Търговски режими

Този раздел Ви информира за процедурите по внос, включително въпроси като тарифни преференции, както и връзки към сектори и специфични за отделните държави изисквания.

За да експортирате стоки, трябва да представите специфични документи за митническото оформяне. Този раздел ви предоставя информация за някои от специфичните лицензи и документи, от които може да се нуждаете.

Внос

За да внасяте някои стоки в ЕС, например, може да е необходимо разрешение за внос. Ако стоката, която внасяте, изисква лицензия за внос, трябва да я получите от компетентния орган на държавата членка на ЕС, в която сте установени. Трябва да гарантирате това преди митническото оформяне, за да можете да се разпространявате свободно в рамките на ЕС.

За получаване на лиценза за внос трябва:

  • Попълнете формуляра за заявление, като използвате примера от приложение I към регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията (ОВ L-206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) или с друго достатъчно средство, одобрено от отговорния орган, напр. чрез компютризирана система. Ако използвате формуляр за кандидатстване, трябва да попълните два екземпляра: един за вас като държател и един, който представяте на издаващия орган.
  • Заплаща на подлежащ на възстановяване обезпечение. Размерът на депозита е определен в общата организация на пазара за всеки селскостопански сектор. Вашият депозит ще Ви бъде върнат, след като сте изпълнили всички свои задължения като вносител. Ако стоките, които внасяте, възлизат на 100 EUR или по-малко, или ако разрешителното е съставено на името на интервенционна агенция, от Вас няма да се изисква да платите обезпечението.

След като получите Вашето разрешение за внос, сте длъжни да гарантирате, че описанието и количеството на стоките, които въвеждате, съответстват на информацията, посочена в лицензията за внос.

Ако стоките, които внасяте, надвишават или не отговарят на посоченото количество върху лицензията за внос с 5 % или по-малко, задължението ви ще се счита за изпълнено. Ако компетентните органи установят, че не сте изпълнили задълженията си като вносител, обезпечението ви ще бъде задържано.

Износ

Ако желаете да изнасяте стоки, трябва да гарантирате, че страната, която желаете да експортирате, не налага ограничения върху вашия продукт. Тези ограничения могат да забранят Вашия продукт да навлезе на целевия пазар.

Те са наречени ограничения върху вноса на Вашия целеви пазар. За преглед на ограниченията на Вашия целеви пазар посетете „Моят търговски сътрудник“.

За да проверите конкретните процедури за внос, които се прилагат за конкретен продукт или държава партньор, моля, посетете нашия раздел за пазарите.

Повече информация

За основно описание на процеса на внос и износ и за общите стъпки, които трябва да се предприемат, прегледайте нашите поетапни ръководства.

Повече информация за митническите процедури за внос и износ можете да намерите на уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки