Protinátlakový nástroj

Při uplatňování protinátlakového nástroje pomáhá jednotné kontaktní místo.

Nařízení 2023/2675 o ochraně Unie a jejích členských států před hospodářským nátlakem (nebo protinátlakovým nástrojem), které vstupuje v platnost dne 27. prosince 2023, stanoví rámec pro činnost EU v případech hospodářského nátlaku namířeného proti Evropské unii nebo členskému státu.

„Hospodářským nátlakem“ se rozumí situace, kdy se třetí země snaží vyvíjet tlak na Evropskou unii nebo členský stát, aby učinily konkrétní rozhodnutí tím, že uplatní nebo hrozí, že budou uplatňovat opatření ovlivňující obchod nebo investice. Takové praktiky nepřiměřeně zasahují do legitimních svrchovaných rozhodnutí Evropské unie a jejích členských států. O tom, zda opatření třetí země tyto podmínky splňuje, by se rozhodovalo případ od případu.

Podání týkající se hospodářského nátlaku

Evropská komise může z vlastního podnětu nebo na základě řádně odůvodněné žádosti přezkoumat jakékoli opatření třetí země za účelem splnění těchto podmínek (viz článek 4).

Žádost a informace týkající se případů hospodářského nátlaku můžete zaslat na adrese trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Důvěrné zacházení

Pokud Vaše podání vyžaduje důvěrné zacházení, zažádejte o důvěrné zacházení na adrese trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu a budeme vás informovat o dalších krocích bezpečného podání.

Jaké informace jsou relevantní pro uplatňování protinátlakového nástroje?

Následující otázky vám pomohou určit druhy informací, které jsou relevantní pro uplatňování protinátlakového nástroje a které by měly být zohledněny při podávání žádosti Komisi v rámci tohoto nástroje:

 • Co je opatření třetí země? „třetí zemí“ jakýkoli stát, samostatné celní území nebo jiný předmět mezinárodního práva, jiný než Unie nebo členský stát; „opatřením třetí země“ jakékoli jednání nebo opomenutí, včetně nepsaných úkonů)
 • Jak se opatření třetí země projevuje?
 • Je opatření třetí země v platnosti, je v platnosti či není dosud uplatňováno?  Je již přijat, nebo je plánován, oznámen či ohrožen?
 • Jak opatření třetí země ovlivňuje mezinárodní obchod nebo investice a jak je dotčeno Unie nebo některý z jejích členských států?
 • Údaje nebo jiné informace o intenzitě, závažnosti, četnosti, trvání, šíři a rozsahu opatření třetí země, včetně jeho dopadu na obchodní nebo investiční vztahy s Unií;
 • Jak hodlá třetí země prostřednictvím svého opatření zabránit ukončení, změně nebo přijetí určitého aktu ze strany EU nebo členského státu nebo dosáhnout takového ukončení, změny nebo přijetí? To znamená jakýkoli právní nebo jiný akt, včetně vyjádření postoje, provedený orgánem, institucí nebo jiným subjektem Unie nebo členského státu, který třetí země hodlá získat, změnit nebo zabránit.
 • Uveďte prosím tento konkrétní úkon co nejpřesněji.
 • Jaké jsou důkazy tohoto záměru třetí země?
 • Jedná se o újmu způsobenou Unii? „Újma Unie“ jakýkoli negativní dopad, včetně hospodářské újmy, na Unii nebo členský stát, včetně hospodářských subjektů Unie, způsobený hospodářským nátlakem. Mohl by zahrnovat škody na investicích EU ve třetích zemích).
 • Popište a co nejpřesněji změřte tuto újmu.  Upozorňujeme, že tento prvek se může překrývat s výše uvedeným kritériem „ovlivnění obchodu nebo investic“. 
 • Je třetí země zapojena do řady takových případů vměšování, jehož cílem je zabránit určitým činům nebo je získat od jiných zemí (jakéhokoli světa)?
 • Mohla by třetí země jednat na základě legitimních obav, které jsou mezinárodně uznávané? Jaký je cíl třetí země?  Jaké mezinárodní zájmy, politiky a úsilí v dané oblasti existují v současné době a jak s ním souvisí cíl třetí země? 
 • Vyvinula dotyčná třetí země před uplatněním donucovacího opatření nějaké úsilí k dosažení svého cíle?  Jaké bylo toto úsilí?

Každá žádost by měla obsahovat co nejvíce výše uvedených informací, ale Komise rovněž zváží žádosti, které obsahují informace týkající se pouze některých výše uvedených prvků.

Vaše podání zpracujeme a v případě, že bude nutné podniknout další kroky, kontaktujeme vás.

Podání v návaznosti na výzvy Komise k poskytnutí informací v jednotlivých případech

V souvislosti s jednotlivými případy může Evropská komise – v příslušných případech – vyhlásit zvláštní výzvy, pokud jde o přezkum opatření třetích zemí (viz čl. 4 odst. 4) a pokud jde o reakční opatření Unie (viz článek 13), pokud se o vaše konkrétní informace žádáte. Pokyny pro podání budou k dispozici ve zvláštním oznámení pro daný případ.

Ostatní připomínky

Podniky v Unii a jiné soukromé zúčastněné strany dotčené hospodářským nátlakem definovaným v nařízení se mohou obrátit na Evropskou komisi, pokud jde o pomoc v souvislosti s probíhajícím hospodářským nátlakem, na adrese trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu (viz článek 14).

 

Pomoc podnikům v Unii a soukromým zúčastněným stranám v souvislosti s pokračujícím hospodářským nátlakem odkazuje na možnost Evropské komise zasáhnout před třetí zemí nebo jinak přijmout opatření podle nařízení s cílem zastavit hospodářský nátlak.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se nástroje proti nátlaku, kontaktujte nás přímo na adrese trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Důvěrné zacházení

Pokud Vaše podání vyžaduje důvěrné zacházení, zažádejte o důvěrné zacházení na adrese trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu a budeme vás informovat o dalších krocích bezpečného podání.

Vaše podání zpracujeme a v případě, že bude nutné podniknout další kroky, kontaktujeme vás.

Stránka proti nátlakovým nástrojům na internetových stránkách GŘ pro obchod: Ochrana před nátlakem

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy