Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Talouskumppanuussopimus – Länsi-Afrikka

EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus helpottaa näiden kahden alueen kansalaisten ja yritysten investointeja ja keskinäistä kauppaa sekä vauhdittaa kehitystä Länsi-Afrikassa. Tutustu siihen, miten EU:n talouskumppanuussopimukset 16 Länsi-Afrikan valtion kanssa voivat hyödyttää kauppaa.

EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusta ei ole vielä sovellettu yhdessäkään Länsi-Afrikan maassa. sitä aletaan soveltaa väliaikaisesti, kun kaikki Länsi-Afrikan maat ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja kaksi kolmasosaa Länsi-Afrikan maista on ratifioinut sen.

Lyhyesti

EU on tehnyt talouskumppanuussopimuksen 16 Länsi-Afrikan valtion kanssa. Länsi-Afrikan valtioidentalousyhteisö (ECOWAS) ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (WAEMU). Nigeria on alueen ainoa maa, joka ei ole vielä allekirjoittanut talouskumppanuussopimusta, minkä vuoksi sopimusta ei vielä sovelleta.

Länsi-Afrikan kanssa tehty talouskumppanuussopimus kattaa tavarat ja kehitysyhteistyön. Talouskumppanuussopimukseen sisältyy myös mahdollisuus jatkaa neuvotteluja kestävästä kehityksestä, palveluista, investoinneista ja muista kauppaan liittyvistä kysymyksistä tulevaisuudessa.

Talouskumppanuussopimuksella

 • auttaa Länsi-Afrikkaa integroitumaan paremmin maailmanlaajuiseen kauppajärjestelmään ja tukee alueen investointeja ja talouskasvua.
 • Länsi-Afrikan viennin lisääminen EU:hun
 • edistää investointeja ja tuotantokapasiteetin kehittämistä, millä on myönteinen vaikutus työllisyyteen.

Kunnes Länsi-Afrikan kanssa hyväksyttiin täysimääräinen alueellinen talouskumppanuussopimus, Norsunluurannikon ja Ghanan kanssa tehtyjä ensivaiheen talouskumppanuussopimuksia alettiin soveltaa väliaikaisesti 3. syyskuuta 2016 ja 15. joulukuuta 2016.

Epäsymmetriset määräykset Länsi-Afrikan maiden hyväksi

Talouskumppanuussopimus on Länsi-Afrikan etujen mukainen, ja siinä otetaan huomioon näiden kahden alueen nykyiset kehityserot. Länsi-Afrikan maita suosivia epäsymmetrisiä säännöksiä ovat muun muassa arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat, joustavat alkuperäsäännöt sekä erityiset suojatoimet ja toimenpiteet maatalouden, elintarviketurvan ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

 • EU avaa markkinansa kokonaan ensimmäisestä päivästä alkaen, mutta Länsi-Afrikka poistaa tuontitullit vain osittain 20 vuoden siirtymäkauden aikana. Lisäksi tuottajat, joiden osuus kaikkein herkimmistä tuotteista on 25 %, saavat pysyvän suojan kilpailulta.

Tullit

 • Aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta EU myöntää väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen nojalla Ghanasta ja Norsunluurannikolta tulevalle tuonnille 100 % tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn markkinoille. Sama koskee kaikkia Länsi-Afrikan tuotteita Länsi-Afrikan alueellisen talouskumppanuussopimuksen ensimmäisestä soveltamispäivästä alkaen. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täydellinen ja vapaa kaikille tuotteille.
 • Länsi-Afrikan maat vapauttavat EU:sta tulevan tuonnin 20 vuoden aikana. ECOWASin yhteisessä ulkoisessa tullitariffissa (CET) jo vahvistettujen luokkien mukaisesti
  • ryhmän A tavarat (välttämättömät sosiaaliset hyödykkeet, perushyödykkeet, tuotantohyödykkeet ja erityiset tuotantopanokset), joiden tulli on tällä hetkellä 0 tai 5 %, vapautetaan 5 vuoden kuluttua talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
  • ryhmän B tavarat (pääasiassa tuotantopanokset ja välituotteet), joiden tullit ovat tällä hetkellä 0, 5 tai 10 %, vapautetaan 10–15 vuoden kuluessa talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
  • ryhmään C kuuluvat tavarat (eräät kulutustuotteet), joiden tullit ovat tällä hetkellä 5, 10 tai 20 %, vapautetaan 10–20 vuoden kuluessa talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
 • Merkittävä osa tullinimikkeistä (25 %) jää kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle, ja niihin sovelletaan edelleen tavanomaista tullia. Näihin kuuluvat herkät tuotteet, kuten maatalous- ja kalastustuotteet, ja arat loppukulutustavarat.
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti Länsi-Afrikan maihin äkillisesti lisääntyy, mikä vaarantaa paikalliset markkinat, voidaan ottaa käyttöön tuontikiintiöiden ja tullien kaltaisia suojatoimia.

 

Kauppa-avustajani hakutoiminnolla etsitään tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaa ja määränpää. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiisi.

Alkuperäsäännöt

Joustavat alkuperäsäännöt antavat Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaille mahdollisuuden viedä muista maista peräisin olevia tuotantopanoksia sisältäviä tuotteita erityisesti keskeisillä aloilla – maataloudessa, kalastuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Esimerkiksi tekstiilituote voi tulla EU:hun tullitta, jos vähintään yksi valmistusvaihe – kuten kutominen tai neulominen – tapahtui talouskumppanuussopimusmaassa.

Ennen vientiä/tuontia on varmistettava, että

Suvaitsevaisuus

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimukseen sisältyvät toleranssit ovat tavanomaista sallivampia. Niiden määrä lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnassa on 15 % useimpien EU:n sopimusten mukaisen 10 %: n sijaan. Tekstiilien ja vaatteiden osalta sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimuksen määräykset sisältävät seuraavanlaisia kumulaatioita:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen ja täysimääräinen kumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Kumulaatio naapurimaiden kanssa tietyin edellytyksin.

Suora kuljetus

Todiste suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Palautusta voidaan hakea sellaisista aineksista maksetuista tulleista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostusta varten ja viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Alusten kunto

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaiden aavalla merellä ja talousvyöhykkeillä pyydettyjen kalojen voidaan katsoa olevan peräisin talouskumppanuussopimusmaasta ainoastaan, jos ne on pyydetty alukset, jotka täyttävät tietyt vaatimukset. Nämä perusteet koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, sen lippua, jolla alus purjehtii, ja sen omistusta.

Miehistön, päälliköiden tai päällystön kansalaisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotettaisiin alkuperäaseman myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämistä kaloista.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

 

Oman kauppa-avustajani hakutoiminnon avulla voit löytää tiettyyn tuotteeseen sovellettavat säännöt.

Poikkeukset

Talouskumppanuussopimusmaan pyynnöstä voitaisiin myöntää poikkeus tietyin edellytyksin, jotta tiettyihin tietyistä maista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa lievempiä alkuperäsääntöjä.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä My Trade Assistant —tietokannasta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitys

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteidensa alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman, jos sitä käytetään väärin. Lisätietoja menettelyistä saa tulliviranomaisilta.

 • Jotta Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla jompikumpi seuraavista:
  • Viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • Kauppalaskuilmoitus, jonka antaa mikä tahansa viejä enintään 6.000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

Muut asiakirjat

 • Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä [link], joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelujen kauppa

 • Lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lähtien lopettanut kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristäviä toimenpiteitä
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osatekijöihin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Sopimus sisältää näin ollen joitakin EU:n sopimuksissa esiintyviä vahvimpia ilmaisuja oikeuksista ja kestävästä kehityksestä.

 • ”Täytäntöönpanosta pidättymistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten elinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus koskee yhtä paljon Länsi-Afrikan maiden välistä kauppaa kuin EU:n kanssa käytävää kauppaa. Se on ensimmäinen talouskumppanuus, joka kokoaa yhteen paitsi alueen 16 maata myös kaksi alueellista järjestöä: Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (UEMOA).

 • Länsi-Afrikan EU:n markkinoille pääsyä koskeva tarjous on täysin yhdenmukainen ECOWASin yhteisen ulkoisen tullitariffin (CET) kanssa, joka on ECOWASin tulliliiton perusta. Talouskumppanuussopimuksen ja ECOWASin CET-sopimuksen täytäntöönpano etenee käsi kädessä ja vahvistaa toisiaan.
 • Talouskumppanuussopimus sisältää tärkeitä määräyksiä, joilla helpotetaan ja tehostetaan tullimenettelyjä, ja siinä määrätään, että Länsi-Afrikan maat myöntävät toisilleen vähintään saman kohtelun kuin ne myöntävät EU:lle.

Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa kauppaa tukevaa apua teknistä apua. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Sinulle tämä tarkoittaa sitä, että tulliasiointi on vähäisempää.

EU antaa taloudellista ja teknistä tukea esimerkiksi auttaakseen Länsi-Afrikan viljelijöitä täyttämään EU:n terveys- ja kasvinsuojelustandardit. EU lähettää usein myös elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastajille suosituksia siitä, miten vientiongelmat voidaan ratkaista.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit