Ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMT)

Kas teie ettevõte impordib tooteid Euroopa Liidu ülemeremaadest ja -territooriumidelt? See jaotis aitab teil mõista ÜMTde päritolureegleid.

Lühitutvustus

Ülemeremaad ja -territooriumid sõltuvad põhiseaduse kohaselt kolmest ELi liikmesriigist: Taani, Prantsusmaa ja Madalmaad.

 • ÜMTde kodanikud on Euroopa kodanikud, kuid ÜMTd ei kuulu ELi territooriumile
 • ÜMTde suhtes ei kohaldata otseselt ELi õigust, kuid neil on Lissaboni lepingu kohaselt assotsieerunud staatus.
 • assotsieerunud staatus aitab kaasa nende majanduslikule ja sotsiaalsele arengule

Ülemeremaade ja -territooriumide loetelu

 • Aruba (Madalmaad)
 • Curação (Madalmaad)
 • Prantsuse Polüneesia (Prantsusmaa)
 • Gröönimaa (Taani)
 • Uus-Kaledoonia (Prantsusmaa)
 • Saint Barthélemy (Prantsusmaa)
 • Sint Maarten (Madalmaad)
 • Saint-Pierre ja Miquelon (Prantsusmaa)
 • Wallis ja Futuna (Prantsusmaa)
 • Bonaire, Sint Eustatius ja Saba (Madalmaad)  
 • Prantsuse Lõuna- ja Antarktikamaad (Prantsusmaa)  

Päritolueeskirjad;

ÜMTde jaoks kavandatud päritolureeglid lähevad üldisest soodustuste süsteemist kaugemale, kui

 • lubada ÜMTdel teha erandeid päritolureeglitest.

Sallivus

Tolerants on fikseeritud järgmiselt:

 • 15 % toote massist HSi gruppi 2 ja gruppidesse 4-24 kuuluvate toodete puhul, välja arvatud gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted, ja
 • 15 % toote tehasehinnast muude toodete puhul, v.a gruppidesse 50-63 kuuluvad tooted. (Otsuse VI lisa artikkel 6)

Kumuleerumine

Päritolu võib kumuleerida järgmiselt:

 • Kumulatsioon Euroopa Liidu liikmesriikidega (otsuse VI lisa artikkel 7)
 • Kumulatsioon majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidega (VI lisa artikkel 8)
 • Kumulatsioon teiste riikidega, kellel on üldiste tariifsete soodustuste kava alusel tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs Euroopa Liidu turule (VI lisa artikkel 9)
 • Kumulatsioon liidu vabakaubanduslepingu partnerriikidega (VI lisa artikkel 10)

Tootepõhised päritolureeglid

Päritolustaatust andvate toodete ning töö- ja töötlemistoimingute loetelu on esitatud nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsuse 2013/755/EL II liites.

Erandid

Euroopa Komisjoni algatusel või ELi liikmesriigi või ÜMT taotlusel võib ÜMT-le anda ajutise erandi VI lisa sätetest.

Päritolutõend

Soodustollimaksumäära kohaldamiseks ELi piiril peavad ÜMTdest pärit toodetega kaasas olema:

 • Liikumissertifikaat EUR.1, mille on välja andnud ekspordiriigi toll – sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis esitama taotluse korral dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust, ning vastama päritolureeglite lisa muudele nõuetele.
 • päritoludeklaratsioon – mille väljastab mis tahes eksportija saadetistele väärtusega kuni 10 000 eurot või heakskiidetud eksportijatele mis tahes väärtusega saadetistele

Päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad Teie toodete päritolustaatust, ning täitma muid päritolureegleid käsitleva lisa nõudeid.

Päritoludeklaratsiooni esitamiseks pead tembeldama, tembeldama või trükkima arvesse, saatelehele või muusse äridokumenti (vastavas keeles) järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa number... ) Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“

Eri keeleversioonid koos selgitavate märkustega on esitatud päritoludeklaratsiooni näidises ( nõukogu otsuse 2013/755/EL lk 103 ja 104). Kui väljastate deklaratsiooni käsitsi, peate seda tegema tindiga, kasutades trükitähti.

 • te peate oma arvedeklaratsiooni allkirjastama käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te võtate oma tolliasutusele kirjaliku kohustuse võtta endale täielik vastutus mis tahes päritoludeklaratsiooni eest, mis Teid identifitseerib.
 • heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma tõendada oma tolliasutustele, et suudate tõendada oma toodete päritolustaatust ja muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada. Toll võib teie heakskiidetud eksportija staatuse tühistada, kui te seda mingil viisil kuritarvitate. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutustega.

Päritolutõend kehtib 10 kuud.

Kui kasutatakse kumulatsioonisätteid

 • teistest ÜMTdest või EList pärit sisendite päritolustaatust tõendav dokument tuleks esitada liikumissertifikaadiga EUR.1, päritoludeklaratsiooniga või tarnija deklaratsiooniga (täielik kumulatsioon).
 • kumulatsiooni korral majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigi või riigiga, kellega EL on sõlminud vabakaubanduslepingu, tuleks päritolustaatust tõendada kooskõlas asjaomase lepingu sätetega.
 • Üldiste tariifsete soodustuste kava alusel soodustatud isikuga kumulatsiooni korral tuleks päritolustaatust tõendada vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2454/93.
Jagage seda lehte:

Kiirlingid