Typer av investeringar

Det finns två typer av utländska investeringar

  • utländska direktinvesteringar.
  • icke direkta investeringar (portföljinvesteringar)

Utländska direktinvesteringar (FDI) sker när ett företag, ett multinationellt företag eller en person från ett land investerar i ett annat lands tillgångar eller tar en ägarandel i sina företag. Det tar i allmänhet formen av ett förvärv av en andel i ett befintligt företag i det främmande landet eller ett dotterbolag för att utvidga driften av ett befintligt företag i det landet.

Utländska direktinvesteringar kan ta sig två olika former: Nyetablering eller sammanslagningar och förvärv (M &).

  • Nyetablering innebär etablering av ett nytt företag eller etablering av faciliteter utomlands. En nyetablering är en form av marknadsinträde som vanligen används när ett företag vill uppnå högsta grad av kontroll över utländsk verksamhet.
  • Sammanslagningar och förvärv innebär att äganderätten till befintliga tillgångar överförs till en ägare utomlands. Vid en fusion slås två bolag samman för att bilda ett bolag, medan ett förvärv i ett bolag övertas av ett annat bolag.

Icke-direktinvesteringar — även kallade utländska portföljinvesteringar — äger rum när företag, finansinstitut eller privatpersoner köper andelar i företag på en utländsk fondbörs. Denna typ av investering görs inte för att förvärva en kontrollerande andel i det emitterande företaget. Denna typ av investering är normalt kortfristig och görs för att dra fördel av gynnsamma växelkursvariationer eller för att generera kortsiktiga vinster på ränteskillnader. Det ger investerarna möjlighet att diversifiera sina portföljer och hantera den därmed förknippade risken på ett bättre sätt.

Utländska portföljinvesteringar kan också bidra till att stärka de inhemska kapitalmarknaderna genom att öka likviditeten och bidra till att förbättra deras funktion. Detta kommer i sin tur att leda till en optimal fördelning av kapital och resurser i den inhemska ekonomin. För en framväxande ekonomi kan utländska portföljinvesteringar visa sig vara en betydande bidragande orsak till dess utveckling och skapa betydande välstånd.

Dela sidan:

Genvägar