Tirdzniecības režīms

ES ir ieviesusi īpašu tirdzniecības režīmu jaunattīstības valstu atbalstam.

Vispārējā preferenču shēma (VPS)

ES piedāvā savu pašreizējo VPS valstīm ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem.Shēma paredz ES muitas nodokļu daļēju vai pilnīgu atcelšanu lielam skaitam produktu, kas nonāk ES tirgū.

Vispārējā preferenču shēma plus (VPS+)

VPS+ shēma ir īpašs veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai. Ar to līdz 0 % samazina ES importa muitas tarifus neaizsargātām valstīm ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem, kuras īsteno 27 starptautiskās konvencijas, kas saistītas ar cilvēktiesībām, darba tiesībām, vides aizsardzību un labu pārvaldību.

Viss, izņemot ieročus (EBA)

EBA režīms ir īpašs režīms vismazāk attīstītajām valstīm, kas visiem produktiem, izņemot ieročus un bruņojumu, piešķir pilnīgu beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES vienotajam tirgum.

Ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (EPN)

EPN ir tirdzniecības un attīstības nolīgumi starp ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm, kuru mērķis ir veicināt ĀKK valstu integrāciju pasaules ekonomikā, pakāpeniski liberalizējot tirdzniecību un uzlabojot ar tirdzniecību saistīto sadarbību.

Citi īpaši tirdzniecības režīmi ietver:

Regula par piekļuvi tirgum (MAR)

MAR nodrošina beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES tirgum ražojumiem, kuru izcelsme ir ĀKK valstīs, uz kurām neattiecas EBA režīms un kuras ir noslēgušas EPN, kas vēl nav ratificēti.

Eiropas Ekonomikas zona (EEZ)

EEZ apvieno 27 ES dalībvalstis un trīs Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis – Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju – ES vienotajā tirgū, garantējot preču, pakalpojumu, personu un kapitāla brīvu apriti, kā arī vienotu saistīto politiku (konkurence, transports, enerģētika, ekonomiskā un monetārā sadarbība).

Muitas savienības

ES ir daļa no trim muitas savienībām

Muitas savienības nodrošina preču brīvu apriti starp abām muitas savienības daļām, saskaņošanu ar ārējiem tarifiem, saskaņotus tirdzniecības politikas pasākumus, kopējus standartus un savstarpēju palīdzību muitas lietās, kā arī sadarbību citās jomās.

Aizjūras zemes un teritorijas (AZT)

AZT neietilpst Eiropas Kopienas teritorijā, bet ir konstitucionāli saistītas ar četrām dalībvalstīm (Dānija, Francija un Nīderlande).Eiropas Kopiena piešķir vienpusējas tirdzniecības preferences visiem AZT izcelsmes izstrādājumiem, lai veicinātu to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī lai izveidotu ciešas ekonomiskās attiecības starp tiem un Kopienu kopumā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites