Den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS)

Hvad er GATS?

Den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) er en traktat indgået af Verdenshandelsorganisationen ( WTO), som trådte i kraft i 1995.

Formålet er

  • at skabe et pålideligt og forudsigeligt system af internationale regler for handel med tjenesteydelser
  • at lette den gradvise liberalisering af markederne for tjenesteydelser

Alle WTO-medlemmer er parter i GATS.

De grundlæggende principper i GATS finder i princippet anvendelse på alle servicesektorer.

Der er to undtagelser

  • tjenesteydelser, der leveres under udøvelse af offentlig myndighed på et kommercielt grundlag, såsom sociale sikringsordninger, folkesundhed, uddannelse
  • tjenesteydelser i forbindelse med lufttransport

GATS finder også anvendelse på alle tjenester, der indkøbes af alle forvaltningsniveauer (centralt, regionalt, lokalt osv.).

Det står regeringerne frit for at afgøre, hvilke servicesektorer de faktisk liberaliserer.

Centrale principper

Mestbegunstigelsesbehandling  (MFN) sikrer , at de enkelte signatarstater behandler tjenesteydelser og tjenesteydere fra et andet EU-land uden forskel, og ikke mindre gunstigt end dem, der gælder for noget andet land, på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastsat i listen over specifikke forpligtelser.

bortset fra visse betingelser kan to lande ikke anvende præferenceordninger, der er diskriminerende over for andre lande.

Det fremgår af princippet om national behandling , at hver medlemsstat behandler et andet medlems tjenesteydelser uden for sine egne nationale produkter på de betingelser og med de begrænsninger, der er anført i listerne over specifikke forpligtelser.

lande må ikke anvende diskriminerende foranstaltninger til gavn for indenlandske tjenesteydelser eller tjenesteydere

Andre tilsagn

  • regeringerne skal offentliggøre alle relevante love og administrative bestemmelser på en gennemsigtig og lettilgængelig måde
  • reglerne skal administreres på en rimelig, objektiv og upartisk måde
  • medlemsstaterne skal sikre, at monopoler og eneleverandører af tjenesteydelser ikke misbruger deres stilling
  • medlemsstaterne skal rådføre sig med hinanden om metoder til eliminering af forretningspraksis, der kan begrænse konkurrencen
  • lande kan tilslutte sig aftaler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
  • internationale overførsler og betalinger for løbende transaktioner vedrørende tjenesteforpligtelser kan ikke begrænses, undtagen i tilfælde af betalingsbalancevanskeligheder og under visse omstændigheder.

Læs mere om den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS)

Klassificering af servicesektorerne

GATS omfatter alle tjenesteydelser med få undtagelser. Listen over omfattede servicesektorer og delsektorer findes i fortegnelsen over tjenesteydelser inden for sektoren for tjenesteydelser.

Del denne side: