Tarifi

Vai jūsu uzņēmums plāno importēt preces ES? Šī iedaļa palīdz saprast dažus tarifus, kvotas un citus nodokļus, ko var piemērot.

Produktu klasifikācija un BTI

Kā atrast tarifu konkrētam importētam produktam?

 • katrs produkts, ko importē ES, tiek klasificēts saskaņā ar tarifu. Tarifa kods, ko sauc arī par produkta kodu, palīdz saprast, kurus tarifus piemēro jūsu konkrētajam produktam. Līdz ar to jums vispirms ir jāidentificē savas preces tarifa kods. Plašāka informācija par preču klasifikāciju atrodama šeit.
 • Kad esat norādījis attiecīgo tarifa kodu savam konkrētajam produktam, varat pārbaudīt tarifa likmi manā tirdzniecības asistentā.

Saistoša izziņa par tarifu preču tarifa klasifikāciju

 • ES saistošās izziņas par tarifu (SIT) sistēma var noteikt pareizo tarifa klasifikāciju precēm, kuras plānojat importēt. Tādējādi jūs varēsiet saprast, kāds muitas nodoklis ir piemērojams jūsu precei un vai jums ir vajadzīgs importa sertifikāts. SIT lēmums sniedz juridisko noteiktību par šo tarifa klasifikāciju.
 • kopš 2019. gada 1. oktobra visi ar SIT saistītie procesi ir elektroniski, un uzņēmējiem visi jaunie pieteikumi jāiesniedz elektroniski. Plašākai informācijai skatīt”
 • visus jau pieņemtos SIT lēmumus var apskatīt šeit.

Muitas vērtības noteikšana

 • muitas vērtības noteikšana ir importam deklarēto preču ekonomiskās vērtības aprēķināšana
 • muitas nodokļus (un PVN) aprēķina procentos no preču vērtības – kad ir noteikta preču vērtība, var ņemt vērā muitas tarifu un preces izcelsmi, lai aprēķinātu kopējo muitas nodokli, kas jāmaksā par preci.

Plašāka informācija par to, kā tiek aprēķināta muitas vērtība ES, ir pieejama šeit.

Atbrīvojums no nodokļa un nodokļa atlikšana

 

Parasti lielākajai daļai importēto produktu piemēro ievedmuitas nodokļus. Tomēr dažos īpašos gadījumos var piemērot izņēmumu, un nodokļi nav jāmaksā.

Kopējā muitas tarifa nodokļus piemēro precēm, ko importē no trešām valstīm, šķērsojot ES ārējās robežas. Dažos īpašos apstākļos šādus ievedmuitas nodokļus var atcelt.

Skatīt visus gadījumus, kad var piešķirt atbrīvojumu no nodokļiem (Padomes Regula 1186/2009).

Dažos gadījumos dažām precēm var arī uz laiku (pilnībā vai daļēji) atcelt ievedmuitas nodokļus. Tas neietekmē antidempinga maksājumus, kas arī var būt spēkā.

 • preces, kas importētas, piemērojot atlikšanas režīmu, ir atļauts turpināt laist brīvā apgrozībā ES tirgū, tāpat kā visas pārējās likumīgi importētās preces.
 • nodokļu atlikšanu parasti piešķir izejvielām, pusfabrikātiem vai sastāvdaļām, kas nav pieejamas ES – to nekad nepiešķir galaproduktiem.

Vairāk informācijas

Tarifu kvotas

Saskaņā ar tarifu kvotām noteiktus preču daudzumus var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi. Tas neietekmē arī spēkā esošos antidempinga maksājumus.

Tarifa likmes kvotas (TRQ) ļauj noteiktas kvotas ietvaros importētiem produktiem ienākt Eiropas Savienības tirgū ar zemāku tarifa likmi nekā daudzumiem, kas pārsniedz kvotas. Tie patērētājiem nodrošina lielāku daudzveidību, vienlaikus arī mudinot trešās valstis atvērt savus tirgus Eiropas precēm.

Preferenciālās tarifa kvotas

 • šāda veida kvotas parasti ir noteiktas tirdzniecības nolīgumos un preferenciālos nolīgumos starp ES un dažām citām valstīm.
 • šāda veida kvota nozīmē, ka iepriekš noteiktu daudzumu preču, ko ieved no konkrētas valsts, var importēt ES ar labvēlīgu nodokļa likmi.

Autonomās tarifu kvotas

 • šīs kvotas var atvērt dažās ekonomikas nozarēs, lai veicinātu konkurenci ES iekšienē – tās parasti piemēro Erga Omnes (visiem konkurentiem) un parasti piešķir izejvielām, pusfabrikātiem vai sastāvdaļām, kas nav pieejamas ES pietiekamā daudzumā.
 • tarifu kvotas galaproduktiem nepiešķir.

Sīkāku informāciju par tarifu kvotām skatīt šeit.

Kvotu pārvaldība

Sīkāka informācija pa nozarēm

Kā uzzināt par tarifu kvotām?

Jūsu preces meklēšanas rezultāti manā tirdzniecības asistentā sniedz informāciju par tarifu kvotām un standarta importa vērtībām. Jūs atradīsiet arī atsauci uz tiesību aktiem, kas piemērojami šai informācijai.

Antidempinga

Antidempinga maksājumi

Papildus parastajiem ievedmuitas nodokļiem ražojumam var piemērot arī antidempinga vai citus tirdzniecības aizsardzības instrumentus, ja to importē ES.

 • ES ražotāji var iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai, ja uzskata, ka trešo valstu ražotāji ražojumu ES tirgū pārdod par dempinga cenām netaisnīgi; Kopienas ražotājiem, kuri apsver iespēju iesniegt antidempinga sūdzību, jāsazinās ar Eiropas Komisiju.
 • Eiropas Komisija var arī sākt dempinga izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas vai pēc kādas ES dalībvalsts pieprasījuma.

Antidempinga procedūra

Saņēmusi sūdzību no ES attiecīgā ražojuma ražotājiem, Komisija ES Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu par antidempinga procedūras sākšanu. Maksimālais izmeklēšanas termiņš šajā tiesvedībā ir 15 mēneši. Sīki izstrādātie konstatējumi ir publicēti Oficiālajā Vēstnesī. Piemēram, šie konstatējumi var ietvert regulu, ar ko nosaka antidempinga maksājumus vai izbeidz procedūru, nepiemērojot maksājumus.

ES antidempinga pamatregula atbilst ES starptautiskajām saistībām, jo īpaši PTO Antidempinga nolīgumam.

Skatīt arī antidempinga izmeklēšanas procesashēmu.

Antidempinga pasākumu nosacījumi

Izmeklēšanā jāparāda, ka

 • attiecīgās(-o) valsts(-u) ražotāji eksportētāji veic dempingu
 • skartā ES ražošanas nozare ir cietusi būtisku kaitējumu
 • pastāv cēloņsakarība starp konstatēto dempingu un kaitējumu
 • pasākumu noteikšana nav pretrunā ES interesēm

Sīkāku informāciju par antidempinga pasākuma piemērošanas nosacījumiem skatīt nosacījumos.

Ja izmeklēšanā konstatē, ka iepriekšminētie četri nosacījumi ir izpildīti, attiecīgā ražojuma importam var piemērot antidempinga pasākumus.

Šie pasākumi parasti ir šādi:

 • procentuālais (ad valorem) nodoklis (ko apliek ar nodokli atkarībā no darījuma vērtības)
 • īpašie nodokļi (ko apliek ar nodokli par katru konkrētu produkta daudzumu)
 • cenu saistības (ārpus ES eksportētājs piekrīt pārdot savus ražojumus par minimālo cenu ES)

Nodokļus maksā importētājs ES, un tos iekasē attiecīgās ES dalībvalsts muitas dienesti.

Lūdzu ievērojiet: ja ES pieņems ražotāja cenu saistības (brīvprātīgs cenu pieaugums), par importu netiks iekasēti antidempinga maksājumi. Komisijai nav pienākuma pieņemt saistību piedāvājumu.

“Mazāka maksājuma” noteikums

Var noteikt maksājumu, lai novērstu dempinga ietekmi uz konkrēta ražojuma importu. Tiek novērtēts maksājuma līmenis, kas vajadzīgs, lai novērstu dempinga kaitīgo ietekmi. Pasākumus piemēros dempinga vai kaitējuma līmenī, atkarībā no tā, kurš no tiem ir mazāks.

Antidempings un kuģi

ES noteikumi ietver regulu par jaunbūvētu kuģu pārdošanu par pārmērīgi zemām cenām. Sīkāku informāciju skatīt kuģu būvē.

Pasākumu un pārskatīšanas ilgums

Pasākumus parasti piemēro uz 5 gadiem. Šajā laikposmā tos var pārskatīt, ja:

 • eksportētāju apstākļi ir mainījušies
 • importētāji pieprasa pilnu vai daļēju samaksāto nodokļu atmaksu
 • jauni ražotāji eksportētāji pieprasa paātrinātu pārskatīšanu

Pasākumi zaudēs spēku pēc 5 gadiem, ja vien netiks sākta termiņa beigu pārskatīšana.

Komisija uzrauga pasākumus, lai nodrošinātu to efektivitāti un lai eksportētāji un importētāji tos ievērotu.

Pašreizējie antidempinga maksājumi

Informāciju par visām pabeigtajām un notiekošajām antidempinga izmeklēšanām varat atrast šeit.

Antisubsidēšanas vai kompensācijas pasākumi

 • papildus antidempinga maksājumiem jūsu importētajam ražojumam var piemērot antisubsidēšanas pasākumus – tos sauc arī par kompensācijas pasākumiem, un tie ir paredzēti, lai kompensētu sekas, ko rada tirdzniecības partnera netaisnīga subsīdija.
 • Pastāv noteikumi, kad šādas subsīdijas ir atļautas un kad ES tās var neitralizēt – jūs varat uzzināt vairāk par šiem noteikumiem par ES antisubsidēšanas noteikumiem.
 • kompensācijas pasākumi var sastāvēt no dažāda veida instrumentiem, bet tos parasti piemēro kā palielinātus maksājumus – kompensācijas pasākums var sastāvēt no papildu ad valorem vai īpaša nodokļa, un to var piemērot minimālās importa cenas veidā, vai arī tas var sastāvēt no “cenas saistībām”, ja eksportētājs apņemas pārdot ražojumu virs minimālās cenas.
 • līdzīgi kā antidempinga procedūrās, ES ražošanas nozare var iesniegt sūdzību Komisijai, ja tā uzskata, ka ražojuma imports no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, tiek subsidēts, un nodara kaitējumu ES ražošanas nozarei, kas ražo to pašu ražojumu.

Plašāka informācija par antisubsidēšanas pasākumiem atrodama šeit.

Informāciju par visām pabeigtajām un notiekošajām antisubsidēšanas izmeklēšanām varat atrast šeit.

Aizsargnodevas

 • aizsardzības pasākumus var piemērot, ja ES ražošanas nozari ietekmē neparedzēts, straujš un pēkšņs importa pieaugums
 • šādus pasākumus izmanto ļoti reti un tikai ļoti īpašos apstākļos.
 • aizsargpasākumi var ietvert kvantitatīvus importa ierobežojumus (tirdzniecības kvotas) vai nodokļu palielinājumus – tos var piemērot visam attiecīgā ražojuma importam no visiem tirdzniecības partneriem vai konkrētas izcelsmes precēm.

Vairāk par aizsardzības pasākumiem Eiropas Savienībā var uzzināt šeit.

 

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites