EPA – střední Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a zeměmi Střední Asie usnadňuje lidem a podnikům z EU a Kamerunu investovat a vzájemný obchod a podněcovat rozvoj ve střední Africe. Naučit se, jak může dohoda o hospodářském partnerství EU s Kamerunem prospět Vašemu obchodu.

Ve stručnosti

V roce 2003 byla zahájena jednání o komplexní dohodě o hospodářském partnerství s celým regionem střední Afriky. K dnešnímu dni vstoupila v platnost dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Kamerunem, která představuje krok směrem k dosažení plné regionální dohody.

Dohoda poskytla Kamerunu bezpříkladný přístup na trh EU pro všechny své produkty. Tyto produkty zahrnují banány, hliník, zpracované výrobky z kakaa, překližky a jiné čerstvé a zpracované zemědělské produkty. EU má prospěch z postupné liberalizace svých produktů na trhu s Kamerunem od 4. srpna 2016.

Přijímající země

 • V současné době je Kamerun jedinou zemí střední Afriky, která provádí dohodu o hospodářském partnerství.
 • Gabon a Kongo (Brazzaville) dosud nepodepsaly dohodu o hospodářském partnerství. Kongo obchoduje s EU v rámci systému GSP EU, zatímco Gabon není od 1. ledna 2014 podle klasifikace Světové banky považován za země s vyššími středními příjmy podle klasifikace Světové banky.
 • Čad, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Svatý Tomáš a Princův ostrov a Rovníková Guinea jsou nejméně rozvinuté země, takže v rámci režimu „Vše kromě zbraníEU využívají bezcelní a bezkvótový přístup EU.
 • EU a středoafrické regionální organizace (CEMAC a ECCAS) se zabývají možností dosáhnout komplexní dohody o hospodářském partnerství prostřednictvím prozatímní dohody, kterou již Kamerun používá.

Asymetrická ustanovení ve prospěch střední Afriky

Dohoda EPA při plném zohlednění rozdílů v úrovni rozvoje smluvních stran stanoví asymetrie ustanovení ve prospěch Kamerunu, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá liberalizační období, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro určité citlivé zemědělské trhy a odvětví.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, má Kamerun 15 let na otevření dovozu do EU. Výrobci 20 % nejcitlivějšího zboží navíc požívají trvalé ochrany před konkurencí.

Tarify

 • EU uděluje na dovoz pocházející z Kamerunu nulové dovozní clo a nulové kvóty. Přístup na trh EU je trvalý, úplný a bezplatný pro všechny produkty.
 • Kamerun postupně zavádí cla na 80 % zboží, a to na více než 15 let. Z liberalizace jsou vyloučeny citlivé produkty, včetně většiny druhů masa, vín a lihovin, sladu, mléčných výrobků, mouky, některých druhů zeleniny, dřeva a dřevěných výrobků, použitých oděvů a textilií, obrazů a použitých pneumatik.
 • Použijte funkci vyhledávání v oddíle My Trade Assistant, kde naleznete přesné informace o povinnostech a tarifech pro Váš konkrétní produkt, s ohledem na jeho zemi původu a místo určení. V případě pochybností se obraťte na celní orgány ve vaší zemi.

Pravidla původu

Nová, zdokonalená pravidla původu jsou v současné době předmětem jednání a budou co nejdříve připojena k dohodě o hospodářském partnerství.

Kamerunský prospěch ze všeobecné dohody o hospodářském partnerství v mezidobí zdokonalil pravidla původu (link), která jsou obsažena v nařízení Rady č. 2016/1076 (ex 1528/2007) o přístupu na trh EU.

Před vývozem/dovozem se ujistěte, že:

 • Zkontrolujte si pravidla původu, která se vztahují na Váš konkrétní výrobek, a použijte vyhledávací formulář „Můj obchod „.
 • Obraťte se na celní orgány ve vaší zemi.

Tolerance

Tolerance zahrnuté v dohodě o hospodářském partnerství jsou méně přísné než obvyklé tolerance. Dosahují 15 % ceny produktu ze závodu ze závodu, místo 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Pro textil a oděvy se použijí zvláštní tolerance.

Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Střední Afrikou zahrnuje tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU.
 • Diagonální kumulace a plná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Vrácení může být požadováno u cla zaplaceného z materiálů, které byly předtím dovezeny za účelem dalšího zpracování, a poté vyvezeny do země, která s EU podepsala dohodu o hospodářském partnerství.

Podmínky pro plavidla

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučné ekonomické zóně Kamerunu lze považovat za pocházející z Kamerunu pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se vztahují na místo registrace plavidla, na vlajku, pod kterou plují, a na jejich vlastnictví.

Neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo předávání údajů o původu ryb ulovených zeměmi, na něž se vztahuje dohoda o hospodářském partnerství.

Specifická pravidla původu produktu

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy [link], které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Hledat konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na Váš výrobek a jeho zemi původu v databázi asistentky („My Trade Assistance „).

Sanitární a fytosanitární požadavky

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

 • Abyste se stali schváleným vývozcem, musíte být schopni celním orgánům prokázat status původu svých výrobků, jakož i veškeré další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby mohly produkty pocházející z Kamerunu využívat preferenčních celních sazeb, musí být doprovázeny dokladem o původu. Doklad o původu je platný po dobu 10 měsíců. Může se jednat o:
  • Průvodní osvědčení EUR.1 — vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na vyžádání dokumenty dokládající status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • Prohlášení na faktuře, které vystavuje kterýkoli vývozce pro zásilky v hodnotě nejvýše 6,000 EUR nebo schválené vývozce pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit dokumenty dokládající status původu vašich výrobků.

Jiné dokumenty

 • Seznamte se s dalšími dokumenty a postupy celního odbavení [link] potřebným k dovozu do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, SBH)

Mediace a arbitráž

Jednací řád pro mediaci a rozhodčí řízení, jakož i kodex chování pro rozhodce byl nedávno přijat rozhodnutím Rady 2019/1954.

Soutěž

 • Od roku 2014 zastavila EU vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do všech zemí dohody o hospodářském partnerství.
 • EU minimalizovala opatření spojená s výrobou a obchodem s nimi
 • Pokud je místní průmysl ohrožen kvůli nárůstu dovozu z Evropy, umožňuje dohoda EPA Kamerunu přijetí opatření na ochranu citlivých odvětví.

Rozvoj spolupráce

Aby bylo možné plně využívat obchodních preferencí EPA, má dohoda rovněž složku týkající se spolupráce. Hlavními prioritními oblastmi rozvojové spolupráce, které určila EU a Kamerun, jsou:

 • Rozvoj základní regionální infrastruktury;
 • Zemědělství a zajišťování potravin;
 • Průmysl, diverzifikace a konkurenceschopnost ekonomik,
 • Posílení regionální integrace,
 • Zlepšení podnikatelského prostředí,
 • Podpora provádění pravidel souvisejících s obchodem.

Udržitelný rozvoj

Dohody o hospodářském partnerství jsou výslovně založeny na „zásadních a základních“ prvcích dohody   z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují jedny z nejsilnějšího jazyka v oblasti práv a udržitelného rozvoje, který je k dispozici v dohodách EU.

 • „doložkou o neplnění“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud kterákoli strana neplní své povinnosti, pokud jde o základní prvky. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Úkolem společného výboru EPA je monitorovat a posuzovat dopad provádění na udržitelný rozvoj stran. V souladu s dohodou z Cotonou existuje jasná úloha občanské společnosti a poslanců.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy