Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Paziņojums par personas datu aizsardzību

Ievads

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā personas datus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti visu sniegto personas datu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Informācija par to personas datu apstrādi, kas ievadīti Access2Markets un ko veicis Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts, ir izklāstīta turpmāk.

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Datu pārzinis vāc un izmanto jūsu personas datus šādiem mērķiem:

  • personas dati, kas sniegti, izmantojot saziņas veidlapu, tiek pieprasīti, lai varētu atbildēt uz informācijas pieprasījumu, vai
  • piešķirt piekļuvi lietotājiem, kuri vēlas piekļūt Access2Markets aizsargātajām daļām vai Access2Markets ierobežotas piekļuves zonai, kas rezervēta Komisijas darbiniekiem, ES dalībvalstu amatpersonām un arī dažām ES uzņēmējdarbības organizācijām, kurām ir piekļuve atsevišķām Access2Markets ierobežotas piekļuves zonas daļām.

Jūsu personas dati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, jo apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Ar šā rīka organizēšanu un pārvaldību saistīto personas datu apstrādes darbības ir nepieciešamas Komisijas pārvaldībai un darbībai, kā noteikts Līgumos, konkrētāk, Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 244.–250. pantā.

Apstrādi veic sabiedrības interesēs saskaņā ar šādu juridisko pamatu – Padomes Lēmumu (98/552/EK) par to, kā Komisija īsteno darbības, kas saistītas ar Kopienas tirgus piekļuves stratēģiju; Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Starptautiskās tirdzniecības globālais izaicinājums: Tirgus piekļuves stratēģija Eiropas Savienībai (COM(96)53 galīgā redakcija);Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Globālā Eiropa: Spēcīgāka partnerība, lai Eiropas eksportētājiem nodrošinātu piekļuvi tirgum (COM(2007) 183 galīgā redakcija), 20. pants “Atbrīvojumi un ierobežojumi” un 27. pants “Iepriekšēja pārbaude” nav piemērojams.

Kādus personas datus vācam un apstrādājam?

Lai veiktu apstrādes darbību, datu pārzinis vāc šādu kategoriju personas datus: nosaukums, organizācija, tālrunis, adrese, e-pasts, IP adrese.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Datu pārzinis glabā jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai izpildītu vākšanas vai turpmākas apstrādes mērķi. Sūtot, izmantojot saziņas veidlapu, tiek ģenerēts e-pasts uz funkcionālo pastkastīti, kurā ir personas dati. Šis e-pasts, kā arī atbilde uz to tiek glabāta Access2Markets datubāzes pastkastītē 6 mēnešus.Biļešu sistēma SMT atver biļeti vienlaicīgi. Personas datus par biļetēm glabā 24 mēnešus SMT datubāzē. Pēc šā laikposma beigām slēgtas biļetes tiek filtrētas un padarītas anonīmas, lai varētu sniegt ziņojumus un statistiku par IT aprīkojuma, programmatūras un pakalpojumu kvalitātes novērtējumu, turklāt Tirdzniecības ģenerāldirektorātam tās ir pieejamas 13 mēnešus.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Visus personas datus elektroniskā formātā (e-pastus, dokumentus, datubāzes, augšupielādētās datu kopas utt.) glabā Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā risku, kas saistīts ar datu apstrādi un apstrādāto personas datu būtību. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, piekļuvi personas datiem piešķirot tikai un vienīgi pilnvarotām personām, kurām ir likumīga nepieciešamība būt informētām šīs apstrādes mērķiem.

Kam ir pieejami jūsu personas dati, un kam tie tiek izpausti?

Jūsu personas datiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu nolīgumus par konfidencialitāti.

Kādas ir jūsu tiesības, un kā varat tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” ir īpašas tiesības saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļu (14.–25. pantu), jo īpaši tiesības piekļūt, labot vai dzēst savus personas datus un tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret apstrādi vai tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko likumīgi veic saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai – konflikta gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts tālāk 10. punktā) savā pieprasījumā.

Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu personas datu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini.

Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (piemēram, iesniegt viņam sūdzību) (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu personas datu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

Kur atrast sīkāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto personas datu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: Http:// ec.europa.eu/dpo-register.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites