Produktkrav

Vilka krav måste länderna uppfylla för att min produkt ska uppfylla säkerhets-, hälso- och miljönormer?

Produktkraven avser väsentliga villkor som produkter måste uppfylla för att få tillträde till en marknad.

Tekniska regler definierar särskilda egenskaper som en produkt bör ha, till exempel i samband med

  • uppläggning
  • märknings —
  • märkning
  • förpackningar
  • funktionalitet eller prestanda

Det finns särskilda regler för att säkerställa att produkterna är utformade för att skydda människors hälsa, säkerheten eller miljön.

Produktkraven kan omfatta

  • själva produkten – t.ex. brandfarlighet, elektriska egenskaper eller hygien
  • produktens tillverkningsprocess
  • produktens prestanda – till exempel dess energieffektivitet

I de flesta fall fastställs i förordningarna vilka mål som ska uppnås eller vilka faror som ska hanteras, men det anges inte några tekniska lösningar.

Produktkraven varierar avsevärt från land till land och från handelsblock till handelsblock. Det kan vara dyrt för näringsidkare att uppfylla olika krav på olika marknader.

Inom ramen för EU:s handelsavtal är tekniska regler och föreskrifter ofta harmoniserade och samarbete upprättas mellan standardiserings-, provnings-, certifierings- och ackrediteringsorgan på båda sidor. Detta gör det möjligt för företag att sälja samma produkt, eller samma produkt med färre ändringar, på båda marknaderna. Det ger också små företag, särskilt mikroföretag, möjlighet att konkurrera med större företag och delta i internationella leveranskedjor och e-handel.

 

På EU-marknaden anger CE-märkningen att en produkt uppfyller alla säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav som ska säljas i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Därför måste du kontrollera produktkraven för varje region som du exporterar till.

Gå till Min handelsassistent och starta en produktsökning för att hitta uppgifter om en viss produkt.

Du hittar också en översikt över EU:s produktkrav i avsnittet om EU:s marknad på den här webbplatsen.

Dela sidan:

Genvägar