Üldiste tariifsete soodustuste kava

Kas teie ettevõte impordib tooteid arenguriikidest või vähim arenenud riikidest? See osa aitab teil mõista ELi üldiste tariifsete soodustuste kava.

Teave üldiste tariifsete soodustuste kava kohta

ELi praegust üldiste tariifsete soodustuste kava (määrus (EL) 978/2012)on kohaldatud alates 1. jaanuarist 2014.

Kava kolme korda – üldine GSP kava, GSP+ stimuleerimiskava ja kava „Kõik peale relvade“ (EBA) – tugevdatakse soodustuste kohandamise ja suurema mõju tagamisega.

GSP tingimustele vastavad riigid on loetletud GSP määruse I lisas. Riigid, kelle suhtes kohaldatakse uusi GSP soodustusi, on loetletud II lisas. Programmi „Kõik peale relvade“ abisaajad on loetletud IV lisas.

Kuidas taotleda säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra GSP+ kohaldamist, on sätestatud määruses (EL) nr 978/2012 ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 155/2013.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema juurde uus, leiate kaupade rubriigist sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolureeglid

Kust leida eeskirju?

Päritolureeglid on sätestatud järgmistes õigusdokumentides:

Pange tähele, et tegemist on kõikehõlmavate eeskirjadega, mis ei puuduta üksnes päritolu. Komisjoni juhend üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite kasutajatele (Euroopa Liidu päritolureeglid GSP puhul: Juhend kasutajatele) sisaldab GSP päritolureegleid käsitleva õigusakti mitteametlikku konsolideeritud versiooni.

Kas minu toode on pärit GSP raames soodustatud riigist?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada GSP raames madalamat või nullsoodustustariifi, peab see pärinema GSP raames soodustatud riigist. Toode loetakse pärinevaks GSP raames soodustatud riigist, kui:

 • täielikult saadud või toodetud soodustatud riigis või
 • mis on saadud soodustatud riigis ning milles on kasutatud materjale, mis ei ole täielikult saadud või toodetud, kuid mis on läbinud piisava töö või töötluse, nagu on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisas 22–03 esitatud tootepõhistes eeskirjades, sisaldab
  lisa 22–03 kahte eeskirjade kogumit: üks, mida kohaldatakse vähim arenenud GSP raames soodustatud riikide suhtes, üks kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes.

 

Näited peamistetootepõhiste eeskirjadeliikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsess põhjustab tariifse klassifikatsiooni muutuse päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahel – näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vaja on konkreetset tootmisprotsessi, näiteks kiudude lõngaks ketramist – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja keemiatööstuses.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

On ette nähtud täiendav paindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumuleerimine.

Lubatud hälve

Üldiste tariifsete soodustuste kava puhul võimaldab lubatud hälbe reegel tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, kui nende netokaal või väärtus ei ületa

 • 15 % toote massist harmoneeritud süsteemi gruppidesse 2 ja 4–24 kuuluvate põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete puhul, v.a gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted
 • 15 % toote tehasehinnast muude tööstustoodete kui tekstiili ja rõivaste puhul

Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud lisa 22–03 loendi märkuses 6 ja märkuses 7.

Seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks.

Kumulatsioon

GSPga nähakse ette järgmised päritolu kumuleerimise viisid:

 • Kahepoolne kumulatsioon, mis võimaldab arvestada EList pärit materjale nii, nagu need oleksid pärit GSP raames soodustatud riigist, kui neid kasutatakse toote valmistamiseks
 • Piirkondlik kumulatsioon, mis võimaldab kumulatsiooni konkreetsetes piirkondlikes riikide rühmades. Praegu kehtib see järgmise kohta:

I rühm

 • Kambodža
 • Indoneesia
 • Laos
 • Myanmar/Birma
 • Filipiinid
 • Vietnam

III rühm

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • India
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Selline kumulatsioon võimaldab käsitada samasse rühma kuuluvatest riikidest imporditud materjale päritolustaatusega materjalidena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Lisas 22–05 on esitatud teatavad eritingimused tekstiiltoodetele ja lisas 22–04 loetletud teatavatele toodetele, mille suhtes ei kohaldata piirkondlikku kumulatsiooni.

 • Piirkondadevaheline kumulatsioon, mis võimaldab I ja III rühma soodustatud riikidel kasutada teise riigi materjali päritolustaatusega toodetena. Sellise kumulatsiooni kohta tuleb esitada taotlus, mida ei lubata automaatselt. Praegu kehtib üks selline kumulatsioon.
 • Laiendatud kumulatsioon, mis võimaldab soodustatud riigil taotleda kumulatsiooni riigiga, kellega Euroopa Liidul on vabakaubandusleping. Praegu sellist kumulatsiooni ei kohaldata.
 • Kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türgiga võimaldab nendest kolmest riigist pärit materjale lugeda soodustatud riigist pärinevateks, kui neid kasutatakse toote valmistamiseks. Sellist kumulatsiooni ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1–24 kuuluvate põllumajandustoodete suhtes.

Erandid

Eritingimustel võib teha erierandi, et võimaldada leebemaid päritolureegleid, mida kohaldatakse konkreetsetest riikidest pärit toodete suhtes. Selline erand on tehtud Cabo Verdele ja see kehtib praegu Cabo Verde suhtes.

Muud nõuded

Teie toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis kohaldatavatele nõuetele ( nt ebapiisav töö või töötlus või mittemuutmise reegel).

Mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada GSP raames soodustatud riigist ELi, ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töötletaks.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • märkide, etikettide, pitserite või mis tahes dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heades tingimustes
 • säilitamine
 • saadetiste jagamine osadeks

Toll võib nõuda tõendeid eeskirja järgimise kohta, näiteks:

 • lepingulised veodokumendid, näiteks veokirjad
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • mis tahes tõendid, mis on seotud kauba endaga

Tollimaksu tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalide eest varem makstud tollimaksude tagasimaksmine on lubatud üldiste tariifsete soodustuste kava alusel.

Päritolu määramise kord

Kuidas taotleda soodustariifi

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Soodustariifitaotlusega seotud päritolumenetlused ja tolliasutuste tehtav kontroll on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklites 60 ja 70–112. Neis selgitatakse näiteks seda, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad toote päritolu kontrollida.

Päritoludeklaratsioon

 • Päritolutõendit ei nõuta ELi importimisel, kui saadetise koguväärtus ei ületa väikepakendite puhul 500 eurot ja isikliku pagasi puhul 1 200 eurot.

Päritolutõendid

Soodustatud riikide eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on päritolustaatusega, esitades päritolukinnituse, mille võib koostada

Päritolukinnitus on päritoludeklaratsioon, mille registreeritud eksportija esitab arves, saatelehes, pakkelehes või muus äridokumendis, mis võimaldab kaupu ja eksportijat identifitseerida. Päritolukinnituse tekst on esitatud määruse (EL) 2015/2447 lisas 22–07. Päritolukinnitust käsitlevate eeskirjade osas vt peamiselt kõnealuse määruse artikleid 92 ja 93.

Pärast 30. juunit 2020 on GSP raames tariifse sooduskohtlemise taotlemise päritolutõend päritolukinnitus, mille on välja andnud eksportijad, kes on soodustatud riigis registreeritud registreeritud eksportijate süsteemis (REX). Vormi A sertifikaate pärast nimetatud kuupäeva enam ei aktsepteerita.

Võttes aga arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud häireid, on võimalik taotleda pikemat üleminekuperioodi. Need riigid, kus REX-süsteemi ei olnud pandeemia tõttu võimalik kasutusele võtta ega kasutada, võivad saada kasu määrusega (EL) 2020/750 kehtestatud üleminekuperioodi pikendamisest kuni 31. detsembrini 2020. Korrapäraseks ajakohastamiseks vaadake REXi veebisaiti.

Päritolukinnitus kehtib 12 kuud alates selle koostamise kuupäevast.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. GSP põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrollimine põhineb soodustatud riigi tolliasutuste ja ELi halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollivad soodustatud riigi tolliasutused, kuid vajaduse korral võivad komisjon või ELi liikmesriikide ametiasutused sellistes uurimistes osaleda.
 • kui kontrollimine on lõpule viidud, edastavad soodustatud riigi ametiasutused tulemused taotluse esitanud ELi liikmesriigi asutustele, kes teevad päritolu kohta lõpliku otsuse.

Tootele esitatavad nõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Tootenõuded ja kaubandusrežiimid, millele kaubad peavad vastama, et neid Euroopa Liitu importida.

 

Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju, kasutades Minu kaubandusassistenti.

Teie tootega seotud nõuetegatutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nime järgi sisseehitatud otsingumootorist.

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded, sanitaar- ja fütosanitaarstandardid

Tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad vastama, et neid saaks Euroopa Liitu importida.

 

Otsige Teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ning sanitaar- ja fütosanitaareeskirju Minu kaubandusassistendilt.

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

Päritolutõend

Soodustatud riikide eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on päritolustaatusega, esitades päritolukinnituse, mille võib koostada

Päritolukinnitus on päritoludeklaratsioon, mille registreeritud eksportija esitab arves, saatelehes, pakkelehes või muus äridokumendis, mis võimaldab kaupu ja eksportijat identifitseerida. Päritolukinnituse tekst on esitatud määruse (EL) 2015/2447 lisas 22–07. Päritolukinnitust käsitlevate eeskirjade osas vt peamiselt kõnealuse määruse artikleid 92 ja 93.

Pärast 30. juunit 2020 on GSP raames tariifse sooduskohtlemise taotlemise päritolutõend päritolukinnitus, mille on välja andnud eksportijad, kes on soodustatud riigis registreeritud registreeritud eksportijate süsteemis (REX). Vormi A sertifikaate pärast nimetatud kuupäeva enam ei aktsepteerita.

Võttes aga arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud häireid, on võimalik taotleda pikemat üleminekuperioodi. Need riigid, kus REX-süsteemi ei olnud pandeemia tõttu võimalik kasutusele võtta ega kasutada, võivad saada kasu määrusega (EL) 2020/750 kehtestatud üleminekuperioodi pikendamisest kuni 31. detsembrini 2020. Korrapäraseks ajakohastamiseks vaadake REXi veebisaiti.

Päritolukinnitus kehtib 12 kuud alates selle koostamise kuupäevast.

Muud dokumendid

Impordi ja ekspordi tolliprotseduurid.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • ELi õigusnormid, mis käsitlevad
  • Intellektuaalomand ja geograafilised tähised
  • ELi intellektuaalomandipoliitika ja arengumaad

Teenustekaubandus

 • konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • üldteave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeeringud

Kasulikud lingid ja dokumendid

Vaadake konkreetseid eeskirju ja tariife, mida kohaldatakse kauba suhtes, mida soovite importida/eksportida, My Trade Assistant.

Määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid