ELi-Jaapani majanduspartnerlusleping

ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping jõustus 1. veebruaril 2019. ELi ettevõtted ekspordivad Jaapanisse igal aastal juba üle 58 miljardi euro kaupu ja 28 miljardit eurot teenuseid. ELi-Jaapani majanduspartnerluslepinguga vähendatakse kaubandustõkkeid, millega Euroopa ettevõtted Jaapanisse eksportimisel kokku puutuvad, ning aidatakse neil sellel turul paremini konkureerida.

Lepingu lühitutvustus

ELi-Jaapani majanduspartnerlusleping jõustus 1. veebruaril 2019.

Milline on kasu teie ettevõttele?

Kaubandusleping Jaapaniga

 • kaotatakse tollimaksud ja muud kaubandustõkked ning lihtsustatakse mõlema poole ettevõtjate jaoks importi ja eksporti
 • tagada teenusteturgude, eelkõige finantsteenuste, telekommunikatsiooni ja transpordi avatus
 • tagab riigihanketurgudel tegutsevate ELi ettevõtjate mittediskrimineeriva kohtlemise
 • parandab intellektuaalomandi õiguste kaitset Jaapanis ning kvaliteetsete Euroopa põllumajandustoodete, nn geograafiliste tähiste kaitset.
 • säästab mõlema poole ettevõtteid märkimisväärsel hulgal raha ja aega, kui kauplevad kahepoolselt
 • nähakse ette suurem toetus väiksematele ettevõtjatele, keda kaubandustõkked ebaproportsionaalselt mõjutavad

 

Jaapan on juba praegu ELi suuruselt neljas põllumajandustoodete eksporditurg. Parandatakse paljude Euroopa toodete turulepääsu, eelkõige

Lugege Jaapaniga sõlmitud kaubanduslepingu tervikteksti.

Tariifid

Lepinguga kaotatakse suurem osa tollimaksudest, mida maksavad Euroopa ja Jaapani äriühingud.

Jõustumisel kaotati lepinguga 99 % ELi tariifiridadest ja 97 % Jaapani tariifiridadest. Kuna tariifid ei ole veel kaotatud, lepiti kokku tariifikvootides või tariifide vähendamises.

Oma toote tariifide kontrollimiseks peate teadma harmoneeritud süsteemi (HS) HS2017 koodil põhinevat tootekoodi nii Euroopa kui ka Jaapani koodide puhul.

Oma tootekoodi
leiate Minu kaubandusassistenti abil

Võite kontrollida ka Jaapani impordi statistilist koodi.

Lepinguga avatakse Jaapani turg näiteks ELi põllumajandustoodete ekspordile 

 • paljude juustude (nt Gouda ja Cheddar) tollimaksud kaotatakse aja jooksul.
 • kehtestatakse tollimaksuvaba kvoot värskete juustude (nt Mozzarella ja Feta) jaoks.
 • veiniekspordi tollitariifid kadusid jõustumisel
 • veiseliha puhul saavad ELi eksportijad kasu vähendatud tariifist
 • sealiha puhul kehtivad Jaapanisse eksporditavale värskele lihale üksnes madalad tollimaksud ja leping kaotas täielikult tollimaksud töödeldud lihalt.

Tariifide kaotamise ajakavad

Enamiku toodete tariifid kaotatakse kas kohe pärast lepingu jõustumist või järk-järgult pärast tariifide kaotamise ajakava.

Tollimaksude kaotamise või vähendamise lähtepunkt on „baasmäär“ ja seda vähendatakse selle baasmäära alusel. Toote tollitariifikoodi abil saate leida vähenduse, mida kohaldatakse teie toote baasmäära suhtes.

 • üldised märkused, mis aitavad teil lugeda nii ELi kui ka Jaapani tollimaksude kaotamise ajakavasid
Importimine Jaapanist
Eksport Jaapanisse

Tariifikvoodid

Tariifikvoote kohaldatakse ka teatavate toodete suhtes. Need on konkreetsed kaubakogused, mille suhtes kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist teatava aja jooksul.

 • Jaapanis on 25 põllumajanduslikku toiduainet, millele on kehtestatud tariifikvoodid
 • Jaapani tariifikvoodid
 • Jaapani põllumajandus-, metsandus- ja kalandusministeerium (MAFF) annab teavet tariifikvootide kohaldamise ja eraldamise kohta iga tariifirea puhul, nagu suhkur, nisutooted, piimatooted ja muud toiduained (sealhulgas kondiitritooted ja teatavad šokolaadid) ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu raames (Jaapanis).

Piimatoodete puhul eraldab tariifikvoote ja kogub makse põllumajandus- ja loomakasvatustööstuse koostöö (ALIC).

Määratud piimatoodete (nt või ja vadaku) impordi suhtes tariifikvoodi raames kohaldatakse riiklikku kaubandussüsteemi.

ELi-Jaapani tööstuskoostöö keskuse (ELi ettevõtted Jaapanis) teabelehed

Mõne meresaaduse suhtes kohaldatakse impordikvoote ja importijad on kohustatud seda taotlema.

Lisateave tariifikvootide kohaldamise ja jaotamise kohta Jaapanis.

Jaapani justiitsministeeriumi loodud Jaapani õiguse tõlke andmebaasisüsteem.

Kaitsemeetmed

ELi-Jaapani kaubanduslepingus on sätestatud ka kahepoolsed kaitsemeetmed. Kaitsemeetme (st toote impordi ajutine piiramine) eesmärk on kaitsta konkreetset omamaist tootmisharu mis tahes toote impordi suurenemise eest, mis põhjustab või ähvardab põhjustada tootmisharule tõsist kahju. Kõnealuses lepingus kasutatakse põllumajanduse kaitsemeetmeid, et kaitsta konkreetseid tooteid impordi järsu suurenemise eest.

ELi tooted, mille suhtes neid meetmeid kohaldatakse, on

 • veiseliha ja sealiha (sh töödeldud sealiha)
 • vadakuvalgu kontsentraat (WPC), vadakupulber
 • värsked apelsinid
 • võidusõiduhobused

Tutvuge põllumajanduse kaitsemeetmete loeteluga (lk 368).

Lisateave võiduajamiste hobuste suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete kohta

 

Minu kaubandusassistent annab teile üksikasjalikku teavet tariifide, teie toote ja turu suhtes kohaldatavate meetmete kohta ning kuvab asjaomaste tariifiridade tariifide kaotamise ajakava.

 

Päritolueeskirjad;

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga seoses uus, leiate kaupu käsitlevast osast sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolueeskirjad;

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu 3. peatükis päritolureeglite kohta (ELT L 330, 27.12.2018, lk 21).

Kas minu toode on pärit EList või Jaapanist?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu kohast madalamat või nulltariifi, peab see olema pärit EList või Jaapanist.

Toode on pärit EList või Jaapanist, kui see on

Toode peab vastama ka kõigile muudele peatükis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele (näiteks ebapiisav töö või töötlus, mittemuutmise reegel). On olemas ka mõningane paindlikkus, mis aitab teil järgida tootepõhiseid eeskirju (nt sallivus või kumulatsioon).

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade liikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks päritolustaatuseta paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on spetsiifiline tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili-, rõiva- ja keemiatööstuses.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Leping võimaldab täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Lubatud hälve
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, kui nende väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast või vabahinda laeva pardal
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • kuid see on ELi-Jaapani lepingu eripära, võib seda hälvet kasutada juhul, kui päritolustaatuseta materjalide mass ületab tootepõhistes reeglites ette nähtud massi piirmäära, tingimusel et nende materjalide väärtus ei ületa 10 % lõpptoote tehasehinnast – üle selle 10 % väärtuse, peavad need materjalid olema pärit EList või Jaapanist.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud 3-A lisa sissejuhatavates märkustes 6–8.
Kumulatsioon

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepinguga nähakse ette kaks päritolu kumuleerimise viisi

 • kahepoolne kumulatsioon – Jaapanist pärit materjale võib käsitada EList (ja vastupidi) pärinevatena, kui neid kasutatakse toote tootmiseks ELis
 • täielik kumulatsioon – ELis või Jaapanis päritolustaatuseta materjalidega tehtud tööd või töötlust võib käsitada päritolustaatusega tootena, et aidata järgida tootepõhist reeglit (teisisõnu võib Jaapanis toimuvat töötlemist käsitada ELis kvalifitseeruvate toimingutena, olenemata sellest, kas töötlemine on piisav, et anda materjalidele päritolustaatus (ja vastupidi))

Muud nõuded

Teie toode peab vastama ka kõigile muudele päritolureegleid käsitlevas peatükis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või mittemuutmise reegel.

Mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb transportida EList Jaapanisse (ja vastupidi), ilma et neid oleks kolmandas riigis täiendavalt töödeldud.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • märkide, etikettide, plommide või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete heas seisukorras säilitamine
 • ladustamine
 • saadetiste osadeks jagamine

Toll võib nõuda tõendeid eeskirja järgimise kohta, näiteks:

 • lepingulised veodokumendid, näiteks veokirjad
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • kõik kaubaga seotud tõendid;

Tollimaksude tagastamine

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu kohaselt on võimalik taotleda soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmist.

Päritoluprotseduurid

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Menetlused on sätestatud lepingu 3. peatüki „Päritolureegleid“ B jaos. Neis selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda eelistusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Kuidas soodustariifi taotleda? 

Importijad võivad taotleda tariifset sooduskohtlemist, tuginedes

 • eksportija esitatud päritolukinnitus või
 • päritolukinnitus, mis põhineb „importija teadmistel“

Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge palun

Päritolukinnitus

Eksportija enda kinnitus

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või Jaapanist, esitades päritolukinnituse.

ELis saab seda teha järgmiselt:

 • registreeritud eksportijate süsteemis (REX) registreeritud eksportijat ja sama REX-numbrit võib kasutada ka mõne muu ELi sooduskaubanduslepingu puhul (näiteks ELi kaubandusleping Kanadaga).
 • eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot.

Jaapanis saab seda teha järgmiselt:

 • eksportija, kellele on määratud Jaapani äriühingunumber

Mida peaks päritolukinnitus sisaldama?

 • päritolukinnitus peaks olema esitatud kaubaarvel või mis tahes äridokumendil, millega toodet identifitseeritakse.
 • päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja jaapani keeles ning see on esitatud 3-D lisas, importiv riik ei või nõuda, et importija esitaks päritolukinnituse tõlke.
 • eksportijad peavad märkima päritolukinnituses kasutatud päritolukriteeriumid koodiga (vt 3-D lisa).

Esitamine ja kehtivus

 • päritolukinnitus kehtib 12 kuud alates selle tegemise kuupäevast.
 • tavaliselt esitatakse päritolukinnitus ühe saadetise kohta, kuid see võib hõlmata ka mitut identsete toodete saadetist ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 12 kuud. 

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu suunised päritolukinnituse kohta identsete toodete mitme saadetise puhul sisaldavad lisaselgitusi.

Importija teadmised
 • importijad võivad taotleda soodustariife, tuginedes oma teadmistele imporditud toodete päritolu kohta – see võib põhineda importija valduses olevatel toote eksportija või tootja esitatud tõendavatel dokumentidel või dokumentidel. ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu suunised importija teadmiste kohta annavad lisaselgitusi
 • kuna importija esitab oma teadmisi kasutades oma väite, ei kasutata päritolukinnitust ning eksportijat ega tootjat ei ole vaja kindlaks teha ega võtta meetmeid seoses kaupade sooduspäritoluga eksportiva lepinguosalise territooriumil.
 • importijat, kes kasutab importija teadmisi, ei pea REXi andmebaasis registreerima.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Tõendamine põhineb

 • importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vaheline halduskoostöö
 • kohalike tolliasutuste tehtavad kontrollid – importiva poole külastused eksportija juurde ei ole lubatud
 • importiva lepinguosalise ametiasutused määravad kindlaks päritolu ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest

Tootenõuded 

Tehnilised eeskirjad hõlmavad tehnilisi norme, standardeid ja vastavushindamismenetlusi. Nendes eeskirjades määratakse kindlaks teie toote tehnilised eriomadused, nagu kujundus, märgistamine, pakendamine, funktsionaalsus või toimivus, ning need on olulised, sest need tagavad oluliste avaliku poliitika eesmärkide saavutamise, nagu inimeste tervise kaitse või keskkonnaohutus.

Need nõuded võivad olla seotud järgmiste küsimustega:

 • Tehnilised eeskirjad ja nõuded
 • Töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjad ja nõuded, sanitaar- ja fütosanitaareeskirjad
 • Imporditud kaupade suhtes kohaldatavad keskkonnaalased eeskirjad.

Peate neid eeskirju järgima, et teie tooteid saaks hinnata, et teha kindlaks, kas need vastavad vajalikele tehnilistele standarditele.

 

Teie toote suhtes kohaldatavate eeskirjade ja nõuete kohta saate teavet minu kaubandusassistendilt ning sisestage oma toote nimi või kood.

Võite kontrollida allpool esitatud tootekategooriaid, et leida täpsemaid tootenõuete üksikasju ja asjakohaseid linke

Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed (nt seadused, määrused, standardid) on meetmed inimeste, loomade ja taimede kaitsmiseks haiguste, kahjurite või saasteainete eest.

Meetmetega tagatakse, et turule lastud tooted, seahulgas väljastpoolt ELi imporditud kaubad, on tarbijatele ohutud.

Lisateavet ELi ja Jaapani vaheliste sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohta leiate siit.

Nii nagu ELis on ka Jaapanis ühed maailma rangeimad toiduohutusstandardid. Näiteks ei luba Jaapan kasutada veiseliha tootmises kasvuhormoone ning GMOsid reguleerivad eeskirjad on Jaapani tarbijate jaoks suure tähtsusega.

Kõik Jaapanist imporditud tooted peavad vastama ELi standarditele. See hõlmab hormoonidega töödeldud veiseliha keelustamist ELis ja antibiootikumide kasutamise eeskirju. 

Lisaks peab kogu loomsete saaduste Jaapanist ELi importimisel olema kaasas veterinaarsertifikaat. 

Sellist sertifikaati saab väljastada ainult pädev Jaapani ametiasutus, kelle suutlikkust tõendada vastavust Euroopa Liidu imporditingimustele on komisjon ametlikult tunnistanud. 

Kaubandusleping aitab tagada, et põhjendamatud sanitaar- ja fütosanitaartõkked ei takistaks teie toodete sisenemist Jaapani turule, ning aitab lihtsustada ja kiirendada Jaapanisse suunatud toiduainete ekspordi heakskiitmise menetlusi.

Kui impordite Jaapanist ELi, leiate lisateavet sanitaar- ja fütosanitaarnõuete kohta siit.

 

Oma toote erieeskirjad ja -nõuded leiate minu kaubandusassistendist.

Tehnilised kaubandustõkked;

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord olla takistuseks rahvusvahelisele kaubandusele ja seega olla teile kui eksportijale märkimisväärne koormus.

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõkkega, mis aeglustab teie ettevõtet või takistab eksportimist, võite meile öelda,
 • teatage oma ekspordi peatamisest Jaapanisse, kasutades veebivormi, ning EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Tollivormistus hõlmab tavaliselt järgmisi kontrolle:

 • tasumisele kuuluvad tollimaksud
 • kauba õige kirjeldus, päritolu ja väärtus
 • Turva- ja ohutusmeetmed (smugeldumine, uimastid, sigaretid, relvad, võltsitud tooted, terrorismivastane võitlus)
 • vastavus konkreetsetele õigusaktidele, nagu keskkonnaalased õigusaktid, tervishoiunõuded, veterinaar-, fütosanitaar- ja kvaliteedieeskirjad

ELi-Jaapani leping tagab tõhusamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Võite tutvuda üksikasjalike üksikasjalike juhenditega, milles kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida te peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võib toll nõuda kõiki või mõnda järgmistest elementidest.

 • faktuurarve (koostage vormi ja sisuga seotud erinõuded minu kaubandusassistentis)
 • Konossement või lennuveokiri
 • pakkeleht, veokontod ja kindlustussertifikaadid (mõnel juhul vajalikud)
 • teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • sertifikaadid, mis tõendavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervisekaitse- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine
 • päritolutõend – päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite eelnevalt taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

 

Üksikasjaliku teabe saamiseks dokumentide kohta, mida peate esitama oma toote tollivormistuseks, vaadake palun minu kaubandusassistenti.

Jaapani toll annab teavet Jaapani tolliprotseduuride, sealhulgas nõutavate dokumentide kohta

Jaapanis on ka üheksa erinevat tollijurisdiktsiooni ning võib olla kasulik võtta ühendust teie jaoks oluliste tollijurisdiktsioonidega, et muuta tolliprotsess teie toote jaoks sujuvamaks.

Menetlused

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada soodustariifi taotlemisel oma toodete päritolu, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool punktis „Päritolureegleid “.

Üldine teave impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta on esitatud maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidil.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepinguga nähakse ette tõhusam intellektuaalomandi õiguste kaitse Euroopa ettevõtetele, kes ekspordivad Jaapanisse uuenduslikke, kunstilisi, eristatavaid ja kvaliteetseid tooteid. Kohustusi tugevdatakse ja need sisaldavad sätteid ärisaladuste kaitse, kaubamärkide, autoriõiguse kaitse, patentide, ravimite regulatiivse katse andmekaitse ühiste miinimumeeskirjade ja tsiviilõiguse jõustamise kohta.

Lepingus tunnustatakse eristaatust ja pakutakse Jaapani turul kaitset rohkem kui 200 Euroopa põllumajandustootele, mis on pärit konkreetsest Euroopa geograafilisest päritolust, mida nimetatakse geograafilisteks tähisteks. Kahepoolselt kokkulepitud geograafiliste tähiste omanikud põllumajandus-, toiduaine- ja joogisektoris saavad kaitset võltsimise eest. ELi ja Jaapani kaitstud geograafiliste tähiste loetelu on esitatud majanduspartnerluslepingu 14-B lisas.

Kaubamärgid

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingus kinnitatakse, et lepinguosalised teevad koostööd patendikaitse tugevdamiseks.

Lepingu kohaselt on nii EL kui ka Jaapan kohustunud pikendama farmaatsiatoodete ja põllumajanduskemikaalide patendikaitse kestust. Lisateavet Jaapani patentide, sealhulgas taotluste esitamise ja läbivaatamise protsesside kohta leiate Jaapani patendiametist.

Muud intellektuaalomandi küsimused

Jaapani patendiamet annab ülevaate kasulikest mudelitest, disainilahendustest, kaubamärkidest ja autoriõigustest.

Majandusministeerium selgitab täiendavalt ka teie intellektuaalomandi õiguste jõustamist.

Talitused

Leping lihtsustab ELi ja Jaapani ettevõtetel teenuste osutamist ja pakub ettevõtte töötajatele suuremat liikuvust, et nad saaksid teha oma tööd kohapeal.

Ettevõtte töötajate ajutine liikumine 

8-C lisa: Kokkulepe füüsiliste isikute liikumise kohta ärilisel eesmärgil

Lepingu 8. peatüki D jaos on sätestatud teatavad kohustused seoses füüsiliste isikute riiki sisenemise ja seal ajutise viibimisega.

8-B lisa III lisas esitatud Euroopa Liidu ja Jaapani loendis on ette nähtud teatavad reservatsioonid ja täiendavad sätted ärivisiidil olevate isikute, ettevõttesiseselt üleviidud töötajate, investorite ja lühiajaliste ärivisiidil olevate isikute kohta. 8-B lisa III lisa on kättesaadav järgmistel linkidel:

Teatavad lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistidega seotud reservatsioonid, piirangud ja täiendavad sätted on sätestatud Euroopa Liidu loendis ja Jaapani loendis 8-B lisa IV lisas. 8-B lisa IV lisa on kättesaadav järgmistel linkidel:

Majanduspartnerlusleping sisaldab mitmeid sätteid, mida kohaldatakse horisontaalselt kogu teenuskaubanduse suhtes, näiteks sätet, millega kinnitatakse lepinguosaliste õigust teenuseid reguleerida. Majanduspartnerluslepinguga kinnitatakse ametiasutuste õigust hoida avalikud teenused avalikuna ega sunnita valitsusi avalikke teenuseid erastama või dereguleerima, näiteks tervishoiu-, haridus- ja veesektoris.

Konkreetsetes kohustustes lepiti kokku sellistes sektorites nagu

 • posti- ja kulleriteenused.
 • elektrooniline side
 • meretransporditeenused
 • finantsteenuste osutamine

Piiriülese teenuskaubandusega seotud kohustuste kohta vt lepingu 8. peatüki C jagu.

Kvalifitseeritud töötajate liikumine

Üldine teave viisade kohta
Lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistide äritegevuse piirangud Jaapanis

Mõne teenuse puhul on äritegevuse ulatus piiratud, nagu on ette nähtud lepingu 8-B lisa „8. peatüki tabelid“ IV liites „Lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistide äritegevuse piirangud Jaapanis “.

Personalijuhtimine

Jaapanis on töötajate kaitse kohta palju tööseadusi.  Neid tööseadusi kohaldatakse põhimõtteliselt kõigile töökohtadele Jaapanis, olenemata sellest, kas tööandja on Jaapanis või välisriigis või kas äriühing on välisriigis või asutatud Jaapanis.  Nende seaduste määrust kohaldatakse ka välismaalastest töötajate suhtes Jaapanis, kui võõrtöötajad vastavad nende seaduste kohasele töötajate õiguslikule määratlusele. 

Üldine teave Jaapani üldise tööõiguse süsteemi kohta, mis on seotud personalihaldusega, on kättesaadav järgmistes rubriikides nimetatud veebisaitidel.

Üldine teave personalijuhtimise kohta
Eeskirjad, mis tuleb märkida välisriigis töötamise korral
Teave peamiste tööalaste õigusaktide kohta

Telekommunikatsiooni- ja arvutiinfoteenused

Jaapanis

 • telekommunikatsioon on telekommunikatsiooniseaduses üldiselt määratletud kui „koodide, helide või kujutiste edastamine, edastamine või vastuvõtmine kaabli, raadio või muu elektromagnetilise vormi abil“.
 • telekommunikatsiooniteenus on määratletud kui „teiste isikute side vahendamine, kasutades telekommunikatsioonivahendit või pakkudes muul viisil telekommunikatsioonivahendit teiste isikute sidepidamiseks“, ja
 • telekommunikatsiooniettevõtja on seega määratletud kui „ettevõtja, kus teenuseosutaja osutab telekommunikatsiooniteenust teiste vajaduste rahuldamiseks, välja arvatud ringhäälinguseaduse kohane ringhäälingurajatise pakkumine“.

Jaapani telekommunikatsiooniäri turule sisenemise käsiraamat, mis on kättesaadav ainult Jaapanis ja mis kuulub üldiselt „telekommunikatsiooniettevõtte“ määratluse alla ja mis nõuab seega teatamist või registreerimist.

Jaapani turule sisenemine
 • Sise- ja kommunikatsiooniministeerium: Jaapani telekommunikatsiooniäri turule sisenemise käsiraamat, juuni 2016 (inglise keeles). Palun arvestage, et ingliskeelne versioon ei pruugi olla ajakohane. Lisaks on täiendavad materjalid (sealhulgas näited selle kohta, kas teavitamiskohustus on kohaldatav teatavate ettevõtjate suhtes) kättesaadavad ainult 2019. aasta mai jaapanikeelses versioonis ning 2019. aasta oktoobri lisas.
 • Järgmised käsiraamatud ja suunised on kättesaadavad ka siin:
  • Üldise kaabelringhäälinguettevõtte turule sisenemise käsiraamat (inglise keeles);
  • Telekommunikatsiooniettevõtjate võrkude ehitamise käsiraamat (inglise keeles); ja
  • Suunised avalike üksuste omanduses olevate poolakate, tugipostide, sisustuste ja sarnaste rajatiste kasutamiseks (inglise keeles).
IT-sektori välisinvesteeringute suhtes kohaldatavate eeskirjade karmistamine

Sellisteettevõtete lisamine, kes peavad esitama eelteate seoses sissetulevate otseinvesteeringutega (METI, inglise keel) – nende sektorite hulka, mille suhtes kohaldatakse sissetulevate otseinvesteeringute puhul eelneva teatamise nõuet, on lisatud IT-ga seotud ettevõtted.

Riigihanked

Igal aastal ostavad või hangivad Jaapani ja ELi riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused eraettevõtetelt kaupu ja teenuseid miljardite eurode väärtuses. Selleks korraldatakse avalikke hankeid või pakkumismenetlusi, milles ettevõtted saavad osaleda. 

Majanduspartnerluslepinguga laiendatakse juurdepääsu riigihankelepingutele ja avatakse uued turud mõlema poole ettevõtjatele.

EL ja Jaapan on kokku leppinud eeskirjades, milles

 • keelata ühelt poolt pakkujate ebaõiglane diskrimineerimine teiselt poolt
 • suurendada riigihangete pakkumismenetluste läbipaistvust, et tagada ettevõtete teadlikkus mõlema poole võimalustest
 • maksimeerida ELi ettevõtete võimalusi osaleda riigihangetes Jaapanis kõigil valitsustasanditel – riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil

ELi ettevõtjate parem juurdepääs Jaapanis korraldatavatele hangetele hõlmab selliseid sektoreid nagu

 • raudtee
 • haiglad
 • akadeemilised institutsioonid
 • elektrienergia jaotamine

Rohkem

Investeerimiseks

Lepinguga edendatakse investeeringuid ELi ja Jaapani vahel ning kinnitatakse iga poole õigust reguleerida mitteammendavas loetelus kokkulepitud õiguspäraseid poliitilisi eesmärke. Käimas on kahepoolsed läbirääkimised võimaliku investeeringute kaitset käsitleva lepingu sõlmimiseks.

Seoses piiriülese teenuskaubanduse ja investeeringute liberaliseerimisega on ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingus vastu võetud negatiivse nimekirja süsteem, milles loetletakse olemasolevad ja tulevased nõuetele mittevastavad meetmed, mis reserveeritakse, liberaliseerides samal ajal põhimõtteliselt kõik piiriülese teenuskaubanduse ja investeerimisvaldkonnad.

Investeeringute liberaliseerimise kohustuste kohta vt lepingu 8. peatüki B jagu

Seoses Euroopa Liidu ja Jaapani kehtivate meetmetega seotud reservatsioonidega tutvuge palun lepingu 8-B lisa I lisas esitatud Euroopa Liidu ja Jaapani loendiga, mis on kättesaadav aadressil:

Seoses Euroopa Liidu ja Jaapani tulevaste meetmetega seotud reservatsioonidega tutvuge 8-B lisa II lisas esitatud Euroopa Liidu ja Jaapani loendiga, mis on kättesaadav järgmisel aadressil:

Investorite liikumise kohta ärilistel eesmärkidel vt eespool teenuste jaotist.

Kuidas alustada äritegevust Jaapanis?

Ülevaade äritegevuse alustamisest Jaapanis
Nõutavad vormid

Piirangud Jaapanisse tehtavatele välismaistele otseinvesteeringutele

Ülevaade välisvaluuta ja väliskaubanduse seaduse kohastest menetlustest

Ülevaade välisvaluuta ja väliskaubanduse seadusest ning teatamissüsteemist (Jaapanis)

Välisvaluuta ja väliskaubanduse seadus (inglise ja Jaapani). Arvestage siiski, et ingliskeelne tõlge ei ole alati ajakohane. Ajakohase teabe saamiseks tutvuge palun jaapanikeelse versiooniga

 

Selgitus välisvaluuta ja väliskaubanduse seaduse kohaldamisala kohta

Välisvaluuta ja väliskaubanduse seaduse (FEFTA) artikli 26 lõike 1kohaselt on „välisinvestor“ üks järgmistest isikutest, kes teeb FEFTA artikli 26 lõikes 2 loetletud otseinvesteeringuid jne või FEFTA artikli 26 lõikes 3 määratletud konkreetset omandamist:
I) isik, kes ei ole Jaapani resident;
üksus, mis on asutatud välisriigi õiguse alusel või mille peakontor asub välisriigis;
Jaapani äriühing, mille hääleõiguste summa, mis kuulub punktides i ja/või ii nimetatud isikutele otse või ettenähtud äriühingu kaudu, on 50 % või rohkem kogu hääleõigusest; või
iv) Jaapani üksus, mille puhul eespool punktis i nimetatud isikud moodustavad kas enamiku äriühingu kõikidest ametnikest või enamiku esindusvolitusi omavatest ametnikest.

Tööstusharud, kus nõutakse eelteateid
Riigiabiteatiste vormid

Õige vorm sõltub investeerimisvahenditest.

Valitsuse stiimulid edendada välismaiseid otseinvesteeringuid Jaapanisse

Uurimise ja konsulteerimisega tegelevad institutsioonid

Invest Japani büroo

Igal asjaomasel ministeeriumil ja asutusel on Invest Japan Office (inglise keeles), mis vastab võimalike investorite järgmistele meetmetele.

Investeerimis Jaapani vihjeliin
 • JETRO toetuskeskus välismaistele ettevõtetele ja välismaistele sidusettevõtjatele, kes kavatsevad Jaapanisse investeerida. Teenused on kättesaadavad ka muudes keeltes peale jaapani keele: Invest Japan Hotline (inglise keeles)
Muud kasulikud lingid

VKEd

ELi-Jaapani leping sisaldab eraldi peatükki väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) kohta, milles täpsustatakse, et pooled annavad teavet teineteise turule juurdepääsu kohta.

ELi veebisait Jaapanisse eksportivate ELi VKEde toetamiseks

Jaapani veebisait Jaapanisse eksportivate ELi VKEde toetamiseks

See Euroopa VKEdele mõeldud veebisait sisaldab linke ametiasutustele konkreetsetes kaubandusküsimustes ja otsitavat andmebaasi tollitariifikoodide järgi, et saada teavet turulepääsu kohta Jaapani turul.

Jaotuskanal

Praktilise turustuskanali loomine on oluline, et suunata teie toode Jaapani riiulitele ja jaemüüjatele. See nõuab Jaapani riiklike ja kohalike turustajate kindlustamist, eelkõige selleks, et ületada keelelised, tehnilised ja logistilised kaubandustõkked.

ELi -Jaapani tööstuskoostöö keskus on hea lähtepunkt kõigi ELi tootjate jaoks.

Jaapani väliskaubandusorganisatsioonil (JETRO) on ka platvorm rahvusvahelise äritegevuse kokkuviimiseks, kus Jaapani ja välisriikide müüjad ja ostjad saavad teateid esitada.

Selgitus kauplemisfirmade rolli tähtsuse kohta

Kaubandusettevõtetel on oluline roll imporditud kaupade müügis Jaapanis, tegutsedes välismaiste tootjate ja Jaapani ostjate vaheliste kontaktidena ning vastupidi.

Kaubandusettevõtete roll hõlmab muu hulgas järgmist:

 • nõudluse kindlakstegemine
 • abi tootjate ja ostjate vahelistel läbirääkimistel
 • impordi-/ekspordiprotseduuride lõpuleviimine. 

Kaubandusettevõtted võivad aidata teha kindlaks nõudluse ja/või kohalikud partnerid Jaapanis ning olla

 • üldised kaubandusettevõtted, mis tegelevad peaaegu kõigiga
 • spetsialiseerunud kaubandusettevõtted, mis tegelevad ainult konkreetsete toodetega (nt terasetooted, toiduained jne).

Lingid ja kontaktid

Kaubanduse peadirektoraadi veebisait

ELi-Jaapani tööstuskoostöö keskus

Euroopa Liidu delegatsioon Jaapanis

Lepingu terviktekst

Jagage seda lehte:

Kiirlingid