СИП — Западна Африка

СИП между ЕС и Западна Африка улеснява хората и предприятията от двата региона да инвестират и търгуват помежду си и да стимулират развитието в Западна Африка. Научете как споразуменията за икономическо партньорство (СИП) на ЕС с 16 западноафрикански държави могат да бъдат от полза за вашата търговия.

СИП между ЕС и Западна Африка все още не се прилага в нито една от държавите от Западна Африка — то ще започне да се прилага временно, след като всички западноафрикански държави са подписали и две трети от западноафриканските държави са ратифицирали споразумението.

Накратко

ЕС инициира споразумение за икономическо партньорство с 16 западноафрикански държави; икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и Западноафриканския икономически и валутен съюз (ЗАИВС). Нигерия е единствената държава в региона, която все още не е подписала СИП, поради което споразумението все още не се прилага.

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) със Западна Африка обхваща стоките и сътрудничеството за развитие. СИП включва и възможността в бъдеще да се проведат допълнителни преговори относно устойчивото развитие, услугите, инвестициите и други свързани с търговията въпроси.

СИП:

 • ще помогне на Западна Африка да се интегрира по-добре в световната търговска система и ще подкрепи инвестициите и икономическия растеж в региона.
 • увеличаване на износа от Западна Африка за ЕС
 • стимулиране на инвестициите и допринасяне за развитието на производствен капацитет с положителен ефект върху заетостта.

До приемането на пълното регионално СИП със Западна Африка временните споразумения за икономическо партньорство с Кот д’Ивоар и Гана започнаха да се прилагат временно съответно на 3 септември 2016 г. и 15 декември 2016 г.

Асиметрични разпоредби в полза на държавите от Западна Африка

СИП тежи в полза на Западна Африка и отчита настоящите различия в равнището на развитие между двата региона. Разпоредбите относно асиметриите в полза на държавите от Западна Африка включват изключване на чувствителни продукти от либерализацията, дълги периоди на либерализация, гъвкави правила за произход и специални гаранции и мерки за селското стопанство, продоволствената сигурност и защитата на зараждащата се промишленост.

 • Докато ЕС отваря напълно своя пазар от първия ден, Западна Африка ще премахне вносните мита само частично в рамките на 20-годишен преходен период. Освен това производителите на 25 % от най-чувствителните стоки ще се ползват от постоянна защита от конкуренция.

Тарифи

 • С изключение на оръжията и боеприпасите, ЕС предоставя 100 % безмитен и освободен от квоти достъп до целия внос от Гана и Кот д’Ивоар в рамките на временното СИП. Същото ще се прилага за всички продукти от Западна Африка от първия ден на влизане в сила на регионалното СИП със Западна Африка. Достъпът до пазара на ЕС е постоянен, пълен и свободен за всички продукти.
 • Държавите от Западна Африка ще либерализират вноса от ЕС за период от 20 години. Съгласно категориите, които вече са определени в Общата външна тарифа на Икономическата общност на западноафриканските държави (CET)
  • стоките от група А (основни социални стоки, стоки от първа необходимост, основни стоки, средства за производство и специфични суровини), за които понастоящем се прилагат мита от 0 или 5 %, ще бъдат либерализирани 5 години след прилагането на СИП.
  • стоките от група Б (главно суровини и междинни стоки), които понастоящем имат мита от 0, 5 или 10 %, ще бъдат либерализирани в рамките на 10—15 години след прилагането на СИП.
  • стоките от група В (някои стоки за крайно потребление), които понастоящем имат мита от 5, 10 или 20 %, ще бъдат либерализирани в рамките на 10—20 години след прилагането на СИП.
 • Значителна част от тарифните линии (25 %) ще бъдат напълно изключени от либерализацията и ще останат обект на обичайно мито. Те включват чувствителни продукти като селско стопанство/рибни продукти и чувствителни стоки за крайно потребление.
 • Ако вносът на някои стоки от ЕС в западноафриканските държави внезапно се увеличи, като по този начин се застрашат местните пазари, могат да бъдат въведени защитни мерки като квоти за внос и мита.

 

Използвайте опцията за търсене на моя търговски асистент, за да намерите точната информация за митата и тарифите за вашия конкретен продукт, като вземете предвид неговата държава на произход и местоназначение. Ако имате съмнения, свържете се с Вашите митнически органи.

 

Правилата за произход

За да отговаря на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в Моят търговски асистент, за да прецените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да изготвите правилните документи.

Обща информация за правилата за произход може да бъде намерена по-долу.

Гъвкавите правила за произход дават възможност на държавите по СИП Западна Африка да изнасят продукти с суровини от други държави, особено в ключови сектори — селско стопанство, рибарство, текстил и облекло. Например даден текстилен продукт може да влезе в ЕС безмитно, ако поне един етап от неговото производство — например тъкане или плетене — е осъществен в държава със СИП.

Толеранс

Допустимите отклонения, включени в СИП със Западна Африка, са по-леки от обичайните. Те възлизат на 15 % от цената на крайния продукт франко завода, вместо на 10 %, предвидени в повечето споразумения на ЕС. За текстил и облекло се прилагат специфични допустими отклонения.

Кумулация

Разпоредбите на СИП включват следните видове кумулация:

 • Двустранна кумулация с ЕС
 • Диагонална и пълна кумулация с ОСТ и държавите от АКТБ при определени условия.
 • Кумулация със съседни развиващи се страни при определени условия.

Директно транспортиране

На митническите органи на държавата вносител трябва да бъдат представени доказателства за директен транспорт.

Възстановяване на мита

Може да бъде поискано възстановяване на платени мита за материали, които преди това са били внесени за по-нататъшна преработка и след това изнесени в държава, която е подписала СИП с ЕС.

Условия на плавателните съдове

Рибата, уловена в открито море и в изключителните икономически зони на държавите по СИП със Западна Африка, може да се счита за риба с произход от държава със СИП само когато е уловена от кораби, които отговарят на определени критерии. Тези критерии се отнасят до мястото на регистрация на кораба, знамето, под което той „плава“, и тяхната собственост.

Няма конкретно изискване относно националността на екипажа, капитаните или лицата от командния състав. Тези изисквания, които бяха включени в първоначалното Споразумение от Котону, вече са премахнати, за да се улесни предоставянето на произход на рибата, уловена от държавите със СИП.

Специфични за продуктите правила за произход

 

Използвайте опцията за търсене на „Моят търговски асистент“, за да намерите правилата, приложими за вашия конкретен продукт.

Дерогации

По искане на държава със СИП може да се предостави дерогация при определени условия, за да се позволи прилагането на по-облекчени правила за произход за определени продукти с произход от определени държави.

Изискванията към продуктите

Технически правила и изисквания

 • Научете повече за техническите изисквания, правила и процедури, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внесени в Европейския съюз.
 • Потърсете специфичните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в базата данни „Моят търговски асистент“.

Изисквания за здраве и безопасност СФС

Документи и процедури за митническо оформяне

 Доказателства за произход

 • За да станете одобрен износител, трябва да можете да докажете пред митническите органи във Вашата държава статута на продукти с произход на вашите продукти, както и всички други изисквания, които те могат да наложат.

Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител в случай на злоупотреба. За да научите повече за процедурите, свържете се с Вашите митнически органи.

 • За да могат да се ползват от преференциални митнически ставки, продуктите с произход от държавите, страни по СИП от Западна Африка, трябва да бъдат придружени от доказателство за произход. Доказателството за произход остава валидно за срок от 10 месеца. Това може да бъде:
  • сертификат за движение EUR.1 — издаден от митническите органи на държавата износител. Износителят (или упълномощеният представител), който подава заявление за сертификат, трябва да бъде подготвен да представи документи, доказващи статута на продукти с произход на съответните продукти, при поискване и да изпълни другите изисквания на Протокола относно правилата за произход.
  • декларация върху фактура — издадена от всеки износител, за пратки на стойност 6,000 EUR или по-малко, или от одобрени износители — за пратки с всякаква стойност. Когато попълвате декларация върху фактура, трябва да сте готови да представите документи, доказващи статута на продукти с произход на вашите продукти, и да отговаряте на другите изисквания на Протокола относно правилата за произход.

Други документи

 • Научете повече за други документи и процедури за митническо оформяне [link], необходими за внос в Европейския съюз.

Интелектуална собственост и географски указания

Търговия с услуги

Обществени поръчки

За колективно

Други

Конкуренцията

 • От 2014 г. насам ЕС спира експортните субсидии за всички продукти, изнасяни за държави със СИП.
 • ЕС е свел до минимум мерките, водещи до изкривяване на производството и търговията
 • Ако местната промишленост е застрашена поради рязкото увеличаване на вноса от Европа, СИП позволяват да се предприемат мерки за защита на промишлените сектори и зараждащата се промишленост.

Устойчивото развитие

СИП със Западна Африка се основава изрично на „съществените и основни“ елементи, определени вСпоразумението от Котону, т.е. правата на човека, демократичните принципи, върховенството на закона и доброто управление. По този начин споразумението съдържа някои от най-силните формулировки относно правата и устойчивото развитие, налични в споразуменията на ЕС.

 • „Клаузата за неизпълнение „означава, че „подходящи мерки“ (както е предвидено в Споразумението от Котону) могат да бъдат предприети, ако някоя от страните не изпълни задълженията си по отношение на съществените елементи. Това може да включва преустановяване на търговските ползи.
 • Съвместните институции по СИП са натоварени с функцията да наблюдават и оценяват въздействието на изпълнението на СИП върху устойчивото развитие на страните. В съответствие със Споразумението от Котону гражданското общество и членовете на парламента играят ясна роля.

Регионалната интеграция

СИП със Западна Африка е свързано както с търговията между държавите от Западна Африка, така и с търговията с ЕС. Това е първото икономическо партньорство, което обединява не само 16-те страни от региона, но и техните две регионални организации: икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и Западноафриканския икономически и валутен съюз (UEMOA).

 • Предложението за достъп до пазара на Западна Африка за ЕС е в пълно съответствие с Общата външна тарифа на Икономическата общност на западноафриканските държави (CET), която полага основата за митнически съюз на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS). Прилагането на СИП и CET на ECOWAS върви ръка за ръка и взаимно се подсилва.
 • СИП включва важни разпоредби за улесняване и повишаване на ефективността на митническите процедури и предвижда държавите от Западна Африка да си предоставят взаимно поне същото третиране, каквото предоставят на ЕС.

Укрепване на капацитета и техническа помощ

ЕС предоставя техническа помощ за търговията. Това помага на държавите да адаптират своите митнически процедури и да намалят документацията. За вас това означава по-малко неудобства при работата с митниците.

Например ЕС предоставя финансова и техническа подкрепа, за да помогне на земеделските стопани от Западна Африка да изпълнят санитарните и фитосанитарните стандарти на ЕС. Освен това ЕС често изпраща екип от експерти от дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“, за да даде препоръки за решаване на проблемите, свързани с износа.

Полезни връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки