Tirdzniecības režīms

ES ir ieviesusi īpašu tirdzniecības režīmu jaunattīstības valstu atbalstam.

Vispārējā preferenču shēma (VPS)

ES piedāvā savu pašreizējo VPS valstīm ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem. Shēma paredz ES muitas nodokļu daļēju vai pilnīgu atcelšanu lielam skaitam produktu, kas ienāk ES tirgū.

Vispārējā preferenču shēma Plus (VPS+)

VPS+ shēma ir īpašs veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai. Tā samazina ES importa muitas tarifus līdz 0 % neaizsargātām valstīm ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem, kuras īsteno 27 starptautiskās konvencijas cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un labas pārvaldības jomā.

Viss, izņemot ieročus (EBA)

EBA režīms ir īpašs režīms vismazāk attīstītajām valstīm, kas nodrošina pilnīgu beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES vienotajam tirgum visiem produktiem, izņemot ieročus un bruņojumu.

Ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (EPN)

EPN ir tirdzniecības un attīstības nolīgumi starp ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm, kuru mērķis ir atvieglot ĀKK valstu integrāciju pasaules ekonomikā, pakāpeniski liberalizējot tirdzniecību un uzlabojot sadarbību tirdzniecības jomā.

Citi īpaši tirdzniecības režīmi ietver:

Tirgus piekļuves regula (MAR)

MAR nodrošina beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES tirgum produktiem, kuru izcelsme ir ĀKK valstīs, uz kurām neattiecas EBA režīms un kuras ir noslēgušas EPN, kas vēl nav ratificēti.

Eiropas Ekonomikas zona (EEZ)

EEZ apvieno 27 ES dalībvalstis un trīs Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis — Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju — ES vienotajā tirgū, garantējot preču, pakalpojumu, cilvēku un kapitāla brīvu apriti, kā arī vienotu saistīto politiku (konkurence, transports, enerģētika, ekonomiskā un monetārā sadarbība).

Muitas savienības

ES ir daļa no trim muitas savienībām

Muitas savienības nodrošina preču brīvu apriti starp abām muitas savienības daļām, pielīdzināšanu ārējiem tarifiem, saskaņotus tirdzniecības politikas pasākumus, kopīgus standartus un savstarpēju palīdzību muitas lietās, kā arī sadarbību citās jomās.

Aizjūras zemes un teritorijas (AZT)

AZT nav daļa no Eiropas Kopienas teritorijas, bet ir konstitucionāli saistītas ar četrām dalībvalstīm (Dāniju, Franciju un Nīderlandi).  Eiropas Kopiena piešķir vienpusējas tirdzniecības preferences visiem AZT izcelsmes izstrādājumiem, lai veicinātu to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī izveidotu ciešas ekonomiskās attiecības starp tām un Kopienu kopumā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites