Strument kontra l-koerċizzjoni

Punt uniku ta’ kuntatt jassisti fl-applikazzjoni tal-Istrument Kontra l-Koerċizzjoni.

Ir-Regolament 2023/2675 dwar il-protezzjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha mill-koerċizzjoni ekonomika (jew l-Istrument Kontra l-Koerċizzjoni), li daħal fis-seħħ fis-27 ta’ Diċembru 2023, jistabbilixxi qafas għal azzjoni tal-UE f’każijiet ta’ koerċizzjoni ekonomika diretta kontra l-Unjoni Ewropea jew Stat Membru.

“Koerċizzjoni ekonomika” tirreferi għal sitwazzjoni fejn pajjiż terz ifittex li jagħmel pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea jew Stat Membru biex jagħmel għażla partikolari billi japplika, jew jhedded li japplika, miżuri li jaffettwaw il-kummerċ jew l-investiment. Prattiki bħal dawn jinterferixxu bla bżonn mal-għażliet sovrani leġittimi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha. Jekk miżura ta’ pajjiż terz tissodisfax dawk il-kundizzjonijiet tiġi ddeterminata fuq bażi ta’ każ b’każ.

Sottomissjonijiet fir-rigward tal-koerċizzjoni ekonomika

Il-Kummissjoni Ewropea tista’ teżamina kwalunkwe miżura ta’ pajjiż terz, għall-issodisfar ta’ dawk il-kundizzjonijiet, fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba debitament sostanzjata (ara l-Artikolu 4).

Tista’ tindirizza talba u tissottometti informazzjoni fir-rigward ta’ inċidenti ta’ koerċizzjoni ekonomika fuq trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Trattament kunfidenzjali

Jekk is-sottomissjoni tiegħek teħtieġ trattament kunfidenzjali, nitolbuk titlob trattament kunfidenzjali fuq trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu u niggwidawk fir-rigward tal-passi ulterjuri ta’ sottomissjoni sigura.

Liema informazzjoni hija rilevanti għall-applikazzjoni tal-Istrument Kontra l-Koerċizzjoni?

Il-mistoqsijiet li ġejjin se jiggwidawk fl-identifikazzjoni tat-tipi ta’ informazzjoni li huma rilevanti għall-applikazzjoni tal-Istrument Kontra l-Koerċizzjoni u li għandhom jitqiesu meta ssir talba lill-Kummissjoni skont dan l-istrument:

 • X’inhi l-miżura tal-pajjiż terz? (“pajjiż terz” tfisser kwalunkwe Stat, territorju doganali separat jew suġġett ieħor tal-liġi internazzjonali, għajr l-Unjoni jew Stat Membru; “miżura ta’ pajjiż terz” tfisser kwalunkwe azzjoni jew ommissjoni, inklużi azzjonijiet mhux miktuba)
 • Kif tintwera l-miżura tal-pajjiż terz?
 • Il-miżura tal-pajjiż terz hija fis-seħħ, qed tiġi applikata jew għadha mhijiex?  Huwa diġà adottat, jew huwa ppjanat, jew imħabbar jew mhedded?
 • Il-miżura tal-pajjiż terz kif taffettwa l-kummerċ jew l-investiment internazzjonali u kif tiġi affettwata l-Unjoni jew xi wieħed mill-Istati Membri tagħha?
 • Data jew informazzjoni oħra dwar l-intensità, is-severità, il-frekwenza, id-durata, il-firxa u d-daqs tal-miżura tal-pajjiż terz, inkluż l-impatt tagħha fuq ir-relazzjonijiet kummerċjali jew ta’ investiment mal-Unjoni;
 • Il-pajjiż terz kif biħsiebu, permezz tal-miżura tiegħu, jipprevjeni jew jikseb il-waqfien, il-modifika jew l-adozzjoni ta’ att partikolari mill-UE jew minn Stat Membru? Dan ifisser kwalunkwe att legali jew att ieħor, inkluż espressjoni ta’ pożizzjoni, minn istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija ta’, rispettivament, l-Unjoni jew ta’ Stat Membru li l-pajjiż terz ikun qed ifittex li jikseb, jibdel jew jipprevjeni.
 • Jekk jogħġbok identifika dak l-att partikolari bl-aktar mod preċiż possibbli.
 • X’inhi l-evidenza ta’ din l-intenzjoni tal-pajjiż terz?
 • Hemm dannu għall-Unjoni? (“Dannu lill-Unjoni” tfisser kwalunkwe impatt negattiv, inkluż dannu ekonomiku, fuq l-Unjoni jew fuq Stat Membru, inkluż fuq l-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni, ikkawżat mill-koerċizzjoni ekonomika. Dan jista’ jinkludi ħsara lill-investimenti tal-UE f’pajjiżi terzi).
 • Jekk jogħġbok iddeskrivi u kejjel dak id-dannu bl-aktar mod preċiż possibbli.  Innota li dan l-element jista’ jikkoinċidi mal-kriterju ta’ hawn fuq li “jaffettwa l-kummerċ jew l-investiment”. 
 • Il-pajjiż terz huwa involut f’ xejra ta’ każijiet bħal dawn ta’ interferenza li jfittxu li jipprevjenu jew jiksbu atti partikolari minn pajjiżi oħra (fi kwalunkwe post fid-dinja)?
 • Il-pajjiż terz jista’ jkun qed jaġixxi fuq il-bażi ta’ tħassib leġittimu li huwa rikonoxxut internazzjonalment? X’inhu l-objettiv tal-pajjiż terz?  X’tħassib, politiki, sforzi internazzjonali jeżistu bħalissa fil-qasam inkwistjoni u kif inhu relatat l-objettiv tal-pajjiż terz? 
 • Il-pajjiż terz inkwistjoni għamel xi sforzi biex jilħaq l-objettiv tiegħu qabel ma rrikorra għall-miżura koerċittiva?  X’kienu dawk l-isforzi?

Kwalunkwe talba għandu jkun fiha kemm jista’ jkun mill-informazzjoni msemmija hawn fuq, iżda l-Kummissjoni se tikkunsidra wkoll talbiet li jinkludu informazzjoni relatata biss ma’ xi wħud mill-elementi msemmija hawn fuq.

Aħna nipproċessaw is-sottomissjoni tiegħek u nikkuntattjawk jekk is-sottomissjoni tiegħek tkun teħtieġ aktar azzjoni.

Sottomissjonijiet wara sejħiet tal-Kummissjoni għal input f’każijiet individwali

Fil-kuntest ta’ każijiet individwali, il-Kummissjoni Ewropea tista’ — kif applikabbli — tniedi sejħiet apposta fir-rigward tal-eżamijiet ta’ miżuri ta’ pajjiżi terzi (ara l-Artikolu 4(4)), u fir-rigward tal-miżuri ta’ rispons tal-Unjoni (ara l-Artikolu 13), fejn jintalab il-kontribut speċifiku tiegħek. L-istruzzjonijiet għas-sottomissjoni se jkunu disponibbli f’avviż speċifiku għall-każ rispettiv.

Sottomissjonijiet oħrajn

In-negozji tal-Unjoni u partijiet ikkonċernati privati oħra affettwati mill-koerċizzjoni ekonomika kif definit fir-regolament jistgħu jikkuntattjaw lill-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-assistenza fil-kuntest tal-koerċizzjoni ekonomika li għaddejja fuq trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu (ara l-Artikolu 14)

 

L-assistenza lin-negozji tal-Unjoni u lill-partijiet ikkonċernati privati fil-kuntest tal-koerċizzjoni ekonomika kontinwa tirreferi għall-possibbiltà li l-Kummissjoni Ewropea tintervjeni qabel pajjiż terz jew inkella tieħu azzjoni skont ir-Regolament bil-ħsieb li twaqqaf il-koerċizzjoni ekonomika.

Għal kwalunkwe mistoqsija oħra b’rabta mal-Istrument Kontra l-koerċizzjoni, tista’ tikkuntattjana direttament fuq trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Trattament kunfidenzjali

Jekk is-sottomissjoni tiegħek teħtieġ trattament kunfidenzjali, nitolbuk titlob trattament kunfidenzjali fuq trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu u niggwidawk fir-rigward tal-passi ulterjuri ta’ sottomissjoni sigura.

Aħna nipproċessaw is-sottomissjoni tiegħek u nikkuntattjawk jekk is-sottomissjoni tiegħek tkun teħtieġ aktar azzjoni.

Il-paġna tal-Istrument kontra l-koerċizzjoni fis-sit tad-DĠ Kummerċ: Protezzjoni kontra l-koerċizzjoni

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr