Търговски режими

Този раздел ви информира за процедурите за внос, включително за теми като тарифни преференции, както и за връзки със секторните и специфичните за всяка държава изисквания.

За да изнасяте или внасяте стоки, от вас се изисква да представите конкретни документи за митническо оформяне. Този раздел ви предоставя информация за някои от конкретните лицензи и документи, от които може да се нуждаете.

Импортиране

За да внасяте някои стоки в ЕС, например, може да се нуждаете от разрешение за внос. Ако за стоката, която внасяте, се изисква лицензия за внос, трябва да я получите от компетентния орган на държавата — членка на ЕС, в която сте установен. Трябва да направите това преди митническото оформяне, така че стоката ви да може да се разпространява в рамките на ЕС.

За да получите лицензия за внос, трябва

  • Попълнете формуляр за заявление, като използвате примера в приложение I към регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията ( ОВ L 206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) илипо друг достатъчен начин, одобрен от отговорния орган, например чрез компютризирана система. Ако използвате формуляр за кандидатстване, трябва да попълните два екземпляра: един за вас като титуляр и един, който подавате до издаващия орган.
  • Да плати възстановим депозит за обезпечение. Размерът на депозита се определя в общата организация на пазара за всеки селскостопански сектор. Вашият депозит ще Ви бъде върнат, след като сте изпълнили всички свои задължения като вносител. Ако стоките, които внасяте, възлизат на 100 EUR или по-малко, или ако лицензията е изготвена на името на интервенционна агенция, от Вас няма да се изисква да плащате обезпечението.

След като получите вашата лицензия за внос, сте длъжни да гарантирате, че описанието и количеството на внасяните от вас стоки съответстват на информацията, посочена в лицензията за внос.

Ако стоките, които внасяте, надвишават или не достигат посоченото в лицензията за внос количество с 5 % или по-малко, Вашето задължение ще се счита за изпълнено. Ако компетентните органи установят, че не сте изпълнили задълженията си като вносител, вашият гаранционен депозит ще бъде задържан.

Експортиране

Ако желаете да изнасяте стоки, трябва да се уверите, че страната, която желаете да изнасяте, не налага ограничения върху вашия продукт. Тези ограничения могат да забранят навлизането на вашия продукт на целевия пазар.

Те се наричат ограничения на вноса на вашия целеви пазар. За преглед на ограниченията на вашия целеви пазар посетете моя търговски асистент.

За да проверите конкретните процедури за внос, които се прилагат за конкретен продукт или държава партньор, моля, посетете нашия раздел „Пазари“.

Повече информация

За основно описание на процеса на внос и износ и общите стъпки, които трябва да се предприемат, разгледайте нашите ръководства стъпка по стъпка.

Повече информация за митническите процедури за внос и износ можете да намерите на уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки