Kemiske produkter

Denne side fungerer kun som referencedokument for EU-dækkende produktkrav. Der kan gælde yderligere krav afhængigt af bestemmelseslandet i EU. Der henvises til Min handelsassistent for fuldstændige oplysninger.

Vær opmærksom på, at der på denne side findes en generel beskrivelse af hver overskrift på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Kontrol med handel med farlige kemikalier

Import af visse farlige kemikalier (pesticider og industrikemikalier) er forbudt eller underkastet strenge restriktioner og kontrolforanstaltninger baseret på Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke (PIC).

 

Kontrol med handel med kviksølv

Import af metallisk kviksølv og visse kviksølvblandinger er forbudt eller underkastet strenge restriktioner for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

 

Kontrol af persistente organiske miljøgifte

For at gennemføre bestemmelserne i Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP) og protokollen til den regionale UNECE-konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande er import af POP forbudt eller solidarisk begrænset.

 

Markedsføringskrav for gødninger

Visse mineralske gødninger skal opfylde de tekniske krav til betegnelse, klassificering og sammensætning. mærkning og emballering overensstemmelsesvurdering og sporbarhed.

 

Markedsføringskrav til vaske- og rengøringsmidler

Vaske- og rengøringsmidler skal overholde særlige bestemmelser, der skal sikre et højt niveau for miljøbeskyttelse og sundhed (markedsføringsbegrænsninger baseret på bionedbrydelighed, mærkning og obligatorisk produktinformation, kontrol- og beskyttelsesforanstaltninger)

 

Markedsføringskrav for kemikalier

Kemiske produkter skal opfylde markedsføringskravene med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet.

 

Markedsføringskrav for pesticider og biocider

Plantebeskyttelsesmidler, biocidholdige produkter og deres aktivstoffer skal opfylde markedsføringskravene for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed.

 

Handelsnormer for benzin, dieselolie, gasolie og svær brændselsolie

Blyfri benzin og dieselolie, der markedsføres i EU, skal opfylde visse kvalitets- og miljøspecifikationer for at reducere de forurenende emissioner fra motorkøretøjer. Gasolie og svær brændselsolie er underlagt begrænsninger med hensyn til svovlindhold.

 

Begrænsning af anvendelsen af visse kemiske stoffer i smykker

 

Begrænsning af anvendelsen af visse kemiske stoffer i tekstil- og læderprodukter

 

Begrænsning af anvendelsen af visse kemiske stoffer i legetøj

 

Kontrol med narkotikaprækursorer

Import af visse kemiske stoffer, der ulovligt kan anvendes til fremstilling af narkotika, er underlagt kontrolkrav, nemlig godkendelse og/eller registrering af erhvervsdrivende, udpegelse af en ansvarlig embedsmand, fremlæggelse af importdokumentation og importtilladelse.

 
Del denne side: