Talouskumppanuussopimus – Länsi-Afrikka

EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksen ansiosta molempien alueiden kansalaisten ja yritysten on helpompi investoida toisiinsa ja käydä kauppaa keskenään sekä edistää kehitystä Länsi-Afrikassa. Tutustu siihen, miten EU:n talouskumppanuussopimukset 16 Länsi-Afrikan valtion kanssa voivat hyödyttää kauppaasi.

EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusta ei vielä sovelleta missään Länsi-Afrikan maassa, vaan sitä aletaan soveltaa väliaikaisesti, kun kaikki Länsi-Afrikan maat ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja kaksi kolmasosaa Länsi-Afrikan maista on ratifioinut sopimuksen.

Lyhyesti

EU on tehnyt talouskumppanuussopimuksen 16 Länsi-Afrikan valtion kanssa. Länsi-Afrikan valtioidentalousyhteisö (ECOWAS) ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (WAEMU). Nigeria on alueen ainoa maa, joka ei ole vielä allekirjoittanut talouskumppanuussopimusta, minkä vuoksi sopimusta ei vielä sovelleta.

Länsi-Afrikan kanssa tehty talouskumppanuussopimus kattaa tavarat ja kehitysyhteistyön. Talouskumppanuussopimukseen sisältyy myös mahdollisuus jatkaa neuvotteluja kestävästä kehityksestä, palveluista, investoinneista ja muista kauppaan liittyvistä kysymyksistä tulevaisuudessa.

Talouskumppanuussopimuksessa

 • autetaan Länsi-Afrikkaa integroitumaan paremmin maailmanlaajuiseen kauppajärjestelmään ja tuetaan investointeja ja talouskasvua alueella.
 • Länsi-Afrikan viennin lisääminen eu:hun
 • edistää investointeja ja edistää tuotantokapasiteetin kehittämistä, millä on myönteinen vaikutus työllisyyteen.

Kunnes Länsi-Afrikan kanssa tehty täysimääräinen alueellinen talouskumppanuussopimus hyväksyttiin, Norsunluurannikon kanssa tehtyjä talouskumppanuussopimuksia alettiin soveltaa väliaikaisesti 3 päivänä syyskuuta 2016 ja Ghanan kanssa 15 päivänä joulukuuta 2016.

Epäsymmetriset määräykset Länsi-Afrikan maiden hyväksi

Talouskumppanuussopimuksessa painotetaan Länsi-Afrikan etuja ja otetaan huomioon näiden kahden alueen väliset nykyiset kehityserot. Epäsymmetrisiä määräyksiä Länsi-Afrikan maiden hyväksi ovat muun muassa arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat, joustavat alkuperäsäännöt sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja alkuvaiheen teollisuuden suojelua koskevat erityistakeet ja -toimenpiteet.

 • Vaikka EU avaa markkinansa kokonaan ensimmäisestä päivästä alkaen, Länsi-Afrikka poistaa tuontitullit vain osittain 20 vuoden siirtymäkauden aikana. Lisäksi 25 prosenttia kaikkein arkaluonteisimmista tuotteista on jatkuvasti suojattu kilpailulta.

Tullit

 • Aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta EU myöntää väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen nojalla 100-prosenttisesti tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen Ghanasta ja Norsunluurannikolta tulevaan tuontiin. Sama koskee kaikkia Länsi-Afrikan tuotteita alueellisen Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksen ensimmäisestä soveltamispäivästä alkaen. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvää, täydellistä ja kaikille tuotteille vapaata.
 • Länsi-Afrikan maat vapauttavat eu:sta tulevan tuonnin 20 vuoden aikana. ECOWASin yhteisessä ulkoisessa tullitariffissa (CET) jo vahvistettujen luokkien mukaisesti
  • ryhmään A kuuluvat tavarat (olennaiset sosiaaliset hyödykkeet, perushyödykkeet, perushyödykkeet, tuotantohyödykkeet ja erityiset tuotantopanokset), joihin tällä hetkellä sovelletaan 0 tai 5 prosentin tullia, vapautetaan viiden vuoden kuluttua talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
  • ryhmään B kuuluvat tavarat (pääasiassa tuotantopanokset ja välituotteet), joihin tällä hetkellä sovelletaan 0, 5 tai 10 prosentin tullia, vapautetaan 10-15 vuoden kuluessa talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
  • ryhmään C kuuluvat tavarat (eräät loppukulutustavarat), joihin tällä hetkellä sovelletaan 5, 10 tai 20 prosentin tullia, vapautetaan 10-20 vuoden kuluessa talouskumppanuussopimuksen soveltamisesta.
 • Merkittävä osa (25 prosenttia) tullinimikkeistä jätetään kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle ja niihin sovelletaan edelleen tavanomaisia tulleja. Näihin kuuluvat herkät tuotteet, kuten maatalous/kalastustuotteet ja herkät loppukulutustavarat.
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti Länsi-Afrikan maihin lisääntyy yhtäkkiä ja vaarantaa näin paikalliset markkinat, voidaan ottaa käyttöön tuontikiintiöiden ja tullien kaltaisia suojatoimia.

 

Käyttäkää trading Assistant -hakutoimintoa löytääksesi tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

Joustavat alkuperäsäännöt antavat talouskumppanuussopimusvaltioille Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaille mahdollisuuden viedä tuotteita, joilla on tuotantopanoksia muista maista, erityisesti maatalouden, kalastuksen, tekstiilien ja vaatteiden aloilla. Esimerkiksi tekstiilituote voi tulla eu:hun tullitta, jos vähintään yksi sen tuotannon vaihe – kuten kudonta tai neulominen – tapahtui talouskumppanuussopimusmaassa.

Ennen vientiä/tuontia on varmistettava, että

Poikkeama

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimukseen sisältyvät suvaitsevaisuudet ovat tavanomaisia suvaitsevaisempia. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 15 prosenttia useimmissa EU:n sopimuksissa sovitun 10 prosentin sijaan. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Tuen kasautuminen

Talouskumppanuussopimuksen määräyksiin sisältyy seuraavanlainen kumulaatio:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen ja täydellinen kumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Tietyin edellytyksin kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa.

Suora kuljetus

Todiste suorasta kuljetuksesta on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Tukea voidaan hakea sellaisista aineksista maksetuista tulleista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostusta varten ja viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Aluksia koskevat edellytykset

Aavalla merellä ja talousvyöhykkeillä Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaissa pyydettyjä kaloja voidaan pitää talouskumppanuussopimusmaan alkuperätuotteina ainoastaan, jos ne ovat tiettyjen kriteerien täyttävien alusten pyytämiä. Nämä perusteet koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, lippuvaltiota, jonka alla alus purjehtii, ja niiden omistajuutta.

Miehistön, päälliköiden tai päällystön kansallisuutta koskevia erityisiä vaatimuksia ei ole. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotettaisiin alkuperän myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämille kaloille.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

 

Löydät tiettyyn tuotteeseen sovellettavat säännöt Oma Trade Assistant —hakutoiminnolla.

Poikkeukset

Talouskumppanuussopimusmaan pyynnöstä voitaisiin myöntää poikkeus tietyin edellytyksin, jotta tiettyihin tietyistä maista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa yksinkertaisempia alkuperäsääntöjä.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotettasi ja sen alkuperämaata koskevia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant -tietokannasta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset SPS

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

 Alkuperäselvitys

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteiden alkuperäasema sekä muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa. Lisätietoja menettelyistä saa tulliviranomaisiltasi.

 • Jotta Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • Viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus – jonka antaa kuka tahansa viejä enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetut viejät minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

Muut asiakirjat

 • Lue muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä[link], joita tuonti Euroopan unioniin edellyttää.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelujen kauppa

 • Tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukauppaa sääntelevistä säännöistä, määräyksistä ja välineistä

Julkiset hankinnat

Investointi

Muut

Kilpailu

 • EU on lopettanut vuodesta 2014 kaikkien talouskumppanuusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristävät toimenpiteet
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat sellaisten toimenpiteiden käynnistämisen, joilla suojellaan teollisuudenaloja ja varhaisessa kehitysvaiheessa olevaa teollisuutta.

Kestävä kehitys

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Näin ollen sopimus sisältää EU:n sopimuksissa vahvimman, oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevan tekstin.

 • ’Täytäntöönpanokieltolausekkeella’ tarkoitetaan, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) ”aiheellisia toimenpiteitä” voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Yhteisten talouskumppanuussopimuselinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksessa on kyse sekä Länsi-Afrikan maiden välisestä kaupasta että kaupasta EU:n kanssa. Kyseessä on ensimmäinen talouskumppanuussopimus, joka kokoaa yhteen alueen 16 maan lisäksi myös niiden kaksi alueellista organisaatiota: Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (UEMOA).

 • Länsi-Afrikan markkinoille pääsyä koskeva tarjous eu:lle on täysin yhdenmukainen ECOWASin yhteisen ulkoisen tullitariffin kanssa, joka muodostaa perustan ECOWASin tulliliitolle. Talouskumppanuussopimuksen ja ECOWASin (Keski-Euroopan aikaa) täytäntöönpano etenee käsi kädessä ja vahvistaa toisiaan.
 • Talouskumppanuussopimukseen sisältyy tärkeitä määräyksiä tullimenettelyjen helpottamiseksi ja tehostamiseksi, ja siinä määrätään, että Länsi-Afrikan maat myöntävät toisilleen vähintään saman kohtelun kuin ne myöntävät eu:lle.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa teknistä apua kauppaa tukevalle avulle. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa on vähemmän hämmennystä.

EU antaa esimerkiksi taloudellista ja teknistä tukea auttaakseen Länsi-Afrikan viljelijöitä täyttämään EU:n terveys- ja kasvinsuojelustandardit. EU lähettää usein myös terveys- ja elintarviketarkastusten ja analyysien osaston asiantuntijoista koostuvan ryhmän antamaan suosituksia vientiongelmien ratkaisemiseksi.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit