Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Integritetsdeklaration

Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001.

I det här meddelandet förklaras varför vi behandlar dina personuppgifter samt hur vi samlar in, hanterar och säkerställer skydd av alla personuppgifter som lämnas, hur uppgifterna används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Nedan redogörs för de uppgifter om behandling av personuppgifter som införts i Access2Markets och som utförts av Europeiska kommissionens generaldirektorat för handel.

Varför och hur samlar ni in uppgifter om mig?

Den personuppgiftsansvariga samlar in och använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • personuppgifter som lämnas via kontaktformuläret begärs för att kunna svara på begäran om information, eller
  • att bevilja tillträde för användare som vill ha tillgång till de skyddade delarna av Access2Markets eller till det begränsade området på Access2Markets som är förbehållet kommissionens personal, tjänstemän från EU:s medlemsstater och vissa av EU:s näringslivsorganisationer som har tillgång till utvalda delar av behörighetsområdet Access2Markets.

Dina personuppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter, eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i EU-institutionens eller EU-organets myndighetsutövning.

Behandlingen av personuppgifter i samband med organisationen och förvaltningen av detta verktyg är nödvändig för kommissionens förvaltning och funktion, i enlighet med vad som föreskrivs i fördragen, särskilt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 244–250 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Behandlingen utförs i allmänhetens intresse på grundval av följande rättsliga grund: rådets beslut (98/552/EG) om kommissionens genomförande av verksamhet som rör gemenskapens strategi för marknadstillträde: Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Den internationella handelns globala utmaning: En strategi för marknadstillträde för Europeiska unionen (COM (96) 53 final),Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Europa i världen: Ett starkare partnerskap för att tillhandahålla marknadstillträde för europeiska exportörer (COM (2007) 183 final) är artiklarna 20 ”Undantag och begränsningar” och 27 ”Förhandskontroll” inte tillämpliga.

Vilka uppgifter samlar ni in?

För att kunna utföra behandlingen samlar den personuppgiftsansvariga in följande kategorier av personuppgifter: namn, organisation, telefon, adress, e-postadress, IP-adress.

Hur länge behåller ni uppgifterna?

Den personuppgiftsansvariga sparar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla syftet med insamlingen eller behandlingen. När du skickar via kontaktformuläret genereras ett e-postmeddelande till en funktionsbrevlåda med personuppgifter. Detta e-postmeddelande och svaret på det sparas i databasen Access2Markets i 6 månader.En biljett öppnas samtidigt i biljettsystemet SMT. Personuppgifter om biljetter sparas i 24 månader i SMT-databasen. Efter denna tidsperiod filtreras slutna biljetter och anonymiseras för att möjliggöra rapportering och statistik om kvalitetsbedömning av it-utrustning, programvara och tjänster, varigenom GD Handel har tillgång till den i 13 månader.

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på EU-kommissionens egna servrar. Behandlingen måste uppfylla kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet, risk för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna omfattar att begränsa åtkomsten till personuppgifter till enbart behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av dem i syfte att genomföra behandlingen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter och vem lämnas de till?

Tillgång till dina personuppgifter beviljas den personal hos kommissionen som ansvarar för att genomföra behandlingen, och behörig personal i enlighet med principen om behovsenlig behörighet. Personalen måste följa lagens bestämmelser om sekretess och eventuella kompletterande avtal.

Vilka är dina rättigheter och hur kan du utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. I förekommande fall har du också rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 5.1 a.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den registeransvarige, eller vid en tvist uppgiftsskyddsombudet. Vid behov kan du också vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. (Se kontaktuppgifter i punkt 9 nedan).

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se punkt 10 nedan).

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725, om du har synpunkter, frågor eller farhågor, eller om du har klagomål på hur dina personuppgifter samlas in och används är du välkommen att kontakta den personuppgiftsansvarige:

Kommissionens uppgiftsskyddsombud

Mejla kommissionens dataskyddsombud (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om du harfrågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725.

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen(edps@edps.europa.eu).

Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud publicerar ett register över alla kommissionens behandlingar av personuppgifter som har dokumenterats och anmälts till ombudet. Gå till registret: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Dela sidan:

Genvägar