Oversøiske lande og territorier (OLT'er)

Importerer din virksomhed produkter fra EU's oversøiske lande og territorier? Dette afsnit giver dig mulighed for at forstå oprindelsesreglerne for OLT'erne.

Et overblik

De oversøiske lande og territorier (OLT) er forfatningsmæssigt afhængige af tre EU-medlemsstater: Danmark, Frankrig og Nederlandene indtil overgangsperiodens udløb.

 • Statsborgere i OLT er europæiske borgere, men OLT'er er ikke en del af EU's område
 • OLT'erne er ikke direkte underlagt EU-retten, men nyder godt af status som associeret i henhold til Lissabontraktaten.
 • "associeret" status bidrager til deres økonomiske og sociale udvikling

Liste over oversøiske lande og territorier

Anguilla (UK)

Aruba (NL)

Bermuda (UK)

British Antarctic Territory (Det Forenede Kongerige)

British Indian Ocean Territory (Det Forenede Kongerige)

De Britiske Jomfruøer (UK)

Curação (NL)

Falklandsøerne (UK)

Fransk Polynesien (FR)

Grønland (DK)

Montserrat (UK)

Ny Kaledonien og tilhørende områder (FR)

Saint-Barthélemy (FR)

Sint Maarten (NL)

South Georgia og South Sandwich Islands (Det Forenede Kongerige)

St. Pierre og Miquelon (FR)

Turks- og Caicosøerne (UK)

Wallis og Futuna (FR)

Bonaire, Sint Eustatius, Saba (NL)

Caymanøerne (UK)

De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis (FR)

Pitcairn (UK)

Sankt Helene, Ascension og Tristan da Cunha (UK)

 

Oprindelsesregler

De oprindelsesregler, der foreslås for OLT, går videre end den generelle præferenceordning med

 • tilladelse til OLT'er til at fravige oprindelsesreglerne.

Tolerance

Tolerancen fastsættes til

 • 15 % af produktets vægt for produkter henhørende under HS-kapitel 2 og kapitel 4 til 24, bortset fra forarbejdede fiskerivarer henhørende under kapitel 16 og
 • 15 % af produktets pris ab fabrik for andre produkter, undtagen produkter henhørende under kapitel 50 til 63. (artikel 6 i bilag VI til afgørelsen)

Kumulering

Oprindelsen kan kumuleres på følgende måder:

Produktspecifikke oprindelsesregler

Listen over produkter og bearbejdninger eller forarbejdninger, der giver oprindelsesstatus, kan findes i tillæg II til Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013.

Undtagelser

På initiativ af Europa-Kommissionen eller som svar på en anmodning fra en EU-medlemsstat eller et OLT kan et OLT indrømmes en midlertidig undtagelse fra bestemmelserne i bilag VI.

Bevis for oprindelse

For at være berettiget til præferencetoldsatser ved EU's grænser skal produkter med oprindelse i OLT enten være ledsaget af

 • Et varecertifikat EUR.1 udstedt af toldmyndighederne i eksportlandet — eksportøren (eller den bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i oprindelsesbestemmelserne
 • en oprindelseserklæring — der er udstedt af en eksportør, for så vidt angår forsendelser, der er værdiansat til højst 10,000 EUR, eller af godkendte eksportører — af sendinger af enhver værdi

Når du udfylder en oprindelseserklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige krav i bilaget om oprindelsesregler.

For at afgive en oprindelseserklæring bør du indtaste, stemple eller udskrive følgende erklæring (på det relevante sprog) på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument:

"the exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... Erklærer, at disse produkter, medmindre andet er klart angivet, er af... præferenceoprindelse. "

De forskellige sprogudgaver kan findes sammen med forklarende noter i modellen for oprindelseserklæring (side 103 og 104 i Rådets afgørelse 2013/755/EU). Hvis du udsteder erklæringen i hånden, skal du gøre det med blæk og med trykte bogstaver.

 • du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget fra dette krav, hvis du giver toldmyndighederne et skriftligt tilsagn om, at du påtager dig det fulde ansvar for alle oprindelseserklæringer, der identificerer dig.
 • for at blive godkendt eksportør skal du kunne godtgøre, at du er i stand til at bevise, at produkterne har oprindelsesstatus, samt andre krav, som de måtte stille. Toldmyndighederne kan trække din status som godkendt eksportør tilbage, hvis du misbruger den på nogen måde. Kontakt toldmyndighederne for at få mere at vide om procedurerne.

Oprindelsesbeviset er fortsat gyldigt i 10 måneder.

Når der anvendes kumulationsbestemmelser

 • dokumentation for oprindelsesstatus for råmaterialer, der kommer fra andre OLT'er eller fra EU, skal dokumenteres med et varecertifikat EUR.1, en oprindelseserklæring eller en leverandørerklæring (fuld kumulation).
 • i tilfælde af kumulation med et ØPA-land eller et land, med hvilket EU har undertegnet en frihandelsaftale, bør beviset for oprindelsesstatus gives i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante aftale.
 • I tilfælde af kumulation med en begunstiget under den generelle præferenceordning bør beviset for oprindelsesstatus gives i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2454/93.
Del denne side:

Genveje