Koneet ja tekniset tuotteet

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana ainoastaan EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Lisätietoja saa kohdasta My Trade Assistant.

Huomaa, että tällä sivulla on yleinen kuvaus kustakin otsikosta kaikilla EU:n kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Tekninen yhdenmukaistaminen

Teknisellä yhdenmukaistamisella Euroopan unionissa (EU) pyritään yhdenmukaistamaan olennaiset vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, kun ne saatetaan markkinoille, soveltamalla yleistä viittausta standardeihin koskevaa kaavaa ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta tavaroiden vapaan liikkuvuuden teknisten esteiden poistamiseksi. Nämä tekniset eritelmät vaihtelevat tarkasteltavan tuoteluokan mukaan.

 

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevat tekniset standardit (ATEX)

Kaikkien räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojajärjestelmien on oltava standardointitoimeksiantojen ja yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisia ennen kuin ne saatetaan EU:n markkinoille.

 

Rakennusalan tuotteiden tekniset eritelmät

Kaikkien tuotteiden tai tuotepakkausten, jotka valmistetaan ja saatetaan markkinoille rakennuskohteeseen sisällytettäviksi, on oltava standardointitoimeksiantojen ja yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisia ennen kuin ne saatetaan EU:n markkinoille.

 

Leluja koskevat tekniset standardit

EU:hun tuotavissa leluissa on noudatettava erityisiä turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat erityisesti aiottua ikäryhmää, sekä jäljitettävyyttä koskevia vaatimuksia.

 

Siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskevat tekniset standardit

EU:hun tuotaviin siviilikäyttöön tarkoitettuihin räjähdystarvikkeisiin sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaan YK:n suositukseen perustuvaa EU:n direktiiviä.

 

Pyroteknisiä tuotteita koskevat tekniset standardit

Näitä teknisiä standardeja vaaditaan ainoastaan teattereissa käytettäville pyroteknisille tuotteille (jotka on suunniteltu käytettäviksi sisä- tai ulkonäössä, mukaan lukien elokuva- ja televisiotuotanto tai vastaava käyttö), ilotulitusvälineille ja muille pyroteknisille tuotteille teknisiin tarkoituksiin.

 

Koneita

 

Hissejä koskevat tekniset standardit

Rakennuksiin pysyvästi asennettaviksi tarkoitettujen hissien on täytettävä kapasiteettirajoihin, paloturvallisuuteen ja huoltoon liittyvät terveys- ja turvallisuusvaatimukset ennen kuin ne saatetaan EU:n markkinoille.

 

Koneita ja turvakomponentteja koskevat tekniset standardit

Koneiden suunnittelun ja rakentamisen on täytettävä pakolliset olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotta ne voidaan saattaa EU:n markkinoille.

 

Henkilönsuojaimia koskevat tekniset standardit

EU:n markkinoille saatettujen henkilönsuojainten on oltava suunnittelua, valmistusta, materiaaleja, testausta, ohjeita, valmistajan toimittamia tietoja ja muita näkökohtia koskevien vaatimusten mukaisia.

 

Ympäristömelua aiheuttavia ulkona käytettäviä laitteita koskevat tekniset standardit

EU:n markkinoille saatettujen ulkona käytettävien laitteiden on täytettävä ympäristömelua koskevat vaatimukset.

 

Painelaitteet

 

Painelaitteita koskevat tekniset standardit

EU:n markkinoille saatettujen paineastioiden, putkistojen, turvavarusteiden ja painelaitteiden on täytettävä tietyt suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat vaatimukset. Tämä koskee ainoastaan laitteita, joiden suurin sallittu paine on yli 0,5 baaria.

 

Yksinkertaisia paineastioita koskevat tekniset standardit

EU:n markkinoille saatettavien yksinkertaisten hitsattujen paineastioiden on täytettävä pakolliset olennaiset turvallisuusvaatimukset. Tämä koskee ainoastaan hitsattuja astioita, joiden paine on yli 0,5 baaria ja jotka on tarkoitettu sisältämään ilmaa tai typpeä ja joita ei ole tarkoitettu poltettavaksi.

 

Lääkinnälliset laitteet

Lääkinnällisten laitteiden saattaminen EU:n markkinoille edellyttää olennaisten vaatimusten noudattamista, jotta varmistetaan potilaiden, käyttäjien ja kolmansien osapuolten terveyden ja turvallisuuden suojelun korkea taso ja saavutetaan haluttu suoritustaso.

 

Lääkinnällisiä laitteita koskevat tekniset standardit

 

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevat tekniset standardit

 

Aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden tekniset standardit

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä kaasulaitteet

 

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat tekniset standardit

Kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden on täytettävä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä vahvistetut pakolliset olennaiset vaatimukset sen varmistamiseksi, että niiden suorituskyky on suojattu sähkömagneettisilta häiriöiltä.

 

Palvelualojen valaistuslaitteiden ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

Loistelamput, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamput, virranrajoittimet ja valaisimet, joilla voidaan käyttää tällaisia lamppuja, voidaan saattaa EU:n markkinoille vain, jos ne täyttävät tietyt ekosuunnitteluvaatimukset.

 

Kotitalouksien kaasulaitteita koskevat tekniset standardit

EU:ssa markkinoitujen kotitalouksien kaasulaitteiden (mukaan lukien pakotetut kuivuuspolttimet) on täytettävä muun muassa syttymistä, kestävyyttä ja energiankulutusta koskevat pakolliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

 

Pienjännitelaitteita koskevat tekniset standardit

Pienjännitelaitteiden on täytettävä pakolliset olennaiset vaatimukset ihmisten, kotieläinten ja omaisuuden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Radiolaitteiden tekniset standardit

Radiolaitteiden on täytettävä pakolliset olennaiset vaatimukset. Esimerkkejä tuotteista, joihin vaikutukset kohdistuvat, ovat: verkkokäyttöiset laitteet, kodin seurantalaitteet, navigointi- tai seurantajärjestelmät, matkapuhelimet.

 

Liikenne

 

Moottoriajoneuvojen tekniset standardit

Tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien on täytettävä EU:n lainsäädännössä henkilöautoille, moottoripyörille ja traktoreille sekä niiden perävaunuille, järjestelmille, komponenteille ja erillisille teknisille yksiköille vahvistetut yhdenmukaistetut tekniset vaatimukset.

 

Matkustajien kuljettamiseen tarkoitettuja köysiratoja koskevat tekniset standardit

Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen on täytettävä tietyt olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Niitä sovelletaan erityisesti kiskoihin tai muihin kulkuneuvoihin, joiden vetovoimana on yksi tai useampi kaapeli, köysirata-autot, jotka on nostettu ja/tai siirretty kantokaapeleilla, gondolas- ja tuolihissit mukaan luettuina, sekä vetohissit.

 

Huviveneitä koskevat tekniset standardit

Huviveneiden (myös vesikulkuneuvojen) on noudatettava yhdenmukaistettuja standardeja ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja.

 

Kalastusaluksia koskevat tekniset standardit

Kalastusalusten, joiden pituus on vähintään 24 metriä, on täytettävä EU:n sääntöjen mukaiset turvallisuusvaatimukset ja vaatimustenmukaisuustodistukset.

 

Laivavarusteita koskevat tekniset standardit

Laivavarusteiden on täytettävä tietyt vaatimukset ja määräykset. Niitä sovelletaan seuraaviin laitteisiin: hengenpelastuslaitteet, meren pilaantumisen ehkäiseminen, palontorjuntalaitteet, navigointilaitteet ja radioviestintälaitteet.

 

Matkustaja-alusten tekniset vaatimukset

Turvallisuusvaatimukset ja asianmukaiset todistuskirjat vaaditaan uusilta ja nykyisiltä matkustaja-aluksilta, joiden pituus on vähintään 24 metriä, ja suurnopeusmatkustaja-aluksilta, jotka liikennöivät EU:n jäsenvaltion sisäisillä matkoilla.

 

Siviili-ilma-alusten tekniset standardit

Siviili-ilma-alusten (myös niiden osien) tuonnin on täytettävä tuotteen lentokelpoisuutta, eheyttä, toimintaa ja organisaatiorakennetta koskevat EU:n vaatimukset.

 

Rautatiejärjestelmän osien tekniset standardit

Rautatieliikenteen rakenteellisista ja toiminnallisista näkökohdista säädetään EU:n direktiivissä.

 

Mittatekniikka

 

Automaattivaakoja koskevat tekniset standardit

Automaattivaakojen on täytettävä erityisdirektiivissä säädetyt olennaiset vaatimukset. Automaattisilla vaa’oilla tarkoitetaan vaakoja, joiden tarkoituksena on määrittää korin massa käyttämällä painovoimaa kyseiseen koriin ilman käyttäjän puuttumista asiaan.

 

Aineellisia pituuksia koskevat tekniset standardit

Pituuden olennaisten mittareiden on täytettävä materiaalia, merkintöjä, vertailuolosuhteita ja mahdollisimman suuria virheitä koskevat vaatimukset.

 

Mittareita koskevat tekniset standardit

Mittareiden on täytettävä erityisdirektiivissä vahvistetut olennaiset vaatimukset. Sovelletaan: vesimittarit, kaasumittarit ja tilavuuden muuntolaitteet, sähköenergian mittarit, lämpöenergiamittarit, muiden nesteiden kuin veden määrän jatkuvaan ja dynaamiseen mittaamiseen tarkoitetut mittausjärjestelmät sekä taksamittarit

 

Muita kuin automaattisia vaakoja koskevat tekniset standardit

Muiden kuin itsetoimivien vaakojen on täytettävä erityisdirektiivissä säädetyt olennaiset vaatimukset. Muut kuin itsetoimivat vaa’at määritellään vaa’aksi, joka edellyttää käyttäjän osallistumista punnituksen aikana.

 

Energiaa käyttävien tuotteiden ekologinen suunnittelu

EU on luonut kehyksen, jonka mukaisesti energiaa käyttävien tuotteiden valmistajien on suunnitteluvaiheessa vähennettävä energiankulutusta ja muita kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu tuotteen elinkaaren aikana. Tuotteen ympäristötehokkuutta ja energiatehokkuutta koskevien tietojen on oltava mahdollisuuksien mukaan näkyvissä myös itse tuotteessa, jotta kuluttajat voivat vertailla niitä ennen ostoa.

 

Tiettyjen ilmalämmitys- ja jäähdytystuotteiden ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

 

Akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

 

Puhaltimien ekosuunnitteluvaatimukset

 

Vesipumppujen ekosuunnitteluvaatimukset

 

Ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekosuunnitteluvaatimukset

 

Palvelimien ja tiedontallennustuotteiden ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

 

Ulkoisten teholähteiden ekosuunnitteluvaatimukset

 

Sähkömoottoreiden ekosuunnitteluvaatimukset

 

Yksinkertaisten sovittimien ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

 

Suunnattujen lamppujen, ledilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden ekosuunnitteluvaatimukset

 

Muuntajien ekosuunnitteluvaatimukset

 

Tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

 

Palvelualojen valaistuslaitteiden ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

 

Kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmiustilan ja pois päältä -tilan sekä verkkovalmiustilan ja sähkönkulutuksen ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

 

Energiatehokkaat tuotteet:

Niiden velvoitteiden lisäksi, joita EU:n ekosuunnitteludirektiivissä asetetaan energiankulutuksen ja muiden kielteisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi energiaa käyttävien tuotteiden valmistuksessa, EU:n energiamerkintädirektiivissä vahvistetaan puitteet energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutusta koskeville merkinnöille ja kuluttajille annettaville tiedoille. Tavoitteena on antaa kuluttajille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä energiankulutuksen perusteella ja kannustaa valmistajia suunnittelemaan tehokkaampia tuotteita kuluttajien kysynnän tyydyttämiseksi. Seuraava vaatimusten luettelo kattaa molempien direktiivien säännökset, jotka koskevat tiettyjä energiaa käyttäviä tuotteita:

 

Huoneilmastointilaitteiden ja huonetuulettimien energiatehokkuusvaatimukset

 

Kiinteän polttoaineen kattiloiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Kotitalouksien kuivausrumpujen energiatehokkuusvaatimukset

 

Kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Kotitalouksien keittolaitteiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Pölynimurien energiatehokkuusvaatimukset

 

Ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien energiatehokkuusvaatimukset

 

Paikallisten tilalämmittimien energiatehokkuusvaatimukset

 

Vedenlämmittimien ja kuumavesisäiliöiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Televisioiden energiatehokkuusvaatimukset

 

Kotitalouksien astianpesukoneiden energiatehokkuusvaatimukset

 
Jaa tämä sivu: