Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

Tá Comhaontú Comhlachais á chur i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas agus ag an Úcráin ó mhí na Samhna 2014 i leith. Mar chuid den chomhaontú comhlachais sin, tá Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála á chur i bhfeidhm go sealadach ó mhí Eanáir 2016 i leith. Laghdaíonn sé na taraifí a bhíonn ar ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag easpórtáil chuig an Úcráin. Leis an gcomhaontú, éascaítear an trádáil trí nósanna imeachta custaim a dhéanamh níos éifeachtúla agus trí reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta na hÚcráine, lena n-áirítear caighdeáin, a chomhfhogasú de réir a chéile do reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta an Aontais.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tá an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST) á chur i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas agus ag an Úcráin ón 1 Eanáir 2016 i leith, mar chuid den Chomhaontú Comhlachais (CC) níos leithne, a bhfuil a bhforálacha polaitiúla agus comhair á gcur i bhfeidhm go sealadach ó mhí na Samhna 2014. Osclaíonn DCFTA margaí d’earraí agus do sheirbhísí ar an dá thaobh, bunaithe ar rialacha trádála intuartha agus in-fhorfheidhmithe.

Téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

An comhaontú comhlachais

 • fágann sé go bhfuil sé níos éasca agus níos inacmhainne do ghnólachtaí an Aontais iompórtáil ón Úcráin agus easpórtáil chuici
 • tugann sé isteach buntáistí éagsúla do do ghnó, mar shampla deireadh a chur le taraifí chomh maith le trácht a éascú go héifeachtach agus go tapa trí chustaim ag teorainneacha idirnáisiúnta

 

Tá an tAontas ar cheann de na comhpháirtithe trádála is mó atá ag an Úcráin, rud a chiallaíonn go bhfuil roinnt deiseanna ann chun allmhairiú agus onnmhairiú a dhéanamh ón Aontas go dtí an Úcráin, agus a mhalairt. Is amhábhair amhail iarann, cruach, táirgí mianadóireachta, táirgí talmhaíochta, innealra agus táirgí ceimiceacha na príomhearraí onnmhairithe. Tá an Úcráin ag obair faoi láthair chun beartais a chuíchóiriú chun tairbhe gnólachtaí beaga agus iad ag trádáil leis an Aontas. Is féidir le gnólachtaí beaga tacaíocht a fháil freisin ó Thionscnamh Suaitheanta an Aontais maidir le FBManna.

Taraifí

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, cuirtear feabhas ar iomaíochas na ngnólachtaí Eorpacha i margadh na hÚcráine agus a mhalairt. Ar an iomlán, i gcás trádáil earraí, chuir an comhaontú deireadh le formhór na dtaraifí — AE: 98.1 % agus an Úcráin: 99.1 %.

Earraí tionsclaíocha

Cé gur cuireadh deireadh le cuid mhór de na taraifí ar earraí tionsclaíocha nuair a tháinig an comhaontú i bhfeidhm, comhaontaíodh idirthréimhsí le haghaidh roinnt línte táirgí.

AE

Baineadh 94.7 % de na línte taraife leis an gcomhaontú.

I gcás roinnt bheag taraifí earraí, tá deireadh á chur de réir a chéile ag an Aontas leis na hidirthréimhsí seo a leanas

 • mianraí — 2019
 • ceimiceáin — 2021
 • leasacháin — 2023
 • táirgí adhmaid — 2021
 • coisbheart — 2021
 • earraí copair — 2021
 • earraí alúmanaim — 2023
 • gluaisteáin agus an chuid is mó de mhótarfheithiclí — 2023
An Úcráin

Maidir le teacht i bhfeidhm an chomhaontaithe, d’fhéadfadh 49.2 % de tháirgí tionsclaíocha teacht isteach san Úcráin saor ó dhleachtanna.

Tá sé beartaithe go dtiocfaidh méadú 96 % ar an sciar d’onnmhairí an Aontais a léirscaoilte ag an Úcráin faoi 2023. Baineann an díothú breise sin ar tharaifí de réir a chéile leis na línte táirgí seo a leanas

 • mianraí — 2023
 • ceimiceáin orgánacha — 2019
 • leasacháin — 2019
 • boinn rubair — 2021
 • earraí leathair — 2021
 • teicstílí amhail ceannbheart — 2019

Bainfidh earnáil mótarfheithiclí na hÚcráine leas freisin as idirthréimhse a mhairfidh go dtí 2026, ar toradh é ar chaibidlíocht a comhaontaíodh ag an Eagraíocht Dhomhanda Trádála in 2008.

Earraí talmhaíochta

AE

Laghdaíodh dleachtanna iompórtála ar fhormhór na n-earraí talmhaíochta a allmhairíodh isteach san Aontas go nialas in 2016. Tá feidhm ag cuótaí rátaí taraife maidir leis an gcuid eile de na hearraí talmhaíochta nach bhfuil léirscaoilte. Déantar na cuótaí sin a bhainistiú ar bhonn ‘tús freastail ar an gceann is túisce’ nó trí cheadúnais allmhairiúcháin. Tá liosta de na taraif-chuótaí uile le haghaidh an Aontais agus na hÚcráine araon le fáil in Aguisín 1 agus i bhFoscríbhinn 2 a ghabhann le hIarscríbhinn I-A.

An Úcráin

Léirscaoileadh beagnach leath d’earraí talmhaíochta na hÚcráine nuair a tháinig an comhaontú i bhfeidhm, ach beidh líon beag earraí faoi réir idirthréimhse a mhairfidh go dtí 2023.

Ní laghdófar dleachtanna allmhairiúcháin uile na hÚcráine go nialas

 • faoi 2026, beidh 8.7 % de tharaifí agraibhia ar earraí amhail déiríocht, uibheacha, siúcra, olaí agus saillte ainmhithe faoi réir laghduithe líneacha teoranta 20-60 % — cuirfear taraif iarmharach i bhfeidhm ina dhiaidh sin
 • maidir le siúcraí, éineoil agus feoil muiceola, cuirfear cuótaí rátaí taraife i bhfeidhm — tá earraí a allmhairítear laistigh de na cainníochtaí a luaitear saor ó dhleacht

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, cuirtear toirmeasc ar an dá pháirtí dleachtanna onnmhairiúcháin a úsáid. Mar sin féin, chomhaontaigh rialtas na hÚcráine deireadh a chur de réir a chéile leis na dleachtanna onnmhairiúcháin atá ann cheana i leith earraí áirithe faoi 2026, lena n-áirítear beostoc agus amhábhair a cheilt, síolta de chineálacha áirithe barr ola-táirgeachta agus cineálacha miotail. Tá tuilleadh eolais faoi sin ar fáil in Iarscríbhinn I-C a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

Cuirtear sásra beart coimirce sonrach ar fáil d’onnmhairiú na hÚcráine suas go dtí 2031. Ciallaíonn sé sin go gceadaítear don Úcráin formhuirear a fhorchur ar dhleacht onnmhairiúcháin roinnt earraí, amhail amhábhair cheilte, síolta lus na gréine agus cineálacha miotail, cruach agus copair más rud é, le linn tréimhse bhliantúil, go sáraíonn méid carnach na n-onnmhairí ón Úcráin chuig an Aontas leibhéal truiceartha. Tá tuilleadh eolais faoi sin ar fáil in Iarscríbhinn I-D a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

 

Aimsigh an ráta taraife is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Rialacha tionscnaimh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Seiceáil an ‘Uirlis Féinmheasúnaithe Rialacha Tionscnaimh (ROSA)’ idirghníomhach in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá eolas ginearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamhrá a fháil ar na príomhchoincheapa sa rannán earraí.

Rialacha tionscnaimh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Is iad na rialacha tionscnaimh is infheidhme faoin gComhaontú Comhlachais leis an Úcráin na rialacha atá i gCoinbhinsiún PEM (An Coinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha tionscnaimh fabhracha uile-Eora-Mheánmhara) (IO L54, 26.2.2013, lch. 4). Déantar ceanglais maidir le rialacha tionscnaimh faoi Choinbhinsiún PEM a shainmhíniú in Iarscríbhinn 2 d’Fhoscríbhinn I a ghabhann le Coinbhinsiún PEM. Tá na rialacha sin á n-athbhreithniú agus ba cheart sraith nua rialacha malartacha tionscnaimh a bheith infheidhme i lár 2021, lena n-áirítear forálacha maidir le carnadh, aisíocaíocht dleachta, lamháltas agus an riail maidir le neamhathrú (féach thíos) a mhaolófar.

Is é is aidhm do Choinbhinsiún PEM maidir le rialacha tionscnaimh comhrialacha tionscnaimh agus carntha a bhunú i measc 25 Pháirtí Chonarthacha (AE, CSTE, tíortha na mBalcán, agus comhpháirtithe CST i Réigiún Comharsanachta an Deiscirt agus an Oirthir de chuid an Aontais) agus AE chun trádáil a éascú agus chun na slabhraí soláthair laistigh den limistéar a chomhtháthú.

Liosta Pháirtithe Conarthacha PEM

Tá faisnéis mhionsonraithe faoin gcóras uile-Euro-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora.

An de thionscnamh an Aontais nó na hÚcráine mo tháirge de réir Choinbhinsiún PEM?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach is ísle nó nialais faoi Choinbhinsiún PEM, ní mór dó a bheith de thionscnamh an Aontais nó na hÚcráine.

Táirge ‘tionscnaíonn’ más táirge é

 • a fuarthas go hiomlán san Aontas nó san Úcráin, nó
 • a mhonaraítear san Aontas nó san Úcráin agus úsáid á baint as ábhair neamhthionscnaimh, ar choinníoll go ndearnadh leoroibriú nó leorphróiseáil ar na hábhair sin i gcomhréir leis na rialacha táirgeshonracha (PSR) a leagtar amach in Iarscríbhinn II d’Aguisín I de Choinbhinsiún PEM
  Féach freisin ‘Nótaí tosaigh’ a ghabhann le rialacha tionscnaimh táirgeshonracha. Maidir le táirgí áirithe, tá rialacha malartacha ann atá sonrach ó thaobh an táirge de — féach Aguisín II.

Ní mór don táirge freisin gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó an riail maidir le hiompar díreach. Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh, mar shampla lamháltas nó carnadh.

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní féidir luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe go n-athraítear an t-aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh — mar shampla táirgeadh páipéir (Caibidil 48 den Chóras Comhchuibhithe) ó laíon neamhthionscnaimh (Caibidil 47 den Chóras Comhchuibhithe)
 • oibríochtaí sonracha — tá gá le próiseas táirgthe sonrach, mar shampla sníomh snáithíní ina snáth — úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na dteicstílí agus na n-éadaí agus in earnálacha na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Cuireann an comhaontú solúbthacht bhreise ar fáil chun cabhrú leat na rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh, amhail lamháltas nó carnadh.

Lamháltas
 • leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a gcuirtear toirmeasc orthu de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach ar feadh suas le 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha a shárú
 • tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 5 agus 6 d’ Iarscríbhinn I ‘Nótaí tosaigh a ghabhann leis an liosta in Iarscríbhinn II’
Carnadh

Déantar foráil i gCoinbhinsiún PEM maidir le dhá bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach — ábhair de thionscnamh na hÚcráine, is féidir iad a áireamh mar ábhair de thionscnamh an Aontais (agus a mhalairt) nuair a úsáidtear iad chun an táirge a tháirgeadh san Aontas
 • carnadh trasnánach — ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh amháin de Choinbhinsiún PEM, ní féidir iad a áireamh mar ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh eile nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ar
  cé acu atá nó nach bhfuil an táirge deiridh chun tairbhe a bhaint as rochtain fhabhrach nuair a onnmhairítear chuig tríú Páirtí Conarthach laistigh den chrios uile-Euro-Med é — níl feidhm ag carnadh trasnánach ach amháin má tá Comhaontú Trádála i bhfeidhm idir na Páirtithe Conarthacha uile lena mbaineann agus na tíortha sin, seiceáil an ‘matrix’ (tábla ina bhfuil na comhaontuithe uile atá i bhfeidhm agus Coinbhinsiún PEM in úsáid) lena sonraítear na Páirtithe Conarthacha lenar féidir leis an Úcráin carnadh trasnánach a chur i bhfeidhm (i mí Aibreáin 2020, ba iad an Íoslainn, an Iorua agus an Iorua) comhpháirtithe coiteanna an Aontais agus na hÚcráine a bhí incháilithe le haghaidh carnadh trasnánach (lena n-áirítear an Eilvéis) agus Lichtinstéin (lena n-áirítear Lichtinstéin)

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Tarlaíonn carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha tionscnaimh céanna acu agus a bhfuil comhaontuithe saorthrádála acu lena chéile. Tarlaíonn sé seo nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is gur tionscnaíodh iad ina dtír féin. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, trádálaí Úcránach atá ag déanamh éadaí san Úcráin le honnmhairiú chuig an Eilvéis, is féidir leis fabraicí de thionscnamh an Aontais a úsáid chun na héadaí a tháirgeadh agus is féidir é a áireamh mar tháirgí de thionscnamh na hÚcráine. Comhlíonadh an ceanglas maidir le claochlú dúbailte, i.e. monarú na bhfabraicí ó shnáth (neamhthionscnaimh) agus táirgeadh na n-éadaí agus meastar gur de thionscnamh na hÚcráine iad na héadaí nuair a onnmhairítear go dtí an Eilvéis iad agus, dá bhrí sin, bainfidh siad tairbhe as saor-rochtain i margadh na hEilvéise.

Is féidir tuilleadh mínithe ar charnadh PEM a fháil anseo

Ceanglais eile

Ní mór don táirge freisin gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Choinbhinsiún a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó an riail maidir le hiompar díreach.

Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas go dtí an Úcráin (agus vice-versa) nó trí chríocha na bPáirtithe Conarthacha lena bhfuil carnadh infheidhme gan iad a phróiseáil a thuilleadh i dtríú tír.

Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • díluchtú
 • athluchtú
 • aon oibríocht eile atá deartha chun táirgí a bhfuil dea-bhail orthu a chaomhnú

Cuirfear fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin ar fáil d’údaráis chustaim na tíre allmhairiúcháin trí na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird:

 • doiciméad iompair amháin (e.g. bille luchta) lena gcumhdaítear gluaiseacht ón tír is onnmhaireoir tríd an tríú tír trínar thrasnaigh na hearraí
 • deimhniú arna eisiúint ag údaráis chustaim an tríú tír trína bhfuil d’earraí á n-iompar agat
 • in éagmais na ndoiciméad sin, aon doiciméad a thugann bunús

Aisíocaíocht dleachta

Faoi Choinbhinsiún PEM sa trádáil idir an tAontas agus an Úcráin, ní féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh. Leagtar amach na nósanna imeachta i dTeideal V maidir le Cruthúnas ar Thionscnamh agus i dTeideal VI maidir le Socruithe le haghaidh Comhair Riaracháin. Soiléirítear leo e.g. conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas fabhair a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun tairbhiú de tharaif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Is féidir leis an gcruthúnas ar thionscnamh a bheith ceachtar

Tá an cruthúnas ar thionscnamh bailí ar feadh tréimhse 4 mhí ón dáta eisiúna.

Deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED

 • is iad údaráis chustaim na tíre is onnmhaireoir a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED
 • Áirítear samplaí de dheimhnithe EUR.1 agus EUR-MED inIarscríbhinn III agus tugtar treoracha maidir lena gcomhlánú
 • ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith ullamh chun doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann

Tá mínithe breise ar cathain a úsáidfear an EUR.1 nó an deimhniú EUR-MED ar fáil ar leathanach 72 den lámhleabhar.

Dearbhú tionscnaimh nó dearbhú tionscnaimh EUR-MED

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Pháirtí Chonarthaigh Choinbhinsiún PEM a dtáirge trí dhearbhú tionscnaimh a chur ar fáil. Is féidir leis an méid seo a leanas an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, mura mó ná EUR 6,000 luach iomlán na coinsíneachta
Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh

Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Iarscríbhinn IV):

“Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (Uimh. údaraithe custaim... ) a dhearbhaíonn, seachas i gcás ina sonraítear a mhalairt go soiléir, gur de... thionscnamh fabhrach iad na táirgí sin.”

Conas dearbhú tionscnaimh EUR-MED a dhéanamh

Sa chás sin, is é seo a leanas an dearbhú (Iarscríbhinn IV)

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (Uimh. údaraithe custaim...) gur de thionscnamh fabhrach iad na táirgí sin, ach amháin i gcás ina léirítear a mhalairt go soiléir.

— carnadh a cuireadh i bhfeidhm le... (ainm na tíre/na dtíortha).

- níor cuireadh aon charnadh i bhfeidhm’

Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon teanga oifigiúil de chuid an Aontais nó in aon teanga oifigiúil i gcrios PEM mar a luaitear in Iarscríbhinn IV (ba cheart an ráiteas a bhaineann le carnadh a bheith i mBéarla i gcónaí).

Ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir faofa thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas seo ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn do d’údaráis chustaim go nglacann tú freagracht iomlán as aon dearbhú lena sainaithnítear tú.

Tionscnamh a fhíorú

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é an táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na bpáirtithe allmhairiúcháin agus onnmhairithe
 • seiceálacha a dhéanann údaráis chustaim áitiúla — ní cheadaítear cuairteanna ón bPáirtí allmhairiúcháin ar an onnmhaireoir

Is iad údaráis an pháirtí onnmhairiúcháin a dhéanann an cinneadh críochnaitheach maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairiúcháin ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais maidir le táirgí

Rialacha agus ceanglais theicniúla

Déantar foráil sa chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin maidir le comhchuibhiú reachtaíochta, caighdeán agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta idir an Úcráin agus an tAontas. Dá bhrí sin, ní mór do mhonaróirí ón Úcráin gan ach tacar amháin ceanglas a chomhlíonadh maidir lena dtáirgí a chur ar mhargaí an Aontais agus na hÚcráine araon.

Ar na rialacháin a rinneadh a chomhfhogasú maidir leis an Úcráin, tá

 • creidiúnú agus margú táirgí, ina leagtar amach modúil na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta
 • sábháilteacht ghinearálta táirgí, critéir a leagan amach maidir leis an méid atá le cur san áireamh agus measúnú á dhéanamh an bhfuil táirge sábháilte, agus a chinneadh cén uair is ceart táirge a thoirmeasc toisc go gcothaíonn sé riosca tromchúiseach do shláinte agus do shábháilteacht

Le haghaidh liosta de na 27 rialachán lena gcumhdaítear na ceanglais sábháilteachta a bhaineann le réimse leathan táirgí lena n-áirítear innealra, ardaitheoirí, bréagáin, feistí leighis agus soithí brú simplí, féach Iarscríbhinn III a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin.

Maidir le caighdeáin, tá

 • caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha a ghlacadh de réir na ndea-chleachtas
 • tiomanta d’aon chaighdeáin náisiúnta atá ag teacht salach ar a chéile a aisghairm. Áirítear leis sin aon chaighdeáin atá ag teacht salach ar a chéile maidir le GOST (Gosudarstvenny Standart) a úsáidtear i stáit iar-Shóivéadacha
Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil na hearraí atá á n-iompórtáil isteach san Aontas i gcomhréir le rialacháin agus caighdeáin an Aontais?

Ciallaíonn comhar na bpáirtithe maidir le nósanna imeachta um fhaireachas margaidh agus um measúnú comhréireachta nach gá duit ach measúnú comhréireachta a dhéanamh ar Chomhlacht dá dTugtar Fógra (saotharlanna nó comhlachtaí cigireachta agus deimhniúcháin eile atá creidiúnaithe ag rialtas na hÚcráine) má tá tú ag easpórtáil earraí ardriosca amhail soithí brú, ardaitheoirí agus innealra áirithe chuig an Aontas.

Faigh liosta de 114 chomhlacht ceaptha na hÚcráine atá ag gabháil do mheasúnú comhréireachta táirgí, ar chreidiúnaigh Gníomhaireacht Náisiúnta um Chreidiúnú na hÚcráine iaduile

Más mian leat earraí a iompórtáil isteach san Aontas ón Úcráin, beidh ort dul tríd an bpróiseas chun comhréireacht a chruthú trí Dhearbhú Comhréireachta AE arna shíniú ag do mhonaróir. Tar éis dó é sin a dhéanamh, is féidir leis an monaróir an mharcáil CE a ghreamú ar a dtáirgí nuair is gá sin.

Faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, tabharfar Comhaontú maidir le Comhréireacht agus Measúnú agus Glacadh le Táirgí Tionsclaíocha (ACAA) i gcrích. Is cineál comhaontaithe um aitheantas frithpháirteach é seo idir an tAontas agus an Úcráin. Faoin gcomhaontú sin, ceadóidh an tAontas agus an Úcráin táirgí tionsclaíocha a liostaítear in iarscríbhinní ACAA agus a chomhlíonann na ceanglais chomhréireachta a chur ar an margadh gan tuilleadh tástála ná nósanna imeachta comhréireachta.

Teagmhálaithe maidir le ceanglais theicniúla

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta — SPS

Sábháilteacht bia, sláinte ainmhithe agus plandaí

Ionas gur féidir leat easpórtáil ón Úcráin nó iompórtáil isteach go réidh ón Úcráin nó a mhalairt, tá rialacha áirithe ann a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht plandaí agus ainmhithe idir an Úcráin agus an tAontas Eorpach. Leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, comhchuibhíodh go leor rialacha SPS agus cuireadh cosc ar pháirtithe aon bhacainní gan údar a chur i bhfeidhm.

Maidir le galair ainmhithe nó plandaí, lena n-áirítear lotnaidí, tá nósanna imeachta ann chun stádas saor ó lotnaidí réigiún ar leith a aithint. Is chun críocha trádála é sin agus chun fógra a thabhairt faoi rioscaí do shláinte phoiblí, ainmhithe nó plandaí. I gcás inar gá don tír allmhairiúcháin bearta a dhéanamh chun riosca tromchúiseach don tsláinte a rialú, ceadaítear leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin bearta sriantacha sealadacha a dhéanamh i leith allmhairí. Cuirtear chun feidhme iad sin, áfach, ar bhealach a íoslaghdaíonn an cur isteach ar thrádáil idir an dá thír. Faigh tuilleadh eolais faoi na nósanna imeachta in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

Rialú SPS san Úcráin

Déanann an rialtas trí chineál rialaithe teorann:

Rialú sláintíochta agus eipidéimeolaíochta

Is é is aidhm dó sin an tír a chosaint ar leathadh galar chomh maith le tástálacha a chur i bhfeidhm lena gcinntítear go bhfuil earraí i gcomhréir leis na caighdeáin sláintíochta. Tá an cineál rialaithe sin éigeantach agus déantar é a fheidhmiú go príomha ar tháirgí bia allmhairithe, ar roinnt táirgí tomhaltais agus ar onnmhairiú olaí lus na gréine freisin. Earraí a thagann faoi chatagóir na dtáirgí feirme, ní bheidh siad faoi réir rialú sláintíochta ná eipidéimeolaíoch.

Rialú tréidliachta agus sláintíochta

Is é is aidhm don rialú sin leathadh galar ainmhithe a chosc. Cuirtear rialú tréidliachta agus sláintíochta i bhfeidhm de ghnáth maidir le honnmhairí, allmhairí, agus idirthuras ainmhithe, ábhar atáirgthe, táirgí bitheolaíocha, ábhar paiteolaíoch, ullmhóidí tréidliachta, táirgí cúraim ainmhithe, breiseáin bheatha, réamh-mheascáin, agus táirgí ainmhithe (lena n-áirítear táirgí feola, uibheacha, bainne, iasc agus mil).

Rialú fíteashláintíochta

Ní hamháin go gcuireann an cineál rialaithe sin cosc ar leathadh lotnaidí, tá sé deartha freisin chun maoirseacht a dhéanamh ar chórais choraintín. Cuirtear rialú fíteashláintíochta i bhfeidhm maidir le honnmhairiú, allmhairiú agus idirthuras plandaí agus táirgí plandaí (lena n-áirítear táirgí bia), pacáistiú, modhanna iompair, ithir agus táirgí eile a leathnaíonn lotnaidí rialáilte.

Teagmhálaithe le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Bacainní Teicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, is féidir leo a bheith ina mbacainní ar thrádáil idirnáisiúnta in amanna agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach mór ortsa mar easpórtálaí

 • má cheapann tú go bhfuil bac trádála os do chomhair a chuireann moill ar do ghnó nó a chuireann cosc ort easpórtáil, is féidir leat insint dúinn
 • tuairiscigh cad atá ag cur stop le d’easpórtálacha chuig an Úcráin tríd an bhfoirm ar líne — déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart iomchuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplithe chun trádáil a éascú agus costais ar ghnólachtaí a laghdú.

Doiciméid

Déanann na treoracha céim ar chéim cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba cheart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, d’fhéadfadh sé go n-éileodh na húdaráis chustaim na heilimintí uile thíos nó cuid díobh

 • sonrasc tráchtála (aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus ábhar in Mo Chúntóir Trádála).
 • liosta pacála
 • ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • comhlíonannteastais a thaispeánann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú.
 • cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh roimh ré ar Fhaisnéis Taraife Cheangailteach agus/nó ar Fhaisnéis Cheangailteach maidir le Tionscnamh.

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custam le haghaidh do tháirge, téigh chuig Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh a chruthú agus a fhíorú

Chun tuairiscí a fháil ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraifí fabhracha a éileamh agus ar rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Custaim.

Táscairí maoine intleachtúla agus geografacha

Cosnaíonn an comhaontú do chearta maoine intleachtúla agus d’earraí á n-iompórtáil agus/nó á n-easpórtáil chuig an Úcráin.

Trádmharcanna agus cóipcheart

Comhlíonann an comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin roinnt comhaontuithe idirnáisiúnta lena rialaítear riar trádmharcanna agus cóipcheart, lena gcuirtear córas cothrom trédhearcach ar fáil chun trádmharcanna a chlárú. Má dhiúltaíonn riarachán trádmhairc d’iarratas, ní mór an cinneadh a chur in iúl i scríbhinn don iarratasóir agus ní mór cúiseanna leis an diúltú a chur ar fáil. Féadfar trádmharc a chúlghairm murar baineadh fíorúsáid as laistigh de 5 bliana sa chríoch inar cláraíodh é.

Dearaí agus paitinní

Faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, cruthaítear go neamhspleách do dhearaí a bhfuil carachtar aonair acu trína gclárú ar feadh tréimhse suas le 25 bliana. Tabharfaidh sé seo an ceart eisiach duit an dearadh a úsáid agus cosc a chur ar thríú páirtithe é a úsáid, a athchruthú, a dhíol nó a iompórtáil agus/nó a easpórtáil gan do thoiliú.

Tásca geografacha

Déanfaidh coiste sonrach um tháscairí geografacha a bhunaítear faoin gcomhaontú idir an tAontas agus an Úcráin faireachán ar chur chun feidhme an chomhaontaithe maidir le maoin intleachtúil, agus tuairisceoidh sé don Choiste um Thrádáil.

Trádmharcanna

Ba cheart iarratais ar thrádmharc a chomhdú le hInstitiúid Maoine Intleachtúla na hÚcráine (PTO na hÚcráine), ar fiontar stáit í.

Beidh na doiciméid agus an fhaisnéis seo a leanas ag teastáil uait más mian leat trádmharc a chomhdú san Úcráin

 • d’ainm iomlán
 • tír chorpraithe
 • seoladh agus cód tíre EDMI
 • íomhá agus cur síos ar an marc atá á éileamh agat
 • cur síos má tá eilimint focal sa mharc
 • léiriú ar dhath an trádmhairc
 • liosta na n-earraí agus/nó na seirbhísí a bhfuil iarratas á dhéanamh orthu faoi Aicmiú Idirnáisiúnta Nice ábhartha
 • dáta, tír agus uimhir an iarratais tosaíochta nó an dáta taispeántais (má tá tosaíocht á héileamh faoi Choinbhinsiún Pháras)
 • cóip dheimhnithe den iarratas nó doiciméad tosaíochta lena ndeimhnítear taispeáint taispeántán ina bhfuil an trádmharc a ndearnadh iarratas air ag taispeántas idirnáisiúnta atá aitheanta go hoifigiúil
 • cumhacht aturnae arna síniú ag duine údaraithe thar ceann an iarratasóra

Seo a leanas an próiseas clárúcháin

 • má chomhlíonann do cháipéisí iarratais na riachtanais, cuirfear an dáta comhdaithe in iúl duit
 • seiceáiltear na doiciméid a chuir tú isteach chun a chinntiú go gcomhlíonann siad ceanglais fhoirmiúla Acht Trádmharcanna na hÚcráine — má tá d’iarratas i gcomhréir le d’iarratas, ansin déantar scrúdú ar a fhiúntas
 • scrúdú substainteach — déantar d’iarratas ar thrádmharc a sheiceáil le haghaidh incháilitheacht le haghaidh cosanta, mar atá sonraithe i ndlí na hÚcráine agus déantar cuardaigh ar chéannacht agus ar chosúlacht

Tásc geografach

Ar an gcéad dul síos, chun clárú le haghaidh tásc geografach san Úcráin, ní mór duit d’iarratas a chur isteach san Úcráinis. Is féidir leat na doiciméid a chomhdú i dteanga iasachta agus aistriúchán a chur isteach san Úcráinis tráth nach déanaí ná 3 mhí ó dháta comhdaithe an iarratais. A luaithe a bheidh d’iarratas agus do dhoiciméid tacaíochta faighte, déanfaidh Institiúid um Maoin Intleachtúil na hÚcráine measúnú orthu.

Ní mór na doiciméid seo a leanas a bheith i d’iarratas

 • iarratas ar shonrúchán tionscnaimh earraí, tásc geografach tionscnaimh earraí, nó an ceart úsáid a bhaint as tásc cáilithe cláraithe tionscnaimh earraí a chlárú le faisnéis faoin iarratasóir agus faoina sheoladh
 • sonrúchán tionscnaimh na n-earraí atá á n-éileamh agat nó tásc geografach tionscnaimh na n-earraí atá á n-éileamh agat
 • ainm na n-earraí a bhfuil tú ag iarraidh an tásc tionscnaimh sonraithe a chlárú ina leith nó an ceart an tásc tionscnaimh cáilithe cláraithe a úsáid
 • ainm agus teorainneacha na háite geografaí ina monaraítear na hearraí agus lena mbaineann na hairíonna, na cáilíochtaí nó an cháil ar leith
 • tuairisc ar airíonna, ar cháilíochtaí, ar chlú nó ar shaintréithe áirithe eile na n-earraí
 • sonraí maidir le húsáid an táisc cháilithe a mhaítear maidir le tionscnamh earraí ar an lipéad agus maidir le hearraí a mharcáil
 • sonraí maidir leis an gcaoi a bhfuil na hairíonna ar leith, na cáilíochtaí a bhaineann le clú na n-earraí nasctha le dálaí nádúrtha nó le tosca daonna na háite geografaí a shonraítear

Tabhair do d’aire go mbeifear ag súil freisin, mar iarratasóir eachtrach san Úcráin, go ndéanfaidh tú tuilleadh doiciméad tacaíochta a chomhdú in éineacht le d’iarratas. Ba cheart go ndeimhneodh na doiciméid sin

 • an chosaint dhlíthiúil i mballstát ábhartha an AE ar thásc cáilithe tionscnaimh na n-earraí atá á éileamh agat
 • an ceart atá agat an tásc cáilithe tionscnaimh earraí a úsáid

Trádáil seirbhísí

Tá na teorainneacha nó na forchoimeádais uile atá acu cheana maidir le soláthar seirbhísí le hardleibhéal trédhearcachta leagtha amach ag rialtas na hÚcráine agus ag an Aontas araon. Is féidir na forchoimeádais a ghlac an Úcráin a fháil in Iarscríbhinn XVI-D go F.

Conas is féidir leat nascleanúint a dhéanamh ar na hIarscríbhinní?

Tá 3 Iarscríbhinn sa chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin ar cheart duit a bheith ar an eolas fúthu agus tú ag easpórtáil. Tá forchoimeádais iontu sin a chuir an Úcráin ar aghaidh le haghaidh onnmhaireoirí an Aontais

 • InIarscríbhinn XVI-D soláthraítear liosta diúltach de na hearnálacha seirbhíse uile atá faoi réir teorainneacha sonracha agus gnó á bhunú san Úcráin. Ciallaíonn sé sin gur féidir leat leas a bhaint as deiseanna sna hearnálacha uile nach bhfuil liostaithe. Roinntear na teorainneacha i liosta díobh sin a bhfuil feidhm acu maidir le gach earnáil nó fo-earnáil, agus liosta ina leagtar amach forchoimeádais shonracha de réir earnála nó fo-earnála.
 • InIarscríbhinn XVI-E tugtar liosta dearfach de na hearnálacha seirbhíse inar féidir leat trádáil trasteorann i seirbhísí a dhéanamh. Luann an liosta seo na hearnálacha go léir ina bhfuil cead trádála agat.
 • Liostaítear inIarscríbhinn XVI-F na forchoimeádais maidir le soláthróirí seirbhísí conarthacha agus gairmithe neamhspleácha

Cé atá in ann gnó a bhunú san Úcráin?

Má tá tú

 • fiontar, leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin is féidir leat brainsí de do ghnólacht a bhunú nó a fháil, nó oifigí ionadaíocha a fháil i gceachtar tír
 • duine aonair, tugann an comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin deiseanna duit do ghnólacht a chruthú agus a bhunú trí fhéinfhostaíocht nó trí ghnóthais atá faoi do smacht

Gheobhaidh tú an chóir chéanna a chuirtear ar náisiúnaigh na hÚcráine agus a mhalairt. In Iarscríbhinn XVI-D tugtar liosta earnálacha ina gcuirtear teorainneacha ar bun.

Soláthar trasteorann seirbhísí

Má tá suim agat i soláthar trasteorann seirbhísí, tá cead agat an soláthar don Úcráin (agus a mhalairt) a sholáthar leis na coinníollacha céanna leis na coinníollacha a thugtar do náisiúnaigh na hÚcráine. Tá feidhm ag na heisceachtaí seo a leanas

 • earnálacha amhail seirbhísí nótaire, úinéireacht foraoisí nó institiúidí oideachais stiúrtha, i gcás ina gceanglaíonn rialtas na hÚcráine go bhfuil náisiúntacht Úcránach ag an soláthraí seirbhíse, nó na seirbhísí poist, áit nach mór don soláthraí seirbhíse ceadúnas a fháil
 • earnálacha atá eisiata go hiomlán ón gcomhaontú, e.g. seirbhísí closamhairc, cabatáiste muirí náisiúnta, agus seirbhísí aeriompair intíre agus idirnáisiúnta — soláthraítear in Airteagal 92 den chomhaontú idir an tAontas agus an Úcráin liosta de na seirbhísí sonracha sin

Sna hearnálacha ina gceadaítear duit rochtain a fháil ar an margadh san Úcráin (agus vice versa), baintear na teorainneacha seo a leanas leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

 • uasteorainn ar líon na soláthraithe seirbhíse
  • is féidir é sin a dhéanamh tríd an gceanglas maidir le tástáil riachtanas eacnamaíoch, trí chóras cuótaí a chur i bhfeidhm, nó trí dhlíthe a chuireann monaplachtaí nó soláthraithe seirbhíse eisiacha chun cinn, rud a chuireann teorainn le soláthraithe seirbhíse eile dul isteach sa mhargadh
 • luach iomlán na n-idirbheart seirbhíse nó na sócmhainní
 • an líon iomlán oibríochtaí seirbhíse nó cainníocht iomlán na n-aschur seirbhíse

InIarscríbhinn XVI-E tugtar liosta dearfach de na hearnálacha seirbhíse inar féidir leat trádáil trasteorann i seirbhísí a dhéanamh. Luann an liosta seo na hearnálacha go léir ina bhfuil cead trádála agat. Mar thoradh air sin, tá teorainneacha ag baint le haon earnáil seirbhísí nach bhfuil ar an liosta. Faigh tuilleadh eolais faoi liosta na n-earnálacha seirbhísí a bhfuil rochtain agat ar an margadh orthu in Iarscríbhinn XIV-E a ghabhann leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

Tréimhsí sealadacha

Faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, tá cead agat bogadh go sealadach go dtí an Úcráin chun obair mar chéimí faoi oiliúint, mar dhíoltóir gnó nó mar dhuine de phríomhphearsanra cuideachta sa tír sin. Mar shampla, más ball sinsearach foirne thú atá freagrach as bunaíocht a bhunú nó a reáchtáil.

Is iad seo a leanas na tréimhsí sealadacha fanachta:

 • aistrí ionchorparáideacha (príomhphearsanra cuideachta san Úcráin (nó san Aontas), nó oiliúnaithe céime) — suas le 3 bliana
 • cuairteoir ar chúiseanna gairmiúla (e.g. taisteal chun gnó a bhunú san Úcráin (nó san Aontas), nó díoltóir gnó) — suas le 90 lá in aon tréimhse 12 mhí
 • oiliúnaí iarchéime nach aistrí ionchorparáideach é nó í — suas le 1 bhliain amháin

Más soláthraí seirbhíse conarthach thú, cruthaíonn an comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin deiseanna duit freisin in earnálacha ar leith i gceachtar tír. Maidir leis seo, áfach, ní mór duit

 • a bheith ag soláthar na seirbhíse i dtrácht ar bhonn sealadach mar fhostaí de chuid eintitis a bhfuil conradh seirbhíse nach faide ná 1 bhliain faighte aige nó aici
 • taithí oibre ghairmiúil 3 bliana ar a laghad san earnáil a bhfuil seirbhísí conarthacha á dtairiscint agat inti
 • céim ollscoile nó cáilíocht ollscoile a léiríonn eolas ar leibhéal coibhéiseach agus cáilíochtaí gairmiúla ábhartha a bheith acu

 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi

Soláthar poiblí

Faoin gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, geallann an tAontas agus an Úcráin go n-áiritheoidh siad go mbeidh rochtain agat ar na margaí soláthair phoiblí i ngach tír ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Baineann sé sin le conarthaí poiblí le haghaidh earraí, seirbhísí nó tógála agus lamháltais sna hearnálacha traidisiúnta, agus in earnáil na bhfóntas chomh maith. Tá oscailt an mhargaidh ag tarlú de réir a chéile faoin gcomhaontú idir an tAontas agus an Úcráin.

Cinntítear leis an gcomhaontú freisin go gcaitear ar an mbealach céanna le tairgeoirí na hÚcráine agus an Aontais agus tairiscintí á gcur isteach ag a chéile.

Leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, tá oibleagáid ar an Aontas agus ar an Úcráin araon a áirithiú go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas maidir le tairiscintí

 • déantar glaonna ar thairiscintí a fhoilsiú i gceart agus a chur ar fáil don phobal ar an idirlíon. Ligeann sé sin d’aon chuideachta leasmhar rochtain a fháil ar fhaisnéis maidir le tairiscintí atá le teacht
 • áirítear san fhaisnéis a fhoilsítear na gnéithe is tábhachtaí den tairiscint, amhail ábhar an chonartha a bheidh ann amach anseo, na spriocdhátaí is infheidhme nó na coinníollacha maidir le tairiscint a dhéanamh
 • ní dhéantar aon idirdhealú díreach nó indíreach i gcoinne cuideachtaí a thagann ón Úcráin nó ón Aontas a chuirfeadh cosc orthu cáiliú don tairiscint
 • áirithítear trédhearcacht agus cóir chomhionann le linn an phróisis tairisceana ar fad
 • cuirtear an cinneadh maidir le dámhachtain an chonartha in iúl do na hiarratasóirí go léir, agus soláthraítear na cúiseanna nach é an tairgeoir buaiteach é arna iarraidh sin
 • i gcás díospóide, tá sé de cheart dlíthiúil ag cuideachtaí saincheisteanna a tharraingt anuas os comhair comhlachtaí athbhreithnithe náisiúnta inniúla

Naisc, teagmhálacha agus doiciméid

Teagmhálaithe maidir le ceanglais theicniúla

Teagmhálaithe le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Teagmhálaithe maidir le ceanglais theicniúla

Ionad Eolaíochta, Taighde agus Oiliúna na hÚcráine um Dheimhniú, Caighdeáin agus Cáilíocht

 

2 Sráid Svyatoshinskaya, 03115 Cív, an Úcráin

Teil.: + 380 44452-3396

Teil. agus Facs: + 380 44452-6907

Ríomhphost: secretar.ukrndnc@gmail.com

Suíomh gréasáin: http://uas.org.ua

Cigireacht Stáit maidir le Sábháilteacht Bia agus Cosaint Tomhaltóirí

 

174 Sráid Antonovycha, 03680 Cív, an Úcráin

Teil.: + 380 44528-9244

Suíomh gréasáin: http://www.consumer.gov.ua/

Seirbhís Rialála
Stáit na hÚcráine

 

9/11 Sráid Arsenalna, 01011 Cív, an Úcráin

Teil.: + 380 44254-5673

Facs: + 380 44254-4393

Ríomhphost: inform@dkrp.gov.ua

Suíomh gréasáin: http://www.drs.gov.ua

Roinn um Rialacháin Theicniúla Aireacht Forbartha Eacnamaíche agus Trádála na hÚcráine

 

12/2 Sráid Hrushevskiy, 01008 Cív, an Úcráin

Teil.: + 380 44528-8564

Facs: + 380 44528-9014

Ríomhphost: dtr@me.gov.ua

Suíomh gréasáin: http://www.me.gov.ua

Suíomh gréasáin: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Teagmhálaithe le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Aireacht Talmhaíochta agus Bia na hÚcráine

24 Sráid Khreshchatyk, 01001 Cív, an Úcráin

Sonraí teagmhála d’achomhairc ó shaoránaigh:

Teil.: + 380 44279-8474

Ríomhphost: zvg@minagro.gov.ua

An roinn próiseála
comhfhreagrais:

Teil.: + 380 44278-8171

Teil. agus Facs: + 380 44278-7602

Ríomhphost: info@minagro.gov.ua

An Aireacht Forbartha Eacnamaíche agus Trádála

12/2 Sráid Grushevs’i, 01008 Cív, an Úcráin

Teil.: + 380 44253-9394

Facs: + 380 44253-6371

Ríomhphost: meconomy@me.gov.ua

Aireacht Cúraim Sláinte na hÚcráine

Oifig Fáiltithe Phoiblí

41 Sráid Yaroslavska, 04071 Cív, an Úcráin

Teil.: + 380 44425-0526

An Aireacht Éiceolaíochta agus Acmhainní Nádúrtha

 

35 Sráid Vasilya Lipkivs’kogo, Cív 03035, an Úcráin

 

Fáiltiú poiblí

Teil.: + 380 44206-3302

Ríomhphost: gr_priem@menr.gov.ua

 

An tAonad Tagartha Poiblí

Teil.: + 380 44206-3115

 

An lárionad preasa

Teil.: + 380 44206-3174

Ríomhphost: press@menr.gov.ua

Tuilleadh nasc

Roinn an leathanach seo: