Ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMTd)

Kas teie ettevõte impordib tooteid Euroopa Liidu ülemeremaadest ja -territooriumidelt? See jaotis aitab teil mõista ÜMTde päritolureegleid.

Lühitutvustus

Ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMTd) sõltuvad põhiseaduslikult kolmest ELi liikmesriigist: Taani, Prantsusmaa ja Madalmaad.

 • ÜMTde kodanikud on Euroopa kodanikud, kuid ÜMTd ei kuulu ELi territooriumile
 • ÜMTde suhtes ei kohaldata otseselt ELi õigust, kuid neil on Lissaboni lepingu kohaselt assotsieerunud staatus.
 • assotsieerunud staatus aitab kaasa nende majanduslikule ja sotsiaalsele arengule

Ülemeremaade ja -territooriumide loetelu

 • Aruba (Madalmaad)
 • Curação (Madalmaad)
 • Prantsuse Polüneesia (Prantsusmaa)
 • Gröönimaa (Taani)
 • Uus-Kaledoonia (Prantsusmaa)
 • Saint Barthélemy (Prantsusmaa)
 • Sint Maarten (Madalmaad)
 • Saint-Pierre ja Miquelon (Prantsusmaa)
 • Wallis ja Futuna (Prantsusmaa)
 • Bonaire, Sint Eustatius ja Saba (Madalmaad)  
 • Prantsuse Lõuna- ja Antarktikamaad (Prantsusmaa)  

Päritolueeskirjad;

ÜMTdele kavandatud päritolureeglid lähevad üldiste tariifsete soodustuste kava eeskirjadest kaugemale:

 • lubada ÜMTdel teha erandeid päritolureeglitest.

Lubatud hälve

Lubatud hälve on määratud järgmiselt:

 • 15 % toote massist toodete puhul, mis kuuluvad HSi gruppi 2 ja gruppidesse 4–24, v.a gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted, ja
 • 15 % toote tehasehinnast muude toodete puhul, välja arvatud gruppidesse 50–63 kuuluvad tooted. (Otsuse II lisa artikkel 6)

Kumulatsioon

Päritolu võib kumuleerida järgmiselt:

Tootepõhised päritolureeglid

Päritolustaatust andvate toodete ja töötlemistoimingute loetelu on esitatud nõukogu 5. oktoobri 2021. aasta otsuse (EL) 2021/1764 I liites.

Kitsendused

Euroopa Komisjoni algatusel või vastuseks ELi liikmesriigi või ÜMT taotlusele võib ÜMT-le teha ajutise erandi II lisa sätetest.

Päritolutõend

Selleks et ÜMTdest pärit toodetega saaks ELi piiril kohaldada soodusmäärasid, peab nendega kaasas olema kas

 • liikumissertifikaat EUR.1, mille on välja andnud ekspordiriigi toll – sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja), peab olema valmis taotluse korral esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid ja vastama päritolureeglite muudele lisa nõuetele.
 • päritoludeklaratsioon – mille on välja andnud mis tahes eksportija saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 10,000 eurot, või heakskiidetud eksportijad mis tahes väärtusega saadetiste puhul;

Päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad oma toodete päritolustaatust ja vastama muudele päritolureegleid käsitleva lisa nõuetele.

Päritoludeklaratsiooni koostamiseks tuleb kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile kirjutada, tembeldada või trükkida järgmine deklaratsioon (vastavas keeles):

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr...) ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.“

Eri keeleversioonid koos selgitavate märkustega leiate päritoludeklaratsiooni näidisest ( nõukogu otsuse 2013/755/EL lk 103 ja 104). Kui annate deklaratsiooni välja käsitsi, peate seda tegema trükitähtedega tindiga.

 • arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse Teid identifitseerivate päritoludeklaratsioonide eest.
 • heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma tõendada oma tolliasutustele, et suudate tõendada oma toodete päritolustaatust ja mis tahes muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada. Toll võib oma heakskiidetud eksportija staatuse tühistada, kui te seda mingil viisil kuritarvitate. Protseduuride kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutustega.

Päritolutõend kehtib kümme kuud.

Kui kasutatakse kumulatsioonisätteid

 • teistest ÜMTdest või EList pärit sisendi päritolustaatust tuleb tõendada liikumissertifikaadiga EUR.1, päritoludeklaratsiooniga või tarnija deklaratsiooniga (täielik kumulatsioon).
 • kui tegemist on kumulatsiooniga majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigi või riigiga, kellega EL on sõlminud vabakaubanduslepingu, tuleks päritolustaatust tõendada vastavalt asjaomase lepingu sätetele.
 • üldiste tariifsete soodustuste kava alusel soodustatud isikuga kumulatsiooni korral tuleks tõendada päritolustaatust vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2454/93.
Jagage seda lehte: