Obchodní režimy

Tento oddíl Vás informuje o dovozních postupech včetně témat, jako jsou celní preference, a odkazy na odvětví a požadavky jednotlivých zemí.

Za účelem vývozu nebo dovozu musíte předložit zvláštní doklady pro celní odbavení. V tomto oddíle naleznete informace o některých zvláštních licencích a dokladech, které budete potřebovat.

Dovoz

Pro dovoz určitého zboží do EU můžete například požadovat dovozní licenci. Pokud zboží, které dovážíte, vyžaduje dovozní licenci, musíte ho získat od příslušného orgánu členského státu EU, ve kterém jste usazen. Musíte tak před odbavením zajistit, abyste se mohli volně pohybovat v rámci EU.

Abyste získali dovozní licenci, musíte

  • Vyplňte formulář žádosti za použití příkladu uvedeného v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/1239 (Úř. věst. L 206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) nebo jinými dostatečnými prostředky schválenými příslušným orgánem, např. prostřednictvím elektronického systému. Pokud používáte formulář žádosti, musíte vyplnit dvě kopie: jeden pro Vás jako držitele a ten, který se předkládá vydávajícímu orgánu.
  • Platí vratný bezpečnostní vklad. Výše vkladu je stanovena v rámci společné organizace trhu v každém odvětví zemědělství. Váš vklad vám bude vrácen po splnění všech povinností dovozce. Pokud zboží, které dovážíte, činí 100 EUR nebo méně, nebo pokud je licence vystavena na jméno intervenční agentury, nebudete muset složit jistotu.

Po obdržení dovozní licence jste povinni zajistit, aby popis a množství zboží, které dovážíte, odpovídaly údajům uvedeným v dovozní licenci.

Pokud je zboží, které dovážíte, vyšší nebo nižší než stanovené množství na dovozní licenci o 5 % nebo méně, bude Vaše povinnost považována za splněnou. Pokud příslušné orgány zjistí, že jste nesplnil své povinnosti dovozce, vaše jistota propadne.

Vývoz

Pokud chcete zboží vyvézt, musíte zajistit, aby země, kterou chcete exportovat, neuplatňovala na Váš výrobek omezení. Tato omezení mohou zakázat vstup Vašeho výrobku na cílový trh.

Tato omezení se nazývají dovozní omezení na vašem cílovém trhu. Přehled omezení na vašem cílovém trhu najdete na stránce „Můj obchodní asistent „.

Pro kontrolu zvláštních dovozních postupů, které se vztahují na konkrétní produkt nebo partnerskou zemi, uveďte prosím oddíl našich trhů.

Více informací

Základní popis procesu dovozu a vývozu a obecné kroky k jejich postupnému dosažení.

Více informací o celních postupech pro dovoz a vývoz na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy