Обща схема от преференции (ОСП)

Вашето дружество внася ли продукти от развиващи се или най-слабо развити страни? Този раздел ви помага да разберете ОСП на ЕС.

За ОСП

Настоящата обща схема от преференции (ОСП) на ЕС (Регламент (ЕС) № 978/2012)се прилага от 1 януари 2014 г.

Трите режима на схемата — общата схема ОСП, схемата за стимулиране ОСП + и схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) се подсилват чрез адаптиране на преференциите и гарантиране на по-голямо въздействие.

Държавите с право на участие в ОСП са изброени в приложение I към Регламента относно ОСП. Държавите, които се ползват от новите преференции по ОСП, са изброени в приложение II. Бенефициерите на „Всичко освен оръжие“ са изброени в приложение IV.

Как да се кандидатства за специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, ОСП + е определен в Регламент (ЕС) № 978/2012 и делегиран регламент (ЕС) № 155/2013 на Комисията.

Правила за произход

 

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация относноправилата за произходи процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в настоящия раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки.  Ако сте нови за темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правила за произход

Къде мога да намеря правилата?

Правилата за произход са определени в следните правни документи:

Моля, имайте предвид, че това са всеобхватни разпоредби, които не се отнасят само до произхода. Въпреки това ръководството на Комисията за ползвателите относно правилата за произход по ОСП (Правилата на Европейския съюз за произход за ОСП: Ръководство за потребителите) включва неофициална консолидирана версия на правния текст относно правилата за произход по ОСП.

Моят продукт произхожда ли от държава — бенефициер по ОСП?

За да може вашият продукт да се ползва от по-ниската или нулева преференциална тарифа по ОСП, той трябва да е с произход от държава — бенефициер по ОСП. Счита се, че даден продукт е с произход от държава — бенефициер по ОСП, ако е

 • изцяло получени в държава бенефициер, или
 • получени в държава бенефициер с вложени материали, които не са изцяло получени, но са претърпели достатъчна обработка или преработка, както е определено в специфичните за отделните продукти правила в приложение 22—03 към делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията, приложение
  22—03 включва два набора от правила: едната е приложима за най-слабо развитите държави — бенефициери по ОСП, а другата — за всички други държави — бенефициери по ОСП.

 

Примери за основните видовеспецифични запродуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надвишава определен процент от неговата цена франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежда — тези правила се използват предимно в текстилния и химическия сектор

Съвети, които да ви помогнат да спазвате правилата за отделните продукти

Предвижда се допълнителна гъвкавост, за да можете да спазвате специфичните за отделните продукти правила, като например толеранс или кумулация.

Толеранс

В ОСП правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното правило за продукта, при условие че тяхното нетно тегло или стойност не надвишава:

 • 15 % от теглото на продукта за селскостопански и преработени селскостопански продукти, включени в глави 2 и 4—24 от Хармонизираната система, различни от преработените продукти от риболов от глава 16
 • 15 % от цената на продукта франко завода за промишлени продукти, различни от текстил и облекло

Специфични допустими отклонения се прилагат за текстилни изделия и облекла, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележка 6 и бележка 7 от приложение А, уводни бележки към списъка в приложение 22—03.

Това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималната стойност на материалите без произход, изброени в специфичните за отделните продукти правила.

Кумулация

ОСП предвижда следните начини за кумулиране на произхода:

 • Двустранна кумулация, която позволява материалите с произход от ЕС да бъдат отчитани като материали с произход от държавата — бенефициер по ОСП, когато се използват за производството на даден продукт
 • Регионална кумулация, която позволява кумулация в рамките на определени регионални групи държави. Понастоящем това се отнася за

I група

 • Камбоджа
 • Индонезия
 • Лаос
 • Мианмар/Бирма
 • Филипините
 • Виетнам

III група

 • Бангладеш
 • Бутан
 • Индия
 • Непал
 • Пакистан
 • Шри Ланка

Тази кумулация позволява внесените материали от държави от една и съща група да бъдат отчитани като материали с произход, когато се използват в производството на даден продукт. В приложение 22—05 съществуват някои специални условия за текстилните продукти и някои продукти, които са изключени от регионалната кумулация, изброени в приложение 22—04.

 • Кръстосана регионална кумулация, която позволява на държавите бенефициери от групи I и III да използват материала от другата държава като материал с произход. Това кумулиране е предмет на искане, което не се разрешава автоматично. Понастоящем съществува такава кумулация.
 • Разширена кумулация, която позволява на държава бенефициер да кандидатства за кумулация с държава, с която Европейският съюз има споразумение за свободна търговия. Понастоящем тази кумулация не се прилага.
 • Кумулацията с Норвегия, Швейцария и Турция позволява материалите с произход от тези три държави да се считат за материали с произход от държава бенефициер, когато се използват в производството на даден продукт. Селскостопанските стоки, включени в глави 1—24 от Хармонизираната система, са изключени от този вид кумулация.

Дерогации

При определени условия може да бъде предоставена специална дерогация, за да се даде възможност за по-облекчени правила за произход, приложими за конкретни продукти с произход от конкретни държави. Такава дерогация е предоставена на Кабо Верде и понастоящем е в сила за нея.

Други изисквания

Вашият продукт трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания на Протокола (като например недостатъчна обработка или преработка или правило за непромяна).

Правило за непромяна

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от държавата — бенефициер по ОСП, до ЕС, без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякаква документация, за да се гарантира спазването на специфичните национални изисквания на държавата вносител
 • консервиране на продуктите в добри условия
 • съхранение
 • разделяне на пратки

Митническите органи могат да поискат доказателство за спазване на правилото, като например:

 • транспортни документи по договор, като например товарителници
 • фактически или конкретни доказателства, основани на маркировката или номерирането на опаковките
 • всякакви доказателства, свързани със самите стоки

Възстановяване на мита

Възстановяването на платени преди това мита върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа, е разрешено в рамките на схемата ОСП.

Процедури, свързанис произхода

Как да поискате преференциална тарифа

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите, свързани с произхода. Процедурите във връзка с произхода, свързани с искане за преференциална тарифа и проверката от страна на митническите органи, са определени в членове 60 и 70—112 от регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията. В тях се пояснява например как да се декларира произходът на даден продукт, как да се заявят преференции или как митническите органи могат да проверят произхода на продукта.

Декларация за произход

 • Не се изисква доказателство за произход при внос в ЕС, когато общата стойност на пратката не надвишава 500 EUR за малки пратки или 1,200 EUR за личен багаж.

Доказателства за произход

Износителите от държавите бенефициери могат сами да декларират, че техният продукт е с произход, като предоставят изявление за произход, което може да бъде направено от

Изявление за произход е декларация за произход, направена от регистрирания износител върху фактура, известие за доставка, опаковъчен лист или друг търговски документ, който позволява идентифицирането на стоките и износителя. Текстът на изявлението за произход е установен в приложение 22—07 към Регламент (ЕС) 2015/2447. За правилата относно изявлението за произход, моля, направете справка основно с член 92 и член 93 от посочения регламент.

След 30 юни 2020 г. доказателството за произход, с което се иска преференциално тарифно третиране по ОСП, е изявление за произход, издадено от износители, които са регистрирани в държавата бенефициер в Системата за регистрирани износители (REX). Формуляр А вече не се приема след тази дата.

Като се имат предвид обаче смущенията, причинени от пандемията от COVID-19, е възможно да се поиска удължаване на преходния период. Държавите, в които системата REX не е могла да бъде внедрена или използвана поради пандемията, могат да се възползват от друго удължаване на преходния период до 31 декември 2020 г., както е установено с Регламент (ЕС) 2020/750. За редовни актуализации, моля, проверете уебсайта на REX.

Изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата на изготвянето му.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасян продукт действително е с произход, или отговаря на други изисквания за произход. ОСП се основава на следните принципи:

 • проверката се основава на административно сътрудничество между митническите органи на държавата бенефициер и ЕС
 • проверките на произхода на продуктите се извършват от митническите органи на държавата бенефициер, но при необходимост органите на Комисията или на държавите — членки на ЕС, могат да участват в такива разследвания.
 • след приключване на проверката органите на държавата бенефициер съобщават резултатите на запитващите органи на държавата членка на ЕС, която извършва окончателното определяне на произхода.

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

Изискванията към продуктите и търговските режими, на които стоките трябва да отговарят, за да бъдат внасяни в Европейския съюз.

 

Потърсете конкретните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, като използвате Моят търговски асистент.

За да видите изискванията за вашия продукт, първо трябва да идентифицирате неговия митнически код. Ако не знаете митническия код, можете да го търсите по името на вашия продукт в вградената търсачка.

Изисквания за здраве и безопасност, санитарни и фитосанитарни стандарти

Научете повече за здравните, безопасни, санитарни и фитосанитарни (СФС) стандарти, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внесени в Европейския съюз.

 

Потърсете правилата в областта на здравето, безопасността и санитарните и фитосанитарните мерки, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в моя търговски асистент.

Документи и процедури за митническо оформяне

Доказателство за произход

Износителите от държавите бенефициери могат сами да декларират, че техният продукт е с произход, като предоставят изявление за произход, което може да бъде направено от

Изявление за произход е декларация за произход, направена от регистрирания износител върху фактура, известие за доставка, опаковъчен лист или друг търговски документ, който позволява идентифицирането на стоките и износителя. Текстът на изявлението за произход е установен в приложение 22—07 към Регламент (ЕС) 2015/2447. За правилата относно изявлението за произход, моля, направете справка основно с член 92 и член 93 от посочения регламент.

След 30 юни 2020 г. доказателството за произход, с което се иска преференциално тарифно третиране по ОСП, е изявление за произход, издадено от износители, които са регистрирани в държавата бенефициер в Системата за регистрирани износители (REX). Формуляр А вече не се приема след тази дата.

Като се имат предвид обаче смущенията, причинени от пандемията от COVID-19, е възможно да се поиска удължаване на преходния период. Държавите, в които системата REX не е могла да бъде внедрена или използвана поради пандемията, могат да се възползват от друго удължаване на преходния период до 31 декември 2020 г., както е установено с Регламент (ЕС) 2020/750. За редовни актуализации, моля, проверете уебсайта на REX.

Изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата на изготвянето му.

Други документи

Митнически процедури за внос и износ.

Интелектуална собственост и географски означения

 • Правила на ЕС относно
  • Интелектуална собственост и географски означения
  • Политика на ЕС в областта на интелектуалната собственост и развиващите се страни

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиции

Полезни връзки и документи

Проверете специфичните правила и тарифи, които се прилагат за стоката, която искате да внесете/изнесете в моя търговски асистент.

Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общите тарифни преференции.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки