Jednotný trh EU

Na jednotném trhu EU - někdy nazývaném vnitřní trh - se lidé, zboží, služby a peníze mohou volně pohybovat.Vzájemné uznávání zaručuje, že jakýkoli výrobek zákonně prodávaný v jedné zemi EU může být prodáván ve všech ostatních zemích EU. Občané EU mohou studovat, žít, nakupovat, pracovat a pobírat důchod v kterékoli zemi EU a využívat produktů z celé Evropy.

Přínosy

Podniky v EU mají prospěch z

 • „domácí trh“ s více než 450 miliony spotřebitelů pro jejich výrobky
 • snazší přístup k široké škále dodavatelů
 • nižší jednotkové náklady
 • větší obchodní příležitosti

Občané EU mají prospěch z

 • nižší ceny
 • více inovací a rychlejší technologický rozvoj
 • vyšší standardy bezpečnosti a ochrany životního prostředí

Právní předpisy

Cílem právních předpisů o jednotném trhu se zbožím je zajistit, aby výrobky uváděné na trh EU splňovaly vysoké požadavky v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a aby se výrobky, které mohou být v EU prodávány, mohly pohybovat bez překážek obchodu a aby se administrativní zátěž omezila na minimum.

Klíčové prvky

Vnitřní trh se zbožím má tyto klíčové prvky:

 • Bezpečnost — výrobky uváděné na trh v EU musí splňovat vysoké požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí
 • Normy — normy definují technické požadavky nebo požadavky na kvalitu výrobků, výrobních procesů, služeb nebo zkušebních metod. Normalizace je nástrojem pro průmysl k zajištění výkonnosti, bezpečnosti a interoperability výrobků. Další informace o evropské normalizaci
 • Posuzování shody — před uvedením výrobku na trh EU musí být proveden postup posouzení shody. Výrobce může uvést výrobek na trh EU pouze tehdy, pokud splňuje všechny příslušné požadavky. Další informace o postupu posuzování shody
 • Akreditace — akreditace je poslední úrovní veřejné kontroly v rámci evropského systému posuzování shody. Jeho účelem je zajistit, aby subjekty posuzování shody měly technickou způsobilost k plnění svých povinností. Další informace o akreditaci.
 • Oznámené subjekty — oznámený subjekt je organizace jmenovaná zemí EU, která má posuzovat shodu určitých výrobků před jejich uvedením na trh. Další informace o oznámených subjektech
 • Dozor nad trhem — dozor nad trhem zajišťuje, aby nepotravinářské výrobky na trhu EU neohrožovaly evropské spotřebitele a pracovní síly a aby byly chráněny další veřejné zájmy, jako je ochrana životního prostředí, bezpečnost a spravedlnost v obchodu. Další informace o dozoru nad trhem
 • ICSMS — Informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS) je IT platforma, která usnadňuje komunikaci mezi orgány dozoru nad trhem v zemích EU a ESVO. Další informace o systému ICSMS.
 • Označení CE — značka CE znamená, že výrobek prodávaný v EU splňuje všechny platné požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí. Další informace o označení CE
 • Právní metrologie — uplatňování právních požadavků na měření a měřicí přístroje. Právní předpisy EU týkající se metrologie jsou jedním z pilířů jednotného trhu s výrobky. Cílem požadavků EU je podporovat technologické inovace, chránit zdraví a životní prostředí, zajišťovat veřejnou bezpečnost a podporovat spravedlivý obchod. Další informace o legální metrologii
 • Vnější hranice — země EU kontrolují produkty pocházející ze zemí mimo území EU.
 • Nový legislativní rámec — v zájmu zlepšení vnitřního trhu se zbožím a posílení podmínek pro uvádění široké škály výrobků na trh EU byl v roce 2008 přijat nový legislativní rámec. Další informace o novém legislativním rámci.

Volný pohyb

Na mnoho výrobků na trhu EU se vztahují harmonizovaná pravidla, která chrání spotřebitele, veřejné zdraví a životní prostředí. Harmonizovaná pravidla brání přijetí potenciálně odlišných vnitrostátních pravidel a zajišťují volný pohyb výrobků v rámci EU. Některá odvětví se však stále řídí vnitrostátními předpisy. Zásada volného pohybu zboží zajišťuje, že tato ustanovení nevytvářejí neodůvodněné překážky obchodu.

Harmonizovaná odvětví

Harmonizovaná odvětví podléhají společným pravidlům v celé EU. Poskytují podnikům jasný a předvídatelný právní rámec. Pokud výrobci tato pravidla dodržují, mohou být jejich výrobky volně prodávány na trhu.

 • Ve většině odvětví (např. elektronické a elektrické vybavení, strojní zařízení, výtahy a zdravotnické prostředky) jsou právní předpisy EU omezeny na základní požadavky na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí - aby prokázali soulad s těmito požadavky, mohou výrobci dobrovolně používat normy nebo jiné technické specifikace.
 • V jiných odvětvích (např. automobilový průmysl a chemickýprůmysl) stanoví právní předpisy podrobné požadavky, podle nichž musí mít určité typy výrobků stejné technické specifikace.
 • Harmonizační právní předpisy EU, které stanoví volný pohyb nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, spravuje Generální ředitelství pro životní prostředí

Neharmonizované odvětví

Neharmonizovaná odvětví nepodléhají společným pravidlům EU a mohou se na ně vztahovat vnitrostátní pravidla. Tato odvětví by měla nadále využívat ustanovení Smlouvy, která upravují volný pohyb zboží podle článků. 34-36 SFEU. Vnitrostátní předpisy týkající se těchto produktů podléhají oznamovacímu postupu, který zajišťuje, že nevytvářejí zbytečné překážky obchodu.

Zajistit volný pohyb zboží v neharmonizovaných odvětvích, zásadu vzájemného uznávání, oznamovací postup 2015/1535 a uplatňování článků. Zásadní význam má 34-36 SFEU.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy