Üldiste tariifsete soodustuste kava

Kas teie ettevõte impordib tooteid arengumaadest või vähim arenenud riikidest? See jaotis aitab teil mõista ELi GSPd.

Üldiste tariifsete soodustuste kava kohta

ELi praegust üldiste tariifsete soodustuste kava (määrus (EL) nr 978/2012) onkohaldatud alates 1. jaanuarist 2014. 2023. aasta novembris pikendati GSP määruse kohaldamist kuni 2027. aasta detsembrini, kuni Euroopa Parlament ja ELi nõukogu on GSP määruse läbivaatamise heaks kiitnud.

Kava kolme korda, üldist üldiste tariifsete soodustuste kava, GSP+ stimuleerivat kava ja kava „Kõik peale relvade“ (EBA) tugevdatakse, kohandades soodustusi ja tagades nende suurema mõju.

GSP tingimustele vastavad riigid on loetletud GSP määruse I lisas. Riigid, kes saavad kasu uutest GSP soodustustest, on loetletud II lisas. Algatuse „Kõik peale relvade“ saajad on loetletud IV lisas.

Kuidas taotleda säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra GSP+ kohaldamist, on sätestatud määruses (EL) nr 978/2012 ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 155/2013.

Päritolueeskirjad;

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA) ( Minu kaubandusassistent), et hinnata,kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema suhtes uudne, leiate põhimõistete sissejuhatuse kaupade rubriigist.

Päritolueeskirjad;

Kust leida eeskirju?

Päritolureeglid on sätestatud järgmistes õigusdokumentides.

Pange tähele, et tegemist on kõikehõlmavate eeskirjadega, mis ei puuduta üksnes päritolu. Komisjoni juhend kasutajatele üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite kohta (Euroopa Liidu päritolureeglid üldiste tariifsete soodustuste kava jaoks: Juhend kasutajatele) sisaldab GSP päritolureegleid käsitleva õigusakti mitteametlikku konsolideeritud versiooni.

Kas minu toode on pärit GSP raames soodustatud riigist?

Selleks et teie toode kvalifitseeruks GSP raames madalama või nulltariifiga, peab see pärinema GSP raames soodustatud riigist. Toode loetakse GSP raames soodustatud riigist pärinevaks, kui

 • täielikult saadud või toodetud soodustatud riigis või
 • saadud või toodetud soodustatud riigis, milles on kasutatud materjale, mis ei ole täielikult saadud või toodetud, kuid on läbinud piisava töö või töötluse, nagu on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446
  lisas 22–03 esitatud tootepõhistes eeskirjades, hõlmab kahte eeskirjade kogumit: ühte kohaldatakse vähim arenenud GSP raames soodustatud riikide suhtes, millest üks kehtib kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes.

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutumine – tootmisprotsess toob kaasa muutuse päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahelises tariifses klassifikatsioonis – näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vajalik on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiilirõiva- ja keemiasektoris.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Nähakse ette täiendav paindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Hälve

Üldiste tariifsete soodustuste kava puhul võimaldab lubatud hälbe reegel tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, tingimusel et nende netomass või -väärtus ei ületa

 • 15 % toote massist harmoneeritud süsteemi gruppidesse 2 ja 4–24 kuuluvate põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete puhul, v.a gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted
 • 15 % toote tehasehinnast muude tööstustoodete kui tekstiil- ja rõivatoodete puhul

Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud A lisa sissejuhatavates märkustes lisa 22–03 sissejuhatavates märkustes.

Seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks.

Kumuleerimine

Üldiste tariifsete soodustuste kavaga nähakse ette järgmised päritolu kumuleerimise viisid:

 • Kahepoolne kumulatsioon, mis võimaldab arvestada EList pärit materjale GSP raames soodustatud riigist pärinevate materjalidena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel
 • Piirkondlik kumulatsioon, mis võimaldab kumulatsiooni konkreetsetes piirkondlikes riikide rühmades. Praegu kehtib see

I rühm

 • Kambodža
 • Indoneesia
 • Laos
 • Myanmar/Birma
 • Filipiinid
 • Vietnam*

*Vietnam ei saa alates 1. jaanuarist 2023 enam üldiste tariifsete soodustuste kavaalusel soodustusi.

III rühm

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • India
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

See kumulatsioon võimaldab käsitada samasse rühma kuuluvatest riikidest imporditud materjale päritolustaatusega materjalidena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Lisas 22–05 on tekstiiltoodete ja lisas 22–04 loetletud piirkondlikust kumulatsioonist välja arvatud toodete suhtes kehtestatud teatavad eritingimused.

 • Piirkondadevaheline kumulatsioon, mis võimaldab I ja III rühma soodustatud riikidel kasutada teise riigi materjali päritolustaatusena. Sellise kumulatsiooni kohta esitatakse taotlus, mida ei rahuldata automaatselt. Praegu on olemas üks selline kumuleerumine.
 • Laiendatud kumulatsioon, mis võimaldab soodustatud riigil taotleda kumulatsiooni riigiga, kellega Euroopa Liidul on vabakaubandusleping. Praegu seda kumulatsiooni ei kohaldata.
 • Kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türgiga võimaldab lugeda nendest kolmest riigist pärit materjale soodustatud riigist pärinevateks, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Sellist liiki kumulatsiooni ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1–24 kuuluvate põllumajandustoodete suhtes.

Kitsendused

Eritingimustel võib teha konkreetse erandi, et võimaldada teatavatest riikidest pärit toodete suhtes kohaldatavaid leebemaid päritolureegleid. Selline erand on tehtud Cabo Verde suhtes ja praegu kehtib ka Cabo Verde suhtes.

Muud nõuded

Teie toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis kohaldatavatele nõuetele ( nt ebapiisav töö või töötlus või mittemuutmise reegel).

Mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada GSP raames soodustatud riigist ELi ilma kolmandas riigis täiendavalt töötlemata.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • märkide, etikettide, plommide või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heades tingimustes
 • hoidla
 • saadetiste osadeks jagamine

Toll võib nõuda tõendeid eeskirja täitmise kohta, näiteks:

 • lepingulised veodokumendid, näiteks konossemendid
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • kõik kaubaga seotud tõendid

Tollimaksude tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote tootmiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmine on GSP kava alusel lubatud.

Päritolumenetlused

Kuidas taotleda soodustariifi?

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Soodustariifitaotlusega seotud päritolumenetlused ja tollipoolne kontroll on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklites 60 ja 70–112. Nendes selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Päritoludeklaratsioon

 • Päritolutõendit ei nõuta importimisel ELi, kui saadetise koguväärtus ei ületa väikepakendite puhul 500 eurot ja isikliku pagasi puhul 1200 eurot.

Päritolutõendid

Soodustatud riikide eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on päritolustaatusega, esitades päritolukinnituse, mille võib koostada:

Päritolukinnitus on päritoludeklaratsioon, mille registreeritud eksportija esitab kaubaarvel, saatelehel, pakkelehel või muul äridokumendil, mis võimaldab kaupa ja eksportijat identifitseerida. Päritolukinnituse tekst on esitatud määruse (EL) 2015/2447 lisas 22–07. Päritolukinnitust käsitlevate eeskirjade kohta vt peamiselt selle määruse artiklid 92 ja 93.

Pärast 30. juunit 2020 on üldiste tariifsete soodustuste kava alusel tariifse sooduskohtlemise taotlemiseks päritolutõend päritolukinnitus, mille on väljastanud soodustatud riigis registreeritud eksportijad, kes on registreeritud registreeritud eksportijate süsteemis (REX). Pärast seda kuupäeva ei aktsepteerita enam vormi A.

Võttes aga arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud häireid, on võimalik taotleda üleminekuperioodi pikendamist. Riigid, kus REX-süsteemi ei olnud pandeemia tõttu võimalik kasutusele võtta või kasutada, võivad saada kasu üleminekuperioodi pikendamisest kuni 31. detsembrini 2020, nagu on sätestatud määruses (EL) 2020/750. Korrapäraseks ajakohastamiseks külastage REXi sektsiooni veebisaiti.

Päritolukinnitus kehtib 12 kuud alates selle koostamise kuupäevast.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. GSP põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrollimine põhineb soodustatud riigi ja ELi tolliasutuste vahelisel halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollivad soodustatud riigi tolliasutused, kuid vajaduse korral võivad sellistes uurimistes osaleda komisjon või ELi liikmesriikide ametiasutused.
 • kui kontroll on lõpule viidud, edastavad soodustatud riigi ametiasutused tulemused taotluse esitanud ELi liikmesriigi asutustele, kes teevad lõpliku päritolu kindlaksmääramise.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Tootenõuded ja kauplemiskord, millele kaubad Euroopa Liitu importimiseks peavad vastama.

Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju minu kaubandusassistendi kaudu.

Teie tootega seotud nõuetegatutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nime järgi sisseehitatud otsingumootoris.

Tervise- ja ohutusnõuded ning sanitaar- ja fütosanitaarstandardid

Tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama.

Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja fütosanitaareeskirju „Minu kaubandusassistent“.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõend

Soodustatud riikide eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on päritolustaatusega, esitades päritolukinnituse, mille võib koostada:

Päritolukinnitus on päritoludeklaratsioon, mille registreeritud eksportija esitab kaubaarvel, saatelehel, pakkelehel või muul äridokumendil, mis võimaldab kaupa ja eksportijat identifitseerida. Päritolukinnituse tekst on esitatud määruse (EL) 2015/2447 lisas 22–07. Päritolukinnitust käsitlevate eeskirjade kohta vt peamiselt selle määruse artiklid 92 ja 93.

Pärast 30. juunit 2020 on üldiste tariifsete soodustuste kava alusel tariifse sooduskohtlemise taotlemiseks päritolutõend päritolukinnitus, mille on väljastanud soodustatud riigis registreeritud eksportijad, kes on registreeritud registreeritud eksportijate süsteemis (REX). Pärast seda kuupäeva ei aktsepteerita enam vormi A.

Võttes aga arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud häireid, on võimalik taotleda üleminekuperioodi pikendamist. Riigid, kus REX-süsteemi ei olnud pandeemia tõttu võimalik kasutusele võtta või kasutada, võivad saada kasu üleminekuperioodi pikendamisest kuni 31. detsembrini 2020, nagu on sätestatud määruses (EL) 2020/750. Korrapäraseks ajakohastamiseks külastage REXi sektsiooni veebisaiti.

Päritolukinnitus kehtib 12 kuud alates selle koostamise kuupäevast.

Muud dokumendid

Impordi ja ekspordi tolliprotseduurid.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • ELi õigusnormid
  • Intellektuaalomand ja geograafilised tähised
  • ELi intellektuaalomandi poliitika ja arengumaad

Teenuskaubandus

 • konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • üldine teave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeerimiseks

Kasulikud lingid ja dokumendid

Kontrollige erieeskirju ja tariife, mida kohaldatakse kauba suhtes, mida soovite importida/eksportida, rubriigis „Minu kaubandusassistent“.

Määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid