Скрининг на ПЧИ

Европейската рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) ще позволи на държавите — членки на ЕС, и на Комисията да си сътрудничат и да обменят информация относно инвестиции от трети държави, които могат да засегнат сигурността или обществения ред в ЕС.

Регламентът за създаване на рамка на ЕС за скрининг на ПЧИ влезе в сила на 10 април 2019 г. и неговият механизъм за сътрудничество ще се прилага от 11 октомври 2020 г.

Регламентът допълва цялостната рамка на инвестиционната политика на ЕС, като гарантира, че отвореността на ЕС към ПЧИ е балансирана чрез подходящ контрол на потенциалните заплахи.

Повече информация относно скрининга на ПЧИ може да бъде намерена на уебсайта на ГД „Търговия“.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки