Integritetsdeklaration

Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Kommissionen samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001) och beslut 1247/2002/EG.

I det här meddelandet förklaras varför vi behandlar dina personuppgifter samt hur vi samlar in, hanterar och säkerställer skydd av alla personuppgifter som lämnas, hur uppgifterna används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Nedan redogörs för de uppgifter om behandling av personuppgifter som lagts in på portalen Access2Markets och som sköts av Europeiska kommissionens generaldirektorat för handel.

Varför och hur samlar ni in uppgifter om mig?

GD Handel, enhet F1 ”En enda kontaktpunkt för tillsyn, marknadstillträde och små och medelstora företag” (nedan kallad den personuppgiftsansvarige) samlar in och använder dina personuppgifter av följande skäl:

  • personuppgifter som lämnas via kontaktformuläret krävs för att kunna besvara allmänna frågor om webbplatsens innehåll.
  • upprätta en kontakt för marknadstillträde samt för klagomål rörande handel och hållbar utveckling,
  • veta vem som har rapporterat en incident,
  • ge tillträde för användare som vill ha tillgång till den skyddade delen av Access2Markets från länder utanför Europa (förfrågningar från personal vid EU:s ambassader).

Dina personuppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl:

  • behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i unionsinstitutionens eller unionsorganets myndighetsutövning.

Detta överensstämmer med rådets beslut av den 24 september 1998 om kommissionens genomförande av verksamhet som rör gemenskapens strategi för marknadstillträde (98/552/EG).

Vilka uppgifter samlar ni in?

För att kunna utföra behandlingen samlar den personuppgiftsansvariga in följande kategorier av personuppgifter: För- och efternamn, organisation, telefon, adress, e-postadress och IP-adress (Internet).

Hur länge behåller ni uppgifterna?

Den personuppgiftsansvariga sparar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla syftet med insamlingen eller behandlingen. När du skickar via kontaktformuläret genereras ett e-postmeddelande till en funktionsbrevlåda med personuppgifter. Detta e-postmeddelande och svaret på det sparas i 6 månader. GD Handel öppnar samtidigt en biljett i sitt biljettsystem. Biljetternas personuppgifter sparas i 24 månader. Efter denna tidsperiod filtreras slutna biljetter och anonymiseras för att möjliggöra rapportering och statistik om kvalitetsbedömning av it-utrustning, programvara och tjänster, varigenom GD Handel har tillgång till den i 13 månader.

GD Handel skickar förfrågningar till Europa direkts kontaktcentrum (EDCC) för allmän information på webbplatsen. EDCC sparar dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla syftet med insamlingen eller behandlingen, inklusive behandlingen av senare klagomål, dvs. i högst 3 år efter det att din begäran har mottagits.
Läs mer om skydd av personuppgifter: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på EU-kommissionens egna servrar. Behandlingen måste uppfylla kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet, risk för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna omfattar att begränsa åtkomsten till personuppgifter till enbart behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av dem i syfte att genomföra behandlingen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter och vem lämnas de till?

Tillgång till dina personuppgifter beviljas den personal hos kommissionen som ansvarar för att genomföra behandlingen, och behörig personal i enlighet med principen om behovsenlig behörighet. Personalen måste följa lagens bestämmelser om sekretess och eventuella kompletterande avtal.

Vilka är dina rättigheter och hur kan du utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. I förekommande fall har du också rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 5.1 a.

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till GD Handels enhet F1 för den aktuella behandlingen. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvariga. Det påverkar dock inte lagligheten i den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den registeransvarige, eller vid en tvist uppgiftsskyddsombudet. Vid behov kan du också vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. (Se kontaktuppgifter i punkt 9 nedan).

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se punkt 10 nedan).

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725, om du har synpunkter, frågor eller farhågor, eller om du har klagomål på hur dina personuppgifter samlas in och används är du välkommen att kontakta den personuppgiftsansvarige:

GD Handel Enhet F1 TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu

Kommissionens uppgiftsskyddsombud

Mejla kommissionens dataskyddsombud (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om du harfrågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725.

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen(edps@edps.europa.eu).

Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud publicerar ett register över alla kommissionens behandlingar av personuppgifter som har dokumenterats och anmälts till ombudet. Gå till registret: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EG-09887.1.

Dela sidan:

Genvägar