Kauppajärjestelyt

EU:lla on käytössä erityisiä kauppajärjestelyjä kehitysmaiden tukemiseksi.

Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)

EU tarjoaa nykyisen GSP- järjestelmänsä matalan ja alemman keskitulotason maille. Järjestelmässä EU:n tullit poistetaan osittain tai kokonaan useilta EU:n markkinoille tulevilta tuotteilta.

Yleinen tullietuusjärjestelmä Plus (GSP+)

GSP± järjestelmä on kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävä erityinen kannustusmenettely. Siinä alennetaan EU:n tuontitullit 0 prosenttiin heikossa asemassa olevissa alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason maissa, jotka panevat täytäntöön 27 kansainvälistä yleissopimusta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristönsuojeluun ja hyvään hallintotapaan.

Kaikki paitsi aseet (EPV)

”Kaikki paitsi aseet ” -järjestelmä on vähiten kehittyneitä maita koskeva erityisjärjestely, jossa myönnetään täysin tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n sisämarkkinoille aseita ja aseita lukuun ottamatta.

Talouskumppanuussopimukset

Talouskumppanuussopimukset ovat EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden välisiä kauppa- ja kehitysjärjestelyjä, joiden tarkoituksena on helpottaa AKT-maiden integroitumista maailmantalouteen vapauttamalla kauppaa asteittain ja parantamalla kauppaan liittyvää yhteistyötä.

Muita erityisiä kauppajärjestelyjä ovat

Markkinoille pääsyä koskeva asetus

Markkinoiden väärinkäyttöasetus tarjoaa tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EU:n markkinoille tuotteille, jotka ovat peräisin sellaisista AKT-maista, joihin ei sovelleta EBA-järjestelmää ja jotka ovat tehneet talouskumppanuussopimuksia, jotka odottavat ratifiointia.

Euroopan talousalue (ETA)

ETA yhdistää EU:n 27 jäsenvaltiota ja kolme Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maata – Islanti, Liechtenstein ja Norja – EU:n sisämarkkinoille. Näin taataan tavaroiden, palvelujen, ihmisten ja pääoman vapaa liikkuvuus sekä yhtenäiset asiaan liittyvät politiikat (kilpailu-, liikenne-, energia-, talous- ja rahapoliittinen yhteistyö).

Tulliliitot

EU on osa kolmea tulliliittoa

Tulliliitot mahdollistavat tavaroiden vapaan liikkuvuuden tulliliiton kahden osan välillä, ulkoisten tullien yhdenmukaistamisen, yhdenmukaistetut kauppapoliittiset toimenpiteet, yhteiset standardit ja keskinäisen avunannon tulliasioissa sekä yhteistyön muilla aloilla.

Merentakaiset maat ja alueet

MMA:t eivät kuulu Euroopan yhteisön alueeseen, vaan ne ovat perustuslaissa kytköksissä neljään jäsenvaltioon (Tanska, Ranska ja Alankomaat).  Euroopan yhteisö myöntää yksipuolisia kauppaetuuksia kaikille MMA:ista peräisin oleville tuotteille edistääkseen niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä luodakseen läheiset taloudelliset suhteet niiden ja koko yhteisön välille.

Jaa tämä sivu: