Услуги — статистика

В ЕС услугите представляват най-динамичната икономическа дейност, която представлява около 75 % от БВП и заетостта.

Услугите включват широк спектър от сектори, включително транспорт, телекомуникации, професионални услуги, финансови услуги, пощенски и куриерски услуги, търговия на дребно и дистрибуция, екологични услуги и туризъм.

ЕС е най-големият износител и вносител на услуги в света с около 25 % от световната търговия с услуги. Търговията с услуги също представлява една трета от общата комбинирана стойност на търговията със стоки и услуги в ЕС, като допълнителните услуги са включени и в стойността на повечето стоки.

Евростат предоставя статистически данни на секторно равнище за следните основни сектори

 • производствени услуги с материали за влагане, притежавани от други
 • услуги по поддръжка и ремонт, невключени другаде
 • транспортиране
 • пътуване
 • строителство
 • застрахователни и пенсионни услуги
 • „финансови услуги“
 • такси за използване на интелектуална собственост, невключени другаде
 • телекомуникационни, компютърни и информационни услуги
 • други бизнес услуги
 • лични, културни и възстановителни услуги
 • държавни стоки и услуги, невключени другаде

Статистическите данни за международната търговия с услуги отчитат сделките с услуги, които възникват

 • между лица, пребиваващи в държави — членки на ЕС
 • между лица, пребиваващи в държави — членки на ЕС, и лица, пребиваващи в държави, които не са членки на ЕС

Тези статистически данни предоставят паричните стойности по вид услуга и по държава партньор въз основа на операциите, записани в платежния баланс на дадена държава.

 

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки