Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Cariforum

ØPA'en Cariforum-EU gør det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og fremme udviklingen i hele Caribien. Find ud af, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA) med 14 caribiske lande gavner din handel.

Et overblik

Den økonomiske partnerskabsaftale Cariforum-EU blev undertegnet i oktober 2008. Det er ikke kun en aftale om handel med varer, den omfatter forpligtelser vedrørende handel med tjenesteydelser, investeringer, handelsrelaterede spørgsmål såsom konkurrencepolitik, offentlige indkøb, intellektuelle ejendomsrettigheder samt aspekter vedrørende bæredygtig udvikling. Aftalen:

 • hjælper de to regioner med at investere i og handle med hinanden
 • giver forudsigelig markedsadgang for erhvervsdrivende i EU og Caribien
 • gradvist åbner EU's marked for tjenesteydelser, herunder kreative industrier og underholdningsindustrier, samt det caribiske marked for EU-tjenesteudbydere
 • sikrer told- og kvotefri markedsadgang til EU for alle produkter
 • EU's eksport af følsomme produkter liberaliseres gradvist over en periode på 25 år
 • gør det muligt for Cariforumselskaber at etablere en handelsmæssig tilstedeværelse i EU
 • indeholder bestemmelser om regional præferenceklausul for handel i den caribiske region, der fremmer regional integration og regionale værdikæder.

Aftalen indeholder også en særskilt protokol om kulturelt samarbejde, som har til formål at forbedre betingelserne for udveksling af kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser mellem Cariforumlandene og EU. ØPA'en Cariforum-EU er den første handelsaftale, hvor EU specifikt har medtaget omfattende bestemmelser om kultur.

Begunstigede lande

Samlet set gennemfører 14 Cariforumlande ØPA'erne Cariforum-EU:

 • Den Dominikanske Republik
 • Det Caribiske Fællesskab har følgende ordlyd:
  • Antigua og Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent og Grenadinerne
  • Saint Kitts og Nevis
  • Surinam
  • Trinidad og Tobago

Haiti undertegnede også aftalen i december 2009, men anvender den endnu ikke, indtil den er ratificeret af parlamentet.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for de caribiske lande

ØPA'en forudser asymmetri til fordel for AVS-landene, f.eks. udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

Mens EU's markeder åbnes øjeblikkeligt og fuldt ud, har Cariforumlandene 15-25 år til at åbne op for import fra EU. Desuden vil producenter af 17 % af de mest følsomme varer (hovedsagelig fra HS-kapitel 1-24) nyde permanent beskyttelse mod konkurrence.

Tariffer

 • EU giver 100 % told- og kvotefri adgang for alle varer fra Cariforumlandene. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter fra Cariforum
 • Caribierlandene udfase tolden gradvist over 15-25 år. 17 % af produkterne og tjenesteydelserne betragtes som følsomme og er fuldstændig udelukket fra liberalisering. Hvis importen af visse EU-varer til Cariforumlandene pludselig stiger og truer den lokale produktion, kan der anvendes beskyttelsesforanstaltninger såsom importkvoter.
 • Al told findes i bilag 1,2 og 3 til ØPA'en Cariforum-EU. Bemærk, at ikke alle Cariforumlandene følger samme liberaliseringsplan.
 • Brug søgefunktionen Min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og toldsatser for dit specifikke produkt under hensyntagen til oprindelses- og bestemmelseslandet. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.
 •  Der er særlige bestemmelser om import af mælkepulver til Den Dominikanske Republik — der er importkontingenter med præferencetold.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Kapitlet om oprindelsesregler i ØPA'erne finder anvendelse.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.

Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, ved hjælp af Min handelsassistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

 • Læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder (SPS), som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, hos My Trade Assistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Oprindelsesbevis

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i ØPA-lande ledsages af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Det kan enten være:

 • Varecertifikat EUR.1 — udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal på anmodning kunne fremlægge dokumentation for de pågældende produkters oprindelsesstatus og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler. Bevis for oprindelsesstatus er gyldigt i en periode på ti måneder fra udstedelsesdatoen.
 • Fakturaerklæring — udstedt af enhver eksportør for sendinger til en værdi af højst 6,000 EUR eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

Kumulativ behandling

I tilfælde af krav om kumulation i forbindelse med anvendelse af materialer fra en ØPA-partner, en anden AVS-stat end et Cariforumland eller et OLT eller bearbejdning eller forarbejdning i disse lande skal der fremlægges følgende dokumentation for toldmyndighederne:

 • for leverede materialer et varecertifikat EUR.1 eller en leverandørerklæring
 • hvis der er tale om bearbejdning eller forarbejdning, en særskilt leverandørerklæring.

Der skal fremlægges en særskilt leverandørerklæring på fakturaen, følgesedlen eller det andet handelsdokument for hver sending af leverede materialer, som fuldt ud beskriver disse materialer.

Andre dokumenter

 • Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • Bestemmelser vedrørende ophavsret har til formål at sikre, at rettighedshavere fra både EU og Cariforumlandene får tilstrækkelig kompensation for brugen af deres værker. Derfor bør Cariforumrettighedshavere, der ønsker at eksportere ophavsretligt beskyttede produkter eller tjenesteydelser til EU, få lettere ved at opnå vederlag for brugen af sådanne produkter og tjenesteydelser.
 • ØPA'en (kapitlet om tjenesteydelser) indeholder markedsadgangsforpligtelser fra 27 EU-lande (undtagen Belgien) til udveksling af underholdningstjenester, undtagen audiovisuelle tjenester. Det betyder, at kunstnere, musikere og andre kulturarbejdere i Cariforum, der er registreret som en virksomhed, kan sende deres medlemmer eller ansatte til 27 EU-lande for at levere underholdningstjenester såsom forestillinger, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder.
 • Forhandlingerne om aftalen om beskyttelse af geografiske betegnelser er i gang

Handel med tjenesteydelser

Da ØPA'en er asymmetrisk til fordel for de caribiske lande, åbner Cariforum 65-75 % af deres markeder med fokus på de sektorer, der har størst indvirkning på udviklingen, og hvor der er behov for investeringer og teknologioverførsel, mens EU åbner op for 90 % af sit marked for tjenesteydelser.

De to parter drøfter i øjeblikket:

 • turisme
 • aktivering af kulturprotokollen
 • nedsættelse af et serviceudvalg

De bedes

Offentlige kontrakter

Investeringer

Andre (konkurrence, handel og bæredygtig udvikling)

ØPA'en bidrager til Caribiens udvikling gennem større integration i den globale og regionale handel og nye markedsmuligheder:

 • åbning af handelen med tjenesteydelser og investeringer
 • at gøre det lettere at drive forretning i Caribien — herunder regler, der skal sikre fair konkurrence
 • at yde finansiel støtte fra EU for at hjælpe:
  • regeringerne gennemfører ØPA-virksomhederne
  • at anvende ØPA'en til at eksportere mere og tiltrække flere eksterne investeringer

Udvælgelsesprøve

Siden 2014 har EU indstillet eksportsubsidierne for alle varer, der eksporteres til ØPA-lande.

EU har minimeret foranstaltningerne med produktions- og handelsforvridende virkninger.

Hvis den lokale industri trues på grund af stigende import fra Europa, giver ØPA'erne mulighed for at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'en er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse. ØPA'erne indeholder således nogle af de stærkeste formuleringer om rettigheder og bæredygtig udvikling i EU-aftaler.

 • "Klausulen om manglende gennemførelse" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere indvirkningen af gennemførelsen af ØPA'er på parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentsmedlemmer en klar rolle.

Regional integration

Cariforumlandene har integreret sig tættere med hinanden. ØPA'en hjælper ved at gøre det lettere at eksportere varer og tjenesteydelser mellem:

 • alle de lande, der udgør Cariforum
 • 17 caribiske territorier med direkte tilknytning til EU-lande (fire franske "regioner i den yderste periferi" og 13 oversøiske territorier — seks britiske, seks nederlandske og en fransk)
 • Cariforumlandene har forpligtet sig til at tilbyde hinanden de samme præferencer, som de giver EU (endnu ikke fuldt ud gennemført)
 • Mellem 2014 og 2020 har EU ydet 346 mio. EUR under det regionale samarbejdsprogram. 

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU hjælper de caribiske regeringer med at opfylde deres forpligtelser på følgende måder:

 • For det første finansierer EU ØPA-gennemførelsesstrukturerne i hele Caribien. Disse er baseret i nationale handelsministerier og i Cariforumdirektoratet i Det Caribiske Fællesskabs sekretariat (CARICOM).
 • For det andet finansierer EU under EUF gennemførelsen af ØPA'er og programmer for udvikling af den private sektor for regeringer og virksomheder siden 2012. EU samarbejder med flere caribiske og internationale organer og hjælper de caribiske lande
  • modernisere den måde, hvorpå de hæver skatter og indsamler statistikker
  • hjælpe virksomhederne med at opfylde EU's sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder
  • diversificere deres økonomier ved at støtte væksten i deres servicesektor
  • Oprettelse af agenturer for konkurrence, handelsbeskyttelse og beskyttelsesforanstaltninger
   ydelse af teknisk bistand på området intellektuelle ejendomsrettigheder
 • For det tredje investerer EU for at hjælpe regeringerne med at integrere sig på andre måder
  • på tværs af CARICOM: ved at skabe et indre marked og en økonomi (CSME)
  • i DR og Haiti: ved at fremme et tættere samarbejde mellem de to
  • i det østlige Caribien: ved at stræbe efter tættere integration
 • For det fjerde finansierer EU også lignende arbejde gennem sine landespecifikke programmer.
  • alle stater har indført ØPA-koordinatorer og -strukturer
  • næsten alle stater har gennemført de gradvise toldnedsættelser i 2011 og 2013, 2015 og 2017 som aftalt i ØPA'en.
  • der arbejdes på at styrke CROSQ, et regionalt standardiseringsorgan, og CAHFSA, et regionalt fødevaresikkerhedsagentur, der blev oprettet i 2010.

Fælles institutioner

EU har også bidraget til at omsætte ØPA'en i praksis ved at samarbejde med de caribiske lande om at oprette flere nye, fælles institutioner for Caribien.

Disse organer skal overvåge, hvordan begge regioner gennemfører aftalen i praksis. De har også til formål at sikre, at ØPA'en giver positive resultater, og at løse eventuelle problemer, hvis de opstår.

De seks fælles institutioner Cariforum-EU:

 • Fælles råd
 • Udvalget for Handel og Udvikling
 • Arlaments-medlemmer +
 • Rådgivende Udvalg
 • Det Særlige Udvalg for Toldsamarbejde og Handelslettelser
 • Specialkomitéen for Landbrug.

Hjælp til caribiske virksomheder

EU hjælper også med at omsætte ØPA'en i praksis gennem sit partnerskab med den caribiske eksport, et agentur, der dækker hele landet, og som fremmer handel og investeringer i hele regionen.

EU finansierer programmer, der skal hjælpe den caribiske eksport med at arbejde tæt sammen med caribiske virksomheder, så de kan gøre brug af ØPA'en til at udvikle deres produktion og eksportere mere, både til andre caribiske lande og til EU.

Agenturet samarbejder også med regionerne i EU's yderste periferi og de oversøiske lande og territorier (OLT'er) i Caribien for at fremme handelen mellem dem og resten af regionen.

Kulturelt samarbejde

Protokollen om kulturelt samarbejde fastlægger rammerne for øget samarbejde om udveksling af kulturelle aktiviteter og varer og tjenesteydelser mellem Cariforum og EU.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje