Forordningen om markedsadgang (MAR)

Importerer Deres virksomhed produkter fra Det Vestafrikanske Fællesskab, Det Østafrikanske Fællesskab eller Cameroun? Hvis ja, hjælper dette afsnit dig med at forstå EU's forordning om markedsadgang

Et overblik

Forordningen om markedsadgang (MAR) giver told- og kvotefri adgang til EU-markedet for produkter med oprindelse i lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som

 • drager ikke fordel af EU's "alt undtagen våben" -ordning (EBA) 
 • har indgået, men endnu ikke ratificeret, en økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) med EU 

Disse lande omfatter landene i Det Vestafrikanske Fællesskab, Det Østafrikanske Fællesskab og Cameroun. De omtales her som MAR-lande.

Tariffer

I henhold til markedsmisbrugsforordningen nyder disse lande godt af

 • told- og kvotefri adgang til EU-markedet for varer med oprindelse i berettigede AVS-lande

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek "værktøjet til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA)" i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne findes nedenfor.

Nærmere bestemmelser findes i tillæg 1 til forordningen om markedsadgang (MAR) (2016/1076).

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet".  Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i vareafsnittet.

Tolerance

Tolerancer i markedsmisbrugsforordningen er mildere end standardtolerancerne. De udgør 15 % af et produkts pris ab fabrik i stedet for 10 %. Der gælder specifikke tolerancer for tekstiler og beklædning.

Kumulation

Markedsmisbrugsforordningen indeholder bestemmelser om følgende metoder til kumulering af oprindelse

 • bilateral kumulation med EU
 • diagonal og fuld kumulation med OLT'er og AVS-stater, der er en del af markedsmisbrugsforordningen. I dette tilfælde bør oprindelsen af de råmaterialer, der importeres fra et OLT eller et MAR-land til et andet MAR-land, fastlægges på grundlag af oprindelsesreglerne i markedsmisbrugsforordningen.
 • andre former for kumulation, herunder med Sydafrika og med tilgrænsende udviklingslande

Direkte transport

Der skal fremlægges bevis for den direkte transport for toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

Giver mulighed for tilbagebetaling af told på materialer, der oprindeligt importeres af et MAR-land med henblik på forarbejdning og derefter eksporteres til EU.

Fartøjsbetingelser

Fisk, der er fanget uden for et MAR-lands territorialfarvande, kan kun anses for at have oprindelse i MAR-landet, hvis de er fanget af fartøjer, der opfylder visse kriterier med hensyn til

 1. hvor fartøjet er registreret
 2. det flag, som det sejler under
 3. ejerskab af selskabet

Der er ikke noget specifikt krav om besætningens eller officerernes nationalitet.

Produktspecifikke oprindelsesregler

 • produktspecifikke regler 
 • særlige, lettere regler for visse landbrugsprodukter

Undtagelser

På anmodning af et MAR-land kan der på særlige betingelser indrømmes en undtagelse for at gøre det muligt at anvende lempede oprindelsesregler for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. Listen over den undtagelse, der i øjeblikket er indrømmet i henhold til disse bestemmelser, er følgende:

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Brug Min handelsassistent til

 • læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer, der importeres til Den Europæiske Union, skal opfylde
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland

For at se kravene til dit produkt skal du først angive toldkoden. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav, dyre- og plantesundhed og hygiejne

Brug Min handelsassistent til

 • læs om de sundheds- og dyre- og plantesundheds- og hygiejnestandarder (sundheds- og plantesundhed — SPS), som varer, der importeres til Den Europæiske Union, skal opfylde 
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland 

For at se kravene til dit produkt skal du først angive toldkoden. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Bevis for oprindelse

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i MAR-lande ledsages af et oprindelsesbevis.
Dette kan være et af følgende:

 • Varecertifikat EUR 1 — udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal på anmodning kunne fremlægge dokumentation for de pågældende produkters oprindelsesstatus og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

  eller

 • Fakturaerklæring udstedt af
  • enhver eksportør for sendinger på 6,000 EUR eller derunder
  • godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi

For kumulation: oprindelsesbevis for importerede materialer fra

 • andre MAR-lande
 • EU
 • Oversøiske toldområder 

leveres af

 • et varecertifikat EUR.1 (diagonal kumulation)

  eller

 • en leverandørerklæring (diagonal og fuld kumulation)

Kumulationsprocedurer

 • oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

vedrørende de mindst udviklede lande og udviklingslande

Handel med tjenesteydelser

 • markedsmisbrugsforordningen omfatter kun varer og ikke tjenesteydelser.
 • specifikke oplysninger om EU's marked for tjenesteydelser
 • generelle oplysninger om regler, bestemmelser og faciliteter for handel med tjenesteydelser

Offentlige kontrakter

Investeringer

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje