Forordningen om markedsadgang (MAR)

Importerer Deres virksomhed produkter fra Det Vestafrikanske Fællesskab, Det Østafrikanske Fællesskab eller Cameroun? Hvis ja, hjælper dette afsnit dig med at forstå EU's forordning om markedsadgang

Kort fortalt

Forordningen om markedsadgang giver told- og kvotefri adgang til EU-markedet for varer med oprindelse i lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som

 • drager ikke fordel af EU's "alt undtagen våben" -ordning (EBA) 
 • har indgået, men endnu ikke ratificeret en økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) med EU 

Disse lande omfatter landene i Det Vestafrikanske Fællesskab, Det Østafrikanske Fællesskab og Cameroun. De omtales her som MAR-lande.

Tariffer

I henhold til markedsmisbrugsforordningen drager disse lande fordel af

 • told- og kvotefri adgang til EU-markedet for varer med oprindelse i støtteberettigede AVS-lande

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjekværktøjet til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne findes nedenfor.

De nærmere bestemmelser findes i tillæg 1 til forordningen om markedsadgang (MAR) (2016/1076).

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet".  Hvis du er ny til emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i vareafsnittet.

Tolerance

Tolerancerne i markedsmisbrugsforordningen er mere lempelige end standardtolerancerne. De udgør 15 % af produktets pris ab fabrik i stedet for 10 %. Der gælder særlige tolerancer for tekstiler og beklædningsgenstande.

Kumulation

Markedsmisbrugsforordningen indeholder følgende metoder til kumulering af oprindelse

 • bilateral kumulation med EU
 • diagonal og fuld kumulation med OLT'er og AVS-stater, der er en del af markedsmisbrugsforordningen. I dette tilfælde bør oprindelsen af de råmaterialer, der importeres fra et OLT eller et MAR-land til et andet land i MAR, fastsættes på grundlag af oprindelsesreglerne i markedsmisbrugsforordningen.
 • andre former for kumulation, herunder med Sydafrika og med tilgrænsende udviklingslande

Direkte transport

Dokumentation for den direkte transport skal forelægges toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

Giver mulighed for tilbagebetaling af told, der er betalt på materialer, der oprindeligt blev importeret af et MAR-land til forarbejdning og derefter eksporteret til EU.

Betingelser for fartøjer

Fisk, der er fanget uden for et MAR-lands territorialfarvande, kan kun anses for at have oprindelse i MAR-landet, hvis de fanges af fartøjer, der opfylder visse kriterier med hensyn til:

 1. hvor fartøjet er registreret
 2. det flag, som det sejler under
 3. dens ejerskab

Der er ikke noget specifikt krav til besætningens eller officerernes nationalitet.

Produktspecifikke oprindelsesregler

 • produktspecifikke regler 
 • særlige lettere regler for visse landbrugsprodukter

Undtagelser

Efter anmodning fra et MAR-land kan der på særlige betingelser indrømmes en undtagelse, der gør det muligt at anvende lempede oprindelsesregler for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. Listen over den undtagelse, der i øjeblikket indrømmes i henhold til disse bestemmelser, er følgende:

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Brug min handelsassistent til at

 • få mere at vide om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer, der importeres til Den Europæiske Union, skal opfylde
 • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland

For at se kravene til dit produkt skal du først angive dets toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav, dyre- og plantesundhed og hygiejne

Brug min handelsassistent til at

 • lær om de sundheds-, dyre- og plantesundheds- og hygiejnestandarder (sundheds- og plantesundhedsstandarder — SPS), som varer, der importeres til Den Europæiske Union, skal opfylde 
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland 

For at se kravene til dit produkt skal du først angive dets toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Bevis for oprindelse

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i lande i MAR være ledsaget af et oprindelsesbevis.
Dette kan være en af følgende:

 • Varecertifikat EUR 1 — udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Eksportøren (eller den bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

  eller

 • Fakturaerklæring udstedt af
  • enhver eksportør for sendinger på 6,000 EUR eller derunder
  • godkendte eksportører for forsendelser af enhver værdi

For kumulation, oprindelsesbeviset for importerede materialer fra

 • andre MAR-lande
 • EU
 • Oversøiske toldområder 

er stillet til rådighed af

 • et varecertifikat EUR 1 (diagonal kumulation)

  eller

 • en leverandørerklæring (diagonal og fuld kumulation)

Procedurer for kumulation

 • oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

med hensyn til de mindst udviklede lande og udviklingslandene

Handel med tjenesteydelser

 • markedsmisbrugsforordningen omfatter kun varer, der ikke er tjenesteydelser
 • specifikke oplysninger om EU's marked for tjenesteydelser
 • generelle oplysninger om regler, forskrifter og faciliteter for handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investering

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje