ELi ja Türgi tolliliit

Kas olete huvitatud Türgist toodete importimisest? See jaotis aitab teil mõista ELi tolliliitu Türgiga.

Lühiülevaade

Tolliliit Türgiga on olnud jõus alates 1995. aastast ning põhineb 1963. aasta Ankara lepingul ja selle lisaprotokollil (1970). Sellega nähakse ette, et

 • tolliliidu kahe osa vaheline vaba liikumine hõlmatud kaupade puhul, mis on täielikult toodetud või lastud vabasse ringlusse pärast nende importimist kolmandatest riikidest kas Türgis või EÜs
 • Türgi vastavusse viimine ühenduse ühise tollitariifistikuga, sealhulgas sooduskorraga, ja kaubanduspoliitika meetmete ühtlustamine
 • tollialaste õigusaktide ühtlustamine, eelkõige tollikoostöö komitee otsuste (nt otsus nr 1/2001) ja tolliküsimustes antava vastastikuse abi kaudu
 • muude õigusaktide ühtlustamine (intellektuaalomand, konkurents, maksustamine jne)
 • põllumajandust käsitlev soodusleping (päritolureeglid)

Kaubavahetus

Tolliliit hõlmab ainult

Tolliliit ei hõlma

 • Amsterdami lepingu I lisas määratletud põllumajandustooted. Nende suhtes kohaldatakse 1998. aasta otsust põllumajandustoodetega kauplemise korra kohta.
 • Euroopa Söe- ja Teraselepingu reguleerimisalasse kuuluvad söe- ja terasetooted. Nende suhtes kohaldatakse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse - Türgi lepingut ESTÜga hõlmatud toodete vabakaubanduspiirkonna kohta.

Tariifid

 • nulltollimaksud ja nullkvoodid tolliliiduga hõlmatud kaupadele
 • Kontrollige oma konkreetse EList pärit ja Türki eksporditud toote tariife, kasutades minu kaubandusassistenti
 • Kontrollige oma konkreetse Türgist pärit ja ELi eksporditud toote tariife, kasutades minu kaubandusassistenti

ELi-Türgi tolliliiduga hõlmatud kaupade päritolureeglid

 

Tutvuge päritolureeglitega, mida teie konkreetse toote suhtes kohaldatakse, minu kaubandusassistendi kaudu.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • teave tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetluste kohta, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama
 • Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid konkreetseid eeskirju ja määrusi. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tervise- ja ohutusnõuded Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

 • tutvuge tervise-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama
 • Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaar- ja fütosanitaareeskirju. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Kaup, mis on täielikult saadud või toodetud tolliliidus või mis on lastud tolliliidus vabasse ringlusse, võib liikuda mis tahes kohas tolliliidu territooriumil, kui sellega on kaasas tõend kauba tollistaatuse kohta, mis on kehtestatud kaupade liikumissertifikaadiga A.TR.

 • tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • lisateave intellektuaalomandit ja geograafilisi tähiseid käsitlevate ELi õigusaktide ning ELi intellektuaalomandi õiguste poliitika kohta kaubanduses

Teenustekaubandus

 • lisateave teenuskaubanduse eeskirjade ja võimaluste kohta

Riigihanked

 • üldteave riigihankeid käsitlevate õigusaktide, eeskirjade ja eri turgudele juurdepääsu kohta
 • konkreetse teabe leidmine ELi riigihangete turu kohta

Investeerimine

 • otsige üldist teavet, mis võimaldab teil investeerida välismaale
 • otsige konkreetset teavet, kui investeerite välismaalt ELi

Lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid