ELi ja Singapuri vabakaubandusleping

Lepinguga kaotatakse tollimaksud ja bürokraatia, millega Euroopa ettevõtted Singapuri eksportimisel kokku puutuvad. Sellega kõrvaldatakse ka muud kaubandustõkked ja parandatakse kauplemist selliste oluliste kaupadega nagu elektroonika, toiduained ja ravimid. Leping avab ka Singapuri turu ELi teenuste ekspordile, näiteks transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris.

Lepingu lühitutvustus

ELi ja Singapuri vabakaubandusleping (ELSFTA) jõustus 21. novembril 2019. Vt lepingu terviktekst ja lisad.

EL ja Singapur on allkirjastanud ka investeeringute kaitse lepingu (EUSIPA). Leping jõustub pärast seda, kui kõik ELi liikmesriigid on selle oma siseriiklike menetluste kohaselt ratifitseerinud.

Milline on kasu teie ettevõttele?

ELSVKList on ettevõtjatele märkimisväärne kasu, sealhulgas

 • ELi ettevõtjate parem turulepääs Singapuris ja vastupidi
 • vähem koormavad tehnilised eeskirjad
 • teatavate toodete dubleerivate katsete kaotamine
 • kaubandust hõlbustavad tolliprotseduurid ja päritolureeglid
 • intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas geograafiliste tähiste kaitse – erilised piirkondlikud toiduained ja joogid, nagu Parma sink ja Iiri viski
 • uued võimalused keskkonnateenuste ja keskkonnahoidlike riigihangete valdkonnas
 • keskkonnahoidlikesse tehnoloogiatesse kaubandus- ja investeerimistõkete kõrvaldamine

Kuidas toob kaubandusleping kasu ELi põllumajanduskogukondadele?

Enne kaubanduslepingu sõlmimist oli Singapuril kõigi põllumajanduslike toiduainete (v.a õlu) impordi suhtes nullmäärad. Lepingu jõustumisel kaotas Singapur ka kõik ülejäänud õlle, stouti ja samsu tollimaksud.

Lepinguga tunnustatakse ja kaitstakse ELi või Singapuri territooriumilt pärit veinide, kangete alkohoolsete jookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafilisi tähiseid.

Samuti on lepingu sanitaar- ja fütosanitaaralases osas ette nähtud meetmete eesmärk kaitsta inimeste, loomade ja taimede elu ja tervist. Sellised meetmed hõlmavad vähese/vaba kahjuri- või taudivabade alade tunnustamist ning tagavad läbipaistvuse ja teabevahetuse ning kaubandustõkete vältimise.

 

Singapuril on väga vähe põllumajandusmaad, et rahuldada oma toiduvajadus impordiga.

Põllumajandustootmine on väikesemahuline ja piirdub

 • lilled
 • teatavad puuviljad (peamiselt durianid ja rambutaanid)
 • munad
 • köögiviljad
 • kodulinnud
 • sealiha

2019. aastal eksportis EL 27 Singapuri 1,9 miljardit eurot põllumajanduslikke toiduaineid, mis on enam kui kaks korda rohkem kui kümme aastat tagasi. Praegu on Singapur ELi suuruselt viies põllumajanduslike toiduainete eksporditurg Aasias ja selle 18. turg maailmas.

Kui suur on Singapuri turg? Kui palju teeb EL Singapuriga kaubavahetust?

Singapur, kus elab 5,6 miljonit inimest, on Aasia peamine kaubandus-, transpordi- ja finantskeskus. Omades ulatuslikku kaubanduslepingute võrgustikku rohkem kui 30 partneriga, kaupleb riik igal aastal üle 550 miljardi euro ülejäänud maailmaga.

ELi jaoks on Singapur suuruselt neljas kaubavahetuspartner maailmas ja esimene Kagu-Aasias (SEA). Singapur on sügavalt teenustele orienteeritud majandus, mis on ka ELi suuruselt viies teenustekaubanduse partner maailmas.

Rohkem kui 10,000 Euroopa ettevõttega, kes asutasid Singapuris oma bürood/piirkondlikud keskused, sai riigist ELi kuues väljaminevate otseinvesteeringutesihtkoht ja tema arvele langeb kaks kolmandikku ELi otseinvesteeringutest SEAs.

Tariifid

Singapuri eksportimiseks

Peaaegu kõik EList pärit kaubad võisid juba enne lepingu sõlmimist Singapuri tuua tollimaksuvabalt. Alates lepingu jõustumisest on Singapur kohustatud kohaldama tollimaksuvaba juurdepääsu kõikidele EList pärit kaupadele, sealhulgas kaupadele, mille suhtes varem kohaldati tariife (nt õlu ja väljatõrjumine).

Impordiks ELi

21. novembri 2019. aasta seisuga oli tollimaksust vabastatud ligikaudu 84 % Singapurist ELi suunduvast impordist.

Näited sektoritest, mis saavad kasu tollimaksude kohesest kaotamisest, on järgmised:

 • elektroonika
 • ravimitööstus,
 • enamik naftakeemiasaadusi (teatavad naftakeemiasaaduste tariifid kaotatakse järk-järgult alles kolme aasta pärast)
 • töödeldud põllumajandustooted (välja arvatud keemiliselt puhas fruktoos ja suhkrumais)

Peaaegu kõik ülejäänud tollimaksud, mida kohaldatakse ELi sisenevate Singapuri kaupade suhtes, kaotatakse järk-järgult enne 2024. aasta novembrit.

EL jätkab tariifide kohaldamist mõnede toodete suhtes isegi pärast järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise perioodi lõppu, sealhulgas mõnede kalatoodete (Tilapia, Skipjack) ja töödeldud põllumajanduse, samuti keemiliselt puhta fruktoosi ja suhkrumaisi suhtes.

Tariifide kaotamine

Kaubanduslepingu 2-A lisas kirjeldatakse üksikasjalikult üleminekukategooriaid tariifide kaotamiseks viie aasta jooksul.

 

Omakonkreetse toote tariifide kaotamise ajakava leiate jaotisest „Minu kaubandusassistent“.

Päritolueeskirjad;

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga seoses uus, leiate kaupu käsitlevast osast sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolueeskirjad;

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud ELSVKLi protokollis 1.

Kas minu toode on pärit EList või Singapurist?

ELi-Singapuri vabakaubanduslepingu alusel madalama või nullmäära kohaldamiseks peab teie toode olema pärit EList või Singapurist. Toode loetakse EList või Singapurist pärinevaks, kui see on

Toode peab vastama ka kõigile muudele peatükis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele (näiteks ebapiisav töö või töötlus, mittemuutmise reegel). On olemas ka mõningane paindlikkus, mis aitab teil järgida tootepõhiseid eeskirju (nt sallivus ja kumulatsioon).

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade liikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks päritolustaatuseta paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on spetsiifiline tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili-, rõiva- ja keemiatööstuses.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Ette on nähtud täiendav paindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälbed või kumulatsioon.

Lubatud hälve

ELi-Singapuri vabakaubanduslepingus võimaldab lubatud hälbe reegel tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, kui nende netomass või -väärtus ei ületa

 • 10 % toote kaalust harmoneeritud süsteemi gruppidesse 2 ja 4–24 kuuluvate põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete puhul, v.a gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted
 • 10 % toote tehasehinnast tööstustoodete puhul, v.a tekstiil ja rõivad

Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud lisa A märkuses 6 ja märkuses 7 B lisa loetelu sissejuhatavates märkustes.

Seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide väärtuse piirmäära ületamiseks.

Kumulatsioon

ELi-Singapuri vabakaubanduslepinguga nähakse ette kolm päritolu kumuleerimise viisi. Pange tähele, et praegu kohaldatakse ainult esimest (kahepoolne kumulatsioon)

 • kahepoolne kumulatsioon – Singapurist pärit materjale võib käsitada EList pärinevatena, kui neid kasutatakse toote valmistamiseks ELis (ja vastupidi)
 • kumulatsioon ASEANi riigiga, kellel on ELiga soodusleping, mis võimaldab sellistest riikidest pärinevaid materjale lugeda Singapurist või EList pärinevateks, kui neid kasutatakse toote valmistamisel, pange
  tähele, et päritolureegleid käsitleva protokolli C lisas loetletud materjalid on sellest kumulatsioonist välja jäetud. Praegu see kumulatsioon ei kehti.
 • kumulatsioon ASEANi riigiga, kellel ei ole ELiga sooduslepingut, mis võimaldab sellistest riikidest pärit materjale lugeda EList või Singapurist pärinevateks, kui neid kasutatakse päritolureeglite protokolli D lisas loetletud toodete valmistamiseks.
  Seda kumulatsiooni praegu ei kohaldata.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele päritolureegleid käsitlevas protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, näiteks mittemuutmise reegel.

Transport läbi kolmanda riigi: mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb transportida EList Singapuri (ja vastupidi), ilma et neid oleks kolmandas riigis täiendavalt töödeldud.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • märkide, etikettide, plommide või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heas seisukorras
 • ladustamine
 • saadetiste osadeks jagamine

Kahtluse korral võib toll nõuda deklarandilt nõuetele vastavuse tõendamist. Nõuetele vastavust võib tõendada mis tahes viisil, sealhulgas:

 • lepingulised veodokumendid, näiteks veokirjad 
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid 
 • kõik kaubaga seotud tõendid;

Tollimaksude tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmine ei ole käesoleva kaubanduslepinguga lubatud.

Päritoluprotseduurid

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Menetlused on sätestatud lepingu päritolureeglite protokolli B jaos. Neis selgitatakse näiteks, kuidas:

 • deklareerida toote päritolu
 • eelistuste taotlemiseks
 • toll võib kontrollida toote päritolu

Kuidas taotleda soodustariifi?

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Selle lepingu kohaselt võivad importijad taotleda soodustariifi eksportija esitatud päritoludeklaratsiooni alusel.

Päritoludeklaratsioon

Eksportija enda kinnitus

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või Singapurist, esitades päritoludeklaratsiooni.

 • ELis saab seda teha
  • heakskiidetud eksportija
  • iga eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot
 • Singapuris võib seda teha eksportija, kes
  • on registreeritud Singapuri ametiasutustes;
  • on saanud kordumatu üksuse numbri

 

Heakskiidetud eksportijad

Ekspordiriigi toll võib anda igale eksportijale, kes ekspordib tooteid kaubanduslepingu alusel, loa koostada ise toodete päritoludeklaratsioone, olenemata nende väärtusest. Eksportija peab esitama tollile piisavad tagatised selle kohta, et toodete päritolustaatust ja kõigi muude lepingu (protokoll) nõuete täitmist on võimalik kontrollida. Mis tahes kuritarvitamise korral võib toll heakskiidetud eksportija staatuse tühistada.

Mida peaks päritoludeklaratsioon sisaldama?

Päritoludeklaratsiooni koostamiseks trükige deklaratsioonile, saatelehele või mõnele muule äridokumendile, tembeldage või printige see järgmine tekst:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli- või valitsuse luba nr...) deklareerib, et need tooted on... sooduspäritoluga, kui ei ole selgelt märgitud teisiti.“

Päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud päritolureegleid käsitleva protokolli E lisas.

Arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse Teid identifitseerivate deklaratsioonide eest.

Esitamine ja kehtivus

Päritoludeklaratsiooni võib erandkorras esitada pärast eksportimist („tagasiulatuv kinnitus“), tingimusel et see esitatakse importivas riigis ELi puhul hiljemalt kaks aastat ja Singapuri puhul üks aasta pärast kaupade toomist territooriumile.

Te peaksite säilitama ja olema valmis esitama täiendavaid dokumente, mis tõendavad, et teie toode on päritolustaatusega (näiteks tarnija deklaratsioonid) ja vastab muudele päritolureegleid käsitleva protokolli nõuetele, kui toll seda nõuab.

Päritoludeklaratsioon kehtib 12 kuud alates kuupäevast, mil eksportija selle välja andis.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. ELi ja Singapuri vabakaubandusleping põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrolli taotlevad importiva riigi ametiasutused ja seda teevad ekspordiriigi ametiasutused.
 • kontrollimine põhineb importivate ja eksportivate riikide tolliasutuste vahelisel halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollib kohalik toll. Importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud
 • eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad päritolu lõpliku kindlaksmääramise ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Tootenõuded 

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Kaubanduslepinguga kehtestatakse toodete jaoks paremini ühilduvad tehnilised nõuded ja katsetamine ning vähendatakse tehnilisi tõkkeid, mis vastasel juhul võiksid teil Singapuris oma tooteid müüa. Näiteks

 • Volitatud ettevõtja
 • lihtsustatakse märgistamist ja märgistamist käsitlevaid eeskirju
 • vähendatakse toodete katsetamise kulukate ja aeganõudvate menetluste dubleerimist – näiteks Singapur tunnustab kehtivaid ELi standardeid ning autode ja autoosade katsetamist.
 • kehtestatakse süsteem Singapuri eksportida soovivate ELi lihatootmisettevõtete sertifitseerimiseks.
Kuidas kaitseb kaubandusleping Euroopa standardeid, sealhulgas toiduohutusstandardeid?

Kaubandusleping ei mõjuta, muuda, alanda ega kõrvalda mingil viisil ELi standardeid üheski valdkonnas.

See tähendab, et Singapuri tooteid ja teenuseid saab ELis müüa ainult samadel tingimustel kui ELi tooteid ja teenuseid. Need peavad vastama kõigile ELi eeskirjadele ja määrustele, näiteks

 • tehnilised eeskirjad ja standardid
 • tarbijaohutuse nõuded
 • keskkonnanõuded
 • looma- ja taimetervist ning hügieeni käsitlevad eeskirjad
 • toiduohutust käsitlevad eeskirjad
Elektroonika

Standardid, tehnilised normid ja vastavushindamismenetlused põhinevad asjaomastel rahvusvahelistel standarditel.

Kokkuleppe eesmärk on vältida mitmekordseid ja koormavaid vastavuskatsemenetlusi järgmiste toodete ohutuse ja elektromagnetilise ühilduvuse valdkonnas:

 • elektri- ja elektroonikaseadmed
 • elektrilised kodumasinad
 • olmeelektroonika

Singapur aktsepteerib tarnija vastavusdeklaratsiooni toodete puhul, mida peetakse tarbijaohutusele, tervisele või keskkonnale väheohtlikuks.

Mootorsõidukid ja sõiduki osad

Lepingu kohaselt on Singapuris võimalik müüa EList pärit uusi mootorsõidukeid ja autoosi ilma täiendava katsetamise või sertifitseerimiseta, tingimusel et need on sertifitseeritud vastavalt ELis tunnustatud rahvusvahelistele standarditele, eelkõige ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) tüübikinnituseeskirjadele.

EL ja Singapur on samuti kokku leppinud, et

 • hoiduma uute reguleerivate meetmete kehtestamisest, mis erinevad rahvusvahelistest standarditest
 • lubada müüa tooteid, mis sisaldavad uusi tehnoloogiaid, välja arvatud juhul, kui on tõendatud, et sellised tehnoloogiad kujutavad märkimisväärset ohtu inimeste tervisele, ohutusele või keskkonnale;
Ravimid ja meditsiiniseadmed

EL ja Singapur on kokku leppinud, et

 • rahvusvaheliste standardite, tavade ja suuniste kasutamine farmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete puhul
 • tagada, et ravimite nimekirja koostamine, hinnakujundus ja hüvitamine on õiglane, mõistlik ja mittediskrimineeriv;

EL tunnustab Singapuri heade tootmistavade standardeid ravimite toimeainete tootmisel samaväärsetena Singapuri ravimi toimeainega, mis hõlbustab Singapuri ravimi toimeaine eksporti ELi.

Tervise- ja ohutusnõuded – sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

Toiduohutuse, looma- ja taimetervise valdkonnas on nii ELis kui ka Singapuris kehtestatud ranged õigusaktid ja menetlused. Lepingu eesmärk on hõlbustada loomsete saaduste eksporti. Näiteks on EL ja Singapur kokku leppinud üksteise lihatootmisettevõtete kontrolli- ja sertifitseerimissüsteemide hindamises, selle asemel et nõuda, et teine pool kontrolliks iga üksikut tapamaja või toidutöötlemisettevõtet enne eksportimist.

 

Oma toote erieeskirjad ja -nõuded leiate minu kaubandusassistendist.

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord olla takistuseks rahvusvahelisele kaubandusele ja seega olla teile kui eksportijale märkimisväärne koormus.

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõkkega, mis aeglustab teie ettevõtet või takistab eksportimist, võite meile öelda,
 • teatage oma ekspordi peatamisest Singapuri, kasutades veebivormi, ning EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Lepinguga tagatakse tõhusamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Selleks et tugevdada tarneahela turvalisust, nähakse sellega ette, et EL ja Singapur hakkavad vastastikku tunnustama kaubanduspartnerluse programme, nagu ELi volitatud ettevõtjate programm.

Dokumendid

Sammsammulistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida te peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võib toll nõuda kõiki või mõnda järgmistest elementidest.

 • faktuurarve (konkreetsed nõuded selle vormile ja sisule on esitatud minu kaubandusassistentis)
 • lissid (t)
 • teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • sertifikaadid, mis tõendavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervisekaitse- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine
 • päritolutõend – päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite taotleda eelnevalt siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

 

Üksikasjaliku teabe saamiseks dokumentide kohta, mida peate esitama oma toote tollivormistuseks, vaadake palun minu kaubandusassistenti.

Menetlused

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada soodustariifi taotlemisel oma toodete päritolu, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool punktis „Päritolureegleid “.

Üldise teabe saamiseks impordi ja ekspordi tolliprotseduuri kohta külastage maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaiti.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Kaubandusleping sisaldab ka tänapäevaseid eeskirju intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks ja jõustamiseks.

Geograafilised tähised

Singapur on tugevdanud oma olemasolevat geograafiliste tähiste korda, luues süsteemi geograafiliste tähiste registreerimiseks Singapuris, et kaitsta tooteid, millel on eriomadused või millel on nende geograafilisest päritolust tulenevalt teatav maine või muud omadused. ELi tootjad saavad taotleda oma geograafiliste tähiste registreerimist Singapuris. ELi-välistel tootjatel on samuti võimalik taotleda geograafiliste tähiste registreerimist Singapuris, kui tooted kuuluvad ettenähtud kategooriatesse. 139 ELi geograafilise tähisega veinidele, kangetele alkohoolsetele jookidele ja teatavatele põllumajandustoodetele on tagatud ELis kehtivatega võrdne kaitsetase. Tõhustatud kaitse tugevdab tarbijate jaoks ELi autentsete toiduainete, veinide ja kangete alkohoolsete jookide tunnustamist Singapuris, näiteks

 • Bordeaux’ veinid
 • Parma sink
 • Champagne
 • Baieri õlu

Kaubamärgid

Lepingu kohaselt kohustus Singapur pikendama patendikaitse kestust, et kompenseerida patendi kehtivusaja lühenemist, mis tuleneb turustamise halduslikust protsessist.

Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused

Kaubanduslepinguga on ette nähtud 70 aastat autoriõiguse kaitset. Sellega nähakse ette ühekordne õiglane tasu üldsusele edastatavate või üldsusele edastatavate helisalvestiste tootjatele. Seda rakendatakse hiljemalt 2021. aasta novembris. Lepinguga viiakse Singapuri autoriõigused vastavusse riikide omadega, mis võimaldavad helisalvestiste tootjatel koguda ringhäälingutasusid ja avaliku esitamise tasusid.

Kaubamärgid

EL ja Singapur kaitsevad tuntud kaubamärke Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni ühise soovituse alusel.

Katseandmete kaitsmine

Samuti nähakse lepinguga ette, et farmatseutiliste ja agrokeemiatoodete turuleviimiseks haldusliku müügiloa saamiseks esitatud katseandmeid kaitstakse viie aasta jooksul, mida võib pikendada veel viie aasta võrra.

Tööstusdisainilahendused

Kaubanduslepinguga nähakse ette, et Singapur pikendab registreeritud disainilahenduste kaitse tähtaegu kümne aastani.

Täitmise tagamine

Leping sisaldab üksikasjalikke sätteid tsiviilõiguslike täitemeetmete kohta. Seoses jõustamisega piiril on õiguste omajatel võimalik taotleda, et Singapuri tolliasutused arestiksid võltsitud kaubamärgiga kaubad ja autoriõigust rikkuvad kaubad.

2022. aasta novembriks saavad õiguste omanikud taotleda, et Singapuri tolliasutused arestiksid ka võltsitud geograafilise tähisega ja piraatdisaini kaubad, kui neid kavatsetakse importida või eksportida.

Singapur ja EL on samuti kohustunud järgima menetlusi, mis võimaldavad ametiasutustel omal algatusel peatada võltsitud kaubamärgiga kaupade, autoriõigust rikkuvate kaupade ja võltsitud geograafiliste tähistega kaupade vabasse ringlusse lubamist. Seoses võltsitud geograafilise tähisega kaupadega täidab Singapur selle kohustuse 2022. aasta novembriks.

Kagu-Aasia intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi pakub VKEdele intellektuaalomandi otsetoetust.

Talitused

Kaubandusleping hõlmab paljusid teenuseid ja annab teenuseosutajatele täiendava turulepääsu.

Konkreetselt on EL ja Singapur kokku leppinud teatavate piirangute vähendamises või kaotamises seoses järgmisega:

 • teenuseosutajate arv
 • teenuste osutamise tehingute või varade väärtus
 • teenuste osutamise toimingute arv või teenuste väljundite arv
 • nende isikute arv, keda võib tööle võtta
 • lubatud juriidilise isiku konkreetne liik
 • välisosaluse/omakapitali piirangud

See kehtib paljude sektorite kohta, sealhulgas:

 • telekommunikatsiooniteenused
 • finantsteenuste osutamine
 • arvutiteenused ja nendega seotud teenused
 • transporditeenused
 • keskkonnateenused
 • teatavad äriteenused (nt arhitektuuri- ja inseneriteenused)
 • postiteenused [täidetakse hiljem]

EL ja Singapur on samuti kokku leppinud, et teatavate sektorite omamaiste ja välismaiste teenuseosutajate suhtes kohaldatakse samu eeskirju ja eeskirju, et luua prognoositavus ja võrdsed tingimused. See kehtib näiteks

 • postiteenused – tagada, et turgu valitsevad turuosalised ei tegeleks konkurentsivastase tegevusega
 • telekommunikatsiooniteenused – peamised teenuseosutajad, näiteks võrguomanikud, peavad võimaldama teistele operaatoritele juurdepääsu konkreetsetele võrguelementidele eraldi ja tingimustel, mis on mõistlikud ja läbipaistvad.
 • rahvusvaheline meretransport – määratleda asjakohased kohustused ja tagada selgus selles, mida täpselt täidetakse
 • arvutiteenused – kajastada kõiki tulevasi arvutiteenuseid vastavalt nende funktsioonidele
 • siseriiklikud õigusnormid – litsentsimismenetlusi ja kutsekvalifikatsioone käsitlevad kõikehõlmavad sätted, millega tagatakse, et kui investor taotleb tegevusluba teenuse osutamiseks või teenuseväliseks tegevuseks, koheldakse neid õiglaselt ja kaitstakse meelevaldsete piirangute eest, tagades samas nende edasikaebamise õiguse

 

Teenused on ELi ja Singapuri majanduse selgroog. Singapur on ELi teenuseosutajate oluline keskus Kagu-Aasias ning moodustab üle poole kogu ELi ja ASEANi vahelisest äriteenuste kaubandusest.

  EL Singapur
Kutseteenused
 • arhitektiteenused 
 • raamatupidamine
 • inseneri- ja integreeritud inseneriteenused
 • Linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused
 • juhtimisalased nõustamisteenused
 • rahvusvahelised kaubandusarbitraažiteenused
 • õigusabiteenused
 • raamatupidamine
 • maksustamine
 • arhitektiteenused
 • integreeritud
 • Meditsiini- ja hambaraviteenused
 • veterinaariateenused
Arvutiteenused ja nendega seotud teenused Kõik selle valdkonnaga seotud teenused Kõik selle valdkonnaga seotud teenused
Uurimis- ja arendustegevus
 • loodusteadused ja interdistsiplinaarsed teadusvaldkonnad, välja arvatud riiklikult rahastatavad teadus- ja arendustegevuse teenused
 • Sotsiaal- ja humanitaarteadused
 • loodusteadused
 • sotsiaalteadused, v.a õigusteadus
Äriteenused,
 • reklaam
 • turu-uuringud
 • juhtimisalased nõustamisteenused
 • tootmise alane nõustamine ja nõustamine
 • trükkimine ja kirjastamine
 • konvenditeenused
 • tõlge
 • projekteerimisteenused
 • reklaam 
 • turu-uuringud
 • juhtimisalased nõustamisteenused
 • autode tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused
 • tootmisega seotud teenused
 • julgeolekualane konsultatsioon
 • häireseire
 • fototeenused
 • Konventsiooni- ja näitusekorraldusteenused
 • tõlketeenused
Postiteenused [täidetakse hiljem] Kõik selle valdkonnaga seotud teenused Põhi- ja kiirpostiteenused
Telekommunikatsiooniteenused Teenused, mis seisnevad signaalide edastamises ja vastuvõtmises elektromagnetiliste vahendite abil, v.a ringhääling

Teenused (välja arvatud ringhääling), näiteks

 • rajatistel ja teenustel põhinevad teenused
 • mobiilsideteenused ja lisaväärtusvõrguteenused
Keskkonnateenused
 • A.) Reoveeteenused
 • tahkete/ohtlike jäätmete käitlemine, v.a ohtlike jäätmete piiriülene transport
 • välisõhu ja kliima kaitse ning pinnase ja vee puhastamine
 • müra ja vibratsiooni vähendamine
 • bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
 • jäätmete kogumise ja kõrvaldamise teenused, v.a prügilateenused
 • ohtlike jäätmete käitlemine
 • puhastamine ja sarnased teenused
 • heitgaaside puhastusteenused
 • müra vähendamise teenused
 • Loodus- ja maastikukaitseteenused
Turism ja reisimisega seotud teenused Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevusteenused 
 • Hotelli- ja muud majutusteenused
 • toiduainete ja jookide serveerimise teenused, v.a toitlustusteenused valitsuse hallatavates toitlustusasutustes
 • reisibürood ja giiditeenused
Vedu

Merendus – teenused, mis on seotud

 • rahvusvaheline reisijate- ja kaubavedu
 • ladustamine ja ladustamine
 • konteinerijaam ja depoo
 • ekspedeerimis- ja meretranspordi tugiteenused


Maantee- ja raudteetransport – tugiteenused, nagu

 • kaubaveoagentuur
 • lasti käitlemine
 • ladustamine 

Merendus – teenused, mis on seotud

 • rahvusvaheline reisijate- ja kaubavedu
 • Mereagentuuri teenused
 • rahvusvaheline pukseerimine
 • laevandusmaaklerlus
 • ekspedeerimine
 • laevade rent koos meeskonnaga

Maanteetransport – tugiteenused, nagu

 • üürimisteenused
 • teatavad tugiteenused, nagu mootorsõidukite osade hooldus ja remont
Töötlev tööstus
 • toiduained ja joogid
 • rõivad
 • jalanõud
 • masinad
 • paberist tooted
 • Arvuti- ja elektrimasinad
 • toiduained ja joogid
 • rõivad
 • paberist tooted
 • keemiatööstus,
 • teatavad masinaseadmed
 • Arvuti- ja telekommunikatsiooniseadmed

E-kaubandus

Singapur ja EL tunnistavad teabe vaba liikumise tähtsust ning on kokku leppinud, et elektroonilisele edastamisele ei kehtestata tollimakse.

Mõlemad pooled on samuti ühel meelel selles, et

 • e-kaubandus ei tohiks kahjustada intellektuaalomandi õigusi
 • e-kaubanduse areng peab olema kooskõlas rahvusvaheliste andmekaitsestandarditega

Riigihanked

Singapur ja EL on WTO riigihankelepingu (GPA) liikmed.

Juba enne kaubanduslepingu sõlmimist olid neil avatud ja tänapäevased riigihankesüsteemid ning nad kohaldasid oma riigihangetes kõrgeid läbipaistvuse ja õiglase menetluse standardeid ning paljudel juhtudel suutsid ELi ettevõtjad juba Singapuris konkureerida teatavat piirmäära ületavate riigihankelepingute sõlmimiseks.

Kaubandusleping pakub aga ELi ettevõtjatele veelgi rohkem võimalusi konkureerida Singapuris riigihankelepingute sõlmimiseks.

Singapur on

 • leppis kokku täiendavates pakkumismenetlustes
 • nõustusid alandama avatud hankemenetluste väärtuslävesid sellistele asutustele nagu kommunaalteenuste nõukogu ja energiaturu amet
 • läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise kohustustega hõlmatud avaliku teenindamise lepingute liikide laiendamine – see on oluline, sest juurdepääs teabele on üks suurimaid takistusi, millega ELi väiksemad ettevõtjad välisturgudele juurdepääsul kokku puutuvad

EL on

 • riigihankelepingute sõlmimiseks avatud üksuste loetellu lisatud keskvalitsuse ministeeriumid, -ametid ja muud organid (võrreldes WTO riigihankelepingu loendisse kantud üksustega) ning teatavates kommunaalsektorites tegutsevad üksused
 • hõlmas rohkem avaliku pakkumisega hõlmatud avaliku teenindamise lepingute liike võrreldes WTOs kokkulepituga, näiteks
  • raudteeteenused
  • arvutiteenused
  • telekommunikatsiooniteenused
  • maastikuarhitektuuriteenused

Kaubandus ja säästev areng

Kaubanduslepingus on sätestatud siduvad kohustused, millega tagatakse, et keskkonna- ja töökaitse riigisisene tase on kooskõlas peamiste rahvusvaheliste standardite ja lepingutega.

Sellega keelatakse nn võidujooksu tavad, mille puhul alandatakse töö- ja keskkonnaalaseid õigusakte, et meelitada ligi kaubandust või investeeringuid, tunnustades samal ajal ELi ja Singapuri õigust kehtestada oma keskkonna- ja töökaitse tase.

Kaubanduslepingu eesmärk on suurendada kaubanduse ja investeeringute panust kestlikku arengusse, sealhulgas:

 • ettevõtete sotsiaalne vastutus
 • ökomärgise algatused
 • õiglane ja eetiline kaubandus
 • loodusvarade kaitse ja säästev majandamine, sealhulgas metsa säästva majandamise ning kalavarude kaitse ja majandamise kaudu

Tööstandardid

Vabakaubandusleping sisaldab kohustusi rakendada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone, mille lepinguosalised on ratifitseerinud, kuid ka kohustust võtta vajalikke meetmeid, et ratifitseerida ILO põhiõiguste konventsioonid, millele nad ei ole veel alla kirjutanud, näiteks

 • ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu ministrite 2006. aasta deklaratsioon täieliku ja tootliku tööhõive ning inimväärse töö tagamise kohta kõigi jaoks;
 • ILO deklaratsioon aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl;
 • ILO põhikonventsioonid

Keskkond ja kliimamuutus

Leping sisaldab ELi ja Singapuri kohustusi rakendada tõhusalt mitmepoolseid keskkonnalepinguid, mille osalised on vastavalt EL ja/või Singapur, näiteks

 • ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsioon
 • ÜRO ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES)
 • ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon

Kliimamuutusi käsitlevad erisätted rõhutavad veelgi ELi ja Singapuri jõupingutusi kliimamuutustega võitlemisel.

Vabakaubanduslepinguga nähakse ette ka lepinguosaliste vaheline koostöö, sealhulgas ökomärgise ja keskkonnahoidlike riigihangete valdkonnas, kliimasõbralike kaupade ja teenuste, näiteks säästvate taastuvenergiatoodete kaubandust takistavate tõkete kõrvaldamine; fossiilkütuste toetuste järkjärguline vähendamine ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse tavade edendamine.

Investeerimiseks

ELi-Singapuri investeeringute kaitse leping (EUSIPA) jõustub pärast seda, kui kõik ELi liikmesriigid on selle oma siseriiklike menetluste kohaselt ratifitseerinud.

Pärast jõustumist parandab see veelgi investeerimiskliimat ja pakub investoritele suuremat kindlust.

Lepinguga tagatakse, et Euroopa ja Singapuri investoreid koheldakse võrdselt ja õiglaselt ning neid ei kohelda diskrimineerivalt, näiteks

 • sundvõõrandamine või sundvõõrandamine ilma nõuetekohase hüvitiseta
 • diskrimineerimine
 • tegevusloa kehtetuks tunnistamine
 • vastuvõtva riigi poolsed kuritarvitused, näiteks nõuetekohase menetluse puudumine või suutmatus teha rahvusvahelisi kapitaliülekandeid

Investeeringute kaitse leping pakub investoritele võimalust luua ajakohane ja reformitud investeerimisvaidluste lahendamise mehhanism – investeerimiskohtu süsteem.

Uue investeerimiskohtu süsteemi nurgakivid on

 • alaline esimese astme investeerimiskohus
 • apellatsioonikohus apellatsioonimenetluses

Süsteem põhineb menetluste läbipaistvuse põhimõtetel ja süsteemi kuritarvitamise vastastel sätetel. Näiteks sisaldab investeeringute kaitse leping eeskirju, et vältida pettusi või manipuleerivaid nõudeid, nagu ettevõtte ümberkorraldamine nõude esitamiseks.

Investeerimiskohtu süsteem tagab, et investeeringute kaitse lepingut tõlgendatakse õiguslikult korrektselt ja prognoositavalt.

Kasulikud lingid ja kontaktid

Kaubandus- ja tööstusministeerium

100 tänav, #09–01, rahandusministeerium, Singapur 179434

Telefon: + 65 6225 9911

Veebileht: www.mti.gov.sg

Singapur (ESG)

230 Victoria tänav, 10 Bugis Junction Office Tower, Singapur 188024

Telefon: + 65 6898 1800

Veebileht: www.enterprisesg.gov.sg

ESG Frankfurdi büroo

Singapuri Keskus, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt Maini ääres, Saksamaa

Telefon: + 49 699207350

ESG Londoni büroo

Singapuri Keskus, First Floor, Edela Maja, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Ühendkuningriik

Telefon: + 44 2074842730

Euroopa Liidu delegatsioon Singapuris

250 North Bridge Road, #38–03 Raffles City Tower, Singapur 179101

Telefon: + 65 6336 7919

Veebileht: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Täiendavad lingid:

Lisateavet ELi-Singapuri vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu kohta leiate kaubanduse peadirektoraadi veebisaidilt. Ülevaate saamiseks võite tutvuda ka teabelehtedega.

Euroopa välisteenistus annab ka üksikasjalikku teavet ELi ja Singapuri suhete kohta.

Jagage seda lehte: