Koneet ja tekniset tuotteet

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana vain EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Oma kaupan alan avustajani -sivustolta.

Huomaa, että tällä sivulla on yleiskuvaus kustakin otsakkeesta kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Tekninen yhdenmukaistaminen

Teknisellä yhdenmukaistamisella Euroopan unionissa (EU) pyritään yhdenmukaistamaan olennaiset vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, kun ne saatetaan markkinoille, soveltamalla ”yleistä viittausta standardeihin” ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta tavaroiden vapaan liikkuvuuden teknisten esteiden poistamiseksi. Tekniset eritelmät vaihtelevat tarkasteltavan tuoteluokan mukaan.

 

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevat tekniset standardit (ATEX)

Kaikkien räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojajärjestelmien on täytettävä standardointitoimeksiannot ja yhdenmukaistetut tekniset eritelmät ennen niiden saattamista EU:n markkinoille.

 

Rakennusalan tuotteiden tekniset eritelmät

Kaikkien tuotteiden tai pakkausten, jotka valmistetaan ja saatetaan markkinoille sisällytettäviksi rakennuskohteisiin, on täytettävä standardointitoimeksiannot ja yhdenmukaistetut tekniset eritelmät ennen kuin ne saatetaan EU:n markkinoille.

 

Lelujen tekniset standardit

EU:hun tuotavien lelujen on täytettävä erityiset turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat tiettyä ikäryhmää, sekä jäljitettävyysvaatimukset.

 

Siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskevat tekniset standardit

EU:hun tuotaviin siviilikäyttöön tarkoitettuihin räjähteisiin sovelletaan EU:n direktiiviä, joka perustuu vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaan YK:n suositukseen.

 

Pyroteknisten tuotteiden tekniset standardit

Näitä teknisiä standardeja sovelletaan ainoastaan teattereissa käytettäviin pyroteknisiin tuotteisiin (jotka on suunniteltu sisä- tai ulkokäyttöön, mukaan lukien elokuva- ja televisiotuotanto tai vastaava käyttö), ilotulitusvälineisiin ja muihin pyroteknisiin tuotteisiin teknisiin tarkoituksiin.

 

Koneet

 

Hissien tekniset standardit

Hissien, jotka on tarkoitettu asennettaviksi pysyvästi rakennuksiin, on täytettävä kapasiteettirajoihin, paloturvallisuuteen ja kunnossapitoon liittyvät terveys- ja turvallisuusvaatimukset ennen niiden saattamista EU:n markkinoille.

 

Koneiden ja turvakomponenttien tekniset standardit

Koneiden suunnittelun ja rakentamisen on täytettävä pakolliset olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotta ne voidaan saattaa EU:n markkinoille.

 

Henkilönsuojainten tekniset standardit

EU:n markkinoille saatettavien henkilönsuojainten on täytettävä suunnitteluun, valmistukseen, materiaaleihin, testaukseen, ohjeisiin, valmistajan toimittamiin tietoihin ja muihin näkökohtiin liittyvät vaatimukset.

 

Ympäristömelupäästöjä aiheuttavia ulkona käytettäviä laitteita koskevat tekniset standardit

EU:n markkinoille saatettavien ulkona käytettävien laitteiden on oltava ympäristön melupäästöjä koskevien vaatimusten mukaisia.

 

Painelaitteet

 

Painelaitteiden tekniset standardit

EU:n markkinoille saatettavien paineastioiden, putkistojen, turvalaitteiden ja painelaitteiden on täytettävä tietyt suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat vaatimukset. Tämä koskee ainoastaan laitteita, joiden suurin sallittu paine on yli 0.5 baaria.

 

Yksinkertaisten paineastioiden tekniset standardit

EU:n markkinoille saatettavien yksinkertaisten hitsattujen paineastioiden on täytettävä pakolliset olennaiset turvallisuusvaatimukset. Tämä koskee ainoastaan hitsattuja astioita, joiden paine on yli 0.5 baaria ja jotka on tarkoitettu sisältämään ilmaa tai typpeä ja joita ei ole tarkoitettu poltettaviksi.

 

Lääkinnälliset laitteet

Lääkinnällisten laitteiden saattaminen EU:n markkinoille edellyttää olennaisten vaatimusten noudattamista, jotta voidaan varmistaa potilaiden, käyttäjien ja kolmansien osapuolten terveyden ja turvallisuuden suojelun korkea taso ja saavuttaa aiottu suoritustaso.

 

Lääkinnällisten laitteiden tekniset standardit

 

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden tekniset standardit

 

Aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevat tekniset standardit

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä kaasulaitteet

 

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat tekniset standardit

Kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden on täytettävä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä vahvistetut pakolliset olennaiset vaatimukset sen varmistamiseksi, että niiden suorituskyky on suojattu sähkömagneettisilta häiriöiltä.

 

Palveluvalaistuslaitteiden ekosuunnitteluvaatimukset

Loistelamppuja, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppuja, virranrajoittimia ja valaisimia, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, voidaan saattaa EU:n markkinoille vain, jos ne täyttävät tietyt ekosuunnitteluvaatimukset.

 

Kodin kaasulaitteiden tekniset standardit

EU:ssa markkinoitavien kotitalouksien kaasulaitteiden (myös pakotettujen kuivuuspolttimien) on täytettävä muun muassa sytytystä, kestävyyttä ja energiankulutusta koskevat pakolliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

 

Pienjännitelaitteiden tekniset standardit

Pienjännitelaitteiden on täytettävä pakolliset olennaiset vaatimukset ihmisten, kotieläinten ja omaisuuden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Radiolaitteiden tekniset standardit

Radiolaitteiden on oltava pakollisten olennaisten vaatimusten mukaisia. Esimerkkejä tuotteista, joihin vaikutukset kohdistuvat, ovat: verkkopohjaiset laitteet, kotitarkkailulaitteet, navigointi- tai seurantajärjestelmät, matkapuhelimet.

 

Liikenne

 

Moottoriajoneuvojen tekniset standardit

Tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien on täytettävä EU:n lainsäädännössä henkilöautoille, moottoripyörille ja traktoreille sekä niiden perävaunuille, järjestelmille, osille ja erillisille teknisille yksiköille vahvistetut yhdenmukaistetut tekniset vaatimukset.

 

Matkustajien kuljettamiseen tarkoitettuja köysiratalaitteistoja koskevat tekniset standardit

Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen on täytettävä tietyt olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Niitä sovelletaan erityisesti köysiratalaitteistoihin tai muihin kulkuneuvoihin, joissa on vetovoima yhdellä tai useammalla kaapelilla, kantokaapeleilla nostettuihin ja/tai siirrettyihin köysiradoilla nostettuihin ja/tai siirrettyihin köysiratalaitteistoihin, mukaan lukien gondolas ja tuolihissit, sekä vetohisseihin.

 

Huviveneiden tekniset standardit

Huviveneiden (myös vesikulkuneuvojen) on noudatettava yhdenmukaistettuja standardeja ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja.

 

Kalastusalusten tekniset standardit

Vähintään 24 metrin pituisten kalastusalusten on noudatettava EU:n sääntöjen mukaisia turvallisuusvaatimuksia ja vaatimustenmukaisuustodistuksia.

 

Laivavarusteiden tekniset standardit

Laivavarusteiden on täytettävä tietyt vaatimukset ja määräykset. Niitä sovelletaan seuraaviin laitteisiin: hengenpelastuslaitteet, meren pilaantumisen ehkäiseminen, palontorjuntalaitteet, navigointilaitteet ja radioviestintälaitteet.

 

Matkustaja-alusten tekniset standardit

Turvallisuusvaatimuksia ja asianmukaisia todistuksia edellytetään EU:n jäsenvaltiossa kotimaanmatkoilla liikennöiviltä uusilta ja olemassa olevilta matkustaja-aluksilta, joiden pituus on vähintään 24 metriä, sekä suurnopeusmatkustaja-aluksilta.

 

Siviili-ilma-alusten tekniset standardit

Siviili-ilma-alusten (ja niiden osien) tuonnin on täytettävä tuotteen lentokelpoisuutta, eheyttä, toimintaa ja organisaatiorakennetta koskevat EU:n vaatimukset.

 

Rautatiejärjestelmän osia koskevat tekniset standardit

Rautatieliikenteen rakenteellisista ja toiminnallisista näkökohdista annetaan EU:n direktiivi.

 

Metrologia

 

Automaattisten vaakojen tekniset standardit

Automaattisten vaakojen on täytettävä erityisdirektiivissä säädetyt olennaiset vaatimukset. Automaattisilla vaaoilla tarkoitetaan vaakoja, jotka on tarkoitettu korin massan määrittämiseen painovoiman avulla ilman käyttäjän toimenpiteitä.

 

Tekniset standardit pituuden mittaamista varten

Pituuden mittausten on täytettävä niiden materiaaleja, merkintöjä, vertailuolosuhteita ja mahdollisimman suuria virheitä koskevat vaatimukset.

 

Mittareiden tekniset standardit

Mittareiden on täytettävä erityisdirektiivissä vahvistetut olennaiset vaatimukset. Sovelletaan: vesimittarit, kaasumittarit ja tilavuuden muuntolaitteet, aktiiviset sähköenergiamittarit, lämpöenergiamittarit, muiden nesteiden kuin veden määrän jatkuvaan ja dynaamiseen mittaukseen tarkoitetut mittausjärjestelmät sekä taksimetrit

 

Muiden kuin itsetoimivien vaakojen tekniset standardit

Muiden kuin itsetoimivien vaakojen on täytettävä erityisdirektiivissä säädetyt olennaiset vaatimukset. Muut kuin itsetoimivat vaa’at määritellään vaaoiksi, jotka edellyttävät käyttäjän toimenpiteitä punnituksen aikana.

 

Energiaa käyttävien tuotteiden ekologinen suunnittelu

EU on luonut kehyksen, jonka mukaisesti energiaa käyttävien tuotteiden valmistajien on suunnitteluvaiheessa vähennettävä energiankulutusta ja muita tuotteen elinkaaren aikana ilmeneviä kielteisiä ympäristövaikutuksia. Tuotteen ympäristötehokkuutta ja energiatehokkuutta koskevien tietojen on oltava mahdollisuuksien mukaan näkyvissä myös itse tuotteessa, jotta kuluttajat voivat vertailla niitä ennen ostoa.

 

Tiettyjen ilmalämmitys- ja jäähdytystuotteiden ekosuunnitteluvaatimukset

 

Akselittomien kiertovesipumppujen ekosuunnitteluvaatimukset

 

Puhaltimien ekosuunnitteluvaatimukset

 

Vesipumppujen ekosuunnitteluvaatimukset

 

Ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekosuunnitteluvaatimukset

 

Palvelimien ja tiedontallennustuotteiden ekosuunnitteluvaatimukset

 

Ulkoisten teholähteiden ekosuunnitteluvaatimukset

 

Sähkömoottoreiden ekosuunnitteluvaatimukset

 

Yksinkertaisten digisovittimien ekosuunnitteluvaatimukset

 

Suunnattujen lamppujen, ledilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden ekosuunnitteluvaatimukset

 

Tehomuuntajien ekosuunnitteluvaatimukset

 

Tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

 

Palveluvalaistuslaitteiden ekosuunnitteluvaatimukset

 

Kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmiustilaa ja pois päältä -tilaa sekä verkkovalmiustilaa ja virrankulutusta koskevat ekosuunnitteluvaatimukset

 

Energiatehokkaat tuotteet

EU:n ekosuunnitteludirektiivissä asetettujen velvoitteiden, jotka koskevat energiankulutuksen ja muiden kielteisten ympäristövaikutusten vähentämistä energiaa käyttävien tuotteiden valmistuksessa, lisäksi EU:n energiamerkintädirektiivissä vahvistetaan kehys energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutusta koskeville merkinnöille ja kuluttajille annettaville tiedoille. Tavoitteena on antaa kuluttajille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä energiankulutuksen perusteella ja kannustaa valmistajia suunnittelemaan tehokkaampia tuotteita vastaamaan kuluttajien kysyntään. Seuraava vaatimusluettelo kattaa molempien direktiivien säännökset tiettyjen energiaa käyttävien tuotteiden osalta:

 

Huoneilmastointilaitteiden ja huonetuulettimien energiatehokkuusvaatimukset

 

Kiinteän polttoaineen kattiloiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Kotitalouksien kuivausrumpujen energiatehokkuusvaatimukset

 

Kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Kotitalouksien keittolaitteiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Pölynimurien energiatehokkuusvaatimukset

 

Ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien energiatehokkuusvaatimukset

 

Paikallisten tilalämmittimien energiatehokkuusvaatimukset

 

Vedenlämmittimien ja kuumavesisäiliöiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Televisioiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Kotitalouksien astianpesukoneiden energiatehokkuusvaatimukset

 
Jaa tämä sivu: