Ieguldījumi — pīlāri

ES starptautiskās ieguldījumu politikas pamatā ir trīs galvenie pīlāri

Ieguldījumu veicināšana

Ieguldījumu veicināšana ir plašs jēdziens, kas pēdējos gados ieguldījumu aprindās ir kļuvis plašāk atzīts par svarīgu ieguldījumu piesaistīšanas līdzekli.

Veicināšanas pasākumi ir vērsti uz to, lai ieguldītājiem atvieglotu ieguldījumu izveidi, darbību un paplašināšanu. Kopumā šie pasākumi pievēršas ieguldījumu vides pārredzamības un paredzamības uzlabošanai, ieguldījumu un administratīvo procedūru/prasību vienkāršošanai un racionalizēšanai un pārsūdzības un pārskatīšanas procedūru nodrošināšanai.

Konkrēti, šādi pasākumi ietver dažādas publicēšanas un informēšanas prasības attiecībā uz ieguldījumu uzsākšanu un darbību, kontaktpunktu un informācijas punktu izveidi, prasības attiecībā uz nepilnīgu pieteikumu dokumentēšanu un apstrādi, vienas pieturas aģentūras tipa mehānismus, lai minētu dažus no tiem. Ieguldītāju apsekojumos šīs jomas ir izceltas kā būtiski faktori, pieņemot lēmumu veikt ieguldījumus.

Ieguldījumu liberalizācija

Ieguldījumu liberalizācijas mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus ārvalstu ieguldītājiem trešo valstu tirgos.

Liberalizācija ietver principus (piemēram, piekļuvi tirgum, valsts režīmu un vislielākās labvēlības režīmu) un saistības, kas ļauj atvērt trešo valstu tirgus ES ieguldītājiem. Šādu noteikumu mērķis ir atļaut vai atvieglot uzņēmumu (meitasuzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību) izveidi pakalpojumu un ar pakalpojumiem nesaistītu pakalpojumu jomā (piemēram, ražošana, lauksaimniecība, ieguve, enerģijas ražošana).

Piemēram, tirgus piekļuves noteikumi var ietvert tirgus dalībnieku skaita vai darījumu vērtības ierobežojumu (piemēram, kvotu, monopolu un ekonomisko vajadzību pārbaudes) atcelšanu, ārvalstu īpašumtiesību prasību vai kopuzņēmumu prasību samazināšanu vai atcelšanu.

Ieguldījumu aizsardzība

Ieguldījumu aizsardzības standarti nodrošina garantijas ieguldītājiem un viņu ieguldījumiem, kā arī uzņēmēju valdību tiesības reglamentēt leģitīmus sabiedriskās politikas mērķus.

Ieguldījumu aizsardzības nolīgumos iekļautās saistības ietver tādus principus kā nediskriminācija, taisnīga un vienlīdzīga attieksme pret ieguldītājiem vai kompensācija ekspropriācijas gadījumā attiecībā uz ieguldītāju aktīviem trešās valstīs.

Ieguldījumu aizsardzības nolīgumi var palīdzēt samazināt riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem konkrētās valstīs. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā ES ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz ārvalstu tiešo ieguldījumu ieguldījumu aizsardzību. Savos jaunākajos nolīgumos ES ir ieviesusi skaidrākus noteikumus par tiesībām reglamentēt sabiedriskās politikas mērķus un ir arī būtiski pārskatījusi strīdu izšķiršanas mehānismu (ieguldījumu tiesu sistēma, Ieguldījumu tiesu sistēmas rokasgrāmata).

Tradicionāli ieguldījumu aizsardzības nolīgumi ietvēra ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) mehānismus, kas ieguldītājiem nodrošina tiešu piekļuvi arbitrāžai pret valstīm.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites