Üldiste tariifsete soodustuste kava

Kas teie ettevõte impordib tooteid arenguriikidest või vähim arenenud riikidest? See jaotis aitab teil mõista ELi üldiste tariifsete soodustuste kava.

Üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP)

ELi praegust üldiste tariifsete soodustuste kava (määrus (EL) nr 978/2012)on kohaldatud alates 1. jaanuarist 2014.

Kava kolme korda, üldist GSP kava, GSP+ stimuleerimiskava ja kava „Kõik peale relvade“ (EBA) tugevdatakse soodustuste kohandamise ja suurema mõju tagamisega.

GSP tingimustele vastavad riigid on loetletud GSP määruse I lisas. Riigid, kes saavad kasu uutest üldiste tariifsete soodustuste kava soodustustest, on loetletud II lisas. Programmi „Kõik peale relvade“ abisaajad on loetletud IV lisas.

See, kuidas taotleda säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra GSP+ kohaldamist, on sätestatud määruses (EL) nr 978/2012 ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 155/2013.

Päritolueeskirjad;

Selles jaos tutvustatakse kaubanduskokkuleppe peamisi päritolureegleid ja päritolumenetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema suhtes uus, võite leida põhimõistete tutvustuse kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Teie toode peab vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu, et selle suhtes saaks kohaldada soodusmäära.

Kust ma saan reeglid leida?

Päritolureeglid on sätestatud järgmistes õigusdokumentides:

Pange tähele, et tegemist on kõikehõlmavate eeskirjadega, mis ei puuduta üksnes päritolu. Komisjoni juhend kasutajatele üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite kohta (Euroopa Liidu päritolureeglid üldiste tariifsete soodustuste kava puhul: Juhend kasutajatele) sisaldab GSP päritolureegleid käsitleva õigusakti mitteametlikku konsolideeritud versiooni.

Kas minu toode pärineb GSP raames soodustatud riigist?

Selleks et teie toote suhtes kohaldataks GSP raames madalamat või nullmääraga soodustariifi, peab see pärinema GSP raames soodustatud riigist. Toode loetakse GSP raames soodustatud riigist pärinevaks, kui see on

 • täielikult soodustatud riigis saadud või toodetud või
 • Soodustatud riigis saadud või toodetud materjal, milles on kasutatud materjale, mis ei ole täielikult saadud või toodetud, kuid on läbinud piisava töö või töötluse, nagu on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446
  lisa 22-03 tootepõhistes eeskirjades, sisaldab kahte eeskirjade kogumit: Üks on kohaldatav vähim arenenud GSP raames soodustatud riikide suhtes, teine kehtib kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes.

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (ühtlustatud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (ühtlustatud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiu ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiilitoodete rõiva- ja keemiatööstuses.

 

Konkreetsed eeskirjad oma toote kohta leiate Minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

On ette nähtud täiendav paindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Sallivus

GSP raames võimaldab lubatud hälvete reegel tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise eeskirjaga tavaliselt keelatud, kui nende netokaal või -väärtus ei ületa

 • 15 % toote massist põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete puhul, mis kuuluvad harmoneeritud süsteemi gruppidesse 2 ja 4-24, v.a gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted
 • 15 % toote tehasehinnast tööstustoodete puhul, v.a tekstiil ja rõivad

Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on loetletud lisa 22-03 loendi A lisa sissejuhatavate märkuste 6. märkuses ja 7. märkuses.

Seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide mis tahes maksimaalse väärtuse künnise ületamiseks.

Kumuleerumine

GSP näeb ette järgmised päritolu kumuleerimise viisid:

 • Kahepoolne kumulatsioon, mis võimaldab arvestada EList pärit materjale nii, nagu oleksid need pärit GSP raames soodustatud riigist, kui neid kasutatakse toote valmistamisel
 • Piirkondlik kumulatsioon, mis võimaldab kumulatsiooni konkreetsetes piirkondlikes riikide rühmades. Praegu kehtib see

I rühm

 • Kambodža
 • Indoneesia
 • Laos**
 • Myanmar/Birma
 • Filipiinid
 • Vietnam,

III rühm

 • Olukord Bangladeshis
 • Bhutan**
 • Indiast
 • Nepal**
 • Pakistan;
 • Sri Lankas

See kumulatsioon võimaldab samasse rühma kuuluvatest riikidest imporditud materjale lugeda päritolustaatusega materjalideks, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Lisas 22-05 on tekstiiltoodetele ja teatavatele lisas 22-04 loetletud toodetele, mis ei kuulu piirkondliku kumulatsiooni alla, kehtestatud teatavad eritingimused.

 • Piirkondadevaheline kumulatsioon, mis võimaldab I ja III rühma kuuluvatel soodustatud riikidel kasutada teise riigi materjali päritolustaatusega materjalina. Selle kumulatsiooni kohta esitatakse taotlus, mida ei rahuldata automaatselt. Praegu kehtib üks selline kumuleerumine.
 • Laiendatud kumulatsioon, mis võimaldab soodustatud riigil taotleda kumulatsiooni sellise riigiga, kellega Euroopa Liit on sõlminud vabakaubanduslepingu. Praegu seda kumulatsiooni ei kohaldata.
 • Kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türgiga võimaldab lugeda nendest kolmest riigist pärit materjalid soodustatud riigist pärinevaks, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Seda liiki kumulatsioon ei hõlma harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1-24 kuuluvaid põllumajandustooteid.

Erandid

Eritingimustel võib teha erierandi, et võimaldada teatavatest riikidest pärit teatavate toodete suhtes kohaldatavaid leebemaid päritolureegleid. Selline erand on tehtud Cabo Verdele ja kehtib praegu ka Cabo Verde suhtes.

Muud nõuded

Teie toode peab vastama ka kõigile muudele protokolli kohaldatavatele nõuetele (nt ebapiisav töö või töötlus või mittemuutmise reegel).

Mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooteid tuleb GSP raames soodustatud riigist ELi vedada ilma neid kolmandas riigis täiendavalt töötlemata.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • märkide, etikettide, plommide või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heades tingimustes
 • säilitamine
 • saadetiste jagamine osadeks

Toll võib nõuda tõendeid eeskirja järgimise kohta, näiteks:

 • lepingulised veodokumendid, näiteks konossemendid
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • kõik kaupadega seotud tõendid

Tollimaksu tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditud toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem tasutud tollimaksude tagasimaksmine on üldiste tariifsete soodustuste kava raames lubatud.

Päritolumenetlused

Soodustariifi taotlemine

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Soodustariifi taotlemise ja tolli poolt kontrollimisega seotud päritolumenetlused on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklites 60 ja 70-112. Neis selgitatakse näiteks seda, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Päritoludeklaratsioon

 • ELi importimisel ei nõuta päritolutõendit, kui saadetise koguväärtus ei ületa väikepakendite puhul 500 eurot või isikliku pagasi puhul 1200 eurot.

Päritolutõend

Soodustatud riikide eksportijad võivad ise kindlaks teha, et nende toode on päritolustaatusega, esitades päritolukinnituse, mille võib koostada:

Päritolukinnitus on registreeritud eksportija koostatud päritoludeklaratsioon kaubaarvel, saatelehel, pakkelehel või muus äridokumendis, mis võimaldab kaupu ja eksportijat identifitseerida. Päritolukinnituse tekst on esitatud määruse (EL) 2015/2447 lisas 22-07. Päritolukinnitust käsitlevad eeskirjad on esitatud peamiselt kõnealuse määruse artiklites 92 ja 93.

Pärast 30. juunit 2020 on GSP alusel tariifse sooduskohtlemise taotlemiseks vajalik päritolutõend päritolukinnitus, mille on väljastanud soodustatud riigis registreeritud registreeritud eksportija süsteemis (REX) registreeritud eksportijad. Vormi A sertifikaate pärast seda kuupäeva enam ei aktsepteerita.

Võttes aga arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud häireid, on võimalik taotleda pikemat üleminekuperioodi. Need riigid, kus REX-süsteemi ei saanud pandeemia tõttu kasutusele võtta või kasutada, võivad kasutada määrusega (EL) 2020/750 kehtestatud üleminekuperioodi teistkordset pikendamist kuni 31. detsembrini 2020. Regulaarseks ajakohastamiseks külastage REXi komisjoni veebisaiti.

Päritolukinnitus kehtib 12 kuud alates selle koostamise kuupäevast.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. GSP põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontroll põhineb soodustatud riigi ja ELi tolliasutuste vahelisel halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollivad soodustatud riigi tolliasutused, kuid vajaduse korral võivad sellistes uurimistes osaleda komisjoni või ELi liikmesriikide ametiasutused.
 • kui kontrollimine on lõpule viidud, edastavad soodustatud riigi ametiasutused tulemused ELi liikmesriigi taotluse esitanud asutustele, kes teevad lõpliku otsuse päritolu kohta.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Tootenõuded ja kaubanduskord, millele kaup peab vastama, et seda Euroopa Liitu importida.

 

Otsige oma toote ja päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju, kasutades selleks minu kaubandusassistenti.

Teie tootega seotud nõuetegatutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, võite otsida seda sisseehitatud otsingumootorist oma toote nime järgi.

Tervise- ja ohutusnõuded, sanitaar- ja fütosanitaarstandardid

Tutvuge tervise-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaup peab vastama, et seda saaks Euroopa Liitu importida.

 

Otsige oma toote ja päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ning sanitaar- ja fütosanitaareeskirju minu kaubandusassistendilt.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõend

Soodustatud riikide eksportijad võivad ise kindlaks teha, et nende toode on päritolustaatusega, esitades päritolukinnituse, mille võib koostada:

Päritolukinnitus on registreeritud eksportija koostatud päritoludeklaratsioon kaubaarvel, saatelehel, pakkelehel või muus äridokumendis, mis võimaldab kaupu ja eksportijat identifitseerida. Päritolukinnituse tekst on esitatud määruse (EL) 2015/2447 lisas 22-07. Päritolukinnitust käsitlevad eeskirjad on esitatud peamiselt kõnealuse määruse artiklites 92 ja 93.

Pärast 30. juunit 2020 on GSP alusel tariifse sooduskohtlemise taotlemiseks vajalik päritolutõend päritolukinnitus, mille on väljastanud soodustatud riigis registreeritud registreeritud eksportija süsteemis (REX) registreeritud eksportijad. Vormi A sertifikaate pärast seda kuupäeva enam ei aktsepteerita.

Võttes aga arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud häireid, on võimalik taotleda pikemat üleminekuperioodi. Need riigid, kus REX-süsteemi ei saanud pandeemia tõttu kasutusele võtta või kasutada, võivad kasutada määrusega (EL) 2020/750 kehtestatud üleminekuperioodi teistkordset pikendamist kuni 31. detsembrini 2020. Regulaarseks ajakohastamiseks külastage REXi komisjoni veebisaiti.

Päritolukinnitus kehtib 12 kuud alates selle koostamise kuupäevast.

Muud dokumendid

Impordi ja ekspordi tolliprotseduurid.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • ELi eeskirjad
  • Intellektuaalomand ja geograafilised tähised
  • ELi intellektuaalomandi poliitika ja arengumaad

Teenustekaubandus

 • Konkreetne teave ELi teenuste turu kohta
 • Üldteave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, määruste ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeerimine

Kasulikud lingid ja dokumendid

Kontrollige minu kaubandusassistendis konkreetseid eeskirju ja tariife, mida kohaldatakse kauba suhtes, mida soovite importida /eksportida.

Määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid