Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Üldiste tariifsete soodustuste kava

Kas teie ettevõte impordib tooteid arenguriikidest või vähim arenenud riikidest? See jaotis aitab teil mõista ELi üldiste tariifsete soodustuste kava.

Üldiste tariifsete soodustuste kavast

ELi kehtivat üldiste tariifsete soodustuste kava (määrus(EL) 978/2012) on kohaldatud alates 1.jaanuarist 2014.

Kava kolme korda, üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP), GSP+ stimuleerimiskava (GSP+) ja kava „Kõik peale relvade“ (EBA) tugevdatakse soodustuste kohandamise ja nende suurema mõju tagamisega.

GSP raames abikõlblikud riigid on loetletud GSP määruse I lisas. Riigid, kes saavad kasu uutest GSP soodustustest, on loetletud II lisas. Algatuse „Kõik peale relvade“ kasusaajad on loetletud IV lisas.

Säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorra (GSP+) taotlemise kord on sätestatud määruses (EL) nr 978/2012 ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 155/2013.

Päritolueeskirjad;

Selles jaos tutvustatakse kauplemise korra peamisi päritolureegleid ja -menetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga uus, võite leida sissejuhatuse põhimõistete kohta kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada soodusmäära, peab see vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu.

Kust ma saan eeskirjad leida?

Päritolureeglid on sätestatud järgmistes õigusdokumentides.

Pange tähele, et tegemist on kõikehõlmavate määrustega, mis ei puuduta üksnes päritolu. Komisjoni juhend kasutajatele üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite kohta (EuroopaLiidu päritolureeglid üldiste tariifsete soodustuste kava jaoks: Juhend kasutajatele)sisaldab üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureegleid käsitleva õigusakti mitteametlikku konsolideeritud versiooni.

Kas minu toodeon päritGSP raames soodustatud riigist?

Selleks et teie toote suhtes saaks GSP raames kohaldada madalamat või nullmääraga soodustariifi, peab see pärinema GSP raames soodustatud riigist. Toode loetakse pärinevaks GSP raames soodustatud riigist, kui

 • täielikult soodustatud riigis saadud või
 • Mis on saadud soodustatud riigist ja milles on kasutatud materjale, mis ei ole täielikult saadud või toodetud, kuid mis on läbinud piisava töö või töötluse, nagu on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisa 22-03 tootepõhistes eeskirjades, on
  esitatud kaks eeskirjade kogumit: üht kohaldatakse vähim arenenud GSP raames soodustatud riikide suhtes, üht kohaldatakse kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes.

 

Näited peamistest tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – toote kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutus – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (harmoneeritud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili-, rõiva- ja keemiasektoris.

 

Konkreetsed eeskirjad oma toote kohta leiate minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade täitmiseks

Lisapaindlikkus on ette nähtud selleks, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu tolerants või kumulatsioon.

Sallivus

Üldiste tariifsete soodustuste kava lubatud hälve võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise eeskirjaga keelatud, kui nende netokaal või väärtus ei ületa:

 • 15 % toote massist harmoneeritud süsteemi gruppidesse 2 ja 4-24 kuuluvate põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete puhul, v.a gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted
 • 15 % toote tehasehinnast muude tööstustoodete kui tekstiil- ja rõivatoodete puhul

Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud A lisa sissejuhatavates märkustes 6 ja 7 lisa 22-03 loendi kohta.

Seda hälvet ei tohi kasutada tootespetsiifilistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimumväärtuse ületamiseks.

Kumuleerumine

GSPga nähakse ette järgmised päritolu kumuleerimise viisid:

 • Kahepoolne kumulatsioon, mis võimaldab arvesse võtta EList pärit materjale, mis on pärit GSP raames soodustatud riigist, kui neid kasutatakse toote valmistamisel
 • Piirkondlik kumulatsioon, mis võimaldab kumulatsiooni konkreetsetes piirkondlikes riikide rühmades. Praegu kehtib see järgmise suhtes:

I rühm

 • Kambodža
 • Indoneesia
 • Laos
 • Myanmar/Birma
 • Filipiinid
 • Vietnam

III rühm

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • India
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

See kumulatsioon võimaldab samasse rühma kuuluvatest riikidest imporditud materjale käsitada päritolustaatusega materjalidena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Lisas 22-05 on tekstiiltoodete ja lisas 22-04 loetletud teatavate piirkondlikust kumulatsioonist välja arvatud toodete suhtes kehtestatud teatavad eritingimused.

 • Piirkondadevaheline kumulatsioon, mis võimaldab I ja III rühma soodustatud riikidel kasutada teise riigi materjale päritolustaatusena. Kõnealuse kumulatsiooni kohta tuleb esitada taotlus, mida ei anta automaatselt. Praegu kehtib üks selline kumulatsioon.
 • Laiendatud kumulatsioon, mis võimaldab soodustatud riigil taotleda kumulatsiooni riigiga, kellega Euroopa Liit on sõlminud vabakaubanduslepingu. Praegu seda kumulatsiooni ei kohaldata.
 • Kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türgiga võimaldab nimetatud kolmest riigist pärit materjale käsitada soodustatud riigist pärit materjalidena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Seda liiki kumulatsioon ei hõlma harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1-24 kuuluvaid põllumajandustooteid.

Erandid

Teatavatel tingimustel võib teha konkreetse erandi, et võimaldada leebemaid päritolureegleid, mida kohaldatakse konkreetsetest riikidest pärit teatavate toodete suhtes. Selline erand on antud Cabo Verdele ja praegu Cabo Verde suhtes.

Muud nõuded

Teie toode peab vastama ka kõigile muudele protokolli kohaldatavatele nõuetele (nt ebapiisav töö või töötlemine või mittemuutmise reegel).

Mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada GSP raames soodustatud riigist ELi ilma neid kolmandas riigis edasi töötlemata.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • märkide, etikettide, plommide või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heades tingimustes
 • säilitamine
 • kaubasaadetiste osadeks jagamine

Toll võib nõuda tõendeid eeskirja täitmise kohta, näiteks:

 • lepingulised veodokumendid, näiteks konossemendid
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • kõik kauba endaga seotud tõendid

Tollimaksu tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmine on üldiste tariifsete soodustuste kava raames lubatud.

Päritolumenetlused

Kuidas taotleda soodustariifi

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Soodustariifi taotlusega seotud päritolumenetlused ja tolliasutuste tehtav kontroll on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklites 60 ja 70-112.Neis selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad toote päritolu kontrollida.

Päritoludeklaratsioon

 • ELi importimisel ei nõuta päritolutõendit, kui saadetise koguväärtus ei ületa väikepakendite puhul 500 eurot või isikliku pagasi puhul 1 200 eurot.

Päritolutõend

Soodustatud riikide eksportijad võivad ise väita, et nende toode on päritolustaatusega, esitades päritolukinnituse, mille võib koostada

Päritolukinnitus on päritoludeklaratsioon, mille registreeritud eksportija esitab kaubaarvel, saatelehel, pakkelehel või mis tahes muul äridokumendil, mis võimaldab kaupu ja eksportijat identifitseerida. Päritolukinnituse tekst on esitatud määruse (EL) 2015/2447 lisas 22-07. Päritolukinnitust käsitlevad eeskirjad on esitatud peamiselt kõnealuse määruse artiklites 92 ja 93.

Pärast 30. juunit 2020 on üldiste tariifsete soodustuste kava raames tariifset sooduskohtlemist taotlev päritolutõend päritolukinnitus, mille on väljastanud eksportijad, kes on registreeritud soodustatud riigis registreeritud registreeritud eksportijate süsteemis (REX). Vormi A sertifikaate pärast seda kuupäeva enam vastu ei võeta.

Kuid arvestades COVID-19 pandeemia põhjustatud häireid, on võimalik taotleda pikemat üleminekuperioodi. Riikidele, kus REX-süsteemi ei olnud pandeemia tõttu võimalik kasutusele võtta või kasutada, võib määrusega (EL) 2020/750 kehtestatud üleminekuperioodi pikendada veel kord kuni 31. detsembrini 2020. Korrapäraselt ajakohastatava teabe saamiseks vaadake REXi komisjoni veebisaiti.

Päritolukinnitus kehtib 12 kuud alates selle tegemise kuupäevast.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. GSP põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrollimine põhineb soodustatud riigi ja ELi tolliasutuste halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollivad soodustatud riigi tolliasutused, kuid vajaduse korral võivad komisjon või ELi liikmesriikide asutused sellistes uurimistes osaleda.
 • kui kontroll on lõpule viidud, edastavad soodustatud riigi ametiasutused tulemused ELi liikmesriigi taotluse esitanud asutustele, kes teevad lõpliku päritolu kindlaksmääramise.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Tootenõuded ja kaubanduskord, millele kaup peab vastama, et seda Euroopa Liitu importida.

 

Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid konkreetseid eeskirju ja määrusi, kasutades minu kaubandusassistenti.

Oma tootele esitatavate nõuetevaatamiseks peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tervise- ja ohutusnõuded, sanitaar- ja fütosanitaarstandardid

Tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama.

 

Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaar- ja fütosanitaareeskirju.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõend

Soodustollimaksumäärade kohaldamiseks peab ELi üldiste tariifsete soodustuste kava raames soodustatud riikidest pärinevatele toodetele olema lisatud päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud pärast selle väljastamist. Päritolutõend võib olla

 • Päritolusertifikaadi vorm A, mille on välja andnud soodustatud riigi pädevad asutused. Sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust. Sertifikaat tuleks teha eksportijale kättesaadavaks niipea, kui kaubad on eksporditud. Siiski võib sertifikaadi erandkorras pärast eksportimist teatavatel tingimustel välja anda.
 • Eksportija koostatud arvedeklaratsioon * – saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6 000 eurot. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

* Arvedeklaratsiooni tegemiseks peate te kirjutama arvele, saatelehele või muule äridokumendile järgmise deklaratsiooni (inglise või prantsuse keeles): „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr... Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga vastavalt Euroopa Ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglitele“. Arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi.

Muud dokumendid

Impordi ja ekspordi tolliprotseduurid.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • ELi eeskirjad
  • Intellektuaalomand ja geograafilised tähised
  • ELi intellektuaalomandi poliitika ja arengumaad

Teenustekaubandus

 • Konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • Üldteave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeerimine

Kasulikud lingid ja dokumendid

Tutvuge konkreetsete eeskirjade ja tariifidega, mida kohaldatakse kauba suhtes, mida soovite importida/eksportida minu kaubandusassistendil.

Määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid