Източници и авторски права

Страницата с резултатите съдържа информация от множество източници. Вж. по-долу списък на разделите на страницата с резултатите и съответния им източник.

Раздел Описание Източник Честота на актуализиране
Тарифи Прилагани тарифи (за държави извън ЕС) Mendel * Поне веднъж на всеки 3 месеца се актуализира всяка държава
Тарифи Тарифи на ЕС ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, база данни ТАРИК Актуализиране всеки ден
Тарифи Премахване на митата ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Тарифи Географски указания ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Тарифи Мерки за търговска защита ГД „Търговия“ Когато се прилага нова мярка
Правила за произход Специфични за отделните продукти правила за произход ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Данъци Данъци и допълнителни мита (за държави извън ЕС) Mendel * Поне веднъж на всеки 3 месеца се актуализира всяка държава
Данъци Вътрешни данъци (за държавите — членки на ЕС) ТАРИК SA На всеки 3 месеца се актуализира всяка държава
Процедури и формалности Формалности на вноса (за държави извън ЕС) Mendel * Поне веднъж на всеки 3 месеца се актуализира всяка държава
Изисквания за внос Изисквания за внос (за държавите — членки на ЕС) ТАРИК SA На всеки 3 месеца се актуализира всяка държава
Ръководства Ръководства за износ ГД „Търговия „, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ Постоянно се наблюдава, за да се провери дали информацията е актуална
Пречки пред търговията Пречки пред търговията в държави извън ЕС ГД „Търговия“ При актуализиране или създаване на пречка
Статистика на търговските потоци Статистически данни за продуктите Евростат (база данни Comext) Всеки месец

* Информацията в раздела за митата, раздела за данъците или раздела за процедурите и формалностите не може да се използва за препродажба (или предоставяне на консултантски услуги), преразпределение, изграждане на бази данни, съхранение или за друга цел, различна от референтна употреба от потребител от Европейския съюз, намиращ се лично в една от държавите — членки на Европейския съюз, Турция, Северна Македония, Албания, Черна гора, Сърбия, Молдова и Украйна в подкрепа на собствените международни бизнес процеси на ползвателя. Забранено е всяко друго използване, освен ако не е изрично одобрено в писмена форма от собственика на данните: Авторско право: Mendel Verlag GmbH, Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Германия, електронна поща: A2M@mendel-verlag.de

Ако компютърът, на който работи вашият браузър, не е пряко свързан с интернет в Европейския съюз чрез доставчик на интернет услуги, намиращ се и регистриран в държава — членка на Европейския съюз (или Турция, Северна Македония, Албания, Черна гора, Сърбия, Молдова и Украйна), тогава Ви е забранено да виждате данните тук за каквато и да е цел.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки