Alt undtagen våben (EBA)

Find ud af, hvordan du kan drage fordel af EU's ordning "Alt undtagen våben".

Et overblik

EBA-ordningen fjerner told og kvoter for al import af varer (undtagen våben og ammunition), der importeres til EU fra de mindst udviklede lande (LDC).

Pr. januar 2019 er EBA-landene

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burma/Myanmar

Burundi

Cambodja

Centralafrikanske Republik

Tchad

Comorerne

Congo, Den Demokratiske Republik

Djibouti

Østtimor

Ækvatorialguinea

Eritrea

Etiopien

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Liberia

Madagaskar

Malawi

Mali

Mauretanien

Nepal

Niger

Rwanda

São Tomé og Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Salomonøerne

Somalia

Sydsudan

Sudan

Tanzania

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zambia

 

Tariffer

EBA-ordningen fjerner told og kvoter for al import af varer (undtagen våben og ammunition), der kommer ind i EU fra de mindst udviklede lande (LDC).

 • Søg efter alle oplysninger om takster for dit produkt
 • hvis du er i tvivl, kan du kontakte de danske toldmyndigheder

Oprindelsesregler

Før du eksporterer/importer, skal du sikre dig, at du

 • konsulter dine toldmyndigheder
 • Kontrollér for opdateringer om specifikke produkter fra specifikke lande på GSP side og i My Trade Assistent

Tolerance

Tolerance udtrykkes

 • til pris for de færdige fiskevarer og industrivarer
 • vægten af de endelige produkter for landbrugsprodukter

De tolerancer, der er anført i GSP, er mere lempelige end de normale tolerancer. De udgør 15 % af den færdige vares pris ab fabrik i stedet for 10 %.

Specifikke tolerancer gælder også for tekstilvarer og beklædningsgenstande og er beskrevet i de indledende noter i bilag 22-03.

Se også den generelle regel om tolerance eller De Minimax.

Kumulering

Følgende kumuleringer anvendes i handel under EBA

 • bilaterale
 • regionale
 • udvidet
 • kumulation med Norge, Schweiz og Tyrkiet
Bilateral kumulation

Materialer med oprindelse i EU kan integreres i produkter, der er fremstillet i et EBA-land og derefter anses for at have oprindelse i dette EBA-land, så længe behandlingen i EBA-landet er mere end blot et minimum.

Regional kumulation

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Gruppe IV

Brunei-Darussalam

Bolivia

Bangladesh *

Argentina

Cambodja *

Colombia

Bhutan *

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos *

El Salvador

Nepal *

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan

 

Myanmar *

Honduras

Sri Lanka

 

Filippinerne

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Lande, som på nuværende tidspunkt er EBA-begunstigede

 • anvendelse af komponenter mellem lande fra samme gruppe er tilladt (f.eks. kan Bangladesh anvende ingredienser fra Bhutan, fordi de begge er i gruppe III), selv om der er behov for at huske nogle vigtige regler:
 • regional kumulation mellem lande inden for samme koncern finder kun anvendelse, hvis de lande, der er involveret i kumulationen, på tidspunktet for eksport af produktet til Den Europæiske Union er modtagerlande og ikke blot støtteberettigede lande
 • hvis varer med oprindelse i et præferenceberettiget land behandles yderligere i et andet land i den pågældende gruppe, kan varen anses for at have oprindelse i sidstnævnte land (så længe behandlingen går ud over minimale operationer)
 • at bestemme oprindelsen af inputtet (når inputtet fra et medlem af gruppen sendes til et andet medlem af gruppen), er den korrekte oprindelsesregel den regel, der gælder for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
 • kumulation er også mulig mellem de enkelte modtagerlande i Gruppe I og Gruppe III. Dette er kun på anmodning og på visse betingelser.

Bemærk, at nogle produkter er udelukket fra kumulation, når der er forskelle mellem status for de GSP lande, der er omfattet af den samme gruppe (GSP/GSP +/EBA). Listen over de pågældende produkter findes i bilag 13b.

Udvidet kumulation

EBA kan på visse betingelser anmode EU om tilladelse til kumulation med lande, som EU har en handelsaftale med.

 • Denne mulighed er kun åben for industrivarer og forarbejdede landbrugsprodukter
 • når inputtet fra et tredjeland, som EU har en frihandelsaftale med, sendes til et GSP-land, er den korrekte oprindelsesregel den regel, der gælder for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
Kumulation med varer med oprindelse i Norge, Schweiz og Tyrkiet

Begunstigede lande kan kumulere oprindelse med varer henhørende under kapitel 25 til 97 i det harmoniserede system med oprindelse i Norge, Schweiz og Tyrkiet.

 • materialer med oprindelse i Norge, Schweiz eller Tyrkiet, som undergår mere end en minimal drift i et præferenceberettiget land, anses for at have oprindelse i det pågældende præferenceberettigede land og kan eksporteres til EU, Norge, Schweiz eller Tyrkiet.
 • ovenstående regel finder ikke anvendelse på landbrugsprodukter eller produkter, der er omfattet af en undtagelse.
 • for at denne form for kumulation kan anvendes, er EU, Norge, Schweiz og Tyrkiet nødt til at indrømme produkter med oprindelse i EBA-landene den samme præferencebehandling.

Ikkebehandling

Bestemmelsen om direkte transport i GSP-oprindelsesreglerne er blevet erstattet af en klausul om ikkemanipulation (artikel 74 i Kommissionens forordning nr. 1063/2010).

 • den vigtigste forskel i forhold til bestemmelsen om direkte transport er, at importører i EU ikke behøver at fremlægge bevis for, at de opfylder betingelserne
 • toldmyndighederne i en EU-medlemsstat kan dog anmode om et sådant bevis, hvis de har grund til at tro, at betingelserne ikke er opfyldt.

Toldgodtgørelse

Toldgodtgørelse er tilladt.

Fartøjers tilstand

For at et fiskerfartøj kan anses for at have oprindelse i et præferenceberettiget land, betyder det, at de fisk, som dette fartøj fisker efter uden for søterritoriet, også har oprindelse — de gældende kriterier refererer til registreringsland og flag for fartøjet, men også til dets ejerskab. Bemærk, at der i henhold til GSP-oprindelsesreglerne ikke er noget specifikt krav om besætningens eller officerernes nationalitet.

Mindste behandlinger

Der er to sæt såkaldte "minimale" operationer, som aldrig er nok til at give oprindelsesstatus:

 • dem, der er nævnt i artikel 76
 • og dem, der kun gælder for tekstilprodukter og kun for regional kumulation i bilag 16

Produktspecifikke regler

Bilag 13a til samme forordning indeholder en liste over de behandlinger, der skal foretages af materialer med henblik på opnåelse af oprindelsesstatus. Listen omfatter to kolonner:

 • én for de mindst udviklede GSP-begunstigede lande
 • én for alle andre GSP-begunstigede lande

Graduering

Nogle udviklingslande eksporterer meget konkurrencedygtige produkter, som ikke har behov for præferencer for at få succes med at få adgang til verdensmarkederne. I dette tilfælde trækkes GSP tilbage fra disse produktsektorer gennem en gradueringsmekanisme:

 • når den gennemsnitlige værdi af importen fra et GSP-begunstiget land (divideret med den samlede værdi af alle GSP-indførsler i denne afdeling) over 3 år overstiger den generelle tærskel på 57 %
 • graduering for vegetabilske produkter, animalske og vegetabilske olier, fedtstoffer og voks og mineralprodukter er afsluttet, når den procentvise andel er over 17,5 %.
 • gradueringsprocessen for tekstilvarer anvendes, når den nævnte procentdel overstiger 47,2 %.

EU reviderer listen over graduerede varer hvert tredje år ved hjælp af en gennemførelsesforordning og på grundlag af objektive kriterier.

Her kan du finde den nuværende liste over graduerede varer.

Undtagelser

Der kan på visse betingelser indrømmes en særlig undtagelse for at tillade mere lempelige oprindelsesregler for bestemte produkter med oprindelse i bestemte lande. Kap Verde har fået dispensation. Se punktet om Kap Verde og de oprindelsesregler, der finder anvendelse

Kontrollér også meddelelsen til importører fra EU, der informerer operatørerne om specifikke elementer vedrørende Bangladesh.

Oprindelsesregler for specifikke produkter

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

 • Brug Min handelsassistent til
  • lær om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer, der importeres til EU, skal opfylde
  • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland

For at se krav til dit produkt identificerer du først sin toldkodeks. Du kan søge efter det med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav

 • Brug Min handelsassistent til
  • lære om sundhed, sikkerhed og dyre- og plantesundhed og hygiejne (sundhed og plantesundhed — SPS), som varer importeret til EU skal opfylde
  • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland

For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Dokumenter og procedurer for toldbehandling

Oprindelsesbeviser

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i de lande, der modtager støtte fra EBA, ledsages af et oprindelsesbevis.

Et oprindelsesbevis kan være et af følgende:

Certifikatet bør stilles til rådighed for eksportøren, så snart eksporten har fundet sted (eller sikres). Undtagelsesvis kan der undtagelsesvis udstedes et certifikat efter eksport.

 • Oprindelsescertifikat formular A — udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land.

  Den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være indstillet på at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus.

 • Fakturaerklæring, som er udarbejdet af eksportøren * — for forsendelser på højst 6,000 EUR. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus.

Oprindelsesbeviset er fortsat gyldigt i 10 måneder efter udstedelsen.

* For at udfærdige en fakturaerklæring skal du indtaste, stemple eller udskrive følgende erklæring (på engelsk eller fransk) på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument: "the exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... Erklærer, at disse produkter, medmindre andet er klart angivet, er af... præferenceoprindelse i henhold til oprindelsesreglerne i Det Europæiske Fællesskabs generelle toldpræferencearrangement ". Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden.

Andre dokumenter

Find andre toldbehandlingsdokumenter og -procedurer.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • Specifikke oplysninger om EU's love om
  • Intellektuelle ejendomsrettigheder
  • Geografiske betegnelser

  for så vidt angår de mindst udviklede lande og udviklingslandene

 • Generelle oplysninger om intellektuelle ejendomsrettigheder og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Andre (konkurrence, handel og bæredygtig udvikling)

EU indrømmer EBA-status til lande, der er opført som mindst udviklede lande (LDC) af De Forenede Nationers komité for udviklingspolitik.

 • lande behøver ikke at ansøge om støtte fra EBA, og EU tilføjer eller fjerner dem på grundlag af deres LDC-status.
 • EU kan under visse ekstraordinære omstændigheder trække EBA-præferencerne tilbage, f.eks. ved alvorlig og systematisk overtrædelse af principperne i de internationale konventioner om grundlæggende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.
 • i modsætning til den almindelige GSP mister lande ikke EBA-status ved at undertegne en frihandelsaftale med EU.
 • i modsætning til den almindelige GSP har EBA ikke nogen "gradueringsmekanisme" for produkter.
 • EBA har ingen udløbsdato

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje