Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

ELi-Jaapani majanduspartnerlusleping

ELi ja Jaapani majanduspartnerlusleping jõustus 1. veebruaril 2019. ELi ettevõtted juba ekspordivad Jaapanisse igal aastal üle 58 miljardi euro väärtuses kaupu ja 28 miljardit eurot teenuseid. ELi-Jaapani majanduspartnerluslepinguga vähendatakse kaubandustõkkeid, millega Euroopa ettevõtjad Jaapanisse eksportimisel kokku puutuvad, ning aidatakse neil seega sellel turul paremini konkureerida.

Lepingu lühiülevaade

ELi-Jaapani majanduspartnerlusleping jõustus 1. veebruaril 2019.

Millist kasu toob see teie ettevõttele?

Kaubandusleping Jaapaniga

 • kaotatakse tollimaksud ja muud kaubandustõkked ning hõlbustatakse mõlema poole äriühingute importi ja eksporti
 • tagab teenusteturgude avatuse, eelkõige finantsteenuste, telekommunikatsiooni ja transpordi valdkonnas;
 • tagab riigihanketurgudel tegutsevate ELi ettevõtjate mittediskrimineeriva kohtlemise
 • parandab intellektuaalomandi õiguste kaitset Jaapanis ning kvaliteetsete Euroopa põllumajandustoodete, nn geograafiliste tähiste kaitset
 • säästab mõlema poole äriühingud kahepoolsel kauplemisel märkimisväärses koguses raha ja aega
 • nähakse ette suurem toetus väiksematele ettevõtetele, keda kaubandustõkked ebaproportsionaalselt mõjutavad

 

Jaapan on juba praegu ELi suuruselt neljas põllumajandustoodete eksporditurg. Paljude Euroopa toodete turulepääs paraneb, eelkõige

Jaapaniga sõlmitud kaubanduslepingu terviktekst.

Tariifid

Lepinguga kaotatakse valdav osa Euroopa ja Jaapani äriühingute makstavatest tollimaksudest.

Jõustumisel kaotati lepinguga 99 % ELi tariifiridadest ja 97 % Jaapani tariifiridadest. Veel kõrvaldamata tariifid, tariifikvoodid või tariifivähendused lepiti kokku.

Oma toote tariifide kontrollimiseks peate teadma harmoneeritud süsteemi (HS) 2017. aasta harmoneeritud süsteemi koodil põhinevat tootekoodi nii Euroopa kui ka Jaapani koodide puhul.


Tootekoodi leiate rubriigist „Minu kaubandusassistent“.

Samuti võite kontrollida Jaapani impordi statistilisi koode.

Lepinguga avatakse Jaapani turg näiteks ELi põllumajandustoodete ekspordile

 • Paljude juustude, näiteks Gouda ja Cheddari tollimaksud kaotatakse aja jooksul.
 • Värsketele juustudele (nt Mozzarella ja Feta) kehtestatakse tollimaksuvaba kvoot.
 • Veiniekspordi tollitariifid kaotati jõustumisel
 • Veiseliha puhul saavad ELi eksportijad kasu vähendatud tariifist
 • Värske liha Jaapanisse eksportimisel on sealiha suhtes kehtestatud ainult madalad tollimaksud ja lepinguga on töödeldud lihasuhtes kehtestatud tollimaksud täielikult kaotatud

Enamiku toodete tariifid kaotatakse kas kohe lepingu jõustumisel või järk-järgult pärast tollimaksude kaotamise ajakava.

Tollimaksude kaotamise või vähendamise lähtepunkt on baasmäär ja seda vähendatakse selle baasmäära alusel. Toote tollitariifi koodi abil saate leida allahindluse, mida kohaldatakse teie toote baasmäära suhtes.

Tarif Demantling Schedules (Tariifi demonteerimise ajakavad)

Kui ekspordite Jaapanisse, peate kontrollima Jaapani tariifide kaotamise ajakava, samas kui Jaapanist importimisel peate kontrollima ELi tariifide kaotamise ajakava.

Import Jaapanist
Eksport Jaapanisse

Tariifikvoodid

Tariifikvoote kohaldatakse ka teatavate toodete suhtes. Need on konkreetsed kaubakogused, mille suhtes kohaldatakse teatava aja jooksul tariifset sooduskohtlemist.

Piimatooted

Tariifikvootide eraldamise ja maksude kogumisega tegeleb põllumajanduse jaamp; loomakasvatuse koostööamet (ALIC).

Määratud piimatoodete (nt või ja vadak) impordi suhtes tariifikvoodi piires kohaldatakse riiklikku kaubandussüsteemi.

MAFFi esitatud teave
Põllumajandus & loomakasvatuse ühing (ALIC)

Järgmine teave käsitleb peamiselt WTO tariifikvoote, samas kui osa teabest on asjakohane ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu kohaste impordimenetluste puhul.

ELi-Jaapani tööstuskoostöö keskuse (ELi äritegevus Jaapanis) teabelehed
Meresaadused

Mõnede meresaaduste suhtes kohaldatakse impordikvoote ja importijad on kohustatud neid taotlema. Nii on see näiteks järgmistel juhtudel: Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. või Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. või Engraulis spp.), Aji (Trachurus spp. või Decapterus, jahutatud) ja Samma (Cololabis spp.), kas elusad, värsked või kammikud, värsked

Kaitsemeetmed

ELi-Jaapani kaubanduslepingus on sätestatud ka kahepoolsed kaitsemeetmed. „Kaitsemeetme“ (st toote impordi ajutine piiramine) eesmärk on kaitsta konkreetset omamaist tootmisharu iga sellise toote impordi suurenemise eest, mis põhjustab või ähvardab põhjustada tööstusharule tõsist kahju. Käesolevas lepingus kasutatakse põllumajanduse kaitsemeetmeid, et kaitsta konkreetseid tooteid sellise impordi järsu suurenemise eest.

ELi tooted, mille suhtes neid meetmeid kohaldatakse, on:

 • veiseliha ja sealiha (sealhulgas töödeldud sealiha)
 • vadakuvalgu kontsentraat (WPC), vadakupulber
 • värsked apelsinid
 • võidusõiduhobused

Tutvuge põllumajanduse kaitsemeetmete loeteluga.

 

Minu kaubandusassistent annab teile üksikasjalikku teavet tariifide ning teie toote ja turu suhtes kohaldatavate meetmete kohta ning kuvab asjaomaste tariifiridade tariifide kaotamise ajakavad.

Päritolueeskirjad;

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja päritolumenetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema suhtes uus, võite leida põhimõistete tutvustuse kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Teie toode peab vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu, et selle suhtes saaks kohaldada soodusmäära.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu päritolureegleid käsitlevas 3. peatükis (ELT L 330, 27.12.2018, lk 21).

Kas minu toode pärineb EList või Jaapanist?

Selleks et teie toote suhtes kohaldataks ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu alusel madalamat soodustariifi või nulltariifi, peab see pärinema EList või Jaapanist.

Toode „pärineb“ ELis või Jaapanis, kui see on

Toode peab vastama ka kõigile muudele grupis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele (näiteks ebapiisav töö või töötlus, mittemuutmise reegel). Samuti on olemas mõningane lisapaindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju (nt lubatud hälve või kumulatsioon).

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (ühtlustatud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (ühtlustatud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiu ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiilitoodete rõiva- ja keemiatööstuses.

 

Konkreetsed eeskirjad oma toote kohta leiate Minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Sallivus
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootespetsiifiliste eeskirjadega tavaliselt keelatud, tingimusel et nende väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast või vabast hinnast pardal
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse künnise ületamiseks.
 • ELi-Jaapani lepingus on see eripära, kuid seda lubatud hälvet võib kasutada juhul, kui päritolustaatuseta materjalide mass ületab tootepõhistes eeskirjades ettenähtud piirmäära, tingimusel et nende materjalide väärtus ei ületa 10 % lõpptoote tehasehinnast – üle 10 % väärtusest – peavad need materjalid olema pärit EList või Jaapanist.
 • Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on loetletud 3-A lisa märkustes 6-8 Sissejuhatavad märkused tootepõhiste päritolureeglite kohta
Kumuleerumine

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepinguga nähakse ette kaks päritolu kumuleerimise viisi

 • kahepoolne kumulatsioon – Jaapanist pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote tootmiseks ELis
 • täielik kumulatsioon – päritolustaatuseta materjalidega ELis või Jaapanis tehtud tööd või töötlust võib pidada päritolustaatusega tooteks, et aidata järgida tootespetsiifilist reeglit (teisisõnu võib Jaapanis toimunud töötlemist käsitada ELi nõuetele vastava toiminguna, olenemata sellest, kas töötlemine on piisav materjalidele päritolustaatuse andmiseks (ja vastupidi)

Muud nõuded

Teie toode peab vastama ka kõigile muudele päritolureeglite peatükis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või mittemuutmise reegel.

Mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooteid tuleb vedada EList Jaapanisse (ja vastupidi) ilma neid kolmandas riigis täiendavalt töötlemata.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • märkide, etikettide, plommide või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heas seisukorras
 • säilitamine
 • saadetiste jagamine osadeks

Toll võib nõuda tõendeid eeskirja järgimise kohta, näiteks:

 • lepingulised veodokumendid, näiteks konossemendid
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • kõik kaupadega seotud tõendid

Tollimaksu tagastamine

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu kohaselt on võimalik saada soodustariifi alusel eksporditud toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalide eest varem makstud tollimaksudest toetust.

Päritolumenetlused

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Menetlused on sätestatud lepingu päritolureegleid käsitleva 3. peatüki B jaos. Neis selgitatakse näiteks seda, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Soodustariifi taotlemine

Importijad võivad taotleda tariifset sooduskohtlemist

 • eksportija esitatud päritolukinnituse või
 • päritolukinnitus, mis põhineb „importija teadmistel“

Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun

Päritolukinnitus

Eksportija kinnitus

Eksportijad saavad ise kindlaks teha, et nende toode pärineb EList või Jaapanist, esitades päritolukinnituse.

ELis saab seda teha järgmiselt:

 • Registreeritud eksportijate süsteemis (REX) registreeritud eksportijat ja sama REX-numbrit võib kasutada ka mõne muu ELi sooduskaubanduslepingu puhul (näiteks ELi kaubandusleping Kanadaga).
 • iga eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6 000 eurot;

Jaapanis saab seda teha järgmiselt:

 • eksportija, kellele on antud Jaapani äriühingu registreerimisnumber

Mida peaks päritolukinnitus sisaldama?

 • päritolukinnitus peaks olema arvel või toodet identifitseerival äridokumendil.
 • Päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja jaapani keeles ning see on esitatud 3-D lisas; importiv riik ei või nõuda, et importija esitaks päritolukinnituse tõlke.
 • Eksportijad peavad märkima päritolukinnituses kasutatud päritolukriteeriumid koodiga (vt 3-D lisa).

Esitamine ja kehtivus

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu suunised päritolukinnituse kohta identsete toodete mitmekordsete saadetiste puhul annavad lisaselgitusi.

Importija teadmine
 • importijad võivad taotleda soodustariife oma teadmiste põhjal imporditud toodete päritolu kohta – see võib põhineda importija valduses olevatel täiendavatel dokumentidel või toote eksportija või tootja esitatud andmetel.ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu suunised importija teadmiste kohta annavad lisaselgitusi
 • kuna importija esitab väite enda teadmisel, ei kasutata päritolukinnitust ning eksportiva lepinguosalise territooriumil ei ole vaja eksportijat või tootjat kindlaks teha ega võtta kaupade sooduspäritoluga seotud meetmeid.
 • importijat, kes kasutab importija teadmisi, ei pea REXi andmebaasis registreerima.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Tõendamine põhineb

 • halduskoostöö importivate ja eksportivate lepinguosaliste tolliasutuste vahel
 • kohaliku tolli kontroll – importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud
 • importiva lepinguosalise asutused määravad kindlaks päritolu ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad hõlmavad tehnilisi norme, standardeid ja vastavushindamismenetlusi. Nende eeskirjadega määratakse kindlaks konkreetsed tehnilised omadused, mis teie tootel peaksid olema, näiteks disain, märgistamine, pakendamine, funktsionaalsus või toimivus, ning need on olulised, kuna need tagavad oluliste avaliku poliitika eesmärkide saavutamise, näiteks inimeste tervise kaitse või keskkonnaohutuse.

Need nõuded võivad olla seotud järgmiste küsimustega:

 • Tehnilised eeskirjad ja nõuded
 • Töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjad ja nõuded, ühtne otsemaksete kava
 • Keskkonnaeeskirjad, mida kohaldatakse imporditud kaupade suhtes.

Peate neid eeskirju järgima, et teie tooteid saaks hinnata, et teha kindlaks, kas need vastavad vajalikele tehnilistele standarditele.

Et saada teada teie toote suhtes kohaldatavatest eeskirjadest ja nõuetest, minge Minu kaubandusassistendile ja sisestage oma toote nimi või kood.

Inim-, looma- ja taimetervise nõuded

Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed ( nt õigusnormid, standardid) on meetmed inimeste, loomade ja taimede kaitsmiseks haiguste, kahjurite või saasteainete eest.

Meetmetega tagatakse, et turule lastud tooted, seahulgas väljastpoolt ELi imporditud kaubad, on tarbijatele ohutud.

Lisateavet ELi ja Jaapani vaheliste sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohta leiate siit.

Nii nagu ELis on ka Jaapanis ühed maailma rangeimad toiduohutusstandardid. Näiteks ei luba Jaapan kasutada veiseliha tootmises kasvuhormoone ning GMOsid reguleerivad eeskirjad on Jaapani tarbijate jaoks suure tähtsusega.

Kõik Jaapanist imporditud tooted peavad vastama ELi standarditele. See hõlmab ELi hormoonidega töödeldud veiseliha keeldu ja antibiootikumide kasutamise eeskirju.

Lisaks peab kogu Jaapanist ELi imporditavate loomsete saadustega olema kaasas veterinaarsertifikaat.

Sellist sertifikaati saab väljastada ainult pädev Jaapani ametiasutus, kelle suutlikkust tõendada vastavust Euroopa Liidu imporditingimustele on komisjon ametlikult tunnistanud.

Kaubandusleping aitab tagada, et Teie tooteid ei takistata Jaapani turule sisenemisel põhjendamatute sanitaar- ja fütosanitaartõkete tõttu, ning aitab lihtsustada ja kiirendada Jaapanisse eksporditavate toiduainete heakskiitmise menetlusi.

Kui impordite Jaapanist ELi, leiate lisateavet sanitaar- ja fütosanitaarnõuete kohta siit.

 

Omatootega seotud konkreetsed eeskirjad ja nõuded leiate Minu kaubandusassistendilt.

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord takistada rahvusvahelist kaubandust ja olla seega märkimisväärseks koormaks teile kui eksportijale.

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõketega, mis aeglustavad teie äritegevust või takistavad teie eksporti, võite meid teavitada

 • teatage, mis takistab eksporti Jaapanisse, kasutades veebipõhist vormi, ning EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Tollivormistus hõlmab tavaliselt järgmist:

 • tasumisele kuuluvad tollimaksud

 • kauba õige kirjeldus, päritolu ja väärtus

 • julgeoleku- ja ohutusmeetmed (salakaubavedu, uimastid, sigaretid, relvad, võltsitud tooted, terrorismivastane võitlus)

 • vastavus konkreetsetele õigusaktidele, nagu keskkonnaalased õigusaktid, tervishoiunõuded, veterinaar-, fütosanitaar- ja kvaliteedieeskirjad

ELi-Jaapani lepinguga tagatakse tõhusamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Võite tutvuda üksikasjalike järk-järguliste juhenditega, milles kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võib toll nõuda kõiki või mõningaid allpool esitatud elemente.

 • Faktuurarve (konkreetsed nõuded seoses selle vormi ja sisuga rubriigis „Minu kaubandusassistent“)

 • pakkenimekiri

 • Teatavate kaupadeimpordilitsentsid

 • Sertifikaadid, mis tõendavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, näiteks tervishoiu- ja ohutusnõuetele, märgistusele ja pakendile

 • Päritolutõend - päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

 

Üksikasjaliku teabe dokumentide kohta, mida peate oma toote tollivormistuseks esitama, leiate Minu kaubandusassistendilt.

Menetlused

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada soodustariifi taotlemiseks teie toodete päritolu, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool päritolureeglite jaotises.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuri kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepinguga nähakse ette tõhustatud intellektuaalomandi õiguste kaitse Euroopa äriühingutele, kes ekspordivad Jaapanisse uuenduslikke, kunstilisi, eristavaid ja kvaliteetseid tooteid. Kohustusi tugevdatakse ja need sisaldavad sätteid ärisaladuste, kaubamärkide, autoriõiguste kaitse, patentide, ravimite regulatiivse testimise andmekaitse ühiste miinimumeeskirjade ja tsiviilõigusnormide jõustamise kohta.

Lepingus tunnustatakse eristaatust ja pakutakse Jaapani turul kaitset rohkem kui 200 Euroopa geograafilise päritoluga põllumajandustootele, mida nimetatakse geograafilisteks tähisteks. Kahepoolselt kokkulepitud geograafiliste tähiste omanikud põllumajandus-, toidu- ja joogisektoris saavad kasu võltsimise vastasest kaitsest.

Teenused

Leping lihtsustab ELi ja Jaapani ettevõtetel teenuste osutamist ja pakub ettevõtte töötajatele suuremat liikuvust, et nad saaksid kohapeal oma tööd teha.

Majanduspartnerlusleping sisaldab mitmeid sätteid, mida kohaldatakse horisontaalselt kogu teenustekaubanduse suhtes, näiteks säte, millega kinnitatakse lepinguosaliste reguleerimisõigust. Ametiasutustel on endiselt õigus hoida avalikud teenused avalikuna ning nad ei sunni valitsusi avalikke teenuseid erastama või dereguleerima, näiteks tervishoiu-, haridus- ja veesektoris.

Erikohustused lepiti kokku näiteks järgmistes sektorites:

 • posti- ja kulleriteenused
 • telekommunikatsioon
 • mereveoteenused
 • finantsteenused

Kvalifitseeritud töötajate liikumine (IV liik)

Üldine teave viisade kohta
Majandustegevuse piirangud lepingulistele teenuseosutajatele ja sõltumatutele spetsialistidele Jaapanis

Mõne teenuse puhul on äritegevuse ulatus piiratud, nagu on sätestatud lepingu 8-B lisa „8. peatüki loetelu" IV liites "Lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistide äritegevuse piirangud Jaapanis „.

Personalijuhtimine

Jaapanis on palju õigusakte, mis käsitlevad tööjõudu ja töötajate kaitset.Neid tööseadusi kohaldatakse põhimõtteliselt kõikide Jaapanis töötavate isikute suhtes, olenemata sellest, kas tööandja on Jaapanis või välisriigis või on äriühing välisriigis või on asutatud Jaapanis.Nende seaduste määrust kohaldatakse ka Jaapani võõrtöötajate suhtes, kui võõrtöötajad vastavad nende seaduste kohasele töötajate määratlusele.

Üldist teavet Jaapani üldise tööõiguse süsteemi kohta seoses personalijuhtimisega saab järgmistelt pealkirjadelt:

Üldteave personalijuhtimise kohta
Välistööjõu puhul märkimist vajavad eeskirjad
Teave põhilabori määruste kohta
 • Lugege seaduse kohta, millega kehtestatakse töötajate töötervishoiu ja tööohutuse põhistandardid: Tööstusohutus- ja töötervishoiuseadus (inglise ja jaapani keeles). Palun võtke siiski arvesse, et ingliskeelne tõlge ei ole alati ajakohane. Ajakohastatud teavet leiate jaapanikeelsest tekstist.
 • Lugege töölepingu põhivormi kehtestava seaduse kohta: Töölepingu seadus (inglise ja jaapani keeles). Palun võtke siiski arvesse, et ingliskeelne tõlge ei ole alati ajakohane. Ajakohastatud teavet leiate jaapanikeelsest tekstist.
 • Lugege töötingimuste miinimumnõudeid kehtestava seaduse kohta: Tööstandardite seadus (inglise ja jaapani keeles). Palun võtke siiski arvesse, et ingliskeelne tõlge ei ole alati ajakohane. Ajakohastatud teavet leiate jaapanikeelsest tekstist.
 • Lugege muude tööga seotud seaduste ja eeskirjade kohta, mille on koostanud Jaapani Tööjõupoliitika ja -koolituse Instituut: Jaapani tööseadused (inglise ja jaapani)

Telekommunikatsiooni- ja arvutiinfoteenused

Jaapanis:

 • Telekommunikatsiooni äriseaduses on telekommunikatsioon üldiselt määratletud kui „koodide, helide või kujutiste edastamine, edastamine või vastuvõtmine kaabli, raadio või mis tahes muu elektromagnetilise vormi abil“.
 • Telekommunikatsiooniteenus on määratletud kui „teiste side vahendamine telekommunikatsioonivahendi abil või telekommunikatsioonivahendi muul viisil pakkumine teiste sidevahendi abil“ ja
 • Telekommunikatsiooniettevõtja on siis määratletud kui „ettevõtja, kus teenuseosutaja osutab telekommunikatsiooniteenust teiste isikute vajaduste rahuldamiseks, välja arvatud ringhäälinguseaduse kohase ringhäälinguteenuse osutamine“.

Järgmised näited on telekommunikatsiooniettevõtted (nagu on nimetatud Jaapani telekommunikatsioonisektori turule sisenemise käsiraamatus, mis on kättesaadav ainult jaapani keeles), mis üldiselt kuuluvad mõiste „telekommunikatsioonisektor“ alla ja millest tuleb seega teatada või mis tuleb registreerida.

 • telefoni ümbersuunamisteenused
 • telefonikõnede automaatne asendusvastuvõtt jne (teenus, mille puhul teenuseosutaja võtab vastu telefonikõnesid, fakse jne, mis on suunatud teenuseosutaja telekommunikatsiooniseadmete kasutajatele (nt server) ning edastab seejärel nende kõnede või fakside sisu kasutajatele ilma sisu muutmata, kuid vormingut või andmekandjat muutmata)
 • sisu vahendamine
 • e-posti uudiskirjade vahendamine
 • internetiteenused, mida hoonehaldusettevõtjad osutavad kondomiinide või kontorite elanikele
 • rendiserverid ja veebimajutusteenused (serverite osade ja serverifunktsioonide laenutusteenus)
 • sõnumite, sealhulgas teenuse osana pakutavate sõnumite vahendamine kasutajate vahel
 • suletud vestlusruumid (veebisaidil loodud vestlusruumid, mis viivad saidile sisenenud kasutajad kokku määratlemata isikutega ja vahendavad nendevahelisi suletud vestlusi)
 • veebis dateerivad veebisaidid
 • telekommunikatsiooniteenused koos rendiseadmetega, nagu mobiiltelefonid ja WiFi ruuterid
 • Virtuaalse mobiilsidevõrgu operaatorid
 • Virtuaalsed püsivõrguoperaatorid (FVNO)
 • kanalilaenutus (teenus, mille puhul telekommunikatsiooniliini seadme paigaldaja jagab sagedusala ja laenab osa sellest teistele ettevõtjatele)
 • ümberarvestamine (teenus, mille puhul teenuseosutajad ostavad telekommunikatsiooniteenuseid telekommunikatsiooniettevõtjatelt koguselise allahindlusega ja müüvad need kasutajatele edasi allahindlusega)
 • väljaspool Jaapanit asuvaid servereid kasutavad e-posti teenused
 • võrgustiku haldamine sidusettevõtjate vahel
 • tervituskaartide haldamine veebisaitidel
 • elektrooniliste volituste vahendamine
 • domeeninimede eraldusteenused (teenus, mille puhul teenuse osutaja identifitseerib IP-aadressi, mis vastab domeeninimele, mille kohta on päring tehtud)
 • Täiendavad üksikasjad, sealhulgas selgitused põhjuste kohta, miks neid ettevõtteid peetakse „telekommunikatsiooniteenusteks“ ja nad vajavad teavitamist või registreerimist, on kättesaadavad eespool nimetatud juhendis.]
Jaapani turule sisenemine
 • Sise- ja kommunikatsiooniministeerium: Jaapani telekommunikatsioonisektori turule sisenemise käsiraamat, juuni 2016 (inglise keeles). Palun võtke arvesse, et ingliskeelne versioon ei pruugi olla ajakohane. Lisaks on täiendavad materjalid (sealhulgas näiteks juhtumid, mis näitavad, kas teatamiskohustust kohaldatakse konkreetsete ettevõtjate suhtes) kättesaadavad üksnes jaapanikeelses versioonis (mai 2019) ja selle täienduses (oktoober 2019).
 • Järgmised juhendid ja suunised on kättesaadavad ka siin:
  • Üldiste kaabelleviteenuste turule sisenemise käsiraamat (inglise keeles);
  • Telekommunikatsioonioperaatorite võrguehituse käsiraamat (inglise keeles); ning
  • Avalikele üksustele kuuluvate poolakate, toorikute, plokkide ja sarnaste rajatiste kasutamise suunised (inglise keeles).
IT-sektorisse tehtavate välisinvesteeringute suhtes kohaldatavad rangemad eeskirjad
 • METI: Sellisteettevõtete lisamine, kellelt nõutakse sissetulevate otseinvesteeringutega seotud eelteate esitamist jne(inglise keeles) – IT-ga seotud ettevõtted on lisatud majandusharudesse, mille suhtes kehtib sissetulevatest otseinvesteeringutest eelneva teatamise nõue.Käesoleva läbivaatamisega seotud avalikud teadaanded on järgmised:
  • A) 2014. aasta avalik teadaanne avaliku teadaande nr 1 osalise läbivaatamise kohta ( Jaapani), mille alusel rahandusminister ja ettevõtlusministeeriumi pädev minister määravad kindlaks ettevõtete liigid vastavalt otseinvesteeringute korralduse artikli 3 lõikele 4 jne (riigikantselei, rahandusministeeriumi, sise- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, rahandusministeeriumi, põllumajandus- ja metsandusministeeriumi, haridus-, kultuuri-, spordi-, põllumajandus- ja põllumajandusministeeriumi, põllumajandusministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi avalik teatis nr 1); ning
  • b) Avalik teadaanne 2017. aasta avaliku teadaande nr 3 osalise läbivaatamise kohta ( Jaapani), mille kohaselt rahandusminister ja ettevõtluse eest vastutav minister määravad kindlaks ettevõtete liigid vastavalt otseinvesteeringute korralduse artikli 3 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 3 jne (riigikantselei, rahandusministeeriumi, sise- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, põllumajandus- ja sotsiaalministeeriumi, haridus-, tervishoiu- ja spordiministeeriumi, põllumajandus- ja sotsiaalministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, tervishoiu- ja spordiministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi avalik teade nr 2);

Riigihanked

Jaapani ja ELi riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud valitsused ostavad või hangivad igal aastal kaupu ja teenuseid miljardite eurode väärtuses eraettevõtjatelt. Selleks korraldatakse avalikke hankeid või pakkumismenetlusi, milles ettevõtted saavad osaleda.

Majanduspartnerlusleping laiendab juurdepääsu riigihankelepingutele ja avab mõlema poole äriühingutele uusi turge.

EL ja Jaapan on kokku leppinud eeskirjades, mis käsitlevad järgmist:

 • keelustada ühe poole ebaõiglane diskrimineerimine teise poole pakkujate suhtes

 • maksimeerida riigihankemenetluste läbipaistvust, et ettevõtted oleksid teadlikud mõlema poole võimalustest

 • maksimeerida ELi ettevõtete võimalusi osaleda Jaapani riigihangetes kõigil valitsustasanditel – riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

ELi ettevõtete parem juurdepääs Jaapanis korraldatavatele hangetele hõlmab näiteks järgmisi sektoreid:

 • raudteed

 • haiglad

 • akadeemilised institutsioonid

 • elektrijaotus

Lisateave

Investeerimine

Lepinguga edendatakse investeeringuid ELi ja Jaapani vahel ning kinnitatakse iga osapoole õigust reguleerida mitteammendavas loetelus kokku lepitud õiguspäraseid poliitilisi eesmärke. Käimas on kahepoolsed läbirääkimised võimaliku investeeringute kaitse lepingu sõlmimiseks.

Teave piiriülest teenustekaubandust ja investeeringute liberaliseerimist käsitlevate sätete kohta

Piiriülese teenuskaubanduse ja investeeringute liberaliseerimise osas on ELi-Jaapani majanduspartnerlusleping vastu võtnud negatiivse loetelu süsteemi, milles loetletakse olemasolevad ja tulevased nõuetele mittevastavad meetmed, mis tuleb reserveerida, liberaliseerides samal ajal põhimõtteliselt kogu piiriülese teenustekaubanduse ja investeerimisvaldkonnad.

Piiriülese teenuskaubandusega seotud kohustuste kohta vt lepingu 8. peatüki C jagu.

Investeeringute liberaliseerimise kohta vt lepingu 8. peatüki B jagu.

Euroopa Liidu ja Jaapani kehtivate meetmete suhtes tehtud reservatsioonide osas vt Euroopa Liidu ja Jaapani loendit, mis on esitatud lepingu 8-B lisa I lisas, mis on kättesaadav järgmistel linkidel:

Euroopa Liidu ja Jaapani tulevaste meetmetega seotud reservatsioonide kohta vt 8-B lisa II lisas esitatud Euroopa Liidu ja Jaapani loendit, mis on kättesaadav järgmistel linkidel:

Lepingu 8. peatüki D jaos on sätestatud teatavad füüsiliste isikute riiki sisenemise ja seal ajutise viibimisega seotud kohustused.

Euroopa Liidu ja Jaapani loendis 8-B lisa III lisas on sätestatud teatavad reservatsioonid ja lisasätted seoses ärivisiidil olevate isikute, äriühingusiseselt üleviidavate isikute, investorite ja lühiajaliste ärivisiidil olevate isikutega.8-B lisa III lisa on kättesaadav järgmistel linkidel:

Teatavad reservatsioonid, piirangud ja lisasätted lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistide kohta on sätestatud Euroopa Liidu ja Jaapani loendis 8-B lisa IV lisas. 8-B lisa IV lisa on kättesaadav järgmistel linkidel:

Lisas 8-C on esitatud arusaam füüsiliste isikute liikumisest ärilisel eesmärgil, sealhulgas sätted meetmete kohta, mida Euroopa Liit ja/või Jaapan võtavad või püüavad võtta teise lepinguosalise füüsiliste isikute ärilisel eesmärgil riiki sisenemise ja seal ajutise viibimisega seotud menetluste hõlbustamiseks ja kiirendamiseks.

Selgitus kauplemisühingute rolli olulisuse kohta

Kaubandusettevõtetel on oluline roll imporditud kaupade müügis Jaapanis.Kaubandusettevõtjad suhtlevad välismaiste tootjate ja Jaapani ostjatega (ning ka välismaiste ostjate ja Jaapani tootjatega).Kaubandusettevõtete roll hõlmab muu hulgas nõudluse kindlakstegemist, tootjate ja ostjate vaheliste läbirääkimiste toetamist ning impordi- ja ekspordimenetluste lõpuleviimist.Jaapani ostjate või tootjate seisukohast aitavad kaubandusettevõtted teha tehinguid välismaiste tootjate või ostjatega, kõrvaldades vajaduse tunda muret keelebarjääride, välisriikide seaduste mõistmise või vahetuskursi kõikumise pärast.ELi ettevõtjate seisukohast saavad kaubandusettevõtted aidata tuvastada nõudlust ja/või kohalikke partnereid Jaapanis.Kaubandusettevõtted jagunevad üldisteks kaubandusettevõteteks, kes kauplevad peaaegu kõigiga, ja spetsialiseerunud kaubandusettevõteteks, kes kauplevad ainult konkreetsete toodetega (nt terasetooted, toiduained jne).

Kuidas luua Jaapanis äritegevust?

Ülevaade Jaapani rajamistegevusest
Nõutavad vormid

Välisvaluuta ja väliskaubanduse seadusest tulenevad piirangud Jaapanisse tehtavatele välismaistele otseinvesteeringutele

Ülevaade välisvaluuta ja väliskaubanduse seaduse kohastest menetlustest

 

Välisvaluuta ja väliskaubanduse seaduse (FEFTA) artikli 26 lõike 1 kohaselt on välisinvestor üks järgmistest isikutest, kes teeb FEFTA artikli 26 lõikes 2 loetletud otseinvesteeringuid jne või FEFTA artikli 26 lõikes 3 määratletud kindlaksmääratud omandamist:

I) isik, kes ei ole Jaapani resident;

II) üksus, mis on asutatud välisriigi õiguse alusel või millel on peakontor välisriigis;

III) Jaapani äriühing, mille puhul punktides i ja/või ii nimetatud isikutele otseselt või kaudselt ettenähtud äriühingu kaudu kuuluvate hääleõiguste summa moodustab vähemalt 50 % kõigist hääleõigustest; või

IV) Jaapani üksus, milles punktis i nimetatud isikud moodustavad kas äriühingu kõigi juhtkonna liikmete enamuse või representatiivse võimuga ametnike enamuse.

Majandusharud, mille puhul nõutakse eelnevat teavitamist

a) Avalik teadaanne 2014. aasta avaliku teadaande nr 1 osalise läbivaatamise kohta (Jaapani), mille alusel rahandusminister ja pädev ettevõtlusminister määravad kindlaks ettevõtete liigid vastavalt otseinvesteeringute korralduse artikli 3 lõikele 4 jne (riigikantselei, rahandusministeeriumi, sise- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, haridus-, kultuuri-, spordi-, teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi, metsandusministeeriumi, põllumajandus- ja sotsiaalministeeriumi, tööhõive- ja sotsiaalministeeriumi, 2019. aasta mai majandusministeeriumi,

b) Avalik teadaanne 2017. aasta avaliku teadaande nr 3 osalise läbivaatamise kohta (Jaapani), mille alusel rahandusminister ja pädev ettevõtlusminister määravad kindlaks ettevõtete liigid vastavalt otseinvesteeringute korralduse artikli 3 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 3 jne (riigiabiameti, rahandusministeeriumi, sise- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, haridus-, kultuuri-, spordi-, teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi, metsandusministeeriumi, põllumajandus- ja tehnoloogiaministeeriumi, tervishoiuministeeriumi, rahandusministeeriumi, metsandusministeeriumi, põllumajandus- ja tehnoloogiaministeeriumi ning tervishoiuministeeriumi avalik teatis nr 2);

Teatevormid

Õige vorm sõltub investeerimisvahenditest.

Valitsuse stiimulid välismaiste otseinvesteeringute edendamiseks Jaapanis

Uurimis- ja prooviasutused; konsulteerimine

Jaapani Investeerimisbüroo
Invest Japan Hotline
 • JETRO toetuskeskus Jaapanisse investeerida kavatsevatele välis- ja välismaistele seotud äriühingutele. Teenused on kättesaadavad muudes keeltes kui jaapani keel: Invest Japan Hotline (inglise keeles)
Muud kasulikud lingid

VKEd ja EL-Jaapan

ELi-Jaapani leping sisaldab eraldi peatükki väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) kohta, milles täpsustatakse, et lepinguosalised annavad teineteise turule juurdepääsu kohta teavet.

ELi veebisait Jaapanisse eksportivate ELi VKEde toetamiseks

Jaapani veebisait Jaapanisse eksportivate ELi VKEde toetamiseks

See Euroopa VKEdele pühendatud veebisait sisaldab linke ametiasutustele konkreetsetes kaubandusküsimustes ja otsingut võimaldavat andmebaasi tollitariifikoodide kaupa, et saada teavet turulepääsu kohta Jaapani turul.

Lingid ja kontaktid

Kaubanduse peadirektoraadi veebisait

ELi ja Jaapani tööstuskoostöö keskus

Euroopa Liidu delegatsioon Jaapanis

Kokkuleppe täistekst

Jagage seda lehte:

Kiirlingid