EPA — l-Afrika Ċentrali

Il-FSE bejn l-UE u l-Afrika Ċentrali jagħmilha aktar faċli għan-nies u n-negozji mill-UE u l-Kamerun biex jinvestu u jinnegozjaw ma’ xulxin, u biex jixprunaw l-iżvilupp madwar l-Afrika Ċentrali. Skopri kif il-FSE tal-UE mal-Kamerun jista’ jkun ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

F’daqqa t’għajn

In-negozjati għal FSE komprensiv mar-reġjun kollu tal-Afrika Ċentrali tnedew fl-2003. Sal-lum, daħal fis-seħħ FSE bejn l-UE u l-Kamerun, li jikkostitwixxi pass lejn il-kisba ta’ ftehim reġjonali sħiħ.

Il-Ftehim ipprovda lill-Kamerun b’aċċess liberu bla preċedent għas-suq tal-UE għall-prodotti kollha tiegħu. Dawn jinkludu l-banana, l-aluminju, il-prodotti pproċessati tal-kawkaw, il-plywood u prodotti agrikoli oħra friski u ttrasformati. Min-naħa tagħha, l-UE bbenefikat minn liberalizzazzjoni gradwali għall-prodotti tagħha fis-suq tal-Kamerun mill-4 ta’ Awwissu 2016.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Bħalissa, il-Kamerun huwa l-uniku pajjiż fl-Afrika Ċentrali li jimplimenta l-FSE.
 • Il-Gabon u l-Kongo (Brazzaville) għadhom ma ffirmawx il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika. Il-Kongo jinnegozja mal-UE taħt is-SĠP tal-UE, filwaqt li l-Gabon, bħala pajjiż b’introjtu medju superjuri skont il-klassifikazzjoni tal-Bank Dinji, ma kienx eliġibbli għall-iskema SĠP mill-1 ta’ Jannar 2014.
 • Iċ-Ċad, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, São Tomé u Principe u l-Ginea Ekwatorjali huma pajjiżi l-anqas żviluppati, u għalhekk jibbenefikaw minn aċċess tal-UE mingħajr dazju u mingħajr kwoti taħt l-iskema EBA tal-UE.
 • L-UE u l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-Afrika Ċentrali (CEMAC u ECCAS) qed jistudjaw il-possibbiltà li jilħqu Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika komprensiv permezz tal-ftehim interim li diġà ntuża mill-Kamerun.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur l-Afrika Ċentrali

Filwaqt li jqis bis-sħiħ id-differenzi fil-livelli ta’ żvilupp bejn il-partijiet, il-FSE jipprevedi dispożizzjonijiet ta’ asimetriji favur il-Kamerun, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi twal ta’ liberalizzazzjoni, regoli flessibbli tal-oriġini, u salvagwardji u miżuri speċjali għal ċerti swieq u industriji agrikoli sensittivi.

 • Filwaqt li s-swieq tal-UE huma miftuħa immedjatament u kompletament, il-Kamerun għandu 15 sena biex jiftaħ għall-importazzjonijiet tal-UE. Barra minn hekk, il-produtturi ta’ 20 % tal-oġġetti l-aktar sensittivi se jgawdu minn protezzjoni permanenti mill-kompetizzjoni.

Tariffi

 • L-UE tagħti dazji żero u kwoti żero għall-importazzjonijiet li ġejjin mill-Kamerun. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u ħieles għall-prodotti kollha.
 • Il-Kamerun ineħħi gradwalment id-dazji fuq 80 % tal-merkanzija, fuq 15 snin. Prodotti sensittivi, inklużi l-biċċa l-kbira tat-tipi ta’ laħam, inbejjed u spirti, malt, prodotti tal-ħalib, dqiq, ċertu ħxejjex, injam u prodotti tal-injam, ħwejjeġ u tessuti użati, pitturi, u tajers użati huma kompletament esklużi mil-liberalizzazzjoni.
 • Uża l-għażla tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli tal-oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini hija disponibbli hawn taħt.

Regoli tal-oriġini ġodda u mtejba bħalissa qed jiġu nnegozjati u se jiġu annessi mal-FSE mill-aktar fis possibbli.

Sadanittant, il-Kamerun jibbenefika mill-FSE ġenerali tejjeb ir-regoli tal-oriġini (link), inklużi fir-Regolament tal-Kunsill 2016/1076 (ex 1528/2007) dwar l-aċċess għas-suq tal-UE.

Tolleranza

It-tolleranzi inklużi fl-EPA huma aktar laxki minn dawk tas-soltu. Dawn jammontaw għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali, minflok 10 % previsti fil-biċċa l-kbira tal-ftehimiet tal-UE. Għat-tessuti u l-ħwejjeġ, japplikaw tolleranzi speċifiċi.

Kumulazzjoni

Il-FSE bejn l-UE u l-Afrika Ċentrali jinkludi t-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin:

 • Akkumulazzjoni bilaterali mal-UE.
 • Akkumulazzjoni djagonali u kumulazzjoni sħiħa mal-PTEE u l-pajjiżi AKP, taħt ċerti kundizzjonijiet.
 • Akkumulazzjoni ma’ pajjiżi ġirien li qed jiżviluppaw, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Trasport dirett

Evidenza ta’ trasport dirett għandha tinġieb lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Restituzzjoni tad-dazji

Tista’ tintalab rifużjoni għad-dazju mħallas fuq materjali li qabel kienu importati għal aktar ipproċessar u mbagħad esportati lejn pajjiż li ffirma FSE mal-UE.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Ħut maqbud fl-ibħra miftuħa u fiż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi tal-Kamerun jista’ jitqies li joriġina fil-Kamerun biss meta jinqabad minn bastimenti li jissodisfaw ċerti kriterji. Dawn il-kriterji jirreferu għall-post tar-reġistrazzjoni ta’ bastiment, għall-bandiera li taħtha “jbaħħru,” u għas-sjieda tagħhom.

Ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ, tal-kaptani jew tal-uffiċjali. Dawn ir-rekwiżiti, li kienu fil-Ftehim ta’ Cotonou oriġinali, issa tneħħew biex jiġi ffaċilitat l-għoti tal-oriġini lill-ħut maqbud mill-pajjiżi tal-FSE.

Regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri [link] li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fil-bażi tad-data tal-Assistenti Kummerċjali Tiegħi.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

 Provi tal-oriġini

 • Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tipprova lill-awtoritajiet doganali tiegħek l-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek f’każ ta’ użu ħażin. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

 • Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-Kamerun għandhom ikunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar. Dan jista’ jkun jew:
  • Ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll tar-regoli tal-oriġini.
  • dikjarazzjoni ta’ fattura — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni b’valur ta’ EUR 6.000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur. Meta timla dikjarazzjoni tal-fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

Dokumenti oħra

 • Skopri dwar dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali oħra [link] meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ fis-Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Medjazzjoni u arbitraġġ

Ir-regoli ta’ proċedura għall-medjazzjoni u l-arbitraġġ kif ukoll il-kodiċi ta’ kondotta għall-arbitri ġew adottati reċentement, bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2019/1954.

Kompetizzjoni

 • Mill-2014, l-UE waqqfet is-sussidji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi kollha tal-FSE.
 • L-UE mminimizzat il-miżuri bil-produzzjoni u d-distorsjoni tal-kummerċ
 • Jekk l-industrija lokali tkun mhedda minħabba żieda qawwija fl-importazzjoni mill-Ewropa, l-EPA tippermetti lill-Kamerun li jagħti bidu għal miżuri sabiex jipproteġi setturi sensittivi.

Kooperazzjoni għall-iżvilupp

Sabiex ikun jista’ jittieħed vantaġġ sħiħ mill-preferenzi kummerċjali tal-FSE, il-ftehim għandu wkoll komponent ta’ kooperazzjoni. L-oqsma prijoritarji ewlenin tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp identifikati mill-UE u l-Kamerun huma:

 • L-iżvilupp ta’ infrastruttura reġjonali bażika;
 • L-agrikoltura u s-sigurtà fl-ikel;
 • L-industrija, id-diversifikazzjoni u l-kompetittività tal-ekonomiji;
 • It-tisħiħ tal-integrazzjoni reġjonali;
 • It-titjib tal-ambjent tan-negozju;
 • Appoġġ għall-Implimentazzjoni ta’ regoli relatati mal-kummerċ.

Żvilupp sostenibbli

Il-FSE huma bbażati b’mod espliċitu fuq l-elementi “essenzjali u fundamentali” stabbilitifil-Ftehim ta’ Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba. Il-FSE għalhekk fihom waħda mill-aktar lingwaġġ b’saħħtu dwar id-drittijiet u l-iżvilupp sostenibbli disponibbli fil-ftehimiet tal-UE.

 • Il- “klawżola ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni” tfisser li “miżuri xierqa” (kif stabbilit skont il-Ftehim ta’ Cotonou) jistgħu jittieħdu jekk kwalunkwe parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • Il-Kumitat konġunt tal-FSE għandu l-kompitu li jimmonitorja u jivvaluta l-impatt tal-implimentazzjoni fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. F’konformità mal-Ftehim ta’ Cotonou, hemm rwol ċar għas-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr