na hÚcráine go mbeadh náisiúntacht na hÚcráine ag an soláthraí seirbhíse, nó na seirbhísí poist, i gcás nach mór don soláthraí seirbhíse ceadúnas a fháil
 • Earnálacha atá eisiata go hiomlán ón gcomhaontú, e.g. seirbhísí closamhairc, cabatáiste muirí náisiúnta, agus seirbhísí aeriompair intíre agus idirnáisiúnta – cuirtear liosta de na seirbhísí sonracha sin ar fáil in Airteagal 92 den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

Sna hearnálacha sin inar féidir leat rochtain a fháil ar an margadh san Úcráin (agus vice versa), cuirtear deireadh leis na srianta seo a leanas leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

 • uasteorainn ar líon na soláthraithe seirbhíse
  • is féidir é sin a dhéanamh trí thástáil riachtanas eacnamaíoch, trí chóras cuótaí a chur i bhfeidhm, nó trí dhlíthe a chuireann monaplachtaí nó soláthraithe seirbhíse eisiacha chun cinn, rud a chuireann teorainn ar sholáthraithe seirbhíse eile dul isteach sa mhargadh
 • luach iomlán na n-idirbheart seirbhíse nó na sócmhainní seirbhíse
 • líon iomlán na n-oibríochtaí seirbhíse nó cainníocht iomlán na n-aschur seirbhíse

InIarscríbhinn XVI-E tugtar liosta dearfach de na hearnálacha seirbhísí inar féidir leat trádáil trasteorann seirbhísí a dhéanamh. Sa liosta seo tá ainmneacha na n-earnálacha go léir ina bhfuil cead agat trádáil a dhéanamh. Mar thoradh air sin, tá teorainneacha ag baint le haon earnáil seirbhísí nach bhfuil ar an liosta. Tá tuilleadh eolais faoi liosta na n-earnálacha seirbhíse ina bhfuil rochtain ar an margadh agat in Iarscríbhinn XIV-E a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

Tréimhsí fanachta sealadacha

Faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, ceadaítear duit bogadh go sealadach chun na hÚcráine chun bheith ag obair mar oiliúnaí do chéimithe, mar dhíoltóir gnó nó mar cheann de phríomhphearsanra cuideachta sa tír sin. Mar shampla, más duine sinsearach den fhoireann thú atá freagrach as bunaíocht a bhunú nó a reáchtáil.

Is iad seo a leanas na tréimhsí fanachta sealadacha:

 • Aistrí idirchorparáideach ( príomhphearsanra cuideachta san Úcráin (nó san Aontas), nó oiliúnaithe céime) – suas le 3 bliana
 • Cuairteoir gnó (e.g. taisteal chun gnó a bhunú san Úcráin (nó san Aontas Eorpach), nó díoltóir gnó) – suas le 90 lá in aon tréimhse 12 mhí
 • Oiliúnaí céime nach aistrí ionchorparáideach é nó í — suas le 1 bhliain

Más soláthraí seirbhíse conarthach thú, cruthaítear deiseanna leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin duit in earnálacha ar leith i gceachtar tír. Maidir leis seo, áfach, ní mór duit

 • a bheith ag soláthar na seirbhíse i dtrácht ar bhonn sealadach mar fhostaí d’eintiteas a bhfuil conradh seirbhíse faighte aige nach mó ná bliain amháin
 • taithí oibre ghairmiúil 3 bliana ar a laghad a bheith agat san earnáil ina bhfuil tú ag tairiscint seirbhísí conarthacha
 • céim ollscoile nó cáilíocht ollscoile a léiríonn eolas ar leibhéal coibhéiseach agus ar cháilíochtaí gairmiúla ábhartha a bheith acu

 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi

 • Seirbhísí cúiréireachta poist, féach Airteagail 109-114 den chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin
 • Cumarsáid leictreonach, féach Airteagail 115-124 den chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin
 • Seirbhísí airgeadais, féach Airteagail 125-133 den chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin
 • Tráchtáilleictreonach, féach Airteagail 139-143 den chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin; Agus iompar muirí idirnáisiúnta féach Airteagail 135-138 den chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

Soláthar poiblí

Faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, geallann an tAontas Eorpach agus an Úcráin go n-áiritheoidh siad go mbeidh rochtain agat ar na margaí soláthair phoiblí i ngach tír ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Baineann sé sin le conarthaí poiblí le haghaidh earraí, seirbhísí nó tógála agus lamháltais sna hearnálacha traidisiúnta, agus in earnáil na bhfóntas chomh maith. Tá oscailt an mhargaidh ag tarlú de réir a chéile faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

Áirithítear leis an gcomhaontú freisin go gcuirfear an chóir chéanna ar thairgeoirí na hÚcráine agus ar thairgeoirí AE agus iad ag cur tairisceana ar thairiscintí a chéile.

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, cuirtear d’oibleagáid ar an Aontas agus ar an Úcráin araon a áirithiú go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas maidir le tairiscintí

 • foilsítear glaonna ar thairiscintí i gceart agus cuirtear ar fáil go poiblí iad ar an idirlíon. Ligeann sé seo d’aon chuideachta leasmhar rochtain a fháil ar fhaisnéis maidir le tairiscintí atá ar na bacáin
 • áirítear ar an bhfaisnéis a fhoilsítear na heilimintí is tábhachtaí den tairiscint, amhail ábhar an chonartha amach anseo, spriocdhátaí infheidhme nó coinníollacha tairisceana
 • níl aon idirdhealú díreach nó indíreach in aghaidh cuideachtaí a thagann ón Úcráin nó ón Aontas Eorpach a chuirfeadh cosc orthu cáiliú don tairiscint
 • áirithítear trédhearcacht agus cóir chomhionann le linn an phróisis tairisceana ar fad
 • cuirtear an cinneadh maidir le dámhachtain an chonartha in iúl do na hiarratasóirí go léir, agus cuirtear na cúiseanna nach é an tairgeoir buaiteach ar fáil, arna iarraidh sin,
 • i gcás díospóide, tá an ceart dlíthiúil ag cuideachtaí saincheisteanna a ardú os comhair comhlachtaí inniúla náisiúnta athbhreithnithe

Naisc, teagmhálacha agus doiciméid

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Ionad Eolaíochta, Taighde agus Oiliúna na hÚcráine um Dheimhniú, Caighdeáin agus Cáilíocht

2 Sráid Svyatoshinskaya, 03115 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44452-3396

Teil. agus Facs: + 380 44452-6907

Seoladh ríomhphoist: Secretar.ukrndnc@gmail.com

Gréasán: http://uas.org.ua

Cigireacht Stáit maidir le Sábháilteacht Bia agus Cosaint Tomhaltóirí

174 Sráid Antonovycha, 03680 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44528-9244

Gréasán: Http://www.consumer.gov.ua/

Seirbhís Rialúcháin
Stáit na hÚcráine

9/11 Sráid Arsenalna, 01011 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44254-5673

Facs: + 380 44254-4393

Seoladh ríomhphoist: Inform@dkrp.gov.ua

Gréasán: http://www.drs.gov.ua 

An Roinn Rialachán Teicniúil de chuid Aireacht Forbartha Eacnamaíochta agus Trádála na hÚcráine

12/2 Sráid Hrushevskiy, 01008 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44528-8564

Facs: + 380 44528-9014

Ríomhphost: Dtr@me.gov.ua

Gréasán: http://www.me.gov.ua

Gréasán: Http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Aireacht Talmhaíochta agus Bia na hÚcráine

24 Sráid Khreshchatyk, 01001 Kyiv, an Úcráin

Sonraí teagmhála d’achomhairc ó shaoránaigh:

Teil.: + 380 44279-8474

Seoladh ríomhphoist: Zvg@minagro.gov.ua


Roinn próiseála comhfhreagrais:

Teil.: + 380 44278-8171

Teil. agus Facs: + 380 44278-7602 

Seoladh ríomhphoist: Info@minagro.gov.ua

An Aireacht Forbartha Eacnamaíche agus Trádála

12/2 Sráid Grushevs’kyi, 01008 Kyiv, an Úcráin 

Teil.: + 380 44253-9394

Facs: + 380 44253-6371

Seoladh ríomhphoist: Meconomy@me.gov.ua

Aireacht Cúraim Sláinte na hÚcráine

Oifig Fáiltithe Poiblí

41 Sráid Yaroslavska, 04071 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44425-0526

An Aireacht Éiceolaíochta agus Acmhainní Nádúrtha

35 Sráid Vasilya Lipkivs’kogo, Cív 03035, an Úcráin

 

Fáiltiú poiblí

Teil.: + 380 44206-3302

Seoladh ríomhphoist: Gr_priem@menr.gov.ua

 

An tAonad Tagartha Poiblí

Teil.: + 380 44206-3115

 

An Lárionad Preasa

Teil.: + 380 44206-3174

Seoladh ríomhphoist: Press@menr.gov.ua

Tuilleadh nasc

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa