Obchodní režimy

Tento oddíl vás informuje o dovozních postupech, včetně témat, jako jsou celní preference, jakož i odkazy na odvětvové požadavky a požadavky specifické pro jednotlivé země.

Za účelem vývozu nebo dovozu zboží musíte předložit zvláštní doklady pro celní odbavení. V tomto oddíle naleznete informace o některých zvláštních licencích a dokladech, které můžete požadovat.

Probíhá import

Například pro dovoz určitého zboží do EU můžete požadovat dovozní licenci. Pokud zboží, které dovážíte, vyžaduje dovozní licenci, musíte ji obdržet od příslušného orgánu členského státu EU, ve kterém jste usazeni. Před celním odbavením musíte zajistit, aby se vaše zboží mohlo volně pohybovat v rámci EU.

K získání dovozní licence musíte

  • Vyplňte formulář žádosti za použití příkladu uvedeného v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1239 (Úř. věst. L-206, 30.7.2016)(CELEX 32016R1239)nebo jinými dostatečnými prostředky schválenými odpovědným orgánem, např. prostřednictvím elektronického systému. Používáte-li přihlášku, musíte vyplnit dvě kopie: jeden pro vás jako držitele a jeden, který předložíte vydávajícímu orgánu.
  • Splatit vratnou jistotu. Výše vkladu je stanovena ve společné organizaci trhu pro každé zemědělské odvětví. Vaše záloha vám bude vrácena, jakmile splníte všechny své povinnosti jako dovozce. Pokud zboží, které dovážíte, činí nejvýše 100 EUR nebo pokud je licence vystavena na jméno intervenční agentury, nemusíte složit jistotu.

Jakmile získáte dovozní licenci, musíte se ujistit, že popis a množství zboží, které dovážíte, odpovídají údajům uvedeným v dovozní licenci.

Pokud zboží, které dovážíte, překračuje nebo nedosahuje množství uvedeného v dovozní licenci o 5 % nebo méně, bude vaše povinnost považována za splněnou. Pokud příslušné orgány zjistí, že jste nesplnili své povinnosti jako dovozce, vaše jistota propadne.

Vývoz

Chcete-li vyvážet zboží, musíte se ujistit, že země, do které chcete vyvážet, neuplatňuje omezení na váš výrobek. Tato omezení mohou zakázat, aby váš výrobek vstoupil na cílový trh.

Ta se nazývají dovozní omezení na vašem cílovém trhu. Přehled omezení na vašem cílovém trhu naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Chcete-li si ověřit zvláštní dovozní postupy, které se vztahují na konkrétní produkt nebo partnerskou zemi, navštivte oddíl věnovaný trhům.

Více informací

Základní popis procesu dovozu a vývozu a obecné kroky, které je třeba učinit, naleznete v našich pokynech pro jednotlivé kroky.

Více informací o celních režimech pro dovoz a vývoz najdete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy