СИП – Западна Африка

СИП между ЕС и Западна Африка улеснява хората и предприятията от двата региона да инвестират и търгуват помежду си, както и да стимулират развитието в цяла Западна Африка. Научете как споразуменията за икономическо партньорство (СИП) на ЕС с 16 западноафрикански държави могат да бъдат от полза за вашата търговия.

СИП между ЕС и Западна Африка все още не се прилага в нито една от държавите от Западна Африка – то ще започне да се прилага временно, след като всички западноафрикански държави са подписали споразумението и две трети от западноафриканските държави са ратифицирали споразумението.

Накратко

ЕС постави началото на споразумение за икономическо партньорство с 16 държави от Западна Африка; Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и Западноафриканския икономически и валутен съюз (WAEMU). Нигерия е единствената държава в региона, която все още не е подписала СИП, поради което споразумението все още не се прилага.

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) със Западна Африка обхваща стоките и сътрудничеството за развитие. СИП включва и възможността за продължаване на преговорите по въпросите на устойчивото развитие, услугите, инвестициите и други свързани с търговията въпроси в бъдеще.

СИП:

 • ще помогне на Западна Африка да се интегрира по-добре в световната търговска система и ще подкрепи инвестициите и икономическия растеж в региона.
 • увеличаване на износа на Западна Африка за ЕС
 • стимулиране на инвестициите и допринасяне за развитието на производствения капацитет с положителен ефект върху заетостта.

До приемането на пълното регионално СИП със Западна Африка, споразуменията за икономическо партньорство с Кот д’Ивоар и Гана започнаха да се прилагат временно съответно на 3 септември 2016 г. и 15 декември 2016 г.

Асиметрични разпоредби в полза на държавите от Западна Африка

СИП е в полза на Западна Африка и отчита настоящите различия в равнището на развитие между двата региона. Разпоредбите относно асиметриите в полза на държавите от Западна Африка включват изключване на чувствителни продукти от либерализация, дълги периоди на либерализация, гъвкави правила за произход и специални гаранции и мерки за селското стопанство, продоволствената сигурност и защитата на зараждащите се промишлени отрасли.

 • Докато ЕС отваря напълно своя пазар от първия ден, Западна Африка ще премахне вносните мита само частично в рамките на 20-годишен преходен период. Освен това производителите на 25 % от най-чувствителните стоки ще се ползват от постоянна защита от конкуренция.

Тарифи

 • С изключение на оръжията и боеприпасите, ЕС предоставя 100 % безмитен и освободен от квоти достъп за целия внос от Гана и Кот д’Ивоар в рамките на временното СИП. Същото ще важи и за всички продукти от Западна Африка, считано от първия ден на прилагане на регионалното СИП за Западна Африка. Достъпът до пазара на ЕС е постоянен, пълен и безплатен за всички продукти.
 • Страните от Западна Африка ще либерализират вноса от ЕС за период от 20 години. В съответствие с категориите, които вече са определени в Общата външна тарифа на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS)
  • стоки от група А (основни социални стоки, стоки от първа необходимост, основни стоки, капиталови стоки и специфични суровини), които понастоящем са с мита от 0 % или 5 %, ще бъдат либерализирани 5 години след прилагането на СИП
  • стоките от група Б (главно вложени материали и междинни стоки), които понастоящем са с мита 0, 5 % или 10 %, ще бъдат либерализирани в рамките на 10—15 години след прилагането на СИП.
  • стоките от група В (някои крайни потребителски стоки), които понастоящем са с мита от 5, 10 % или 20 %, ще бъдат либерализирани в рамките на 10—20 години след прилагането на СИП.
 • Значителна част от тарифните линии (25 %) ще бъдат изцяло изключени от либерализацията и ще продължат да се облагат с нормално мито. Те включват чувствителни продукти като селскостопански/рибни продукти и чувствителни крайни потребителски стоки.
 • Ако вносът на някои стоки от ЕС в държавите от Западна Африка внезапно се увеличи, като по този начин се застрашат местните пазари, могат да бъдат приложени защитни мерки като квоти за внос и мита.

 

Използвайте опцията за търсене на My Trade Assistant, за да намерите точна информация за митата и тарифите за вашия конкретен продукт, като вземете предвид неговата държава на произход и местоназначение. Ако имате съмнения, свържете се с Вашите митнически органи.

Правила за произход

Гъвкавите правила за произход дават възможност на държавите от Западна Африка, подписали СИП, да изнасят продукти с материали от други държави, особено в ключови сектори – селско стопанство, рибарство, текстил и облекло. Например текстилен продукт може да влезе в ЕС безмитно, ако поне един етап от производството му – като тъкане или плетене – се е осъществил в държава със СИП.

Преди да извършите износ/внос, уверете се, че:

 • Проверете правилата за произход, приложими за вашия конкретен продукт, във формуляра за търсене „Моят търговски асистент“
 • Консултирайте се с вашите митнически органи.

Толерантност

Допустимите отклонения, включени в СИП за Западна Африка, са по-снизходителни от обичайните. Те възлизат на 15 % от цената франко завода на крайния продукт, вместо 10 %, предвидени в повечето споразумения на ЕС. За текстила и облеклото се прилагат специфични допустими отклонения.

Кумулация

Разпоредбите на СИП включват следните видове кумулация:

Директен транспорт

Доказателство за директен транспорт трябва да бъде представено на митническите органи на държавата вносител.

Възстановяване на мита

Възстановяване може да бъде поискано за мито, платено за материали, които преди това са били внесени за по-нататъшна преработка и след това изнесени за държава, подписала СИП с ЕС.

Условия за плавателните съдове

Риба, уловена в открито море и в изключителните икономически зони на държавите по СИП Западна Африка, може да се счита за произхождаща от държава със СИП единствено когато е уловена от плавателни съдове, които отговарят на определени критерии. Тези критерии се отнасят до мястото на регистрация на кораба, знамето, под което той „пътува“, и неговата собственост.

Няма специално изискване за националността на екипажа, капитана или командния състав. Тези изисквания, съдържащи се в първоначалното Споразумение от Котону, вече са премахнати, за да се улесни предоставянето на произход на рибата, уловена от държави със СИП.

Специфични за отделните продукти правила за произход

 

Използвайте опцията за търсене на My Trade Assistant, за да намерите правилата, приложими за вашия конкретен продукт.

Дерогации

По искане на държава със СИП може да бъде предоставена дерогация при определени условия, за да се позволи прилагането на по-облекчени правила за произход за определени продукти с произход от конкретни държави.

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

 • Научете повече за техническите изисквания, правила и процедури, на които стоките трябва да отговарят, за да бъдат внасяни в Европейския съюз.
 • Потърсете специфичните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в базата данни „Моят търговски асистент“.

Изисквания за здраве и безопасност СЕП

Документи и процедури за митническо оформяне

 Доказателства за произход

 • За да станете одобрен износител, трябва да можете да докажете пред своите митнически органи статута на продукти с произход на вашите продукти, както и всички други изисквания, които те могат да наложат.

Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител в случай на злоупотреба. За да научите повече за процедурите, свържете се с Вашите митнически органи.

 • За да отговарят на изискванията за преференциални митнически ставки, продуктите с произход от държавите по СИП Западна Африка трябва да бъдат придружени от доказателство за произход. Доказателството за произход остава валидно за срок от 10 месеца. Това може да бъде:
  • Сертификат за движение EUR.1, издаден от митническите органи на страната износител. Износителят (или упълномощеният представител), който подава заявление за сертификат, трябва да бъде готов да представи документи, доказващи, че съответните продукти притежават статут на продукти с произход, при поискване и изпълнява другите изисквания на Протокола относно правилата за произход.
  • декларация върху фактура – издадена от износителза пратки на стойност 6000 EUR или по-малко, или от одобрени износители, за пратки с каквато и да е стойност. Когато попълвате декларация върху фактура, трябва да имате готовност да представите документи, доказващи статута на продукти с произход на вашите продукти и изпълнението на другите изисквания на Протокола относно правилата за произход.

Други документи

 • Научете повече за други документи и процедури за митническо оформяне[link], необходими за внос в Европейския съюз.

Интелектуална собственост и географски указания

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиции

Други

Конкуренция

 • От 2014 г. насам ЕС преустанови експортните субсидии за всички продукти, изнасяни за държави със СИП.
 • ЕС е свел до минимум мерките с производство и нарушаване на търговията
 • Ако местната промишленост е застрашена поради рязкото нарастване на вноса от Европа, СИП позволяват да се предприемат мерки за защита на промишлените сектори и зараждащата се промишленост.

Устойчиво развитие

СИП за Западна Африка се основава изрично на „съществените и основните“ елементи, определени вСпоразумението от Котону, а именно правата на човека, демократичните принципи, принципите на правовата държава и доброто управление. По този начин споразумението съдържа някои от най-силните формулировки относно правата и устойчивото развитие, които са на разположение в споразуменията на ЕС.

 • „Клаузата за неизпълнение„означава, че могат да се предприемат „подходящи мерки“ (както са определени в Споразумението от Котону), ако някоя от страните не изпълни задълженията си по отношение на съществените елементи. Това може да включва преустановяване на търговските ползи.
 • На съвместните институции по СИП се възлага задачата да наблюдават и оценяват въздействието на прилагането на СИП върху устойчивото развитие на страните. В съответствие със Споразумението от Котону ролята на гражданското общество и на членовете на парламента е ясна.

Регионална интеграция

СИП за Западна Африка се отнася както до търговията между държавите от Западна Африка, така и до търговията с ЕС. Това е първото икономическо партньорство, което обединява не само 16-те държави от региона, но и техните две регионални организации: Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и Западноафриканския икономически и валутен съюз (UEMOA).

 • Предложението на ЕС за достъп до пазара на Западна Африка е в пълно съответствие с Общата външна тарифа на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), която полага основите за митнически съюз на Икономическата общност на западноафриканските държави. Прилагането на СИП и на ЦЕВ на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) върви ръка за ръка и се подсилва взаимно.
 • СИП съдържа важни разпоредби за улесняване и повишаване на ефективността на митническите процедури и предвижда, че държавите от Западна Африка ще си предоставят взаимно най-малко същото третиране като предоставяното от тях на ЕС.

Укрепване на капацитета и техническа помощ

ЕС предоставя техническа помощ за търговията. Това помага на държавите да адаптират своите митнически процедури и да намалят административните формалности. За вас това означава по-малко неудобство при работа с митниците.

Например ЕС предоставя финансова и техническа помощ, за да помогне на земеделските стопани от Западна Африка да изпълнят санитарните и фитосанитарните (СФС) стандарти на ЕС. Освен това ЕС често изпраща екип от експерти от дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“, които да дават препоръки относно начините за решаване на проблемите, свързани с износа.

Полезни връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки