Forordningen om markedsadgang (MAR)

Importerer din virksomhed produkter fra Vestafrika, Det Østafrikanske Fællesskab eller Cameroun? Hvis dette er tilfældet, vil dette afsnit hjælpe dig med at forstå EU's forordning om markedsadgang.

Et overblik

Forordningen om markedsadgang (MAR) giver told- og kvotefri adgang til EU-markedet for produkter med oprindelse i lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som

 • ikke er omfattet af EU's ordning "alt undtagen våben" (EBA)
 • har indgået en økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) med EU, men endnu ikke ratificeret den

Disse lande omfatter bl.a. landene i Vestafrika, Det Østafrikanske Fællesskab og Cameroun. Her omtales de som MAR-lande.

Tariffer

I henhold til MAR nyder disse lande godt af

 • told- og kontingentfri adgang til EU-markedet for varer med oprindelse i de AVS-lande, der er omfattet af ordningen

Oprindelsesregler

Oprindelsen er den "økonomiske nationalitet" af de handlede varer. Hvis du kommer ind på emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i varesektionen.

Dit produkt skal overholde visse regler, der viser oprindelsen for at være berettiget til præferencesatsen.

Der findes detaljerede bestemmelser i tillæg 1 til forordningen om markedsadgang (MAR) (2016/1076).

Tolerance

Tolerancerne i markedsmisbrugsforordningen er mere lempelige end de almindelige. De udgør 15 % af produktets ab fabrik i stedet for 10 %. Der gælder specifikke tolerancer for tekstil og beklædning.

Kumulering

Forordningen om markedsmisbrug indeholder bestemmelser om følgende muligheder for at kumulere oprindelse).

 • bilateral kumulation med EU
 • diagonal og fuld kumulation med OLT'er og AVS-lande, der er en del af MAR. i dette tilfælde bør oprindelsen af de råmaterialer, der importeres fra et OLT eller et land i MAR til et andet MAR, fastsættes på grundlag af de oprindelsesregler, der indgår i markedsmisbrugsforordningen.
 • andre former for kumulation, herunder med Sydafrika og tilgrænsende udviklingslande

Direkte transport

Bevis for den direkte transport skal fremlægges for importlandets toldmyndigheder.

Toldgodtgørelse

Giver mulighed for tilbagebetaling af told, der betales på materialer, som i første omgang importeres af et MAR-land til forarbejdning og derefter eksporteres til EU.

Fartøjers tilstand

Fisk, der fanges uden for territorialfarvandene i et land i MAR, kan kun anses for at have oprindelse i MAR-landet, hvis de er fanget af fartøjer, der opfylder visse kriterier med hensyn til

 1. hvis fartøjet er registreret
 2. det flag, det sejler under
 3. ejendomsretten hertil

Der stilles ikke særlige krav til besætningens nationalitet.

Produktspecifikke oprindelsesregler

 • produktspecifikke regler
 • særlige regler for visse landbrugsprodukter

Undtagelser

På anmodning af et land i MAR kan der under særlige omstændigheder indrømmes en undtagelse for at gøre det lettere at anvende oprindelsesreglerne for bestemte produkter med oprindelse i bestemte lande. Listen over den undtagelse, der i øjeblikket indrømmes i henhold til disse bestemmelser, er følgende:

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

Brug Min handelsassistent til

 • lær om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer, der importeres til EU, skal opfylde
 • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland

For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav, dyre- og plantesundhed og hygiejne

Brug Min handelsassistent til

 • lære om sundhed og dyre- og plantesundhed og hygiejne (sundhed og plantesundhed — SPS), som varer importeret til EU skal opfylde
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland

For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Dokumenter og procedurer i forbindelse med toldbehandling

Bevis for oprindelse

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i MAR ledsages af et oprindelsesbevis.
Det kan være et af følgende:

 • Varecertifikat EUR.1 — udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Eksportøren (eller den bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der godtgør, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i oprindelsesprotokollen.

  eller

 • Fakturaerklæring udstedt af
  • en eksportør af sendinger på 6,000 EUR eller derunder
  • godkendte eksportører af sendinger af enhver værdi

Til kumulation skal oprindelsesbeviset for importerede materialer fra

 • andre MAR-lande
 • EU's
 • Oversøiske territorier

stilles til rådighed af

 • et varecertifikat EUR.1 (diagonal kumulation)

  eller

 • en leverandørerklæring (diagonal og fuld kumulation)

Procedurer for kumulering

 • oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

for så vidt angår de mindst udviklede lande og udviklingslandene

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje