Търговски споразумения

Понастоящем ЕС разполага с най-голямата търговска мрежа в света с над 40 отделни споразумения с държави и региони. Тези споразумения улесняват търговията с продукти и услуги между ЕС и неговите външни партньори.

Към списъка все още се добавят нови споразумения, а по-старите споразумения се преразглеждат и се договарят актуализации с държавите партньори.

Премахване на митата

Някои от споразуменията са насочени главно към премахване на митата

По-всеобхватен достъп до пазара

Други включват много по-широки ангажименти за отваряне на търговията със стоки и услуги, както и за инвестиции, обществени поръчки, конкуренция, субсидии и регулаторни въпроси

Тези споразумения са насочени към изграждането на по-устойчиви основани на правила и ценности търговски режими със съответните държави — търговски партньори, и включват специални разпоредби относно търговията и устойчивото развитие.

Последните съдържат и специфични разпоредби за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени съвременните икономики и общества, като например Споразумението за икономическо партньорство с Япония, което включва глава относно малките и средните предприятия, както и специални разпоредби относно информационните и телекомуникационните услуги и електронната търговия.

Сближаване на законодателствата

Конкретен вид споразумения се съсредоточават върху затягането на икономическите връзки между ЕС и неговите съседи чрез приближаване на техните регулаторни рамки до правото на ЕС, по-специално в областите, свързани с търговията. Това се отнася например за споразуменията с

Развитието

Друг специален вид споразумения имат изрична цел за развитие. Те са асиметрични търговски споразумения, като от страна на АКТБ за период от 15—20 години се либерализират около 80 % от търговията, докато от страна на ЕС от първия ден се предоставя освободен от мита и квоти достъп до неговия пазар.

Засега повечето такива споразумения обхващат търговията със стоки и сътрудничеството за развитие. Споразумението за икономическо партньорство (СИП) с Карибския басейн включва и разпоредби относно услугите, инвестициите и други свързани с търговията въпроси.

В рамките на тези споразумения ЕС предоставя значителна помощ, свързана с търговията, за подпомагане на държавите партньори при изпълнението на споразуменията, укрепването на конкурентоспособността на износа и изграждането на икономическа инфраструктура. Въпросните държави принадлежат към регионите на Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки