Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Обща схема от преференции (ОСП)

Вашето дружество внася ли продукти от развиващи се или най-слабо развити държави? Този раздел ви дава възможност да разбирате ОСП на ЕС.

Относно ОСП

Настоящата обща схема от преференции (ОСП) на ЕС (Регламент (ЕС) № 978/2012) се прилага от 1 януари 2014 г.

Трите режима на схемата, общата схема ОСП, схемата за стимулиране на ОСП + и схемата „Всичко освен оръжие “ (ВОО) са засилени чрез адаптиране на преференциите и гарантиране на по-голямо въздействие.

Държавите, отговарящи на условията по ОСП, са изброени в приложение I към Регламента относно ОСП. Държавите, които се ползват от новите преференции по ОСП, са изброени в приложение II. Бенефициерите на инициативата „Всичко освен оръжие“ са изброени в приложение IV.

Как да се кандидатства за специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, ОСП + е определена в Регламент (ЕС) № 978/2012 и делегиран регламент (ЕС) № 155/2013 на Комисията.

Правила за произход

В този раздел се въвеждат основните правила за произход и процедурите, свързани с произхода на търговските споразумения.

Произходът е „икономическото гражданство“ на търгуваните стоки. Ако сте нов елемент на темата, можете да намерите увод към основните понятия в раздела „Стоки“.

Правила за произход

Вашият продукт трябва да отговаря на определени правила, които доказват неговия произход, за да отговаря на условията за прилагане на преференциалната ставка.

Къде мога да намеря правилата?

Правилата за произход са посочени в следните правни документи:

Моля, имайте предвид, че става въпрос за всеобхватни регламенти, които не се отнасят само до произхода. Ръководството на Комисията за потребителите относно правилата за произход по ОСП (правилата за произход на Европейския съюз за ОСП: Ръководство за потребителите) включва неофициална консолидирана версия на правния текст относно правилата за произход по ОСП.

Дали моят продукт е с произход от държава бенефициер по ОСП? 

За да може вашият продукт да отговаря на условията за по-ниска или нулева преференциална тарифа по ОСП, той трябва да е с произход от държава — бенефициер по ОСП. За даден продукт се счита, че е с произход от държава — бенефициер по ОСП, ако

 • които са изцяло получени в държава бенефициер или
 • Получено в държава бенефициер, включваща материали, които не са изцяло получени, но са претърпели достатъчна обработка или преработка съгласно специфичните правила за продуктите в приложение 22 — 03 към делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията
  , приложение 22—03, включва два набора от правила: едно от тях, приложимо за най-слабо развитите държави — бенефициери по ОСП, едно приложимо за всички други държави — бенефициери по ОСП.

 

Примери за основните видове специфични за даден продукт правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надхвърля определен процент от цената му франко завода
 • промяна на тарифната класификация — производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт, като например производството на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от пулпа без произход (Хармонизираната система глава 47)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежда — тези правила се използват най-често в текстилния и химическия сектор на текстилните изделия.

 

Можете да намерите специфичните правила за вашия продукт в моя търговски асистент.

Съвети, които да ви помогнат да спазите специфичните за продукта правила

Предвижда се допълнителна гъвкавост, която да Ви помогне да спазите специфични правила за продуктите, като например толерантност или кумулация.

Допустимо отклонение

В ОСП правилото за допустими отклонения позволява на производителя да използва материали без произход, които по принцип са забранени от специфичното правило за продукта, при условие че тяхното нетно тегло или стойност не надвишава

 • 15 % от теглото на продукта за селскостопански и преработени селскостопански продукти, включени в глави 2 и 4—24 от Хармонизираната система, различни от преработени рибни продукти от глава 16
 • 15 % от цената на производител на продукта за промишлени продукти, различни от текстил и облекло

За текстилните изделия и облеклата, класифицирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележка 6 и бележка 7 от приложение А към списъка в приложение 22—03, се прилагат специфични допустими отклонения.

Този толеранс не може да се използва за надвишаване на прага на максимална стойност на материалите без произход, изброени в специфичните правила за продуктите.

Кумулация

ОСП предвижда следните начини за кумулиране на произхода

 • Двустранна кумулация, която позволява материалите с произход от ЕС да се отчитат като произхождащи от държава — бенефициер по ОСП, когато се използват за производството на даден продукт
 • Регионална кумулация, която дава възможност за кумулиране в определени регионални групи страни. Понастоящем това се отнася за:

Група I

 • Камбоджа
 • Индонезия
 • Лаос
 • Мианмар/Бирма
 • Филипини
 • Виетнам

Група III

 • Бангладеш
 • Бутан
 • Индия
 • Непал
 • Пакистан
 • Шри Ланка

Това натрупване дава възможност на вносни материали от държави от една и съща група да бъдат преброени като продукти с произход, когато се използват при производството на даден продукт. В приложение 22—05 съществуват определени специални условия за текстилните продукти и някои продукти, които са изключени от регионалната кумулация, изброени в приложение 22—04.

 • Кръстосаната регионална кумулация, която дава възможност на държавите бенефициери от I група и III група да използват материала от другата държава като източник на произход. Това натрупване е предмет на искане, което не се предоставя автоматично. Понастоящем съществува такава кумулация.
 • Разширена кумулация, която позволява на държава бенефициер да кандидатства за кумулация с държава, с която Европейският съюз има споразумение за свободна търговия. Понастоящем тази кумулация не се прилага.
 • Кумулацията с Норвегия, Швейцария и Турция позволява материалите с произход от тези три държави да бъдат считани за материали с произход от държава бенефициер, когато се използват при производството на даден продукт. Селскостопанските стоки, попадащи в обхвата на глави 1—24 от Хармонизираната система, са изключени от този вид кумулация.

Дерогации

При определени условия може да бъде предоставена специална дерогация, за да се даде възможност за по-облекчени правила за произход, приложими към конкретни продукти с произход от определени държави. Такава дерогация е предоставена и понастоящем се прилага за Кабо Верде.

Други изисквания

Вашият продукт трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания на протокола (като недостатъчна обработка или преработка, или правило за непромяна).

Правило за непромяна

Продуктите с произход трябва да се транспортират от държава — бенефициер по ОСП, към ЕС, без да бъдат допълнително обработвани в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякакви документи, за да се гарантира спазването на специфичните национални изисквания на държавата вносител
 • запазване на продуктите при добри условия
 • съхранение
 • разделяне на пратки

Митническите органи могат да изискат доказателства за спазване на правилото, като например:

 • транспортни документи по договора, като например товарителници
 • фактическо или конкретно доказателство, основаващо се на маркировката или номерирането на опаковките
 • всяко доказателство, свързано със стоките

Възстановяване на мита

Възстановяване на платени преди това материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа, се възстановява по схемата ОСП.

Процедури, свързани с произхода

Как се претендира преференциална тарифа

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите, свързани с произхода. Процедурите за произход, свързани с искане за преференциална тарифа и проверка от страна на митническите органи, са определени в членове 60 и 70—112 от регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията.Те поясняват например как да декларират произхода на даден продукт, как да претендират за преференции или как митническите органи могат да проверят произхода на даден продукт.

Декларация за произход

 • Не се изисква доказателство за произход при внос в ЕС, когато общата стойност на пратката не надвишава 500 EUR за малки пакети или 1,200 EUR за личен багаж.

Доказателства за произход

Износителите от страните бенефициери могат да декларират, че продуктът им е с произход, като представят декларация за произход, която може да бъде направена от:

Изявление за произход е декларация за произход, направена от регистриран износител върху фактура, известие за доставка, опаковъчен лист или друг търговски документ, който позволява идентификация на стоките и износителя. Текстът на изявлението за произход е поместен в приложение 22—07 към Регламент (ЕС) 2015/2447. За правилата относно изявлението за произход, моля, направете справка с член 92 и член 93 от този регламент.

След 30 юни 2020 г. доказателството за произход, за да се поиска преференциално тарифно третиране съгласно ОСП, е удостоверение за произход, издадено от износителите, които са регистрирани в страната бенефициер в рамките на системата за регистрирани износители (REX). Сертификат формуляр А вече не се приема след тази дата.

Въпреки това, като се имат предвид смущенията, причинени от пандемията на COVID-19, е възможно да се поиска удължен преходен период. Тези държави, в които системата REX не може да бъде използвана или да бъде използвана поради пандемията, могат да се възползват от ново удължаване на преходния период до 31 декември 2020 г., както е предвидено в Регламент (ЕС) 2020/750. За редовно актуализиране моля, проверете уебсайта на специализирана секция REX.

Изявлението за произход остава валидно в продължение на 12 месеца от датата на получаването му.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверяват дали даден внесен продукт действително е с произход или отговаря на други изисквания за произход. ОСП се основава на следните принципи:

 • проверката се основава на административно сътрудничество между митническите органи на държавата бенефициер и ЕС
 • проверките на произхода на продуктите се извършват от митническите органи на държавата бенефициер, но при необходимост Комисията или органите на държавите — членки на ЕС, могат да участват в такива разследвания.
 • след приключване на проверката органите на страната бенефициер съобщават резултатите на отправилите искането органи на държавата — членка на ЕС, която извършва окончателното определяне на произхода.

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

Продуктови изисквания и търговски режими, на които стоките трябва да отговарят, за да бъдат внасяни в Европейския съюз.

 

Търсене на специфичните правила и разпоредби, приложими по отношение на вашия продукт и неговата държава на произход, като използвате асистента си по въпросите на търговията.

За да видите изискванията за вашия продукт, първо трябва да посочите неговия митнически код. Ако не сте запознати с митническия код, можете да го търсите с името на вашия продукт във вградения търсачка.

Изисквания за здраве и безопасност, санитарни и фитосанитарни стандарти

Научете за стандартите за здраве, безопасност, санитарни и фитосанитарни стандарти, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внасяни в Европейския съюз.

 

Търсене на правилата в областта на здравеопазването, безопасността и санитарните и фитосанитарните мерки, приложими по отношение на Вашия продукт и неговата държава на произход в рамките на моя търговски асистент. 

Документи и процедури за освобождаване от митница

Доказателство за произход

За да отговарят на условията за прилагане на преференциални митнически ставки, продуктите с произход от държавите бенефициери по ОСП на ЕС трябва да бъдат придружени от доказателство за произход. Доказателството за произход остава валидно 10 месеца след издаването. Доказателството за произход може да бъде

 • Формуляр А на сертификата за произход — издаден от компетентните органи на страната бенефициер. Износителят, който подава заявление за сертификата, следва да бъде готов да представи документи, доказващи статута на произход на съответните продукти. Сертификатът следва да бъде предоставен на износителя веднага след като стоките бъдат изнесени. По изключение обаче сертификат може да бъде издаден след износ при определени условия.
 • Декларация върху фактура, изготвена от износителя * — за цени, които са на стойност 6,000 EUR или по-малко. Когато попълвате декларация върху фактура, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на вашите продукти.

* За да направите декларация върху фактура, трябва да въведете, подпечатайте или разпечатате следната декларация (на английски или френски език) върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ: "износителя на продуктите, обхванати от настоящия документ (разрешение №... ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are [...] преференциалният произход съгласно правилата за произход на Общата схема за преференции на Европейската общност“. Трябва да подпишете декларацията върху фактура.

Други документи

Митнически режими за внос и износ.

Интелектуална собственост и географски означения

 • Правила на ЕС относно
  • Интелектуална собственост и географски означения
  • Политика на ЕС за интелектуална собственост и развиващи се страни

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиции

Полезни връзки и документи

Проверете конкретните правила и тарифи, които се прилагат за стоките, за които искате да импортирате/експортирате в моя търговски асистент.

Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общи тарифни преференции.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки