EPA — L-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar

Il-FSE bejn l-UE u l-ESA jagħmilha aktar faċli għal persuni u negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu f’u jinnegozjaw bejniethom, u biex jixprunaw l-iżvilupp madwar l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar. Tgħallem kif il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) tal-UE ma’ 5 Stat Afrikan jistgħu jibbenefikaw mill-kummerċ tiegħek.

Mad-daqqa T’għajn

Il-Ftehim Interim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar (EU-ESA) ġie ffirmat minn Mauritius, is-Seychelles, iż-Żimbabwe u l-Madagaskar f’Awwissu 2009 u ġie applikat b’mod provviżorju f’Mejju 2012. F’Jannar 2013, il-Parlament Ewropew ta l-kunsens tiegħu għall-ftehim. Comoros iffirmat il-ftehim f’Lulju 2017 u beda japplikaha f’Frar 2019.

L-UE — l-ESA iEPA tinkludi:

 • l-eliminazzjoni tad-dazji u tal-kwoti kollha tal-UE għal importazzjonijiet mill-istati ESA;
 • il-ftuħ gradwali tas-swieq tal-ESA għall-esportazzjonijiet tal-UE;
 • dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-regoli ta’ oriġini, is-sajd, u d-difiża tal-kummerċ;
 • kooperazzjoni dwar ostakoli tekniċi għall-kummerċ, kif ukoll standards dwar is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti;
 • regoli dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp;
 • mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim.

Il-ħames pajjiżi li diġà qed japplikaw il-ftehim iddikjaraw li huma lesti li jmorru lil hinn mill-kummerċ ta’ prodotti, lejn ftehim aktar komprensiv. Fl-2 ta’ Ottubru 2019, tnedew negozjati biex jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni tal-FSE biex jinkludi l-kummerċ fis-servizzi, l-investiment, l-iżvilupp sostenibbli u l-kompetizzjoni. Barra minn hekk, il-partijiet qablu dwar pakkett li jimmodernizza r-regoli tal-oriġini għal dan il-FSE.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Comoros
 • Il-Madagaskar
 • Il-Mawrizju
 • Is-Seychelles
 • Iż-Żimbabwe
 • Il-Ftehim jibqa’ miftuħ għal pajjiżi oħra mir-reġjun.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur pajjiżi tal-ALN

L-FSE bejn l-UE u l-ESA jipprevedi dispożizzjonijiet dwar l-asimmetriji favur il-pajjiżi tal-ALN, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi ta’ liberalizzazzjoni twal, regoli ta’ oriġini flessibbli, u salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel u l-protezzjoni tal-industrija li għadha tibda.

 • Filwaqt li s-swieq tal-UE kienu immedjatament u kompletament miftuħa, l-Istati tal-ESA jiftħu s-swieq parzjalment tagħhom għal importazzjonijiet mill-UE, b’kont sħiħ meħud tad-differenzi fil-livelli ta’ żvilupp.

It-tariffi

L-UE tagħti 100 % aċċess bla dazju u mingħajr kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin minn pajjiżi tal-ALN. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u liberu għall-prodotti kollha.

Il-pajjiżi tal-ESA jeliminaw parzjalment id-dazji, f’konformità mal-iskedi individwali tagħhom annessi mal-EPA interim, kif ġej:

 • Il-Madagaskar jilliberalizza 81 % tal-importazzjonijiet tal-UE;
 • Mauritius 96 %;
 • Is-Seychelles 98 %;
 • Iż-Żimbabwe 80 %.

Prodotti sensittivi jistgħu jiġu esklużi għal kollox mil-liberalizzazzjoni. L-esklużjonijiet ewlenin mil-liberalizzazzjoni jinkludu:

 • Il-Madagaskar: laħam, ħalib u ġobon, sajd, ħaxix, ċereali, żjut u xaħmijiet, preparazzjonijiet li jittieklu, zokkor, kawkaw, xorb, tabakk, sustanzi kimiċi, plastik u oġġetti tal-karti, tessuti, oġġetti tal-metall, għamara;
 • Il-Mawrizju: annimali ħajjin u laħam, prodotti tajbin għall-ikel li joriġinaw mill-annimali, xaħmijiet, preparazzjonijiet u xorb li jittieklu, sustanzi kimiċi, plastik u oġġetti tal-gomma tal-ġilda u tal-ġlud tal-fer, ta’ ħadid & azzar u ta’ oġġetti elettroniċi għall-konsumatur;
 • Is-Seychelles: laħam, sajd, xorb, tabakk, oġġetti tal-ġilda, prodotti tal-ħġieġ u taċ-ċeramika;
 • Iż-Żimbabwe: prodotti li joriġinaw minn annimali, ċereali, karti tax-xorb, plastik u gomma, tessuti u ħwejjeġ, żraben, ħġieġ u ċeramika, konsumaturi elettroniċi u vetturi.

Tuża l-għażla ta’ tiftix tal-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tagħha. F’każ ta’ dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli ta’ l-oriġini

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti, ir-regoli u l-proċeduri tekniċi li l-prodotti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tagħha fil-bażi tad-dejta tal-Assistenti Kummerċjali Tiegħi.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

Dokumenti ta’ approvazzjoni doganali u proċeduri

Provi tal-oriġini

Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ turi lill-awtoritajiet doganali tiegħek l-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżiti oħra li jistgħu jimponu.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek f’każ ta’ użu ħażin. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, prodotti li joriġinaw f’pajjiżi tal-ALN għandhom ikunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar. Dan jista’ jkun jew:

 1. Ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tar-regoli tal-Protokoll tal-oriġini.
 2. Dikjarazzjoni tal-fattura — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni li jingħataw valur ta’ EUR 6.000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek u li jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli ta’ oriġini.

Dokumenti oħra

Skopri dwar dokumenti ta’ approvazzjoni doganali oħrajn u proċeduri meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Il-proprjetà Intellettwali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-kummerċ tas-Servizzi

L-akkwist Pubbliku

L-investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Kompetizzjoni

 • Mill-2014 ‘l hawn, l-UE waqqfet is-sussidji għall-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi tal-FSE.
 • L-UE naqqset il-miżuri b’miżuri ta’ produzzjoni u ta’ distorsjoni tal-kummerċ
 • Jekk l-industrija lokali tkun mhedda minħabba ż-żieda f’daqqa fl-importazzjoni mill-Ewropa, l-EPA tippermetti li jittieħdu miżuri biex jiġu protetti s-setturi industrijali u l-industrija li għadha tibda.

Żvilupp sostenibbli

Il-FSE bejn l-UE u l-ESA huwa espliċitament ibbażat fuq l-elementi “essenzjali u fundamentali” stabbiliti fil-Ftehim ta’   Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba.

 • Il- “klawżola ta’ noneżekuzzjoni” tfisser li “miżuri xierqa” (kif stabbiliti taħt il-Ftehim ta’ Cotonou) jistgħu jittieħdu jekk xi parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • L-istituzzjonijiet tal-FSE konġunti għandhom il-kompitu li jwettqu monitoraġġ u valutazzjoni tal-impatt tal-implimentazzjoni tal-FSE fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. B’konformità mal-Ftehim ta’ Cotonou, hemm rwol ċar għas-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament.

L-integrazzjoni reġjonali

L-FSE jippromwovi t-tħejjija tal-pajjiżi tal-ALN għall-implimentazzjoni taż-Żona ta’ Kummerċ Ħieles Kontinentali Afrikana (AfCFTA) taħt l-Unjoni Afrikana, u b’hekk jikkostitwixxi pedament għall-integrazzjoni ekonomika reġjonali.

Il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, il-bini tal-kapaċità u l-assistenza teknika

 • L-UE lesta tipprovdi appoġġ, li se jiġi ffinanzjat permezz ta’ strumenti eżistenti, l-aktar il-baġit tal-UE għall-iżvilupp u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), permezz tal-Għajnuna għall-Kummerċ.
 • Fuq talba tal-ħames pajjiżi tal-ALN, l-Unjoni Ewropea diġà qablet li tipprovdi assistenza finanzjarja għat-twaqqif ta’ Mekkaniżmu ta’ Koordinazzjoni tal-FSE. L-għan tagħha huwa li tiżgura koordinazzjoni u appoġġ tekniku xierqa għall-ħames pajjiżi tal-ALN, biex ikunu jistgħu jieħdu sehem b’mod effettiv fil-proċess tan-negozjati. Il-mekkaniżmu ta’ Koordinazzjoni diġà kkontribwixxa min-naħa tal-ESA għat-tħejjija tal-fażi ta’ identifikazzjoni tan-negozjati li jmiss.

Links u dokumenti siewja

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr