Oversøiske lande og territorier (OLT'er)

Importerer din virksomhed produkter fra EU's oversøiske lande og territorier (OLT'er)? Dette afsnit hjælper dig med at forstå oprindelsesreglerne for OLT'er.

Et overblik

De oversøiske lande og territorier (OLT'er) er forfatningsmæssigt afhængige af tre EU-medlemsstater: Danmark, Frankrig og Nederlandene.

 • OLT-statsborgere er europæiske borgere, men OLT'erne er ikke en del af EU's territorium
 • OLT'erne er ikke direkte underlagt EU-retten, men nyder godt af "associeret" status i henhold til Lissabontraktaten
 • status som "associeret" bidrager til deres økonomiske og sociale udvikling

Liste over oversøiske lande og territorier

 • Aruba (Nederlandene)
 • Curação (Nederlandene)
 • Fransk Polynesien (Frankrig)
 • Grønland (Danmark)
 • Ny Kaledonien (Frankrig)
 • Saint Barthélemy (Frankrig)
 • Sint Maarten (Nederlandene)
 • Saint-Pierre og Miquelon (Frankrig)
 • Wallis og Futuna (Frankrig)
 • Bonaire, Sint Eustatius og Saba (Nederlandene)  
 • De franske sydlige delstater og Antarktis (Frankrig)  

Oprindelsesregler

De oprindelsesregler, der foreslås for OLT'erne, går ud over reglerne i den generelle præferenceordning ved

 • give OLT'erne mulighed for at fravige oprindelsesreglerne.

Tolerance

Tolerancen er fastsat til

 • 15 % af produktets vægt for varer henhørende under HS-kapitel 2 og kapitel 4-24, undtagen forarbejdede fiskevarer henhørende under kapitel 16, og
 • 15 % af produktets pris ab fabrik for andre produkter, undtagen produkter henhørende under kapitel 50 til 63. (Artikel 6 i bilag II til afgørelsen)

Kumulation

Oprindelse kan kumuleres på følgende måder:

 • kumulation med Den Europæiske Unions medlemsstater (artikel 7 i bilag II tilafgørelsen)
 • kumulation med ØPA-lande (artikel 8 i bilagII)
 • kumulation med andre lande, der er omfattet af told- og kvotefri adgang til Den Europæiske Unions marked under GSP(artikel 9 i bilagII)
 • kumulation med Unionens frihandelspartnerlande (artikel10 i bilagII)

Produktspecifikke oprindelsesregler

Listen over produkter og bearbejdninger eller forarbejdninger, der giver oprindelsesstatus, findes i tillæg I til Rådets afgørelse (EU) 2021/1764 af 5. oktober 2021.

Undtagelser

På Europa-Kommissionens initiativ eller efter anmodning fra en EU-medlemsstat eller et OLT kan et OLT indrømmes en midlertidig undtagelse fra bestemmelserne i bilag II.

Bevis for oprindelse

For at være berettiget til præferencetoldsatser ved EU's grænse skal produkter med oprindelse i OLT'er ledsages af enten

 • et varecertifikat EUR.1 — udstedt af toldmyndighederne i eksportlandet — den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der anmoder om et certifikat, skal på anmodning kunne fremlægge dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i bilaget om oprindelsesregler.
 • en oprindelseserklæring — udstedt af enhver eksportør for sendinger til en værdi af 10,000 EUR eller derunder eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi

Når du udfylder en oprindelseserklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige krav i bilaget om oprindelsesregler.

For at kunne udfærdige en oprindelseserklæring skal du skrive, stemple eller udskrive følgende erklæring (på det relevante sprog) på fakturaen, følgesedlen eller det andet handelsdokument:

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr.... ) erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse. "

De forskellige sprogudgaver findes sammen med forklarende bemærkninger i modellen til oprindelseserklæring (side 103 og 104 i Rådets afgørelse 2013/755/EU). Hvis du udsteder erklæringen i hånden, skal du gøre det med blæk med trykte bogstaver.

 • du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, forudsat at du skriftligt over for toldmyndighederne erklærer, at du påtager dig det fulde ansvar for enhver oprindelseserklæring, der identificerer dig.
 • for at blive godkendt eksportør skal De kunne godtgøre over for Deres toldmyndigheder, at De er i stand til at bevise, at Deres produkter har oprindelsesstatus, og at de kan stille andre krav. Toldmyndighederne kan tilbagekalde din status som godkendt eksportør, hvis du på nogen måde misbruger den. Kontakt dine toldmyndigheder for at få mere at vide om procedurerne.

Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder.

Når der anvendes kumulationsbestemmelser

 • beviset for oprindelsesstatus for input fra andre OLT'er eller fra EU bør fremlægges ved hjælp af et varecertifikat EUR.1, en oprindelseserklæring eller en leverandørerklæring (fuld kumulation)
 • i tilfælde af kumulation med et ØPA-land eller et land, som EU har undertegnet en frihandelsaftale med, bør dokumentationen for oprindelsesstatus gives i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante aftale.
 • i tilfælde af kumulation med en person, der er omfattet af den generelle præferenceordning, bør beviset for oprindelsesstatus fremlægges i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2454/93.
Del denne side:

Genveje