Източници и авторски права

Страницата с резултатите съдържа информация от множество източници. Вж. по-долу списък на разделите на страницата с резултати и съответните им източници.

Раздел Описание Източник Периодичност на актуализация
Тарифи Прилагани тарифи (за държави извън ЕС) Mendel* Най-малко на всеки 3 месеца се прави актуална информация за всяка държава
Тарифи Тарифи на ЕС ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, база данни ТАРИК Актуализиране всеки ден
Тарифи Премахване на митата ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Тарифи Географски указания ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Тарифи Мерки за търговска защита ГД „Търговия“ Когато се прилага нова мярка
Правила за произход Специфични за продукта правила за произход ГД „Търговия“ При влизане в сила на нови споразумения
Данъци Данъци и допълнителни мита (за държави извън ЕС) Mendel* Най-малко на всеки 3 месеца се прави актуална информация за всяка държава
Данъци Вътрешни данъци (за държавите – членки на ЕС) TARIC SA На всеки 3 месеца се прави актуална информация за всяка държава
Процедури и формалности Формалности по вноса (за държави извън ЕС) Mendel* Най-малко на всеки 3 месеца се прави актуална информация за всяка държава
Изисквания за внос Изисквания за внос (за държавите – членки на ЕС) TARIC SA На всеки 3 месеца се прави актуална информация за всяка държава
Водачи Ръководства за износ ГД „Търговия“, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ Постоянно наблюдаван, за да се провери дали информацията е актуална
Пречки пред търговията Пречки пред търговията в държави извън ЕС ГД „Търговия“ При актуализиране или създаване на бариера
Статистика за търговските потоци Статистика, свързана с продуктите Евростат (база данни Comext) Всеки месец

*Информацията в раздела за митата, раздела „Данъци„или раздел „Процедури и формалности“ не може да се използва за препродажба (или предоставяне на консултантски услуги), преразпределение, изграждане на бази данни, съхранение или за каквато и да е друга цел, различна от референтна употреба, от потребител от Европейския съюз, който лично се намира в някоя от държавите – членки на Европейския съюз, Турция, Северна Македония, Албания, Черна гора и Сърбия в подкрепа на собствените международни бизнес процеси на ползвателя. Всяко друго използване е забранено, освен ако е изрично одобрено в писмена форма от собственика на данните: Авторско право: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Германия, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Ако компютърът, на който работи вашият браузър, не е пряко свързан с интернет в Европейския съюз чрез доставчик на интернет услуги, намиращ се и регистриран в държава – членка на Европейския съюз (или Турция, Северна Македония, Албания, Черна гора и Сърбия), тогава Ви се забранява да разглеждате данните тук за каквато и да е цел.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки