Isikuandmete kaitse

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001) ja otsusele nr 1247/2002/EÜ.

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, miks ja kuidas teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ning kuidas tagatakse kõigi esitatud isikuandmete kaitse, kuidas seda teavet kasutatakse ja millised õigused teil seoses oma isikuandmetega on. Selles esitatakse ka vastutava töötleja kontaktandmed, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmed.

Allpool on esitatud teave, mis on seotud Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi hallatavasse portaali Access2Markets sisestatud isikuandmete töötlemise toiminguga.

Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Kaubanduse peadirektoraadi üksus F1 „Ühtne kontaktpunkt jõustamise, turulepääsu ja VKEde jaoks“ (edaspidi „vastutav töötleja“) kogub ja kasutab Teie isikuandmeid järgmistel põhjustel:

  • küsitakse kontaktvormi kaudu esitatud isikuandmeid, et vastata veebisaidi sisuga seotud üldistele küsimustele;
  • luua kontakt turule juurdepääsu ning kaubanduse ja säästva arengu alaste kaebuste jaoks;
  • teada, kes on intsidendist teatanud;
  • anda juurdepääs kasutajatele, kes soovivad juurdepääsu Access2Markets’i kaitstud osale väljastpoolt Euroopat (ELi saatkondade töötajate juurdepääsutaotlused).

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Milline on Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Kogume Teie isikuandmeid, kuna

  • isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;

See on kooskõlas nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsusega 98/552/EÜ ühenduse turulepääsu strateegiaga seotud komisjoni meetmete rakendamise kohta.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks kogub vastutav töötleja järgmist liiki isikuandmeid: Ees- ja perekonnanimi, organisatsioon, telefon, aadress, e-posti aadress ja IP (Internet) aadress.

Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Vastutav töötleja säilitab Teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui on tarvilik kogumise eesmärgi täitmiseks või edasiseks töötlemiseks. Kontaktvormi saatmisel luuakse e-posti aadress, mis sisaldab isikuandmeid. Seda e-kirja ja vastust säilitatakse 6 kuud. Kaubanduse peadirektoraat avab pileti samal ajal oma piletisüsteemis. Piletite isikuandmeid säilitatakse 24 kuud. Pärast seda ajavahemikku filtreeritakse suletud piletid ja muudetakse need anonüümseks, et võimaldada aruandlust ja statistikat IT-seadmete, tarkvara ja teenuste kvaliteedi hindamise kohta, kusjuures kaubanduse peadirektoraadil on sellele juurdepääs 13 kuu jooksul.

Kaubanduse peadirektoraat saadab Europe Directi kontaktkeskusele (EDCC) taotluse veebisaidil üldise teabe saamiseks. Europe Directi teabekeskus säilitab Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik andmete kogumise või edasise töötlemise eesmärgi täitmiseks, sealhulgas hilisemate kaebuste menetlemiseks, nimelt kuni 3 aastat pärast Teie taotluse kättesaamise kuupäeva.
Palun vaadake nende isikuandmete kaitse põhimõtteid: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilisi isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmestikud jne) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Teie isikuandmete kaitsmiseks on komisjon võtnud mitmeid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehnilised meetmed hõlmavad võrguturvet, andmete kaotsimineku riski ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada kõnealuse töötlemistoimingu elluviimiseks.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?

Teie isikuandmetele on juurdepääs komisjoni töötajatel, kes vastutavad selle andmetöötlustoimingu eest, ja volitatud töötajatel üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Sellised töötajad järgivad kohustuslikke ja vajadusel ka täiendavad konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14-25) alusel on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada ja õigus piirata nende töötlemist. Asjakohasel juhul on teil ka õigus esitada vastuväiteid töötlemisele või andmete ülekandmise õigus.

Teil on õigus esitada artikli 5 lõike 1 punkti a alusel seaduslikult toimuva isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid.

Olete andnud nõusoleku esitada oma isikuandmed käesoleva töötlemistoimingu jaoks kaubanduse peadirektoraadi üksusele F1. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest vastutavale töötlejale. Tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajadusel võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Tema kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st registriviide või -viited vastavalt punktis 10 osutatule).

Kontaktteave

Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga aadressil:

Kaubanduse peadirektoraadi üksus F1 TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu.

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohtamääruse (EL) 2018/1725 kohaselt, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on edasikaebeõigus, st võite esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik avaldab registri, mis sisaldab kõiki komisjonipoolseid isikuandmete töötlemise toiminguid, mis on dokumenteeritud ja millest teda on teavitatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-09887.1.

Jagage seda lehte: