Инструмент за борба с принудителните действия

Единно звено за контакт подпомага прилагането на инструмента за борба с принудителните действия.

СРегламент 2023/2675 относно защитата на Съюза и неговите държави членки от икономическа принуда (или инструмента за борба с принудителните действия), който влиза в сила на 27 декември 2023 г., се установява рамка за действията на ЕС в случаи на икономическа принуда, насочена срещу Европейския съюз или държава членка.

„Икономическа принуда“ се отнася до ситуация, при която трета държава се стреми да окаже натиск върху Европейския съюз или държава членка да направи конкретен избор, като прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите. Подобни практики неоправдано възпрепятстват законния суверенен избор на Европейския съюз и неговите държави членки. Дали дадена мярка на трета държава отговаря на тези условия ще се определя за всеки отделен случай.

Изявления по отношение на икономическата принуда

Европейската комисия може да разгледа всяка мярка на трета държава за изпълнението на тези условия по своя собствена инициатива или при надлежно обосновано искане (вж. член 4).

Можете да отправите искане и да изпратите информация относно инцидентите с икономическа принуда на адрес trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Поверително третиране

Вслучай че се изисква поверително третиране, моля да бъдете третиран поверително на trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu и ще Ви направим насоки по отношение на по-нататъшните стъпки на сигурно подаване.

Каква информация е от значение за прилагането на инструмента за борба с принудителните действия?

Следните въпроси ще Ви насочат при определянето на видовете информация, които са от значение за прилагането на инструмента за борба с принудителните действия и които следва да бъдат взети предвид при отправяне на искане до Комисията съгласно този инструмент:

 • Какво представлява мярката на третата държава? („трета държава“ означава всяка държава, отделна митническа територия или друг субект на международното право, различна от Съюза или държава членка; „мярка на трета държава“ означава всяко действие или бездействие, включително неписани действия)
 • Как се проявява мярката на третата държава?
 • Мярката на третата държава, която е в сила, прилага ли се или все още не се прилага?  Вече приета ли е, планирана ли е, обявена ли е или заплашена?
 • Как мярката на третата държава засяга международната търговия или инвестициите и как е засегнат Съюзът или някоя от неговите държави членки?
 • Данни или друга информация относно интензивността, тежестта, честотата, продължителността, обхвата и мащаба на мярката на третата държава, включително нейното въздействие върху търговските или инвестиционните отношения със Съюза;
 • Как възнамерява третата държава чрез своята мярка да предотврати или да постигне прекратяване, изменение или приемане на конкретен акт от ЕС или държава членка? Това означава всеки правен или друг акт, включително изразяване на позиция от институция, орган, служба или агенция съответно на Съюза или на държава членка, която третата държава иска да получи, промени или предотврати.
 • Моля, посочете това конкретно действие възможно най-точно.
 • Какви са доказателствата за това намерение на третата държава?
 • Има ли вреда за Съюза? („Вреда за Съюза“ означава всяко отрицателно въздействие, включително икономическа вреда, върху Съюза или върху държава членка, включително върху икономическите оператори от Съюза, причинено от икономическата принуда. Това би могло да включва щети за инвестициите на ЕС в трети държави).
 • Моля, опишете и измерете тази вреда възможно най-точно.  Следва да се отбележи, че този елемент може да се припокрива с горепосочения критерий за „засягане на търговията или инвестициите“. 
 • Участва ли третата държава в модел на такива случаи на намеса с цел предотвратяване или получаване на конкретни действия от други държави (навсякъде по света)?
 • Може ли третата държава да действа въз основа на основателна загриженост, която е международно призната? Каква е целта на третата държава?  Какви международни опасения, политики и усилия съществуват в момента във въпросната област и по какъв начин целта на третата държава е свързана с нея? 
 • Положила ли е въпросната трета държава някакви усилия за постигане на целта си, преди да прибегне до принудителната мярка?  Какви бяха тези усилия?

Всяко искане следва да съдържа възможно най-голяма част от горепосочената информация, но Комисията ще разгледа и искания, които включват информация, отнасяща се само до някои от горепосочените елементи.

Ще обработим Вашето подаване и ще се свържем с вас, ако се наложи да бъдат предприети допълнителни действия.

Становища в отговор на призиви на Комисията за принос в отделни случаи

В контекста на отделни случаи Европейската комисия може, според случая, да публикува специални покани за представяне на предложения във връзка с разглеждането на мерки на трети държави (вж. член 4, параграф 4) и по отношение на ответните мерки на Съюза (вж. член 13), когато се търси Вашият конкретен принос. Указанията за подаване ще бъдат на разположение в специално известие за съответния случай.

Други становища

Предприятията от Съюза и други частни заинтересовани страни, засегнати от икономическа принуда, както е определено в регламента, могат да се свържат с Европейската комисия по отношение на помощта в контекста на продължаващата икономическа принуда върху trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu (вж. член 14)

 

Помощта за предприятията от Съюза и заинтересованите страни от частния сектор в контекста на продължаващата икономическа принуда се отнася до възможността Европейската комисия да се намеси пред трета държава или по друг начин да предприеме действия съгласно регламента с цел спиране на икономическата принуда.

За други въпроси във връзка с инструмента за борба с принудителните действия можете да се свържете директно с нас на адрес trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Поверително третиране

Вслучай че се изисква поверително третиране, моля да бъдете третиран поверително на trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu и ще Ви направим насоки по отношение на по-нататъшните стъпки на сигурно подаване.

Ще обработим Вашето подаване и ще се свържем с вас, ако се наложи да бъдат предприети допълнителни действия.

Страница за инструмента за борба с принудителните действия на уебсайта на ГД „Търговия“: Защита срещу принуда

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки