Paziņojums par personas datu aizsardzību

Ievads

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001) un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidrots, kāpēc un kā mēs vācam un apstrādājam personas datus, kā aizsargājam visus personas datus, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Tajā arī ir precizēta informācija par atbildīgo datu pārzini, ar kuru varat sazināties, lai īstenotu savas tiesības, un par datu aizsardzības inspektoru un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Informācija par personas datu apstrādi, kas ievadīta portālā Access2Markets un ko veic Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts, ir izklāstīta turpmāk.

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?

Tirdzniecības ĢD F1 nodaļa “Vienots kontaktpunkts izpildes panākšanai, piekļuvei tirgum un MVU” (turpmāk “datu pārzinis”) vāc un izmanto jūsu personas datus šādu iemeslu dēļ:

  • lai varētu atbildēt uz vispārīgiem jautājumiem, kas saistīti ar tīmekļa vietnes saturu, tiek pieprasīti personas dati, kas sniegti, izmantojot saziņas veidlapu,
  • izveidot kontaktus par piekļuvi tirgum, kā arī par tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sūdzībām,
  • zināt, kas ir ziņojis par incidentu,
  • piešķirt piekļuvi lietotājiem, kuri vēlas piekļūt aizsargātajai Access2Markets daļai no valstīm ārpus Eiropas (piekļuves pieprasījumi no ES vēstniecību personāla).

Jūsu persondati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, jo:

  • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

Tas ir saskaņā ar Padomes Lēmumu (1998. gada 24. septembris) par to, kā Komisija īsteno pasākumus saistībā ar Kopienas tirgus piekļuves stratēģiju (98/552/EK).

Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam?

Lai veiktu apstrādes darbību, datu pārzinis vāc šādu kategoriju persondatus: Vārds un uzvārds, organizācija, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese un IP (interneta) adrese.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

Datu pārzinis glabā jūsu datus vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai veiktu uzdevumu, kuram tie vākti, vai veiktu turpmāku datu apstrādi. Izmantojot saziņas veidlapu, tiek ģenerēts e-pasts uz funkcionālo pastkastīti, kurā ietverti personas dati. Šo e-pastu, kā arī atbildi uz to glabā 6 mēnešus. Vienlaikus TRADE ĢD savā biļešu sistēmā atver biļeti. Personas dati par biļetēm tiek glabāti 24 mēnešus. Pēc šā laikposma slēgtās biļetes filtrē un padara anonīmas, lai varētu ziņot un statistikas datus par IT aprīkojuma, programmatūras un pakalpojumu kvalitātes novērtējumu, un Tirdzniecības ĢD tam ir piekļuve 13 mēnešus.

Tirdzniecības ģenerāldirektorāts tīmekļa vietnē nosūta vispārējas informācijas pieprasījumus Europe Direct kontaktcentram (EDCC). EDCC glabā jūsu persondatus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu datu vākšanas vai tālākas apstrādes mērķi, tostarp vēlāku sūdzību izskatīšanu, proti, ne ilgāk kā 3 gadus pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas dienas.
Šeit skatīt viņu paziņojumu par personas datu aizsardzību: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formā (e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes utt.) tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniski pasākumi ir attiecīgas darbības saistībā ar drošību tiešsaistē un datu zaudēšanas risku, datu pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi tiem, ņemot vērā apstrādes radīto risku un apstrādāto personas datu veidu. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotām personām, kurām ir likumīga vajadzība iepazīties ar šiem datiem to apstrādes nolūkos.

Kam ir pieejami jūsu personas dati, un kam tie tiek izpausti?

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu nolīgumus par konfidencialitāti.

Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs tās varat izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot jūsu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret apstrādi vai tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas ir likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus Tirdzniecības ģenerāldirektorāta F1 nodaļai šajā apstrādes darbībā. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, par to informējot datu pārzini. Atsaukšana neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai – konflikta gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts tālāk 10. punktā).

Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar datu pārzini.

Tirdzniecības ģenerāldirektorāta F1 nodaļa TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu.

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAS)

Par jautājumiem, kas saistīti arjūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDPS)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (piemēram, iesniegt viņam sūdzību) (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu personas datu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

Kur atrast detalizētāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DPO) publicē reģistru ar visām dokumentētajām persondatu apstrādes darbībām Komisijā, par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, izmantojot šādu saiti: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-09887.1.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites