Обща схема от преференции (ОСП)

Вашето предприятие внася ли продукти от развиващи се или най-слабо развити страни? Този раздел ви помага да разберете ОСП на ЕС.

За ОСП

Настоящата обща схема от преференции (ОСП) на ЕС (Регламент (ЕС) №978/2012) се прилага от 1 януари 2014 г.

Трите режима на схемата — общата схема ОСП, схемата за стимулиране ОСП+ и схемата "Всичко освен оръжие " (ВОО) се подсилват чрез коригиране на преференциите и гарантиране на по-голямо въздействие от тях.

Държавите, които отговарят на условията по ОСП, са изброени в приложение I към Регламента относно ОСП. Държавите, които се ползват от новите преференции по ОСП, са изброени в приложение II. Бенефициерите на „Всичко освен оръжие“ са изброени в приложение IV.

Как да се кандидатства за специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление ОСП+ е определен в Регламент (ЕС) № 978/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 155/2013 на Комисията.

Правила за произход

В този раздел се въвеждат основните правила за произход и процедурите за произход на търговското споразумение.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки.  Ако темата е нова, можете да намерите въведение в основните понятия в раздела за стоките.

Правила за произход

Вашият продукт трябва да отговаря на определени правила, доказващи произхода му, за да може да се ползва от преференциалната ставка.

Къде мога да намеря правилата?

Правилата за произход са изложени в следните правни документи:

Моля, имайте предвид, че това са изчерпателни разпоредби, които не се отнасят само до произхода. Ръководството на Комисията за потребителите относно правилата за произход по ОСП (Правилата на Европейския съюз за произход за ОСП: Ръководство за потребителите) включва неофициална консолидирана версия на правния текст относно правилата за произход по ОСП.

Продуктът ми произхожда ли от държава – бенефициер по ОСП?

За да отговаря на условията за прилагане на по-ниската или нулевата преференциална тарифа по ОСП, вашият продукт трябва да е с произход от държава – бенефициер по ОСП. Счита се, че даден продукт е с произход от държава – бенефициер по ОСП, ако е

 • изцяло получени в държава бенефициер или
 • Получени в държава бенефициер, включващи материали, които не са изцяло получени, но са претърпели достатъчна обработка или преработка, както е определено в специфичните за отделните продукти правила в приложение 22—03 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията,
  приложение 22—03 включва два набора от правила: Един приложим за най-слабо развитите държави – бенефициери по ОСП, и един приложим за всички други държави – бенефициери по ОСП.

 

Примери за основните видовеспецифични запродуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност – стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надвишава определен процент от неговата цена франко завода
 • промяната в тарифното класиране – производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт – например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от пулп без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции – необходим е специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежди – такива правила се използват предимно в секторите на текстилното облекло и химическата промишленост

 

Специалните правила за вашия продукт можете да намерите в „Моят търговски асистент“.

Съвети, които ще ви помогнат да спазвате специфичните за продукта правила

Предвидена е допълнителна гъвкавост, за да можете да спазвате специфичните за продукта правила, като например толеранс или кумулация.

Толерантност

В ОСП правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното за продукта правило, при условие че тяхното нетно тегло или стойност не надвишава

 • 15 % от теглото на продукта за селскостопански и преработени селскостопански продукти, включени в глави 2 и 4—24 от Хармонизираната система, различни от преработените рибни продукти от глава 16
 • 15 % от цената на производител на продукта за промишлени продукти, различни от текстил и облекло

Специфични допустими отклонения се прилагат за текстилни продукти и облекла, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележка 6 и бележка 7 към приложение А уводни бележки към списъка в приложение 22—03.

Това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на прага на максималната стойност на материалите без произход, изброени в специфичните за отделните продукти правила.

Кумулация

ОСП предвижда следните начини за натрупване на произход

 • Двустранна кумулация, която позволява материалите с произход от ЕС да се считат за материали с произход от държавата – бенефициер по ОСП, когато се използват за производство на продукт
 • Регионална кумулация, която позволява кумулация в рамките на определени регионални групи държави. Понастоящем това се отнася за:

Група I

 • Камбоджа
 • Индонезия
 • Лаос
 • Мианмар/Бирма
 • Филипини
 • Виетнам

Група III

 • Бангладеш
 • Бутан
 • Индия
 • Непал
 • Пакистан
 • Шри Ланка

Тази кумулация дава възможност внесените материали от държави от същата група да се считат за материали с произход, когато се използват при производството на даден продукт. Съществуват определени специални условия за текстилните продукти в приложение 22—05 и за някои продукти, които са изключени от регионалната кумулация, изброени в приложение 22—04.

 • Междурегионална кумулация, която позволява на държавите бенефициери от група I и група III да използват материала на другата държава като произхождащ. Това кумулиране е предмет на искане, което не се разрешава автоматично. Понастоящем е налице такова кумулиране.
 • Разширена кумулация, която позволява на държава бенефициер да кандидатства за кумулация с държава, с която Европейският съюз има споразумение за свободна търговия. Понастоящем тази кумулация не се прилага.
 • Кумулацията с Норвегия, Швейцария и Турция позволява материалите с произход от тези три държави да се считат за материали с произход от държава бенефициер, когато се използват при производството на даден продукт. Селскостопанските стоки, класирани в глави 1—24 от Хармонизираната система, се изключват от този вид кумулация.

Дерогации

При определени условия може да бъде предоставена специална дерогация, за да се даде възможност за по-облекчени правила за произход, приложими за конкретни продукти с произход от конкретни държави. Такава дерогация е предоставена на Кабо Верде и понастоящем се прилага за нея.

Други изисквания

Вашият продукт трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания на Протокола (като недостатъчна обработка или преработка или правило за непромяна).

Правило за непромяна

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от държавата бенефициер по ОСП до ЕС, без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякаква документация, за да се гарантира съответствие със специфичните национални изисквания на държавата вносител
 • запазване на продуктите при добри условия
 • съхранение
 • разделяне на пратки

Митническите органи могат да изискат доказателства за спазване на правилото, като например:

 • транспортни документи по договор, като товарителници
 • фактически или конкретни доказателства въз основа на маркировката или номерирането на опаковките
 • всякакви доказателства, свързани със самите стоки

Възстановяване на мита

Възстановяването на мита, платени преди това за материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа, се разрешава по схемата ОСП.

Процедури, свързани с произхода

Как да поискате преференциална тарифа

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите за произход. Процедурите за произход, свързани с искане за преференциална тарифа и с проверката от страна на митническите органи, са определени в членове 60 и 70—112 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията. Те поясняват например как да се декларира произходът на даден продукт, как да се претендира за преференции или как митническите органи могат да проверят произхода на продукта.

Декларация за произход

 • Не се изисква доказателство за произход при внос в ЕС, когато общата стойност на пратката не надвишава 500 EUR за малки пакети или 1200 EUR за личен багаж.

Доказателства за произход

Износителите от държавите бенефициери могат сами да декларират, че техният продукт е с произход, като предоставят изявление за произход, което може да бъде направено от

Изявление за произход е декларация за произход, направена от регистрирания износител върху фактура, известие за доставка, опаковъчен лист или друг търговски документ, който позволява идентифицирането на стоките и износителя. Текстът на изявлението за произход се съдържа в приложение 22—07 към Регламент (ЕС) 2015/2447. Що се отнася до правилата относно изявлението за произход, моля, направете справка главно с членове 92 и 93 от посочения регламент.

След 30 юни 2020 г. доказателството за произход, с което се иска преференциално тарифно третиране по ОСП, е изявление за произход, издадено от износители, които са регистрирани в държавата бенефициер в Системата за регистрирани износители (REX). Формуляр А вече не се приема след тази дата.

Въпреки това, предвид смущенията, причинени от пандемията от COVID-19, е възможно да се поиска удължен преходен период. Държавите, в които системата REX не можа да бъде въведена или използвана поради пандемията, могат да се възползват от друго удължаване на преходния период до 31 декември 2020 г., както е предвидено в Регламент (ЕС) 2020/750. За редовни актуализации, моля, проверявайте уебсайта на REX.

Изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата, на която е изготвено.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внесеният продукт действително е с произход или отговаря на други изисквания за произход. ОСП се основава на следните принципи:

 • проверката се основава на административно сътрудничество между митническите органи на държавата бенефициер и ЕС
 • проверките на произхода на продуктите се извършват от митническите органи на държавата бенефициер, но при необходимост Комисията или органите на държавите – членки на ЕС, могат да участват в такива проучвания.
 • след приключване на проверката органите на държавата бенефициер съобщават резултатите на запитващите органи на държавата – членка на ЕС, която окончателно определя произхода.

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

Продуктови изисквания и търговски режими, на които стоките трябва да отговарят, за да бъдат внасяни в Европейския съюз.

 

Потърсете специфичните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, като използвате „Моят търговски асистент“.

За да видите изискванията за вашия продукт, първо трябва да посочите неговия митнически код. Ако не знаете митническия код, можете да го търсите с името на вашия продукт в вградената търсачка.

Изисквания за здраве и безопасност, санитарни и фитосанитарни стандарти

Научете повече за стандартите за здраве, безопасност, санитарни и фитосанитарни (СФС) стандарти, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внасяни в Европейския съюз.

 

В „Моят търговски асистент“ потърсете правилата за здраве, безопасност и санитарни и фитосанитарни мерки, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход.

Документи и процедури за митническо оформяне

Доказателство за произход

Износителите от държавите бенефициери могат сами да декларират, че техният продукт е с произход, като предоставят изявление за произход, което може да бъде направено от

Изявление за произход е декларация за произход, направена от регистрирания износител върху фактура, известие за доставка, опаковъчен лист или друг търговски документ, който позволява идентифицирането на стоките и износителя. Текстът на изявлението за произход се съдържа в приложение 22—07 към Регламент (ЕС) 2015/2447. Що се отнася до правилата относно изявлението за произход, моля, направете справка главно с членове 92 и 93 от посочения регламент.

След 30 юни 2020 г. доказателството за произход, с което се иска преференциално тарифно третиране по ОСП, е изявление за произход, издадено от износители, които са регистрирани в държавата бенефициер в Системата за регистрирани износители (REX). Формуляр А вече не се приема след тази дата.

Въпреки това, предвид смущенията, причинени от пандемията от COVID-19, е възможно да се поиска удължен преходен период. Държавите, в които системата REX не можа да бъде въведена или използвана поради пандемията, могат да се възползват от друго удължаване на преходния период до 31 декември 2020 г., както е предвидено в Регламент (ЕС) 2020/750. За редовни актуализации, моля, проверявайте уебсайта на REX.

Изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата, на която е изготвено.

Други документи

Митнически процедури за внос и износ.

Интелектуална собственост и географски указания

 • Правила на ЕС относно
  • Интелектуална собственост и географски указания
  • Политиката на ЕС в областта на интелектуалната собственост и развиващите се страни

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиции

Полезни връзки и документи

Проверете специфичните правила и тарифи, които се прилагат за стоката, която искате да внасяте/изнасяте, в „Моят търговски асистент“.

Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общите тарифни преференции.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки