Produktkrav

Vilka krav måste länderna uppfylla för att se till att min produkt uppfyller säkerhets-, hälso- och miljönormer?

Produktkrav avser väsentliga krav som produkterna måste uppfylla för att kunna komma in på en marknad.

Tekniska regler definierar särskilda egenskaper som en produkt bör ha, t.ex. i samband med

  • konstruktion
  • märkning
  • märkning
  • förpackning
  • funktionalitet eller prestanda

Det finns särskilda regler för att säkerställa att produkterna är utformade för att skydda människors hälsa, säkerhet eller miljön.

Produktkrav kan täcka

  • själva produkten – t.ex. brandfarlighet, elektriska egenskaper eller hygien
  • produktens tillverkningsprocess
  • produktens prestanda – t.ex. dess energieffektivitet

I de flesta fall definieras de mål som ska uppnås, eller vilka faror som ska hanteras, men det specificeras inte tekniska lösningar.

Produktkrav varierar avsevärt från land till land och från handelsblock till handelsblock. Det kan vara dyrt för näringsidkarna att uppfylla olika krav på olika marknader.

Inom ramen för EU:s handelsavtal är tekniska regler och föreskrifter ofta harmoniserade och samarbeten mellan standardiseringsorgan, testorgan, certifiering och ackrediteringsorgan på båda sidor. Detta gör det möjligt för företag att sälja samma produkt, eller samma produkt med färre ändringar, på båda marknaderna. Det ger också små företag, särskilt mikroföretag, möjlighet att konkurrera med större företag och delta i internationella försörjningskedjor och e-handel.

 

På EU-marknaden visar CE-märkningen att en produkt uppfyller alla krav på säkerhet, hälsa och miljöskydd som ska säljas i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Du måste kontrollera produktkraven för varje region som du exporterar till.

Gå till Min handelsassistent och starta en produktsökning för att hitta uppgifter om en viss produkt.

Du hittar också en översikt över EU:s produktkrav på EU:s del av den inre marknaden.

Dela sidan:

Genvägar