Tjänster – statistik

I EU utgör tjänsterna den enda mest dynamiska ekonomiska verksamhet som står för omkring 75 % av BNP och sysselsättning.

Tjänster omfattar en mängd olika sektorer, bland annat transport, telekommunikation, yrkesmässiga tjänster, finansiella tjänster, post- och budtjänster, detaljhandel och distribution, miljötjänster och turism.

EU är världens största exportör och importör av tjänster med omkring 25 % av världshandeln med tjänster. Tjänstehandeln står också för en tredjedel av EU:s sammanlagda sammanlagda värde av handel med varor och tjänster, med ytterligare tjänster som också ingår i värdet av de flesta varor.

Eurostat tillhandahåller statistik på sektorsnivå för följande huvudsektorer:

 • tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra
 • underhålls- och reparationstjänster, ej inbegripna någon annanstans
 • transport
 • resa
 • byggverksamhet
 • försäkrings- och pensionstjänster
 • finansiella tjänster
 • avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori
 • telekommunikation, data- och informationstjänster
 • andra företagstjänster
 • personal, kultur och rekreation
 • statliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori

Statistik över internationell handel med tjänster registrerar de tjänstetransaktioner som äger rum

 • mellan invånarna i EU:s medlemsstater
 • mellan personer bosatta i EU:s medlemsstater och personer bosatta i länder utanför EU

I denna statistik anges de monetära värdena efter typ av tjänst och partnerland, baserat på de transaktioner som registrerats under ett lands betalningsbalans.

Dela sidan:

Genvägar