Varer, der er fremstillet efter bevarelsesregler

Denne side fungerer kun som referencedokument for EU-dækkende produktkrav. Der kan gælde yderligere krav afhængigt af bestemmelseslandet i EU. Der henvises til Min handelsassistent for fuldstændige oplysninger.

Vær opmærksom på, at der på denne side findes en generel beskrivelse af hver overskrift på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Importrestriktioner for ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser

Ozonnedbrydende produkter

Med henblik på at beskytte miljøet er det forbudt at importere produkter og udstyr, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer, til Den Europæiske Union. Dette forbud gælder for import fra et hvilket som helst land, uanset om det er part i Montrealprotokollen af 1987 om ozonlagsnedbrydende stoffer eller ej.

Ozonnedbrydende stoffer

For at beskytte miljøet må import af ozonlagsnedbrydende stoffer kun indføres i Den Europæiske Union (EU), hvis de opfylder visse betingelser.

Forbud mod produkter, der indeholder fluorholdige drivhusgasser

Markedsføring af visse produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, er forbudt for at reducere emissionerne af fluorholdige drivhusgasser, der er omfattet af Kyoto-protokollen.

Markedsføringskrav for malinger og lakker

Malinger og lakker skal opfylde de markedsføringskrav, der er udformet med henblik på at forebygge negative miljøvirkninger af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC).

Markedsføring af produkter, der indeholder fluorholdige drivhusgasser

Markedsføring af produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, er omfattet af bestemmelser om bl.a. markedsforbud, mærkningskrav, indberetning af oplysninger og registreringsforpligtelser.

 

Beskyttelse af truede arter (fauna og Flora)

CITES — Beskyttelse af udryddelsestruede arter

Import af arter, der er omfattet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol, der omfatter eksport- og importkontrol både i oprindelseslandet og på de EU-udpegede indgangssteder.

Statistisk overvågning af handelen med storøjet tun og sværdfisk

Import af tun og sværdfisk er kun tilladt, hvis den pågældende last er ledsaget af det statistiske importdokument. Formålet med foranstaltningen er at bevare de berørte arter.

Dokumentationsordning for fangster af almindelig tun

Import af almindelig tun er omfattet af en fangstdokumentationsordning, der har til formål at identificere oprindelsen af al almindelig tun med henblik på at regulere bestandene af denne art, forbedre kvaliteten og pålideligheden af de statistiske data og forebygge, afværge og standse ulovligt fiskeri.

Dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp.

Import af Dissostichus spp (almindeligvis kendt som isfisk) skal ledsages af et fangstopgørelse for at gennemføre CCAMLR's overvågningsforanstaltninger (konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis)

Importkrav for sælprodukter

Indførsel i kommercielt øjemed af pelsskind af grønlandssælunger og -unger samt varer fremstillet heraf er forbudt. Import af visse specifikke produkter af denne art kan tillades, hvis de opfylder visse krav.

Kontrol med ulovligt fiskeri

Import af visse fiskevarer kontrolleres for at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri)

Kontrol med ulovligt træ og ulovlige træprodukter

Import af ulovligt fældet træ og heraf afledte produkter er forbudt.

FLEGT-licensordning for import af træ

Import af træprodukter, der eksporteres fra lande, der gennemfører denne frivillige ordning, er forbudt, medmindre forsendelsen er omfattet af en FLEGT-licens

 

Kontrol af produktions- og efterproduktionsprocesser med anvendelse af farlige stoffer

Markedsføringskrav for batterier og akkumulatorer

På grund af mængden af farlige stoffer, de indeholder, og for at beskytte miljøet er det forbudt at markedsføre visse batterier og akkumulatorer.

Markedsføringskrav for elektrisk og elektronisk udstyr

Anvendelsen af visse farlige stoffer er begrænset i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der markedsføres i EU. Producenter og importører af disse produkter har ansvaret for affaldshåndtering, navnlig for at fremme genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af sådant affald.

Radioaktive produkter

Importen af radioaktive produkter er stærkt begrænset for at beskytte miljøet og folkesundheden mod radioaktiv risiko.

 
Del denne side: