Üldiste tariifsete soodustuste kava

Kas teie ettevõte impordib tooteid arenguriikidest või vähim arenenud riikidest? See jaotis aitab teil mõista ELi üldiste tariifsete soodustuste kava.

Üldiste tariifsete soodustuste kava kohta

ELi praegust üldiste tariifsete soodustuste kava (määrus (EL) nr 978/2012)on kohaldatud alates 1. jaanuarist 2014.

Kava kolme korda, üldist GSP kava, GSP + stimuleerivat kava ja kava „Kõik peale relvade“ (EBA) tugevdatakse, kohandades soodustusi ja tagades nende suurema mõju.

GSP raames abikõlblikud riigid on loetletud GSP määruse I lisas. Riigid, kes saavad kasu uutest GSP soodustustest, on loetletud II lisas. „Kõik peale relvade“ toetuse saajad on loetletud IV lisas.

Kuidas taotleda säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra GSP+ kohaldamist, on sätestatud määruses (EL) nr 978/2012 ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 155/2013.

Päritolueeskirjad;

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga seoses uus, leiate kaupu käsitlevast osast sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolueeskirjad;

Kust on võimalik eeskirju leida?

Päritolureeglid on sätestatud järgmistes õigusdokumentides:

Juhime tähelepanu sellele, et tegemist on kõikehõlmavate eeskirjadega, mis ei puuduta üksnes päritolu. Komisjoni juhend kasutajatele üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite kohta (Euroopa Liidu päritolureeglid GSP jaoks: Juhend kasutajatele) sisaldab üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureegleid käsitleva õigusakti mitteametlikku konsolideeritud versiooni.

Kas minu toode on pärit GSP raames soodustatud riigist?

Selleks et teie toode vastaks üldiste tariifsete soodustuste kava alusel madalamale või nullmäärale, peab see olema pärit GSP raames soodustatud riigist. Toode loetakse pärinevaks GSP raames soodustatud riigist, kui see on

 • täielikult saadud või toodetud soodustatud riigis või
 • soodustatud riigis saadud või toodetud materjalid, milles on kasutatud materjale, mis ei ole täielikult saadud, kuid läbinud piisava töö või töötluse, nagu on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446
  lisas 22–03 esitatud tootepõhistes eeskirjades, sisaldab kahte eeskirjade kogumit: üks neist kehtib vähim arenenud GSP raames soodustatud riikide suhtes, üks kehtib kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes.

Näited peamistetootepõhiste eeskirjadeliikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks päritolustaatuseta paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on spetsiifiline tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili-, rõiva- ja keemiatööstuses.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Ette on nähtud täiendav paindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Lubatud hälve

GSP raames võimaldab lubatud hälbe reegel tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, kui nende netokaal või -väärtus ei ületa

 • 15 % toote kaalust harmoneeritud süsteemi gruppidesse 2 ja 4–24 kuuluvate põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete puhul, v.a gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted
 • 15 % toote tehasehinnast tööstustoodete puhul, v.a tekstiil ja rõivad

Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud lisa 22–03 loendi sissejuhatavates märkustes.

Seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide väärtuse piirmäära ületamiseks.

Kumulatsioon

Üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) näeb ette järgmised päritolu kumuleerimise viisid:

 • Kahepoolne kumulatsioon, mis võimaldab arvestada EList pärit materjale GSP raames soodustatud riigist pärinevatena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel
 • Piirkondlik kumulatsioon, mis võimaldab kumulatsiooni määratletud piirkondlikes riikide rühmades. Praegu kehtib see

I rühm

 • Kambodža
 • Indoneesia
 • Laos
 • Myanmar/Birma
 • Filipiinid,
 • Vietnam*

*Vietnam ei saa alates 1. jaanuarist2023 enam GSP raames soodustusi.

III rühm

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • India
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

See kumulatsioon võimaldab käsitada samasse rühma kuuluvatest riikidest imporditud materjale päritolustaatusega materjalidena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Lisas 22–05 on tekstiiltoodetele kehtestatud teatavad eritingimused ja teatavad tooted, mis on piirkondlikust kumulatsioonist välja jäetud, on loetletud lisas 22–04.

 • Piirkondadevaheline kumulatsioon, mis võimaldab I ja III rühma kuuluvatel soodustatud riikidel kasutada teise riigi materjali päritolustaatusega toodetena. See kumulatsioon sõltub taotlusest, mida ei rahuldata automaatselt. Praegu on olemas üks selline kumulatsioon.
 • Laiendatud kumulatsioon, mis võimaldab soodustatud riigil taotleda kumulatsiooni riigiga, kellega Euroopa Liidul on vabakaubandusleping. Praegu see kumulatsioon ei kehti.
 • Kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türkiyega võimaldab nendest kolmest riigist pärit materjale lugeda soodustatud riigist pärinevateks, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Seda liiki kumulatsiooni ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1–24 kuuluvate põllumajandustoodete suhtes.

Kitsendused

Eritingimustel võib teha konkreetse erandi, et võimaldada leebemaid päritolureegleid, mida kohaldatakse konkreetsetest riikidest pärit toodete suhtes. Selline erand on tehtud Cabo Verdele ja see kehtib praegu Cabo Verde suhtes.

Muud nõuded

Teie toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis kohaldatavatele nõuetele ( näiteks ebapiisav töö või töötlus või mittemuutmise reegel).

Mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada GSP raames soodustatud riigist ELi, ilma et neid oleks kolmandas riigis täiendavalt töödeldud.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • märkide, etikettide, plommide või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heas seisukorras
 • ladustamine
 • saadetiste osadeks jagamine

Toll võib nõuda tõendeid eeskirja järgimise kohta, näiteks:

 • lepingulised veodokumendid, näiteks veokirjad
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • kõik kaubaga seotud tõendid;

Tollimaksude tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmine on lubatud üldiste tariifsete soodustuste kava raames.

Päritoluprotseduurid

Kuidas soodustariifi taotleda?

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Soodustariifi taotlemise ja tolliasutuste tehtava kontrolliga seotud päritolumenetlused on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklites 60 ja 70–112. Neis selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda eelistusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Päritoludeklaratsioon

 • ELi importimisel ei nõuta päritolutõendit, kui saadetise koguväärtus ei ületa 500 eurot väikepakendite puhul või 1200 eurot isikliku pagasi puhul.

Päritolutõendid

Soodustatud riikide eksportijad saavad ise otsustada, et nende toode on päritolustaatusega, esitades päritolukinnituse, mille võib koostada

Päritolukinnitus on päritoludeklaratsioon, mille registreeritud eksportija esitab arvel, saatelehel, pakkelehes või muus äridokumendis, mis võimaldab kaupu ja eksportijat identifitseerida. Päritolukinnituse tekst on esitatud määruse (EL) 2015/2447 lisas 22–07. Päritolukinnitust käsitlevad eeskirjad on esitatud peamiselt kõnealuse määruse artiklites 92 ja 93.

Pärast 30. juunit 2020 on päritolutõend tariifse sooduskohtlemise taotlemiseks GSP raames päritolukinnitus, mille on väljastanud soodustatud riigis registreeritud eksportijad registreeritud eksportijate süsteemis (REX). Pärast seda kuupäeva ei aktsepteerita enam vormi A sertifikaate.

Võttes aga arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud häireid, on võimalik taotleda üleminekuperioodi pikendamist. Riigid, kus REX-süsteemi ei saanud pandeemia tõttu kasutusele võtta ega kasutada, võivad saada kasu määrusega (EL) 2020/750 kehtestatud üleminekuperioodi pikendamisest kuni 31. detsembrini 2020. Korrapäraseks ajakohastamiseks külastage palun REXi veebisaiti.

Päritolukinnitus kehtib 12 kuud alates selle tegemise kuupäevast.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. GSP põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrollimine põhineb soodustatud riigi ja ELi tolliasutuste vahelisel halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollivad soodustatud riigi tolliasutused, kuid vajaduse korral võivad sellistes uurimistes osaleda komisjon või ELi liikmesriikide ametiasutused.
 • kui kontroll on lõpule viidud, edastavad soodustatud riigi ametiasutused tulemused taotluse esitanud ELi liikmesriigi asutustele, kes teevad päritolu lõpliku otsuse.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Tootenõuded ja kaubanduskord, millele kaubad peavad vastama, et neid Euroopa Liitu importida.

Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju, kasutades selleks Minu kaubandusassistenti.

Teie tootega seotud nõuetegatutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida sisseehitatud otsingumootorist oma toote nimega.

Tervishoiu- ja ohutusnõuded, sanitaar- ja fütosanitaarstandardid

Tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama.

Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaareeskirju minu kaubandusassistendist.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõend

Soodustatud riikide eksportijad saavad ise otsustada, et nende toode on päritolustaatusega, esitades päritolukinnituse, mille võib koostada

Päritolukinnitus on päritoludeklaratsioon, mille registreeritud eksportija esitab arvel, saatelehel, pakkelehes või muus äridokumendis, mis võimaldab kaupu ja eksportijat identifitseerida. Päritolukinnituse tekst on esitatud määruse (EL) 2015/2447 lisas 22–07. Päritolukinnitust käsitlevad eeskirjad on esitatud peamiselt kõnealuse määruse artiklites 92 ja 93.

Pärast 30. juunit 2020 on päritolutõend tariifse sooduskohtlemise taotlemiseks GSP raames päritolukinnitus, mille on väljastanud soodustatud riigis registreeritud eksportijad registreeritud eksportijate süsteemis (REX). Pärast seda kuupäeva ei aktsepteerita enam vormi A sertifikaate.

Võttes aga arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud häireid, on võimalik taotleda üleminekuperioodi pikendamist. Riigid, kus REX-süsteemi ei saanud pandeemia tõttu kasutusele võtta ega kasutada, võivad saada kasu määrusega (EL) 2020/750 kehtestatud üleminekuperioodi pikendamisest kuni 31. detsembrini 2020. Korrapäraseks ajakohastamiseks külastage palun REXi veebisaiti.

Päritolukinnitus kehtib 12 kuud alates selle tegemise kuupäevast.

Muud dokumendid

Impordi ja ekspordi tolliprotseduurid.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • ELi õigusnormid, mis käsitlevad
  • Intellektuaalomand ja geograafilised tähised
  • ELi intellektuaalomandipoliitika ja arengumaad

Teenuskaubandus

Riigihanked

Investeerimiseks

Kasulikud lingid ja dokumendid

Kontrollige Minu kaubandusassistendilt erieeskirju ja -tariife, mida kohaldatakse kauba suhtes, mida soovite importida/eksportida.

Määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid