Forordningen om markedsadgang (MAR)

Importerer din virksomhed produkter fra Det Vestafrikanske Fællesskab, Det Østafrikanske Fællesskab eller Cameroun? Hvis ja, hjælper dette afsnit dig med at forstå EU's forordning om markedsadgang

Øjeblikkeligt overblik

Forordningen om markedsadgang (MAR) giver told- og kvotefri adgang til EU-markedet for produkter med oprindelse i lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som

 • ikke er omfattet af EU's ordning "alt undtagen våben" (EBA) 
 • har indgået, men endnu ikke ratificeret, en økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) med EU 

Disse lande omfatter landene i Det Vestafrikanske Fællesskab, Det Østafrikanske Fællesskab og Cameroun. De omtales her som MAR-lande.

Toldsatser

I henhold til forordningen om markedsmisbrug drager disse lande fordel af

 • told- og kvotefri adgang til EU-markedet for varer med oprindelse i støtteberettigede AVS-lande

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i henhold til aftalen. Tjekværktøjet til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne findes nedenfor.

Du kan finde detaljerede bestemmelser i tillæg 1 til forordningen om markedsadgang (MAR) (2016/1076)

Oprindelse er den "økonomiske nationalitet" af handlede varer.  Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i vareafsnittet.

Tolerance

Tolerancerne i markedsmisbrugsforordningen er mere lempelige end standardtolerancerne. De udgør 15 % af et produkts pris ab fabrik i stedet for 10 %. Der gælder særlige tolerancer for tekstiler og beklædning.

Kumulation

Forordningen om markedsmisbrug indeholder bestemmelser om følgende måder at kumulere oprindelse på:

 • bilateral kumulation med EU
 • diagonal og fuld kumulation med OLT'er og AVS-stater, der er en del af MAR. I dette tilfælde bør oprindelsen af de råmaterialer, der importeres fra et OLT eller et MAR-land til et andet MAR-land, fastsættes på grundlag af oprindelsesreglerne i MAR.
 • andre former for kumulation, herunder med Sydafrika og med naboudviklingslande

Direkte transport

Dokumentation for den direkte transport skal forelægges toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

Giver mulighed for tilbagebetaling af told, der er betalt på materialer, som oprindeligt importeres af et MAR-land til forarbejdning og derefter eksporteres til EU.

Fartøjsbetingelser

Fisk fanget uden for et MAR-lands territorialfarvande kan kun anses for at have oprindelse i MAR-landet, hvis de er fanget af fartøjer, der opfylder visse kriterier med hensyn til

 1. hvor fartøjet er registreret
 2. det flag, den sejler under
 3. sit ejerskab

Der stilles ikke særlige krav til besætningens eller officerernes nationalitet.

Produktspecifikke oprindelsesregler

 • produktspecifikke regler 
 • særlige lempeligere regler for visse landbrugsprodukter

Undtagelser

Efter anmodning fra et MAR-land kan der på særlige betingelser indrømmes en undtagelse for at gøre det muligt at anvende lempede oprindelsesregler for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. Listen over de undtagelser, der i øjeblikket indrømmes i henhold til disse bestemmelser, er følgende:

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Brug min handelsassistent til at

 • få mere at vide om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer, der importeres til Den Europæiske Union, skal opfylde
 • søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland

Hvis du vil se kravene til dit produkt, skal du først identificere dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav, dyre- og plantesundhed samt hygiejne

Brug min handelsassistent til at

 • lære om de sundheds- og dyre- og plantesundheds- og hygiejnestandarder (sundheds- og plantesundhedsstandarder – SPS), som varer, der importeres til Den Europæiske Union, skal opfylde 
 • søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland 

Hvis du vil se kravene til dit produkt, skal du først identificere dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Bevis for oprindelse

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i MAR-lande ledsages af et oprindelsesbevis.
Dette kan være en af følgende

 • Varecertifikat EUR.1 - udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

  eller

 • Fakturaerklæring udstedt af
  • enhver eksportør for sendinger på 6 000 EUR eller derunder
  • godkendte eksportører for sendinger af en hvilken som helst værdi

For så vidt angår kumulation, oprindelsesbeviset for importerede materialer fra

 • andre MAR-lande
 • af EU
 • Oversøiske toldområder 

leveres af

 • et varecertifikat EUR1 (diagonal kumulation)

  eller

 • en leverandørerklæring (diagonal og fuld kumulation)

Procedurer for kumulation

 • oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

for så vidt angår de mindst udviklede lande og udviklingslandene

Handel med tjenesteydelser

 • Forordningen om markedsmisbrug omfatter kun varer og ikke tjenesteydelser
 • specifikke oplysninger om EU's marked for tjenesteydelser
 • generelle oplysninger om regler, forskrifter og faciliteter vedrørende handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Nyttige links og dokumenter

Del denne side: