Източници и авторски права

Страницата с резултати съдържа информация от множество източници. Вижте по-долу списък на разделите на страницата с резултати и съответния им източник.

Секция Описание Източник Честота на актуализиране
Тарифи Прилагани мита (за държави извън ЕС) Мендел* Най-малко на всеки 3 месеца се извършва актуализация на всяка държава
Тарифи Тарифи на ЕС ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, база данни ТАРИК Актуализиран всеки ден
Тарифи Премахване на тарифите ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Тарифи Географски указания ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Тарифи Мерки за търговска защита ГД „Търговия“ Когато се прилага нова мярка
Правила за произход Специфични за продукта правила за произход ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Данъци Данъци и допълнителни мита (за държави извън ЕС) Мендел* Най-малко на всеки 3 месеца се извършва актуализация на всяка държава
Данъци Вътрешни данъци (за държавите — членки на ЕС) ТАРИК SA На всеки 3 месеца се извършва актуализация на всяка държава
Процедури и формалности Формалности за внос (за държави извън ЕС) Мендел* Най-малко на всеки 3 месеца се извършва актуализация на всяка държава
Изисквания за внос Изисквания за внос (за държавите — членки на ЕС) ТАРИК SA На всеки 3 месеца се извършва актуализация на всяка държава
Водачи Екскурзоводи за износ ГД „Търговия„, ГД „Санте“ Постоянно следене, за да се провери информацията е актуална
Пречки пред търговията Пречки пред търговията в държави извън ЕС ГД „Търговия“ Когато бариерата се актуализира или създава
Статистика на търговските потоци Статистически данни, свързани с продукта Евростат (база данни Comext) Всеки месец

*Информацията в раздела „Тарифи„, раздел „Данъци„или раздел „Процедури и формалности“ не може да се използва за препродажба (или при предоставянето на консултантски услуги), за преразпределение, изграждане на бази данни, съхранение или за каквато и да е цел, различна от референтна употреба от потребител от Европейския съюз, който се намира лично в една от държавите членки на Европейския съюз, Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Тюркия и Украйна в подкрепа на собствените международни бизнес процеси на ползвателя. Всяко друго използване е забранено, освен ако не е изрично одобрено писмено от собственика на данните: Авторско право: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Германия, електронна поща: A2M@mendel-verlag.de

Ако компютърът, на който работи вашият браузър, не е пряко свързан с интернет в Европейския съюз, чрез доставчик на интернет услуги, който се намира и е регистриран в държава — членка на Европейския съюз (или Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Тюркие и Украйна), тогава ви е забранено да преглеждате данните тук за каквито и да било цели.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки