Обща схема от преференции (ОСП)

Вашето дружество внася ли продукти от развиващи се или най-слабо развити страни? Този раздел ви помага да разберете ОСП на ЕС.

За ОСП

Настоящата обща схема от преференции (ОСП) на ЕС (Регламент (ЕС) № 978/2012)се прилага от 1 януари 2014 г.

Трите режима на схемата, общата схема ОСП, схемата за стимулиране ОСП + и схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) се подсилват чрез адаптиране на преференциите и гарантиране, че те имат по-голямо въздействие.

Държавите, които отговарят на условията по ОСП, са изброени в приложение I към Регламента за ОСП. Държавите, които се ползват от новите преференции по ОСП, са изброени в приложение II. Бенефициерите на „Всичко освен оръжие“ са изброени в приложение IV.

Начинът на кандидатстване за специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление ОСП + е определен в Регламент (ЕС) № 978/2012 и делегиран регламент (ЕС) № 155/2013 на Комисията.

Правилата за произход

 

За да отговаря на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA)в Моят търговски асистент, за да прецените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да изготвите правилните документи.

Обща информация относно правилата за произход и процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в този раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нов по темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правилата за произход

Къде мога да намеря правилата?

Правилата за произход са изложени в следните правни документи:

Моля, имайте предвид, че това са всеобхватни разпоредби, които не се отнасят само до произхода. Въпреки това ръководството на Комисията за ползвателите относно правилата за произход по ОСП (Правилата за произход на Европейския съюз за ОСП: Ръководство за потребителите) включва неофициална консолидирана версия на правния текст относно правилата за произход по ОСП.

Моят продукт произхожда ли от държава — бенефициер по ОСП?

За да може вашият продукт да се ползва от по-ниската или нулевата преференциална тарифа по ОСП, той трябва да е с произход от държава — бенефициер по ОСП. Счита се, че даден продукт е с произход от държава — бенефициер по ОСП, ако е

 • изцяло получени в държава бенефициер или
 • получени в държава бенефициер с вложени материали, които не са изцяло получени, но са претърпели достатъчна обработка или преработка, както е определено в специфичните правила за продуктите в приложение 22—03 към делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията, приложение
  22—03 включва два набора от правила: единият е приложим за най-слабо развитите държави — бенефициери по ОСП, а другият е приложим за всички други държави — бенефициери по ОСП.

Примери за основните видовеспецифични запродуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавена стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надхвърля определен процент от цената му франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране на материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежда — такива правила се използват предимно в текстилния и химическия сектор.

Съвети за спазване на специфичните за продуктите правила

Предвижда се допълнителна гъвкавост, която да Ви помогне да спазвате специфичните за продуктите правила, като например толерантност или кумулация.

Толеранс

В ОСП правилото за толерантност позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното за продукта правило, при условие че тяхното нетно тегло или стойност не надвишава:

 • 15 % от теглото на продукта за селскостопански и преработени селскостопански продукти, включени в глави 2 и 4—24 от Хармонизираната система, различни от преработените продукти от риболов от глава 16
 • 15 % от цената на продукта франко завода за промишлени продукти, различни от текстил и облекло

Специфични допустими отклонения се прилагат за текстилните изделия и облеклото, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележка 6 и бележка 7 от приложение А Уводни бележки към списъка в приложение 22—03.

Това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на прага на максималната стойност на материалите без произход, изброени в специфичните правила за продуктите.

Кумулация

ОСП предвижда следните начини за кумулиране на произхода

 • Двустранна кумулация, която позволява материалите с произход от ЕС да се считат за материали с произход от държавата — бенефициер по ОСП, когато се използват за производството на продукт
 • Регионална кумулация, която позволява кумулация в рамките на определени регионални групи държави. Понастоящем това се отнася за

Група I

 • Камбоджа
 • Индонезия
 • Лаос
 • Мианмар/Бирма
 • Филипините
 • Виетнам *

* Виетнам вече няма да бъде бенефициер по ОСП, считано от 1януари 2023 г.

Група III

 • Бангладеш
 • Бутан
 • Индия
 • Непал
 • Пакистан
 • Шри Ланка

Тази кумулация позволява внесените материали от държави от същата група да се считат за материали с произход, когато се използват за производството на даден продукт. Съществуват някои специални условия за текстилните продукти в приложение 22—05 и за някои продукти, които са изключени от регионалната кумулация, изброени в приложение 22—04.

 • Междурегионална кумулация, която позволява на държавите бенефициери от група I и група III да използват материалите от другата държава като продукти с произход. Тази кумулация е предмет на искане, което не се разрешава автоматично. Понастоящем съществува такава кумулация.
 • Разширена кумулация, която позволява на държава бенефициер да кандидатства за кумулация с държава, с която Европейският съюз има споразумение за свободна търговия. Понастоящем тази кумулация не се прилага.
 • Кумулацията с Норвегия, Швейцария и Тюркие позволява материалите с произход от тези три държави да се считат за материали с произход от държава бенефициер, когато се използват за производството на даден продукт. Селскостопанските стоки, включени в глави 1—24 от Хармонизираната система, се изключват от този вид кумулация.

Дерогации

При определени условия може да се предостави специална дерогация, за да се даде възможност за по-облекчени правила за произход, приложими за конкретни продукти с произход от конкретни държави. Такава дерогация е предоставена на Кабо Верде и понастоящем е в сила за Кабо Верде.

Други изисквания

Вашият продукт трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания на протокола (като недостатъчна обработка или преработка или правило за непромяна).

Правило за непромяна

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от държавата — бенефициер по ОСП до ЕС, без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякаква документация, за да се гарантира спазването на специфичните национални изисквания на страната вносител
 • консервиране на продукти в добро състояние
 • съхранение
 • разделяне на пратки

Митническите органи могат да поискат доказателства за спазването на правилото, като например:

 • транспортни документи по договор, като например товарителници
 • фактически или конкретни доказателства въз основа на маркировка или номериране на опаковките
 • всякакви доказателства, свързани със самите стоки

Възстановяване на мита

Възстановяването на платени преди това мита върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа, е разрешено по схемата ОСП.

Процедури, свързанис произхода

Как да поискате преференциална тарифа

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите за произход. Процедурите за произход, свързани с искане за преференциална тарифа и проверката от страна на митническите органи, са определени в членове 60 и 70—112 от регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията. Те изясняват например как да се декларира произходът на даден продукт, как да се претендира за преференции или как митническите органи могат да проверят произхода на продукта.

Декларация за произход

 • Не се изисква доказателство за произход при внос в ЕС, когато общата стойност на пратката не надвишава 500 EUR за малки пакети или 1,200 EUR за личен багаж.

Доказателства за произход

Износителите от държавите бенефициери могат сами да декларират, че техният продукт е с произход, като представят изявление за произход, което може да бъде изготвено от

Изявлението за произход е декларация за произход, изготвена от регистрирания износител върху фактура, известие за доставка, опаковъчен лист или друг търговски документ, позволяващ идентифицирането на стоките и износителя. Текстът на изявлението за произход се съдържа в приложение 22—07 към Регламент (ЕС) 2015/2447. За правилата относно изявлението за произход, моля, направете справка основно с член 92 и член 93 от посочения регламент.

След 30 юни 2020 г. доказателството за произход, с което се иска преференциално тарифно третиране по ОСП, е изявление за произход, издадено от износители, които са регистрирани в държавата бенефициер в системата за регистрирани износители (REX). След тази дата сертификатите по формуляр А вече не се приемат.

Въпреки това, предвид смущенията, причинени от пандемията от COVID-19, е възможно да се поиска удължаване на преходния период. Държавите, в които системата REX не можа да бъде внедрена или използвана поради пандемията, могат да се възползват от друго удължаване на преходния период до 31 декември 2020 г., както е установено с Регламент (ЕС) 2020/750. За редовни актуализации, моля, вижте уебсайта на REX.

Изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата, на която е било изготвено.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасян продукт действително е с произход, или отговаря на други изисквания за произход. ОСП се основава на следните принципи:

 • проверката се основава на административно сътрудничество между митническите органи на държавата бенефициер и ЕС
 • проверките на произхода на продуктите се извършват от митническите органи на държавата бенефициер, но ако е необходимо, Комисията или органите на държавите — членки на ЕС, могат да участват в такива разследвания.
 • след приключване на проверката органите на държавата бенефициер съобщават резултатите на запитващите органи на държавата — членка на ЕС, която прави окончателното определяне на произхода.

Изискванията към продуктите

Технически правила и изисквания

Продуктови изисквания и търговски режими, на които стоките трябва да отговарят, за да бъдат внесени в Европейския съюз.

Потърсете специфичните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, като използвате „Моят търговски асистент“.

За да видите изискванията за вашия продукт, първо трябва да знаете неговия митнически код. Ако не знаете митническия код, можете да го търсите с името на вашия продукт в вградената търсачка.

Изисквания за здраве и безопасност, санитарни и фитосанитарни стандарти

Научете повече за стандартите в областта на здравето, безопасността, санитарните и фитосанитарните (СФС) мерки, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внесени в Европейския съюз.

Потърсете правилата в областта на здравето, безопасността и санитарните и фитосанитарните мерки, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в „Моят търговски асистент“.

Документи и процедури за митническо оформяне

Доказателство за произход

Износителите от държавите бенефициери могат сами да декларират, че техният продукт е с произход, като представят изявление за произход, което може да бъде изготвено от

Изявлението за произход е декларация за произход, изготвена от регистрирания износител върху фактура, известие за доставка, опаковъчен лист или друг търговски документ, позволяващ идентифицирането на стоките и износителя. Текстът на изявлението за произход се съдържа в приложение 22—07 към Регламент (ЕС) 2015/2447. За правилата относно изявлението за произход, моля, направете справка основно с член 92 и член 93 от посочения регламент.

След 30 юни 2020 г. доказателството за произход, с което се иска преференциално тарифно третиране по ОСП, е изявление за произход, издадено от износители, които са регистрирани в държавата бенефициер в системата за регистрирани износители (REX). След тази дата сертификатите по формуляр А вече не се приемат.

Въпреки това, предвид смущенията, причинени от пандемията от COVID-19, е възможно да се поиска удължаване на преходния период. Държавите, в които системата REX не можа да бъде внедрена или използвана поради пандемията, могат да се възползват от друго удължаване на преходния период до 31 декември 2020 г., както е установено с Регламент (ЕС) 2020/750. За редовни актуализации, моля, вижте уебсайта на REX.

Изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата, на която е било изготвено.

Други документи

Митнически процедури за внос и износ.

Интелектуална собственост и географски указания

 • Правила на ЕС относно
  • Интелектуална собственост и географски указания
  • Политиката на ЕС в областта на интелектуалната собственост и развиващите се страни

Търговия с услуги

Обществени поръчки

За колективно

Полезни връзки и документи

Проверете специфичните правила и тарифи, които се прилагат за стоката, която искате да внасяте/изнасяте в „Моят търговски асистент“.

Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общите тарифни преференции.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки