An Rialachán maidir le Rochtain ar an Margadh (MAR)

An bhfuil do chuideachta táirgí a allmhairiú ó Chomhphobal na hAfraice Thiar, Comhphobal Oirthear na hAfraice nó Camarún? Má tá, cuidíonn an roinn seo leat tuiscint a fháil ar Rialachán an Aontais Eorpaigh maidir le Rochtain ar an Margadh

Sracfhéachaint

Leis an Rialachán maidir le Rochtain ar an Margadh (MAR), tugtar rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar mhargadh an Aontais do tháirgí de thionscnamh thíortha san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin, ar táirgí iad sin

 • nach dtairbheoidh siad as scéim ‘Gach Ní seachas Airm’ an Aontais 
 • a bhfuil Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) tugtha i gcrích acu leis an Aontas Eorpach ach nach bhfuil sé daingnithe fós aige 

Áirítear ar na tíortha sin na tíortha sin i gComhphobal na hAfraice Thiar, i gComhphobal Oirthear na hAfraice agus i gCamarún. Tagraítear dóibh anseo mar thíortha MAR.

Taraifí

Faoi MAR, baineann na tíortha sin tairbhe as

 • rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar mhargadh AE do tháirgí de thionscnamh tíortha incháilithe ACC

Rialacha maidir le tionscnamh

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach na”huirlis Féinmheasúnaithe Rialacha Tionscnaimh (ROSA) i Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá eolas ginearálta faoi na rialacha tionscnaimh ar fáil thíos.

Tá forálacha mionsonraithe i bhFoscríbhinn 1 den Rialachán maidir le Rochtain ar an Margadh (MAR) (2016/1076)

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear.  Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Caoinfhulaingt

Tá na lamháltais atá san áireamh sa MAR níos boige ná na lamháltais chaighdeánacha. Is ionann iad agus 15 % de phraghas an táirge iar-oibre seachas 10 %. Bíonn lamháltais shonracha i bhfeidhm maidir le teicstílí agus éadaí.

Carnadh

Soláthraíonn MAR do na bealaí seo a leanas chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach leis an AE
 • carnadh iomlán agus trasnánach le tíortha agus críocha thar lear agus le stáit ACC ar cuid de MAR iad. Sa chás sin, ba cheart tionscnamh na n-ionchur arna n-allmhairiú ó OCT amháin nó ó thír amháin MAR go tír eile MAR a bhunú ar bhonn na rialacha tionscnaimh atá san áireamh sa MAR.
 • cineálacha eile carntha, leis an Afraic Theas agus le tíortha comharsanachta atá i mbéal forbartha san áireamh

Iompar díreach

Ní mór fianaise ar iompar díreach a chur faoi bhráid údaráis chustaim na tíre allmhairithe.

Aistarraingt dleachta

Ceadaítear aisíocaíocht ar dhleachtanna a íocadh ar ábhair a d’allmhairigh tír MAR ar dtús lena bpróiseáil agus a onnmhairítear chuig an AE ina dhiaidh sin.

Coinníollacha soithí

Ní féidir a mheas gur de thionscnamh na tíre MAR iad éisc a gabhadh lasmuigh d’uiscí teorann tíre MAR ach amháin má ghabhtar iad ag soithí a chomhlíonann critéir áirithe maidir le

 1. an áit a bhfuil an soitheach cláraithe
 2. an bhratach faoina seolann sé
 3. a úinéireacht

Níl aon cheanglas sonrach maidir le náisiúntacht na foirne nó na n-oifigeach.

Rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach leis an táirge

 • rialacha a bhaineann go sonrach le táirge 
 • rialacha sonracha níos éasca le haghaidh táirgí talmhaíochta áirithe

Maoluithe

Arna iarraidh sin do thír MAR, is féidir, faoi choinníollacha sonracha, maolú a dheonú chun go gceadófar do rialacha maolúcháin maidir le tionscnamh iarratas a dhéanamh ar tháirgí sonracha de thionscnamh tíortha ar leith. Is é seo a leanas liosta an mhaolaithe atá deonaithe faoi láthair i gcomhréir leis na forálacha sin:

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

Úsáid Mo Cúntóir Trádála le

 • eolas faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d’earraí a allmhairítear isteach san Aontas Eorpach a chomhlíonadh
 • cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh

Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge, sainaithin an chéad a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta, sláinte ainmhithe agus plandaí agus sláinteachas ainmhithe agus plandaí

Úsáid Mo Cúntóir Trádála le

 • eolas faoi na caighdeáin sláinte agus sláinte ainmhithe agus plandaí agus sláinteachais (sláintíochta agus fíteashláintíochta – SPS) nach mór d’earraí a allmhairítear isteach san Aontas Eorpach a chomhlíonadh 
 • cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh 

Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge, sainaithin an chéad a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Cruthúnas ar thionscnamh

Chun cáiliú do rátaí dleachta fabhracha, ní mór cruthúnas tionscnaimh a bheith ag gabháil le táirgí de thionscnamh tíortha MAR.
Is féidir é seo a bheith ar cheann de na nithe seo a leanas:

 • Deimhniú gluaiseachta EUR 1 — arna eisiúint ag údaráis chustaim na tíre onnmhairithe. Ní mór don onnmhaireoir (nó don ionadaí údaraithe) a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar dheimhniú a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann arna iarraidh sin dó, agus ní mór dó ceanglais eile an phrótacail tionscnaimh a chomhlíonadh.

 • Dearbhú sonraisc arna eisiúint ag
  • aon onnmhaireoir le haghaidh coinsíneachtaí EUR6,000 nó níos lú
  • onnmhaireoirí formheasta coinsíneachtaí d’aon luach

Le haghaidh carnadh, an cruthúnas ar thionscnamh d’ábhair allmhairithe ó

 • tíortha eile MAR
 • an AE
 • Críocha Custaim Thar Lear 

arna soláthar ag

 • deimhniú gluaiseachta EUR 1 (carnadh dialóige)

 • dearbhú soláthraí (diagnóiseán agus carnadh iomlán)

Nósanna imeachta maidir le carnadh

 • tá an cruthúnas ar thionscnamh bailí go ceann 10 mhí

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

 • Eolas sonrach faoi dhlíthe an Aontais Eorpaigh
  • Cearta Maoine Intleachtúla
  • Tásca Geografacha

maidir leis na tíortha is lú forbairt agus tíortha i mbéal forbartha

Trádáil i Seirbhísí

 • ní chumhdaítear le MAR ach earraí nach seirbhísí
 • Eolas sonrach faoi mhargadh seirbhísí an Aontais Eorpaigh
 • Eolas ginearálta faoi rialacha, rialacháin agus saoráidí maidir le trádáil i seirbhísí

Soláthar Poiblí

 • Eolas sonrach ar mhargadh soláthair phoiblí an AE
 • Eolas ginearálta faoi dhlíthe soláthair phoiblí, rialacha agus rochtain ar mhargaí soláthair éagsúla san Aontas Eorpach

Infheistíocht

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa