An Rialachán maidir le Rochtain ar an Margadh (MAR)

An bhfuil do chuideachta táirgí a allmhairiú ó Chomhphobal na hAfraice Thiar, Comhphobal Oirthear na hAfraice nó Camarún? Má tá, cuidíonn an roinn seo leat tuiscint a fháil ar Rialachán an Aontais Eorpaigh maidir le Rochtain ar an Margadh

Sracfhéachaint

Leis an Rialachán maidir le Rochtain ar an Margadh (MAR), tugtar rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar mhargadh an Aontais do tháirgí de thionscnamh thíortha san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin, ar táirgí iad sin

 • nach dtairbheoidh siad as scéim ‘Gach Ní seachas Airm’ an Aontais
 • a bhfuil Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) tugtha i gcrích acu leis an Aontas Eorpach ach nach bhfuil sé daingnithe fós aige

Áirítear ar na tíortha sin na tíortha sin i gComhphobal na hAfraice Thiar, i gComhphobal Oirthear na hAfraice agus i gCamarún. Tagraítear dóibh anseo mar thíortha MAR.

Taraifí

Faoi MAR, baineann na tíortha sin tairbhe as

 • rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar mhargadh AE do tháirgí de thionscnamh tíortha incháilithe ACC

Rialacha maidir le tionscnamh

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Ní mór do do tháirge cloí le rialacha áirithe a chruthaíonn tionscnamh an táirge chun cáiliú don ráta fabhrach.

Tá forálacha mionsonraithe i bhFoscríbhinn 1 den Rialachán maidir le Rochtain ar an Margadh (MAR) (2016/1076)

Caoinfhulaingt

Tá na lamháltais atá san áireamh sa MAR níos boige ná na lamháltais chaighdeánacha. Is ionann iad agus 15 % de phraghas an táirge iar-oibre seachas 10 %. Bíonn lamháltais shonracha i bhfeidhm maidir le teicstílí agus éadaí.

Carnadh

Soláthraíonn MAR do na bealaí seo a leanas chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach leis an AE
 • carnadh iomlán agus trasnánach le tíortha agus críocha thar lear agus le stáit ACC ar cuid de MAR iad. Sa chás sin, ba cheart tionscnamh na n-ionchur arna n-allmhairiú ó OCT amháin nó ó thír amháin MAR go tír eile MAR a bhunú ar bhonn na rialacha tionscnaimh atá san áireamh sa MAR.
 • cineálacha eile carntha, leis an Afraic Theas agus le tíortha comharsanachta atá i mbéal forbartha san áireamh

Iompar díreach

Ní mór fianaise ar iompar díreach a chur faoi bhráid údaráis chustaim na tíre allmhairithe.

Aistarraingt dleachta

Ceadaítear aisíocaíocht ar dhleachtanna a íocadh ar ábhair a d’allmhairigh tír MAR ar dtús lena bpróiseáil agus a onnmhairítear chuig an AE ina dhiaidh sin.

Coinníollacha soithí

Ní féidir a mheas gur de thionscnamh na tíre MAR iad éisc a gabhadh lasmuigh d’uiscí teorann tíre MAR ach amháin má ghabhtar iad ag soithí a chomhlíonann critéir áirithe maidir le

 1. an áit a bhfuil an soitheach cláraithe
 2. an bhratach faoina seolann sé
 3. a úinéireacht

Níl aon cheanglas sonrach maidir le náisiúntacht na foirne nó na n-oifigeach.

Rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach leis an táirge

 • rialacha a bhaineann go sonrach le táirge
 • rialacha sonracha níos éasca le haghaidh táirgí talmhaíochta áirithe

Maoluithe

Arna iarraidh sin do thír MAR, is féidir, faoi choinníollacha sonracha, maolú a dheonú chun go gceadófar do rialacha maolúcháin maidir le tionscnamh iarratas a dhéanamh ar tháirgí sonracha de thionscnamh tíortha ar leith. Is é seo a leanas liosta an mhaolaithe atá deonaithe faoi láthair i gcomhréir leis na forálacha sin:

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

Úsáid Mo Cúntóir Trádála le

 • eolas faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d’earraí a allmhairítear isteach san Aontas Eorpach a chomhlíonadh
 • cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh

Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge, sainaithin an chéad a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta, sláinte ainmhithe agus plandaí agus sláinteachas ainmhithe agus plandaí

Úsáid Mo Cúntóir Trádála le

 • eolas faoi na caighdeáin sláinte agus sláinte ainmhithe agus plandaí agus sláinteachais (sláintíochta agus fíteashláintíochta – SPS) nach mór d’earraí a allmhairítear isteach san Aontas Eorpach a chomhlíonadh
 • cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh

Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge, sainaithin an chéad a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Cruthúnas ar thionscnamh

Chun cáiliú do rátaí dleachta fabhracha, ní mór cruthúnas tionscnaimh a bheith ag gabháil le táirgí de thionscnamh tíortha MAR.
Is féidir é seo a bheith ar cheann de na nithe seo a leanas:

 • Deimhniú gluaiseachta EUR 1 — arna eisiúint ag údaráis chustaim na tíre onnmhairithe. Ní mór don onnmhaireoir (nó don ionadaí údaraithe) a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar dheimhniú a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann arna iarraidh sin dó, agus ní mór dó ceanglais eile an phrótacail tionscnaimh a chomhlíonadh.

 • Dearbhú sonraisc arna eisiúint ag
  • aon onnmhaireoir le haghaidh coinsíneachtaí EUR6,000 nó níos lú
  • onnmhaireoirí formheasta coinsíneachtaí d’aon luach

Le haghaidh carnadh, an cruthúnas ar thionscnamh d’ábhair allmhairithe ó

 • tíortha eile MAR
 • an AE
 • Críocha Custaim Thar Lear

arna soláthar ag

 • deimhniú gluaiseachta EUR 1 (carnadh dialóige)

 • dearbhú soláthraí (diagnóiseán agus carnadh iomlán)

Nósanna imeachta maidir le carnadh

 • tá an cruthúnas ar thionscnamh bailí go ceann 10 mhí

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

 • Eolas sonrach faoi dhlíthe an Aontais Eorpaigh
  • Cearta Maoine Intleachtúla
  • Tásca Geografacha

maidir leis na tíortha is lú forbairt agus tíortha i mbéal forbartha

Trádáil i Seirbhísí

 • ní chumhdaítear le MAR ach earraí nach seirbhísí
 • Eolas sonrach faoi mhargadh seirbhísí an Aontais Eorpaigh
 • Eolas ginearálta faoi rialacha, rialacháin agus saoráidí maidir le trádáil i seirbhísí

Soláthar Poiblí

 • Eolas sonrach ar mhargadh soláthair phoiblí an AE
 • Eolas ginearálta faoi dhlíthe soláthair phoiblí, rialacha agus rochtain ar mhargaí soláthair éagsúla san Aontas Eorpach

Infheistíocht

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa