Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

Tá Comhaontú Comhlachais curtha i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas agus ag an Úcráin ó mhí na Samhna 2014. Mar chuid den chomhaontú comhlachais sin, tá Comhaontú Saorthrádála Domhain Cuimsitheach (DCFTA) á chur i bhfeidhm go sealadach ó mhí Eanáir 2016 i leith. Laghdaíonn sé na taraifí a bhíonn ar ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag easpórtáil chuig an Úcráin. Leis an gcomhaontú, éascaítear trádáil trí nósanna imeachta custaim a dhéanamh níos éifeachtúla agus trí reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta na hÚcráine, lena n-áirítear caighdeáin, a chomhfhogasú de réir a chéile do reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta an Aontais.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tá an Comhaontú Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST) curtha i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas agus ag an Úcráin ón 1 Eanáir 2016 i leith, mar chuid den Chomhaontú Comhlachais níos leithne, a bhfuil a bhforálacha polaitiúla agus comhair á gcur i bhfeidhm go sealadach ó mhí na Samhna 2014 i leith. Le DCFTA, osclaítear margaí le haghaidh earraí agus seirbhísí ar an dá thaobh, bunaithe ar rialacha trádála intuartha agus in-fhorfheidhmithe.

Téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

An comhaontú comhlachais

 • fágann sé go bhfuil sé níos éasca agus níos inacmhainne do ghnólachtaí an Aontais earraí a iompórtáil ón Úcráin agus iad a easpórtáil chuig an Úcráin
 • tugtar isteach buntáistí éagsúla do do ghnó, amhail deireadh a chur le taraifí chomh maith le trácht a éascú go héifeachtach agus go tapa trí chustaim ag teorainneacha idirnáisiúnta

 

Tá an tAontas ar cheann de na comhpháirtithe trádála is mó atá ag an Úcráin, rud a chiallaíonn go bhfuil roinnt deiseanna ann chun iompórtáil agus easpórtáil ón Aontas chuig an Úcráin, agus a mhalairt. Is iad amhábhair amhail iarann, cruach, táirgí mianadóireachta, táirgí talmhaíochta, innealra agus táirgí ceimiceacha na príomhearraí onnmhairithe. Tá an Úcráin ag obair faoi láthair chun beartais a chuíchóiriú chun tairbhe gnólachtaí beaga agus iad ag trádáil leis an Aontas. Is féidir le gnólachtaí beaga tacaíocht a fháil freisin ó Thionscnamh Suaitheanta FBManna an Aontais Eorpaigh.

Taraifí

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, cuirtear feabhas ar iomaíochas ghnólachtaí na hEorpa i margadh na hÚcráine agus a mhalairt. Ar an iomlán, i gcás trádáil in earraí, cuireadh deireadh leis an gcomhaontú formhór na dtaraifí — AE: 98.1 % agus an Úcráin: 99.1 %.

Earraí tionsclaíocha

Cé gur cuireadh deireadh le cuid mhór de na taraifí ar earraí tionsclaíocha nuair a tháinig an comhaontú i bhfeidhm, comhaontaíodh idirthréimhsí le haghaidh roinnt línte táirgí.

AE

Cuireadh deireadh le 94.7 % de na línte taraife leis an gcomhaontú.

I gcás roinnt taraifí earraí, tá deireadh á chur de réir a chéile ag an Aontas leis na hidirthréimhsí seo a leanas

 • mianraí — 2019
 • ceimiceáin — 2021
 • leasacháin — 2023
 • táirgí adhmaid — 2021
 • coisbheart — 2021
 • earraí copair — 2021
 • earraí alúmanaim — 2023
 • gluaisteáin agus formhór na mótarfheithiclí — 2023
An Úcráin

Ar theacht i bhfeidhm an chomhaontaithe, d’fhéadfadh 49.2 % de tháirgí tionsclaíocha dul isteach san Úcráin saor ó dhleachtanna.

Tá sé beartaithe an sciar d’onnmhairí an Aontais arna léirscaoileadh ag an Úcráin a mhéadú go 96 % faoi 2023. Baineann an díothú sin de réir a chéile leis na línte táirgí seo a leanas

 • mianraí — 2023
 • ceimiceáin orgánacha — 2019
 • leasacháin — 2019
 • boinn rubair — 2021
 • earraí leathair — 2021
 • teicstílí amhail ceannbheart — 2019

Beidh idirthréimhse ag earnáil mótarfheithiclí na hÚcráine freisin a mhairfidh go dtí 2026, mar thoradh ar an gcaibidlíocht a comhaontaíodh ag EDT in 2008.

Earraí talmhaíochta

AE

Laghdaíodh dleachtanna iompórtála ar fhormhór na n-earraí talmhaíochta a iompórtáladh isteach san Aontas go nialas in 2016. Tá feidhm ag cuótaí rátaí taraife maidir leis an gcuid eile de na hearraí talmhaíochta nach bhfuil léirscaoilte. Déantar na cuótaí sin a bhainistiú ar bhonn ‘tús freastail ar an gceann is túisce’ nó trí cheadúnais allmhairiúcháin. Tá liosta de na taraif-chuótaí uile le haghaidh an Aontais agus na hÚcráine araon in Aguisíní 1 agus 2 a ghabhann le hIarscríbhinn I-A.

An Úcráin

Rinneadh beagnach leath d’earraí talmhaíochta na hÚcráine a léirscaoileadh nuair a tháinig an comhaontú i bhfeidhm, ach tá líon beag earraí faoi réir idirthréimhse a mhairfidh go dtí 2023.

Ní laghdófar dleachtanna iompórtála uile na hÚcráine go nialas

 • faoi 2026, beidh 8.7 % de na taraifí agraibhia ar earraí amhail déiríocht, uibheacha, siúcra, olaí agus saillte ainmhithe faoi réir laghduithe líneacha teoranta 20-60 % — cuirfear taraif iarmharach i bhfeidhm ina dhiaidh sin
 • i gcás siúcraí, éineoil agus feoil muiceola, cuirfear cuótaí rátaí taraife (TRQanna) i bhfeidhm — tá earraí a allmhairítear laistigh de na cainníochtaí a luaitear saor ó dhleacht

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, cuirtear cosc ar an dá pháirtí dleachtanna ar onnmhairí a úsáid. Mar sin féin, chomhaontaigh rialtas na hÚcráine deireadh a chur de réir a chéile leis na dleachtanna onnmhairiúcháin atá ann cheana i leith earraí áirithe faoi 2026, lena n-áirítear beostoc agus amhábhair a cheilt, síolta de chineálacha áirithe barr a tháirgeann ola agus cineálacha miotail. Tá tuilleadh eolais faoin méid sin in Iarscríbhinn I-C a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an Úcráin.

Cuirtear sásra sonrach beart coimirce ar fáil le haghaidh onnmhairiú na hÚcráine a mhairfidh suas go dtí 2031. Ciallaíonn sé sin go gceadaítear don Úcráin formhuirear a fhorchur ar dhleacht onnmhairithe roinnt earraí, amhail amhábhair cheilte, síolta lus na gréine agus cineálacha miotail, cruach agus copair más rud é, le linn tréimhse bhliantúil, go sáraíonn méid carnach na n-onnmhairí ón Úcráin chuig an Aontas leibhéal truiceartha. Tá tuilleadh eolais faoin méid sin in Iarscríbhinn I-D a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an Úcráin.

 

Faigh an ráta taraife is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Rialacha tionscnaimh

 

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é an tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamheolas a fháil ar na príomhchoincheapa i rannán na n-earraí.

Rialacha tionscnaimh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Is iad na rialacha tionscnaimh is infheidhme faoin gComhaontú Comhlachais leis an Úcráin na rialacha atá i gCoinbhinsiún PEM (an Coinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha tionscnaimh fabhracha uile-Eora-Mheánmhara) (IO L54, 26.02.2013, lch. 4). Sainmhínítear na ceanglais maidir le rialacha tionscnaimh faoi Choinbhinsiún PEM in Iarscríbhinn 2 d’Fhoscríbhinn I a ghabhann le Coinbhinsiún PEM. Tá na rialacha sin faoi athbhreithniú agus ba cheart tacar nua rialacha malartacha maidir le tionscnamh a bheith infheidhme i lár na bliana 2021, lena n-áirítear forálacha maidir le carnadh, aisíocaíocht dleachta, lamháltas agus an riail neamhathraithe (féach thíos) a mhaolófar.

Is é is aidhm do Choinbhinsiún PEM maidir le rialacha tionscnaimh comhrialacha maidir le tionscnamh agus carnadh a bhunú i measc 25 Pháirtí Chonarthacha (AE, CSTE, tíortha na mBalcán, agus comhpháirtithe CST i Réigiún Chomharsanacht an Deiscirt agus an Oirthir san Aontas) agus an tAontas chun trádáil a éascú agus slabhraí soláthair a chomhtháthú laistigh den chrios.

Liosta Pháirtithe Conarthacha PEM

Tá eolas mionsonraithe faoin gcóras uile-Eora-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora.

An bhfuil mo tháirge de thionscnamh AE nó na hÚcráine de réir Choinbhinsiún PEM?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach níos ísle nó nialais faoi Choinbhinsiún PEM, ní mór dó a bheith de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na hÚcráine.

Táirge ‘tionscnaíonn’ má tá sé ceachtar

 • a fuarthas go hiomlán san Aontas Eorpach nó san Úcráin, nó
 • a mhonaraítear san Aontas Eorpach nó san Úcráin ag baint úsáide as ábhair neamhthionscnaimh, ar choinníoll go ndearnadh leoroibriú nó leorphróiseáil ar na hábhair sin i gcomhréir leis na rialacha táirgeshonracha (PSR) a leagtar amach in Iarscríbhinn II d’Fhoscríbhinn I a ghabhann le Coinbhinsiún PEM, féach
  freisin Iarscríbhinn I ‘Nótaí tosaigh’ a ghabhann le rialacha tionscnaimh táirgeshonracha. I gcás táirgí áirithe, tá rialacha malartacha táirgeshonracha ann — féach Aguisín II.

Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh freisin, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh. Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh, mar shampla, caoinfhulaingt nó carnadh.

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe go dtagann athrú ar aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh — mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha — tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth — úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na teicstíle agus na n-éadaí agus in earnáil na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Leis an gcomhaontú, cuirtear solúbthacht bhreise ar fáil chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha, amhail lamháltas nó carnadh.

Lamháltas
 • leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh a thoirmisctear de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach ar feadh suas le 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon uasteorainn luacha a shárú d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha
 • tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 5 agus 6 d’ Iarscríbhinn I ‘Nótaí tosaigh a ghabhann leis an liosta in Iarscríbhinn II’
Carnadh

Foráiltear le Coinbhinsiún PEM do dhá bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach — is féidir ábhair de thionscnamh na hÚcráine a chomhaireamh mar ábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh (agus vice-versa) nuair a úsáidtear iad chun an táirge a tháirgeadh san Aontas
 • carnadh trasnánach — is féidir ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh amháin de Choinbhinsiún PEM a áireamh mar ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh eile nuair a bhíonn measúnú á dhéanamh an bhfuil an táirge deiridh de thionscnamh rochtain fhabhrach nuair a onnmhairítear é chuig tríú Páirtí Conarthach laistigh den chrios uile-Eora-Medheán — níl feidhm ag carnadh trasnánach ach amháin má tá Comhaontú Trádála i bhfeidhm idir na Páirtithe Conarthacha uile lena mbaineann agus má chuireann na tíortha sin na rialacha tionscnaimh céanna i bhfeidhm.
  Seiceáil an ‘maitrís’ (tábla ina bhfuil na comhaontuithe go léir atá i bhfeidhm agus Coinbhinsiún PEM á úsáid) ina sonraítear na Páirtithe Conarthacha ar féidir leis an Úcráin carnadh trasnánach a chur i bhfeidhm leo (i mí Aibreáin 2020, ba iad comhpháirtithe coiteanna an Aontais agus na hÚcráine atá incháilithe le haghaidh carnadh trasnánach, an Íoslainn agus an Iorua (lena n-áirítear Lichtinstéin)

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Tarlaíonn carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha tionscnaimh céanna acu agus a bhfuil comhaontuithe saorthrádála acu lena chéile. Is amhlaidh atá nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is dá mba as a dtír féin a tháinig siad. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, is féidir le trádálaí de chuid na hÚcráine a dhéanann éadaí san Úcráin lena n-onnmhairiú chuig an Eilvéis, fabraicí de thionscnamh an Aontais Eorpaigh a úsáid chun na héadaí a tháirgeadh agus is féidir leis na héadaí sin a mheas gur de thionscnamh na hÚcráine iad. Comhlíonadh an ceanglas maidir le claochlú dúbailte, i.e. monarú na bhfabraicí ó shnáth (neamhthionscnaimh) agus táirgeadh na n-éadaí agus meastar gur de thionscnamh na hÚcráine iad na héadaí nuair a onnmhairítear chuig an Eilvéis iad agus, dá bhrí sin, bainfidh siad tairbhe as rochtain shaor in aisce ar mhargadh na hEilvéise.

Tá tuilleadh mínithe ar charnadh PEM le fáil anseo

Ceanglais eile

Ní mór don táirge na ceanglais infheidhme eile go léir a shonraítear sa Choinbhinsiún a chomhlíonadh freisin, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh.

Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas go dtí an Úcráin (agus vice versa) nó trí chríocha na bPáirtithe Conarthacha a bhfuil carnadh infheidhme leo gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Is féidir roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • díluchtú
 • athluchtú
 • aon oibríocht eile atá deartha chun dea-bhail táirgí a chaomhnú

Cuirfear fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin ar fáil d’údaráis chustaim na tíre allmhairiúcháin trí na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird:

 • doiciméad iompair aonair (e.g. bille luchta) lena gcumhdaítear aistriú ón tír onnmhairithe tríd an tríú tír trína ndearnadh na hearraí a idirthuras
 • deimhniú arna eisiúint ag údaráis chustaim an tríú tír trína bhfuil tú ag iompar d’earraí
 • ina éagmais sin, aon doiciméid a thugann bunús leo

Aistarraingt dleachta

Faoi Choinbhinsiún PEM sa trádáil idir an tAontas agus an Úcráin, ní féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí na nósanna imeachta tionscnaimh a leanúint. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i dTeideal V maidir le Cruthúnas Tionscnaimh agus i dTeideal VI maidir le Socruithe le haghaidh Comhar Riaracháin. Soiléiríonn siad e.g. conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas sainroghanna a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun tairbhe a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Is féidir leis an cruthúnas tionscnaimh a bheith ceachtar

Tá an cruthúnas tionscnaimh bailí ar feadh tréimhse 4 mhí ón dáta eisiúna.

Deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED

 • is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairíochta a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED
 • Áirítear inIarscríbhinn III deimhnithe samplacha EUR.1 agus EUR-MED agus tugtar treoracha maidir lena gcur i gcrích
 • an t-onnmhaireoir atá ag cur isteach ar an deimhniú, ba cheart dó a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann

Tugtar tuilleadh mínithe ar an uair a úsáidfear an deimhniú EUR.1 nó an deimhniú EUR-MED ar leathanach 72 den lámhleabhar.

Dearbhú tionscnaimh nó dearbhú tionscnaimh EUR-MED

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Pháirtí Chonarthaigh Choinbhinsiún PEM a táirge trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, más rud é nach mó luach iomlán na coinsíneachta ná EUR 6,000
Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh

Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Iarscríbhinn IV):

“Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sí, ach amháin i gcás ina gcuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”

Conas dearbhú tionscnaimh EUR-MED a dhéanamh

Sa chás sin, is é seo a leanas an dearbhú (Iarscríbhinn IV)

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh....) gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin, seachas i gcás ina léirítear a mhalairt go soiléir.

— carnadh i bhfeidhm le... (ainm na tíre/na dtíortha).

- gan aon charnadh curtha i bhfeidhm”

Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh nó i dteangacha oifigiúla i gcrios PEM mar a luaitear in Iarscríbhinn IV (ba cheart an ráiteas a bhaineann leis an gcarnadh a bheith i mBéarla i gcónaí).

Ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas seo ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn do d’údaráis chustaim go nglacann tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais tionscnaimh eile. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim sna páirtithe allmhairiúcháin agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanann lucht custaim áitiúil — ní cheadaítear don Pháirtí allmhairiúcháin cuairteanna a thabhairt ar an onnmhaireoir

Déanann údaráis an pháirtí onnmhairiúcháin an cinneadh críochnaitheach maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairiúcháin ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, déantar foráil maidir le comhchuibhiú reachtaíochta, caighdeán agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta idir an Úcráin agus an tAontas Eorpach. Dá bhrí sin, ní mór do mhonaróirí ón Úcráin ach sraith amháin ceanglas a chomhlíonadh maidir lena dtáirgí a chur ar mhargaí an Aontais agus na hÚcráine araon.

I measc na rialachán neasaithe ag an Úcráin tá

 • creidiúnú agus margú táirgí, ina leagtar amach modúil na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta
 • sábháilteacht ghinearálta táirgí, lena leagtar amach critéir maidir leis an méid atá le cur san áireamh agus measúnú á dhéanamh an bhfuil táirge sábháilte, agus lena gcinntear cathain ba cheart táirge a thoirmeasc toisc go bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leis don tsláinte agus don tsábháilteacht

Féach Iarscríbhinn III den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin le haghaidh liosta de na 27 rialachán uile a chumhdaíonn na ceanglais sábháilteachta a bhaineann le réimse leathan táirgí, lena n- áirítear innealra, ardaitheoirí, bréagáin, feistí leighis agus soithí brú simplí.

I dtéarmaí na gcaighdeán, tá an Úcráin

 • caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha a ghlacadh de réir dea-chleachtas
 • tiomanta d’aon chaighdeáin náisiúnta atá ag teacht salach ar a chéile a aisghairm. Áirítear leis seo aon chaighdeáin GOST atá ag teacht salach ar a chéile (Gosudarstvenny Standart) a úsáidtear i stáit iar-Shóivéadacha
Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil na hearraí atá á n-iompórtáil agam isteach san Aontas i gcomhréir le rialacháin agus caighdeáin an Aontais?

Ciallaíonn comhar na bpáirtithe maidir le faireachas margaidh agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta nach gá ach measúnú comhréireachta arna dhéanamh ag Comhlacht dá dTugtar Fógra (saotharlanna nó comhlachtaí cigireachta agus deimhniúcháin eile arna gcreidiúnú ag rialtas na hÚcráine) má tá earraí ardriosca ar nós brú-árthaí, ardaitheoirí agus innealra áirithe á n-onnmhairiú agat.

Faigh liosta de 114 Úcráin comhlachtaí ceaptha ag gabháil do mheasúnú ar chomhréireacht táirgí, gach ceann acu a bheith creidiúnaithe ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Chreidiúnú na hÚcráine

Más mian leat earraí a iompórtáil isteach san Aontas ón Úcráin, beidh ort dul tríd an bpróiseas chun comhréireacht a chruthú trí Dhearbhú Comhréireachta de chuid an Aontais arna shíniú ag do mhonaróir. Tar éis dó é sin a dhéanamh, is féidir leis an monaróir an mharcáil CE a ghreamú ar a dtáirgí nuair is gá sin.

Faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin, tabharfar Comhaontú maidir le Comhréireacht agus Measúnú agus Glacadh le Táirgí Tionsclaíocha (ACAA) i gcrích. Is cineál comhaontaithe um Aitheantas Frithpháirteach é seo idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin. Faoin gcomhaontú sin, ceadóidh an tAontas agus an Úcráin táirgí tionsclaíocha atá liostaithe in iarscríbhinní ACAA agus a chomhlíonann ceanglais na comhréireachta a chur ar an margadh gan a thuilleadh tástála ná nósanna imeachta comhréireachta.

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta — SPS

Sábháilteacht bia, sláinte ainmhithe agus plandaí

Chun go mbeidh tú in ann easpórtáil ón Aontas Eorpach nó iompórtáil isteach san Aontas go réidh ón Úcráin nó a mhalairt, tá rialacha áirithe ann a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht plandaí agus ainmhithe idir an Úcráin agus an tAontas Eorpach agus ba cheart go mbeadh a fhios agat. Leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, rinneadh roinnt mhaith rialacha SPS a chomhchuibhiú agus cuireadh cosc ar pháirtithe aon bhacainní gan údar a chur i bhfeidhm.

Maidir le galair ainmhithe nó plandaí, lena n-áirítear lotnaidí, tá nósanna imeachta ann chun stádas saor ó lotnaidí na réigiún ar leith a aithint. Is chun críocha trádála é sin agus chun fógra a thabhairt faoi rioscaí do shláinte an phobail, do shláinte ainmhithe nó do shláinte plandaí. I gcás inar gá don tír allmhairithe bearta a dhéanamh chun riosca tromchúiseach don tsláinte a rialú, ceadaítear leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin bearta sriantacha sealadacha a dhéanamh i leith allmhairí. Cuirtear chun feidhme iad, áfach, ar bhealach a íoslaghdaíonn an cur isteach ar thrádáil idir an dá thír. Faigh tuilleadh eolais faoi na nósanna imeachta in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

Rialú SPS san Úcráin

Feidhmíonn an rialtas trí chineál rialaithe teorann:

Rialú sláintíochta agus eipidéimeolaíochta

Tá sé mar aidhm leis sin an tír a chosaint ar leathadh galar chomh maith le tástálacha a chur chun feidhme lena chinntiú go gcomhlíonann earraí na caighdeáin sláintíochta. Tá an cineál rialaithe éigeantach agus feidhmítear é den chuid is mó thar tháirgí bia allmhairithe, roinnt táirgí tomhaltóra agus onnmhairiú olaí lus na gréine. Ní bheidh earraí a thagann faoin gcatagóir táirgí feirme faoi réir rialú sláintíochta agus eipidéimeolaíoch.

Rialú tréidliachta agus sláintíochta

Is é is aidhm don rialú sin leathadh galar ainmhithe a chosc. De ghnáth cuirtear rialú tréidliachta agus sláintíochta i bhfeidhm maidir le honnmhairí, allmhairí agus idirthuras ainmhithe, ábhar atáirgthe, táirgí bitheolaíocha, ábhar paiteolaíoch, ullmhóidí tréidliachta, táirgí cúraim ainmhithe, breiseáin beatha, réamh-mheascáin, agus táirgí ainmhithe (lena n-áirítear táirgí feola, uibheacha, bainne, iasc agus mil).

Rialú fíteashláintíochta

Ní hamháin go gcuireann an cineál rialaithe seo cosc ar leathadh lotnaidí, tá sé ceaptha freisin chun maoirseacht a dhéanamh ar chórais choraintín. Cuirtear rialú fíteashláintíochta i bhfeidhm maidir le honnmhairiú, allmhairiú agus idirthuras plandaí agus táirgí plandaí (lena n-áirítear táirgí bia), pacáistiú, modhanna iompair, ithir agus táirgí eile a scaipeann lotnaidí rialaithe.

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Bacainní Teicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil tábhacht ag baint le rialacha teicniúla, is féidir leo a bheith ina mbacainní ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh siad a bheith ina n-ualach mór duitse mar onnmhaireoir

 • má cheapann tú go bhfuil tú os comhair bacainn trádála a slows do ghnó síos nó a chuireann cosc ort ó onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • tuairisc a thabhairt ar cad atá ag stopadh d’easpórtálacha chun na hÚcráine trí úsáid a bhaint as an bhfoirm ar líne — déanfaidh an tAontas Eorpach anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart iomchuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplithe chun trádáil a éascú agus chun costais do ghnólachtaí a laghdú.

Doiciméid

Déanann na treoracha céim-ar-chéim cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba chóir duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custam do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, d’fhéadfadh sé go dteastódh roinnt de na heilimintí thíos ó na húdaráis chustaim

 • sonrasc tráchtála (faigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a inneachar i mo Chúntóir Trádála).
 • liosta Pacáil
 • ceadúnais allmhairiúcháin d’earraí áirithe
 • comhlíonann nadeimhnithe a thaispeánann do tháirge na rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú.
 • cruthúnas tionscnaimh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis Cheangailteach Taraife agus/nó ar Fhaisnéis Cheangailteach Tionscnaimh roimh ré.

Chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custam do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh a chruthú agus a fhíorú

I gcás tuairiscí ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraifí fabhracha a éileamh agus ar rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Táscairí maoine intleachtúla agus geografacha

Cosnaíonn an comhaontú do chearta maoine intleachtúla agus d’earraí á n-iompórtáil agus/nó á n-easpórtáil chuig an Úcráin.

Trádmharcanna agus cóipcheart

Comhlíonann an comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin roinnt comhaontuithe idirnáisiúnta lena rialaítear riaradh trádmharcanna agus cóipchirt, lena gcuirtear córas cothrom trédhearcach ar fáil chun trádmharcanna a chlárú. Má tá iarratas diúltaithe ag riarachán trádmharc, ní mór an cinneadh a chur in iúl don iarratasóir i scríbhinn agus ní mór cúiseanna leis an diúltú a chur ar fáil. Féadfar trádmharc a chúlghairm más rud é nár baineadh fíorúsáid as laistigh de 5 bliana sa chríoch inar cláraíodh é.

Dearaí agus paitinní

Faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, déantar do dhearaí a cruthaíodh go neamhspleách agus a bhfuil carachtar aonair acu a chosaint trína gclárú ar feadh tréimhse suas le 25 bliana. Tabharfaidh sé seo an ceart eisiach duit an dearadh a úsáid agus cosc a chur ar thríú páirtithe é a úsáid, a athchruthú, a dhíol nó a allmhairiú agus/nó a onnmhairiú gan do thoiliú.

Tásca geografacha

Déanfaidh coiste sonrach um tháscairí geografacha a bunaíodh faoin gcomhaontú idir an tAontas agus an Úcráin faireachán ar chur chun feidhme an chomhaontaithe maidir le maoin intleachtúil, agus tabharfaidh sé tuairisc don Choiste um Thrádáil.

Trádmharcanna

Ba chóir iarratais Trádmharc a chomhdú leis an Institiúid Úcráinis um Maoin Intleachtúil (an PTO Úcráinis), a bhfuil fiontar stáit.

Beidh ort na doiciméid seo a leanas agus faisnéis más mian leat a chomhdú trádmharc san Úcráin

 • d’ainm iomlán
 • an tír chorpraithe
 • seoladh agus cód tíre EDMI
 • íomhá agus cur síos ar an marc atá á éileamh agat
 • tuairisc má tá eilimint focal sa mharc
 • léiriú ar dhath an trádmhairc
 • liosta na n-earraí agus/nó na seirbhísí a bhfuil iarratas á dhéanamh orthu faoin Aicmiú Idirnáisiúnta ábhartha Nice
 • dáta, tír agus uimhir an iarratais tosaíochta nó an dáta taispeántais (má tá tosaíocht á héileamh faoi Choinbhinsiún Pháras)
 • cóip dheimhnithe den iarratas tosaíochta nó den doiciméad lena ndeimhnítear taispeáint na dtaispeántas ina bhfuil an trádmharc a ndearnadh iarratas air ag taispeántas idirnáisiúnta atá aitheanta go hoifigiúil
 • cumhacht aturnae arna síniú ag duine údaraithe thar ceann an iarratasóra

Is mar seo a leanas atá an próiseas clárúcháin:

 • má chomhlíonann do dhoiciméid iarratais na ceanglais, cuirfear in iúl duit an dáta comhdaithe
 • seiceáiltear na doiciméid a chuir tú isteach lena chinntiú go gcomhlíonann siad riachtanais fhoirmiúla Acht Trádmharcanna na hÚcráine — má tá d’iarratas i gcomhréir leis an iarratas, déantar scrúdú ansin ar a fhiúntas
 • scrúdú substainteach — tá d’iarratas trádmharc a sheiceáil le haghaidh incháilitheachta le haghaidh cosanta, mar atá sonraithe ag dlí na hÚcráine agus cuardaigh le haghaidh aitheantais agus cosúlachta a dhéantar i gcrích

Tásc geografach

Ar an gcéad dul síos, chun clárú le haghaidh tásc geografach san Úcráin, ní mór duit d’iarratas a chur isteach san Úcráinis. Is féidir leat na doiciméid a chomhdú i dteanga iasachta agus aistriúchán a chur isteach san Úcráinis tráth nach déanaí ná 3 mhí ó dháta comhdaithe an iarratais. Nuair a bheidh d’iarratas agus doiciméid tacaíochta faighte, déanfaidh Institiúid Maoine Intleachtúla na hÚcráine measúnú orthu.

Ní mór na doiciméid seo a leanas a bheith i d’iarratas

 • iarraidh ar shonrúchán tionscnaimh earraí, tásc geografach tionscnaimh earraí, nó an ceart úsáid a bhaint as tásc tionscnaimh cáilithe cláraithe na n-earraí a chlárú le faisnéis faoin iarratasóir agus faoina seoladh
 • ainmniúchán tionscnaimh na n-earraí atá á éileamh agat nó tásc geografach tionscnaimh na n-earraí atá á n-éileamh agat
 • ainm na n-earraí a bhfuil tú ag iarraidh an tásc tionscnaimh sonraithe a chlárú ina leith nó an ceart an tásc tionscnaimh cáilithe cláraithe a úsáid
 • ainm agus teorainneacha na háite geografaí ina monaraítear na hearraí agus lena mbaineann na hairíonna, na cáilíochtaí nó an clú ar leith
 • tuairisc ar airíonna, cáilíochtaí, clú nó tréithe áirithe eile na n-earraí
 • sonraí maidir le húsáid an tsonrúcháin cháilithe maidir le tionscnamh earraí a mhaítear a bheith ar an lipéad agus in earraí marcála
 • sonraí maidir leis an gcaoi a bhfuil baint ag airíonna áirithe, cáilíochtaí clú na n-earraí le dálaí nádúrtha nó le gné dhaonna na háite geografaí a shonraítear

Tabhair do d’aire, mar iarratasóir eachtrach san Úcráin, go mbeifear ag súil go ndéanfaidh tú doiciméid tacaíochta bhreise a chomhdú in éineacht le d’iarratas. Ba chóir do na doiciméid seo a dheimhniú

 • cosaint dhlíthiúil i mBallstát ábhartha an Aontais maidir le tásc cáilithe tionscnaimh na n-earraí atá á éileamh agat
 • do cheart chun an tásc cáilithe maidir le tionscnamh earraí a úsáid

Trádáil i seirbhísí

Tá na teorainneacha nó na forchoimeádais uile atá acu cheana maidir le soláthar seirbhísí a bhfuil ardleibhéal trédhearcachta ag baint leo leagtha amach ag rialtas na hÚcráine agus ag an Aontas araon. Is féidir forchoimeádais arna nglacadh ag an Úcráin a fháil in Iarscríbhinn XVI-D a ghabhann le F.

Conas is féidir leat nascleanúint a dhéanamh trí na hIarscríbhinní?

Tá 3 Iarscríbhinn sa chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin agus ba cheart duit a bheith ar an eolas fúthu agus tú ag easpórtáil. Tá forchoimeádais iontu sin a chuir an Úcráin ar aghaidh le haghaidh onnmhaireoirí an Aontais Eorpaigh

 • InIarscríbhinn XVI-D tugtar liosta diúltach de na hearnálacha seirbhíse go léir atá faoi réir teorainneacha sonracha agus gnó á bhunú san Úcráin. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat leas a bhaint as deiseanna i ngach earnáil nach bhfuil liostaithe. Tá na teorainneacha roinnte i liosta díobh siúd a bhfuil feidhm acu maidir le gach earnáil nó fo-earnáil, agus i liosta ina leagtar amach forchoimeádais shonracha de réir earnála nó fo-earnála.
 • InIarscríbhinn XVI-E tugtar liosta dearfach de na hearnálacha seirbhíse inar féidir leat trádáil trasteorann i seirbhísí a dhéanamh. Ainmneacha an liosta seo go léir na hearnálacha ina bhfuil cead agat chun trádáil.
 • Liostaítear inIarscríbhinn XVI-F na forchoimeádais maidir le soláthraithe seirbhísí conarthacha agus gairmithe neamhspleácha

Cé atá in ann gnó a bhunú san Úcráin?

Má tá tú

 • fiontar, comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin is féidir leat brainsí de do ghnó a bhunú nó a fháil, nó oifigí ionadaíocha i gceachtar den dá thír
 • duine aonair, tugann an comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin deiseanna duit do ghnó a chruthú agus a bhunú trí fhéinfhostaíocht nó trí ghnóthais a bhfuil smacht agat orthu

Gheobhaidh tú an chóireáil chéanna a thugtar do náisiúnaigh na hÚcráine agus vice versa. In Iarscríbhinn XVI-D tugtar liosta earnálacha ina gcuirtear teorainneacha ar bhunú.

Soláthar trasteorann seirbhísí

Má tá suim agat i soláthar trasteorann seirbhísí, tá cead agat na coinníollacha céanna a sholáthar don Úcráin (agus a mhalairt) agus na coinníollacha a thugtar do náisiúnaigh na hÚcráine. Tá feidhm ag na heisceachtaí seo a leanas

 • earnálacha cosúil le seirbhísí nótaire, úinéireacht foraoisí nó institiúidí oideachais a stiúradh, i gcás ina n-éilíonn an rialtas na hÚcráine go bhfuil an soláthraí seirbhíse náisiúntacht Úcráinis, nó na seirbhísí poist, i gcás ina gcaithfidh an soláthraí seirbhíse ceadúnas a fháil
 • earnálacha atá eisiata go hiomlán ón gcomhaontú, e.g. seirbhísí closamhairc, cabatáiste muirí náisiúnta, agus seirbhísí aeriompair intíre agus idirnáisiúnta — tugtar liosta de na seirbhísí sonracha sin in Airteagal 92 den chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

Sna hearnálacha ina gceadaítear rochtain ar an margadh san Úcráin (agus a mhalairt), cuirtear deireadh leis na teorainneacha seo a leanas leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

 • uasteorainn ar líon na soláthraithe seirbhíse
  • is féidir é sin a dhéanamh trí cheanglas tástála riachtanas eacnamaíoch, trí chóras cuótaí a chur i bhfeidhm, nó trí dhlíthe lena gcuirtear monaplachtaí nó soláthraithe seirbhíse eisiacha chun cinn, rud a chuireann srian ar sholáthraithe seirbhíse eile dul isteach sa mhargadh
 • luach iomlán na n-idirbheart seirbhíse nó na sócmhainní seirbhíse
 • líon iomlán na n-oibríochtaí seirbhíse nó cainníocht iomlán na n-aschur seirbhíse

InIarscríbhinn XVI-E tugtar liosta dearfach de na hearnálacha seirbhíse inar féidir leat trádáil trasteorann i seirbhísí a dhéanamh. Ainmneacha an liosta seo go léir na hearnálacha ina bhfuil cead agat chun trádáil. Mar thoradh air sin, tá teorainneacha ag baint le haon earnáil seirbhísí nach bhfuil ar an liosta. Faigh tuilleadh eolais faoi liosta na n-earnálacha seirbhíse ina bhfuil rochtain agat ar an margadh in Iarscríbhinn XIV-E a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

Tréimhsí sealadacha

Faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, tá cead agat bogadh go sealadach go dtí an Úcráin le bheith ag obair mar oiliúnaí iarchéime, mar dhíoltóir gnó nó mar dhuine de phríomhphearsanra cuideachta sa tír sin. Mar shampla, más ball sinsearach foirne thú atá freagrach as bunaíocht a bhunú nó a reáchtáil.

Is iad seo a leanas na tréimhsí fanachta sealadacha:

 • aistrithe ionchorparáideacha ( príomhphearsanra cuideachta san Úcráin (nó san Aontas Eorpach), nó oiliúnaithe céime) — suas le 3 bliana
 • cuairteoir gnó (e.g. taisteal chun gnó a bhunú san Úcráin (nó san Aontas), nó díoltóir gnó) — suas le 90 lá in aon tréimhse 12 mhí
 • oiliúnaí iarchéime nach aistrí ionchorparáideacha é /í — suas le bliain amháin

Más soláthraí seirbhíse conarthach thú, cruthaíonn an comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin deiseanna duitse in earnálacha ar leith i gceachtar den dá thír. Nó cliceáil anseo: WEB — (Scrollaigh síos beagán a fheiceáil ar an gCód leabú)

 • a bheith ag soláthar na seirbhíse atá i gceist ar bhonn sealadach mar fhostaí d’eintiteas a fuair conradh seirbhíse nach faide ná bliain amháin
 • taithí oibre ghairmiúil 3 bliana ar a laghad a bheith agat san earnáil ina bhfuil tú ag tairiscint seirbhísí conarthacha i
 • céim ollscoile nó cáilíocht lena léirítear eolas ar leibhéal coibhéiseach agus ar cháilíochtaí gairmiúla ábhartha

 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi

 • seirbhísí cúiréireachta poist, féach Airteagail 109-114 den chomhaontú idir an tAontas agus an Úcráin
 • cumarsáid leictreonach, féach Airteagail 115-124 den chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin
 • seirbhísí airgeadais, féach Airteagail 125-133 den chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin
 • tráchtáilleictreonach, féach Airteagail 139-143 den chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin; agus iompar muirí idirnáisiúnta féach Airteagail 135-138 den chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

Soláthar poiblí

Faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, geallann an tAontas agus an Úcráin go gcinnteoidh siad go mbeidh rochtain agat ar na margaí soláthair phoiblí i ngach tír ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Baineann sé sin le conarthaí poiblí le haghaidh earraí, seirbhísí nó tógála agus lamháltas sna hearnálacha traidisiúnta, agus in earnáil na bhfóntas chomh maith. Tá oscailt an mhargaidh ag tarlú de réir a chéile faoin gcomhaontú idir an tAontas agus an Úcráin.

Cinntítear leis an gcomhaontú freisin go gcaitear mar an gcéanna le tairgeoirí ón Úcráin agus ón Aontas agus iad ag tairiscint tairiscintí a chéile.

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an Úcráin, cuirtear d’oibleagáid ar an Aontas agus ar an Úcráin araon a áirithiú go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas maidir le tairiscintí

 • foilsítear glaonna ar thairiscintí i gceart agus cuirtear ar fáil go poiblí iad ar an idirlíon. Ligeann sé seo d’aon chuideachta ar spéis leo é rochtain a fháil ar fhaisnéis maidir le tairiscintí atá ar na bacáin
 • áirítear san fhaisnéis a fhoilsítear na heilimintí is tábhachtaí den tairiscint, amhail ábhar an chonartha amach anseo, na spriocdhátaí is infheidhme nó na coinníollacha tairisceana
 • níl aon idirdhealú díreach ná indíreach ann i gcoinne cuideachtaí a thagann ón Úcráin nó ón Aontas a chuirfeadh cosc orthu cáiliú don tairiscint
 • áirithítear trédhearcacht agus cóir chomhionann le linn an phróisis tairisceana ar fad
 • cuirtear an cinneadh maidir le bronnadh an chonartha in iúl do na hiarratasóirí go léir, agus cuirtear na cúiseanna nár bhuaigh an tairgeoir ar fáil arna iarraidh sin.
 • i gcás díospóide, tá sé de cheart dlíthiúil ag cuideachtaí saincheisteanna a tharraingt anuas os comhair comhlachtaí inniúla náisiúnta athbhreithnithe

Naisc, teagmhálacha agus doiciméid

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Úcráinis Eolaíochta, Taighde agus Oiliúna Ionad Deimhniúcháin, Caighdeáin agus Cáilíochta

 

2 Sráid Svyatoshinskaya, 03115 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44452-3396

Teil. agus Facs: + 380 44452-6907

Ríomhphost: secretar.ukrndnc@gmail.com

Gréasáin: http://uas.org.ua

Cigireacht Stáit maidir le Sábháilteacht Bia agus Cosaint Tomhaltóirí

 

174 Sráid Antonovycha, 03680 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44528-9244

Gréasáin: http://www.consumer.gov.ua/

Seirbhís Rialála
Stáit na hÚcráine

 

9/11 Sráid Arsenalna, 01011 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44254-5673

Facs: + 380 44254-4393

Ríomhphost: inform@dkrp.gov.ua

Gréasáin: http://www.drs.gov.ua

An Roinn um Rialacháin Theicniúla na hAireachta Forbartha Eacnamaíche agus Trádála an Úcráin

 

12/2 Sráid Hrushevskiy, 01008 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44528-8564

Facs: + 380 44528-9014

Ríomhphost: dtr@me.gov.ua

Gréasáin: http://www.me.gov.ua

Gréasáin: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia nahÉireann

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Aireacht Talmhaíochta agus Bia na hÚcráine

24 Sráid Khreshchatyk, 01001 Kyiv, an Úcráin

Sonraí teagmhála d’achomhairc saoránach:

Teil.: + 380 44279-8474

Ríomhphost: zvg@minagro.gov.ua


Roinn próiseála comhfhreagrais:

Teil.: + 380 44278-8171

Teil. agus Facs: + 380 44278-7602

Ríomhphost: info@minagro.gov.ua

An Aireacht Forbartha Eacnamaíche agus Trádála

12/2 M. Sráid Grushevs’kyi, 01008 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44253-9394

Facs: + 380 44253-6371

Ríomhphost: meconomy@me.gov.ua

An Aireacht Cúram Sláinte na hÚcráine

An Oifig Fáiltithe Poiblí

41 Sráid Yaroslavska, 04071 Kyiv, an Úcráin

Teil.: + 380 44425-0526

An Aireacht Éiceolaíochta agus Acmhainní Nádúrtha

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kyiv 03035, an Úcráin

 

Fáiltiú poiblí

Teil.: + 380 44206-3302

Ríomhphost: gr_priem@menr.gov.ua

 

An tAonad Tagartha Poiblí

Teil.: + 380 44206-3115

 

Ionad preasa

Teil.: + 380 44206-3174

Ríomhphost: press@menr.gov.ua

Tuilleadh nascanna

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa