Ieguldījumi – pīlāri

ES starptautisko ieguldījumu politikas pamatā ir trīs galvenie pīlāri

Investīciju veicināšana

Ieguldījumu veicināšana ir plašs jēdziens, kas pēdējos gados ir arvien vairāk atzīts ieguldījumu aprindās kā svarīgs līdzeklis ieguldījumu piesaistīšanai.

Veicināšanas pasākumi ir vērsti uz to, lai ieguldītājiem būtu vieglāk veikt uzņēmējdarbību, darboties un paplašināt ieguldījumus. Kopumā šie pasākumi ir vērsti uz ieguldījumu vides pārredzamības un paredzamības uzlabošanu, ieguldījumu un administratīvo procedūru/prasību vienkāršošanu un racionalizēšanu un pārsūdzības un pārskatīšanas procedūru nodrošināšanu.

Konkrēti, šādi pasākumi ietver dažādas publicēšanas un informēšanas prasības attiecībā uz ieguldījumu uzsākšanu un darbību, kontaktpunktu un informācijas punktu izveidi, prasības attiecībā uz nepilnīgu pieteikumu dokumentāciju un apstrādi, kā arī vienas pieturas aģentūras mehānismus, piemēram, dažus. Ieguldītāju aptaujas ir uzsvērušas šīs jomas kā izšķirošus faktorus, pieņemot lēmumu par ieguldījumu veikšanu.

Ieguldījumu liberalizācija

Ieguldījumu liberalizācijas mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus ārvalstu ieguldītājiem trešo valstu tirgos.

Liberalizācija aptver principus (piemēram, piekļuvi tirgum, valsts režīmu un vislielākās labvēlības režīmu) un saistības, kas ļauj atvērt trešo valstu tirgus ES ieguldītājiem. Šādu noteikumu mērķis ir atļaut vai atvieglot uzņēmumu (meitasuzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību) izveidi pakalpojumu un citu pakalpojumu jomā (piemēram, ražošana, lauksaimniecība, ieguve, enerģijas ražošana).

Piemēram, noteikumi par piekļuvi tirgum var ietvert ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz operatoru skaitu vai darījumu vērtību (piemēram, kvotas, monopoli un ekonomisko vajadzību pārbaudes), ārvalstu īpašumtiesību prasību vai kopuzņēmumu prasību samazināšanu vai atcelšanu.

Ieguldījumu aizsardzība

Ieguldījumu aizsardzības standarti sniedz garantijas ieguldītājiem un viņu ieguldījumiem, kā arī uzņēmējas valsts valdības tiesības reglamentēt leģitīmus sabiedriskās politikas mērķus.

Ieguldījumu aizsardzības nolīgumos noteiktās saistības ietver tādus principus kā nediskriminācija, taisnīga un vienlīdzīga attieksme pret ieguldītājiem vai kompensācija ekspropriācijas gadījumā saistībā ar ieguldītāju aktīviem trešās valstīs.

Ieguldījumu aizsardzības nolīgumi var palīdzēt samazināt risku, ko rada ieguldījumi konkrētās valstīs. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā ES ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz ārvalstu tiešo ieguldījumu aizsardzību. Savos jaunākajos nolīgumos ES ir ieviesusi skaidrākus noteikumus par tiesībām reglamentēt attiecībā uz sabiedriskās politikas mērķiem un ir arī būtiski pārskatījusi strīdu izšķiršanas mehānismu (Ieguldījumu tiesu sistēma).

Tradicionāli ieguldījumu aizsardzības nolīgumos bija iekļauti ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) mehānismi, kas ieguldītājiem dod tiešu piekļuvi arbitrāžai pret valstīm.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites