Kemiske produkter

Denne side er kun et referencedokument for produktkravene for hele EU. Der kan gælde ekstra krav, afhængigt af hvilket EU-land der er tale om. Der henvises til "My Trade Assistent" for alle detaljer.

Vær opmærksom på, at der på denne side gives en generel beskrivelse af hvert udgiftsområde på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Kontrol med handelen med farlige kemikalier

Import af visse farlige kemikalier (pesticider og industrikemikalier) er forbudt eller underkastet strenge restriktioner og er underlagt kontrolforanstaltninger i Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke (PIC).

 

Kontrol af handel med kviksølv

Import af metallisk kviksølv og visse kviksølvblandinger er forbudt eller underkastet strenge restriktioner for at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet.

 

Kontrol af persistente organiske miljøgifte

Med henblik på at gennemføre bestemmelserne i Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP) og protokollen til den regionale UNECE-konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande er import af POP forbudt.

 

Markedsføringskrav til gødninger

Visse mineralske gødninger skal opfylde de tekniske krav til betegnelse, klassificering og sammensætning. mærkning og emballering overensstemmelsesvurdering og sporbarhed.

 

Markedsføringskrav til vaske- og rengøringsmidler

Vaske- og rengøringsmidler skal opfylde særlige bestemmelser, der er udformet med henblik på at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse og menneskers sundhed (markedsføringsbegrænsninger baseret på oplysninger om bionedbrydelighed, mærkning og obligatoriske produkter, kontrol og beskyttelsesforanstaltninger).

 

Markedsføringskrav til kemikalier

Kemikalier skal opfylde de krav til markedsføring, der har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet.

 

Krav til markedsføring af pesticider og biocider

Plantebeskyttelsesmidler, biocidholdige produkter og deres aktivstoffer skal opfylde de krav, der stilles til markedsføring, for at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed.

 

Handelsnormer for benzin, dieselolie, gasolie og fuelolie

Blyfri benzin og dieselolie, der markedsføres i EU, skal opfylde visse kvalitets- og miljøspecifikationer for at reducere forurenende emissioner fra motorkøretøjer. Gasolie og svær brændselsolie er underlagt begrænsninger med hensyn til svovlindhold.

 

Begrænsning af anvendelsen af visse kemiske stoffer i smykker

 

Begrænsning af anvendelsen af visse kemiske stoffer i tekstilvarer og lædervarer

 

Begrænsning af anvendelsen af visse kemiske stoffer i legetøj

 

Kontrol af narkotikaprækursorer

Import af visse kemiske stoffer, der kan anvendes ulovligt til fremstilling af narkotika, er underlagt krav om kontrol, nemlig udstedelse af licenser og/eller registrering af erhvervsdrivende, udnævnelse af en ansvarlig medarbejder, dokumentation for import og importbevilling.

 
Del denne side:

Genveje