Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Isikuandmete kaitse

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) on pühendunud isikuandmete kaitsmisele ja eraelu puutumatuse austamisele. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevas privaatsusteates selgitatakse, miks isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil on seoses oma isikuandmetega. See sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi veebisaidile Access2Markets sisestatud isikuandmete töötlemise kohta.

Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Vastutav töötleja kogub ja kasutab teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • kontaktvormi kaudu esitatud isikuandmeid küsitakse selleks, et oleks võimalik teabenõudele vastata, või
  • anda juurdepääs kasutajatele, kes soovivad juurdepääsu juurdepääsuturu kaitstud osadele või juurdepääsuturu piiratud alale, mis on reserveeritud komisjoni töötajatele, ELi liikmesriikide ametnikele ja ka mõnele ELi äriorganisatsioonile, kellel on juurdepääs juurdepääsuturu piiratud ala valitud osadele.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Millisel õiguslikul alusel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme teie isikuandmeid, sest töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või asutuse avaliku võimu teostamiseks.

Selle vahendi korralduse ja haldamisega seotud isikuandmete töötlemine on vajalik aluslepingutega, täpsemalt Euroopa Liidu lepingu artikliga 5 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 244-250 komisjonile antud volituste haldamiseks ja toimimiseks.

Töötlemine toimub avalikes huvides vastavalt järgmisele õiguslikule alusele, milleks on nõukogu otsus (98/552/EÜ) ühenduse turulepääsu strateegiaga seotud komisjoni tegevuse rakendamise kohta; Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele "Rahvusvahelise kaubanduse globaalne väljakutse: Euroopa Liidu turulepääsu strateegia" (KOM(96) 53 (lõplik));Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele "Globaalne Euroopa: Tugevamat partnerlust Euroopa eksportijate turulepääsu tagamiseks (KOM(2007) 183 (lõplik)) ei kohaldata artiklite 20 „Erandid ja piirangud“ ja 27 „Eelkontroll“ suhtes.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks kogub vastutav töötleja järgmisi isikuandmete kategooriaid: nimi, organisatsioon, telefon, aadress, e-post, IP-aadress.

Kui kaua me säilitame Teie isikuandmeid?

Vastutav töötleja säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vaja andmete kogumise või edasise töötlemise eesmärgi täitmiseks. Kontaktvormi saatmiseks luuakse e-posti aadress, mis sisaldab isikuandmeid. Seda e-kirja ja sellele antud vastust säilitatakse andmebaasis Access2Markets 6 kuu jooksul.Samal ajal avatakse SMT piletisüsteemis märgis. Piletite isikuandmeid säilitatakse SMT andmebaasis 24 kuud. Pärast seda ajavahemikku filtreeritakse suletud piletid ja muudetakse need anonüümseks, et võimaldada aruandlust ja statistikat IT-seadmete, -tarkvara ja -teenuste kvaliteedi hindamise kohta, kusjuures kaubanduse peadirektoraadil on sellele juurdepääs 13 kuud.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilisi isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmestikud jne) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Teie isikuandmete kaitseks on komisjon võtnud mitu tehnilist ja korralduslikku meedet. Tehnilised meetmed käsitlevad võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse isikuandmetele juurdepääs ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada kõnealuse andmetöötluse elluviimiseks.

Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Sellised töötajad järgivad kohustuslikke ja vajadusel ka täiendavad konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

Millised on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14-25) alusel on teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada ja õigus piirata nende töötlemist. Vajaduse korral on teil õigus andmete töötlemine ka vaidlustada või neid ühest süsteemist teise üle kanda.

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, mida tehakse seaduslikult vastavalt artikli 5 lõike 1 punktile a.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st viitenumber/-numbrid vastavalt punktis 10 osutatule).

Kontaktteave

Vastutav andmetöötleja

Kui soovite kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi või kui Teil on märkusi, küsimusi või probleeme või kui soovite esitada kaebuse seoses oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga.

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 2018/1725 kohaselt, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu)

Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu),kuileiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: Http://ec.europa.eu/dpo-register.

Kiirlingid