Oversøiske lande og territorier (OLT'er)

Importerer din virksomhed produkter fra EU's oversøiske lande og territorier (OLT'er)? Dette afsnit hjælper dig med at forstå oprindelsesreglerne for OLT'er.

Et overblik

De oversøiske lande og territorier (OLT'er) er forfatningsmæssigt afhængige af tre EU-medlemsstater: Danmark, Frankrig og Nederlandene.

 • OLT-statsborgere er EU-borgere, men OLT'erne er ikke en del af EU's territorium.
 • OLT'erne er ikke direkte underlagt EU-retten, men de nyder godt af "associeret" status i henhold til Lissabontraktaten.
 • "associeret" -status bidrager til deres økonomiske og sociale udvikling

Liste over oversøiske lande og territorier

 • Aruba (Nederlandene)
 • Curação (Nederlandene)
 • Fransk Polynesien (Frankrig)
 • Grønland (Danmark)
 • Ny Kaledonien (Frankrig)
 • Saint Barthélemy (Frankrig)
 • Sint Maarten (Nederlandene)
 • Saint-Pierre og Miquelon (Frankrig)
 • Wallis og Futuna (Frankrig)
 • Bonaire, Sint Eustatius og Saba (Nederlandene)  
 • De franske områder i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis (Frankrig)  

Oprindelsesregler

De oprindelsesregler, der foreslås for OLT'erne, går videre end reglerne i den generelle præferenceordning ved

 • tilladelse til OLT'er til at fravige oprindelsesreglerne.

Tolerancer

Tolerancen er fastsat til

 • 15 % af produktets vægt for varer henhørende under kapitel 2 og kapitel 4-24 i HS, undtagen forarbejdede fiskevarer henhørende under kapitel 16 og
 • 15 % af produktets pris ab fabrik for andre produkter, undtagen varer henhørende under kapitel 50 til 63. (Artikel 6 i bilag VI til beslutningen)

Kumulation

Oprindelsen kan kumuleres på følgende måder:

Produktspecifikke oprindelsesregler

Listen over produkter og bearbejdninger eller forarbejdninger, som giver oprindelsesstatus, findes i tillæg II til Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013.

Undtagelser

På Europa-Kommissionens initiativ eller som svar på en anmodning fra en EU-medlemsstat eller et OLT kan et OLT indrømmes en midlertidig undtagelse fra bestemmelserne i bilag VI.

Bevis for oprindelse

For at kunne komme i betragtning til præferencetoldsatser ved EU's grænse skal produkter med oprindelse i OLT'erne ledsages af enten

 • Et varecertifikat EUR.1 — udstedt af toldmyndighederne i udførselslandet — den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der anmoder om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i bilaget om oprindelsesregler.
 • en oprindelseserklæring — udstedt af en eksportør for sendinger til en værdi af 10,000 EUR eller derunder, eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi

Når du udfylder en oprindelseserklæring, skal du være parat til at fremlægge dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige krav i bilaget om oprindelsesregler.

For at kunne afgive en oprindelseserklæring skal du type-, stemple eller udskrive følgende erklæring (på det relevante sprog) på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument:

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelsesnr....) ) Erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse. "

De forskellige sprogudgaver findes sammen med forklarende bemærkninger i modellen til oprindelseserklæring (side 103 og 104 i Rådets afgørelse 2013/755/EU). Hvis du udsteder erklæringen i hånden, skal du gøre det med blæk med trykte bogstaver.

 • du skal underskrive din fakturaerklæring manuelt. Hvis De er godkendt eksportør, er De fritaget for dette krav, forudsat at Deres toldmyndigheder skriftligt forpligter Dem til at påtage Dem det fulde ansvar for alle oprindelseserklæringer, der identificerer Dem.
 • for at blive godkendt eksportør skal De over for de danske toldmyndigheder kunne godtgøre, at De er i stand til at bevise, at Deres produkter har oprindelsesstatus, samt eventuelle andre betingelser, de måtte stille. Toldmyndighederne kan inddrage din status som godkendt eksportør, hvis du misbruger den på nogen måde. Hvis du vil vide mere om procedurerne, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesbeviset forbliver gyldigt i 10 måneder.

Når der anvendes kumulationsbestemmelser

 • beviset for oprindelsesstatus for de råvarer, der kommer fra andre OLT'er eller fra EU, bør fremgå af et varecertifikat EUR.1, en oprindelseserklæring eller en leverandørerklæring (fuld kumulation).
 • i tilfælde af kumulation med et ØPA-land eller et land, med hvilket EU har undertegnet en frihandelsaftale, skal dokumentationen for oprindelsesstatus fremlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante aftale.
 • I tilfælde af kumulation med en begunstiget under den generelle toldpræferenceordning bør beviset for oprindelsesstatus fremlægges i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2454/93.
Del denne side:

Genveje