ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums stājās spēkā 2019. gada 1. februārī. ES uzņēmumi katru gadu uz Japānu jau eksportē preces vairāk nekā 58 miljardu eiro apmērā un pakalpojumus 28 miljardu eiro apmērā. ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums samazina tirdzniecības šķēršļus, ar kuriem saskaras Eiropas uzņēmumi, eksportējot uz Japānu, un palīdz tiem labāk konkurēt šajā tirgū.

Īsumā par nolīgumu

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums stājās spēkā 2019. gada 1. februārī.

Kādi ir ieguvumi jūsu uzņēmumam?

Tirdzniecības nolīgums ar Japānu

 • atceļ tarifus un citus tirdzniecības šķēršļus un atvieglo abu pušu uzņēmumu importu un eksportu
 • nodrošina pakalpojumu tirgu, jo īpaši finanšu pakalpojumu, telekomunikāciju un transporta, atvērtību
 • garantē nediskriminējošu attieksmi pret ES uzņēmumiem, kas darbojas publiskā iepirkuma tirgos
 • uzlabo intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Japānā, kā arī augstas kvalitātes Eiropas lauksaimniecības produktu, tā dēvēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (ĢIN) aizsardzību
 • ietaupīs abu pušu uzņēmumiem ievērojamas naudas summas un laiku, kad tiek tirgotas preces divpusējā tirdzniecībā.
 • paredz lielāku atbalstu mazākiem uzņēmumiem, kurus nesamērīgi ietekmē tirdzniecības šķēršļi

 

Japāna jau ir ceturtais lielākais ES lauksaimniecības produktu eksporta tirgus. Tiks uzlabota piekļuve tirgum daudziem Eiropas produktiem, jo īpaši

Tirdzniecības nolīguma ar Japānu pilnu tekstu.

Tarifi

Nolīgums atceļ lielāko daļu nodokļu, ko maksā Eiropas un Japānas uzņēmumi.

Stājoties spēkā, nolīgums likvidēja 99 % ES tarifa pozīciju un 97 % Japānas tarifa pozīciju. Attiecībā uz vēl neatceltiem tarifiem tika panākta vienošanās par tarifa kvotām vai tarifu samazinājumiem.

Lai pārbaudītu jūsu ražojuma tarifus, jums jāzina produkta kods, kura pamatā ir Harmonizētās sistēmas (HS) HS2017 kods gan Eiropas, gan Japānas kodiem.

Jūsu produkta kodu
varat atrast, izmantojot Manu tirdzniecības asistentu

Varat arī pārbaudīt Japānas importa statistikas kodu.

Nolīgums atver Japānas tirgu ES lauksaimniecības produktu eksportam, piemēram, 

 • laika gaitā tiks atcelti nodokļi daudziem sieriem, piemēram, “Gouda” un “Cheddar”
 • svaigiem sieriem (piemēram, Mozzarella un Feta) ir noteikta beznodokļu kvota.
 • vīna eksporta tarifi tika atcelti, stājoties spēkā
 • attiecībā uz liellopu gaļu ES eksportētāji gūs labumu no pazemināta tarifa
 • attiecībā uz cūkgaļas eksportu uz Japānu saglabājas tikai nelieli nodokļi, un nolīgums pilnībā atcēla nodokļus pārstrādātai gaļai.

Tarifu atcelšanas grafiki

Tarifi lielākajai daļai produktu tiek vai nu nekavējoties atcelti pēc nolīguma stāšanās spēkā, vai pakāpeniski saskaņā ar tarifu atcelšanas grafiku.

Muitas nodokļu atcelšanas vai samazināšanas sākumpunkts ir “bāzes likme”, un šī pamatlikme tiek samazināta. Izmantojot produkta muitas tarifa kodu, jūs varēsiet atrast samazinājumu, ko piemēro jūsu ražojuma pamatlikmei.

Imports no Japānas
Eksports uz Japānu

Tarifa kvotas (TK)

Tarifa kvotas ir piemērojamas arī konkrētiem ražojumiem. Tie ir konkrēti preču apjomi, kuriem būs tiesības uz preferenciāla tarifa režīmu noteiktā termiņā.

 • ir divdesmit pieci Japānas lauksaimniecības pārtikas produkti ar tarifa kvotām
 • Japānas tarifa kvotas
 • Japānas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ministrija (MAFF) sniedz informāciju par tarifa kvotas piemērošanu un piešķiršanu katrai tarifa pozīcijai, piemēram, cukuram, kviešu produktiem, piena produktiem un citiem pārtikas produktiem (tostarp konditorejas izstrādājumiem un dažām šokolādi) saskaņā ar ES un Japānas EPN (Japānas EPN).

Attiecībā uz piena produktiem TK piešķiršanu un maksājumu iekasēšanu veic Lauksaimniecības un lopkopības nozaru sadarbība (ALIC).

Uz noteiktu piena produktu (piemēram, sviesta un sūkalu) importu tarifa kvotas ietvaros attiecas valsts tirdzniecības sistēma.

ES un Japānas Rūpniecības sadarbības centra (ES uzņēmējdarbība Japānā) informācijas lapas

Dažiem jūras produktiem piemēro importa kvotas, un importētājiem ir pienākums tos piemērot.

Plašāka informācija par tarifa kvotas piemērošanu un piešķiršanu Japānā.

Japānas Tiesību tulkošanas datu bāzes sistēma, ko nodrošina Tieslietu ministrija, Japāna.

Drošības pasākumi

ES un Japānas tirdzniecības nolīgumā ir paredzēti arī divpusēji aizsardzības pasākumi. “Drošības” pasākuma mērķis (t. i., uz laiku ierobežot ražojuma importu) ir aizsargāt konkrētu iekšzemes ražošanas nozari no tāda ražojuma importa pieauguma, kas rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu ražošanas nozarei. Šajā nolīgumā lauksaimniecības aizsardzības pasākumi tiek izmantoti, lai aizsargātu konkrētus ražojumus no šāda importa pieauguma.

ES produkti, uz kuriem attiecas šie pasākumi, ir:

 • liellopu gaļa un cūkgaļa (ieskaitot pārstrādātu cūkgaļu)
 • sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (WPC), sūkalu pulveris
 • svaigi apelsīni
 • sacīkšu zirgi

Skatīt lauksaimniecības aizsardzības pasākumu sarakstu (368. lpp.).

Papildu informācija par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz zirgu skriešanās sacīkšu zirgiem

 

Mans tirdzniecības asistents sniedz detalizētu informāciju par tarifiem, pasākumiem, ko piemēro jūsu produktam un tirgum, un uzrāda tarifu atcelšanas grafikus attiecīgajām tarifa pozīcijām.

 

Izcelsmes noteikumi

Lai saņemtu preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst nolīgumā paredzētajiem izcelsmes noteikumiem. Iepazīstieties ar interaktīvo “Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA) sadaļā Mans tirdzniecības asistents, lai novērtētu, vai jūsu produkts atbilst izcelsmes noteikumiem, un uzzinātu, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Vispārīga informācija par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām ir atrodama šajā sadaļā.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns temats, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem sadaļā “Preces”.

Izcelsmes noteikumi

Kur es varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīguma 3. nodaļā par izcelsmes noteikumiem (OV L330, 27.12.2018., 21. lpp.).

Vai mana produkta izcelsme ir ES vai Japānā?

Lai jūsu produktam varētu piemērot zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, tā izcelsmei jābūt ES vai Japānā.

Produkta “izcelsme” ir ES vai Japānā, ja tas ir

Ražojumam jāatbilst arī visām pārējām piemērojamajām prasībām, kas norādītas šajā nodaļā (piemēram, nepietiekama apstrāde vai pārstrāde, nepārveidošanas noteikums). Pastāv arī dažas papildu elastības iespējas, lai palīdzētu jums izpildīt konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus (piemēram, pielaide vai kumulācija).

 

ES tirdzniecības nolīgumos iekļauto produktu īpašo noteikumu galveno veidu piemēri

 • pievienotās vērtības noteikums — visu nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība ražojumā nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no tā ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa — ražošanas procesa rezultātā mainās nenoteiktas izcelsmes materiālu un gatavā ražojuma tarifa klasifikācija, piemēram, papīra ražošana (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa).
 • īpašas darbības — ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana pavedieniem — šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilizstrādājumu apģērbu un ķīmijas nozarē.

Padomi, kā jums palīdzēt ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus

Nolīgums nodrošina papildu elastību, lai palīdzētu jums ievērot konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Iecietība
 • pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas parasti ir aizliegti ar konkrētu ražojumu, ja to vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas vai ražotāja cenas.
 • šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu konkrētu ražojumu noteikumos uzskaitīto nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālo vērtību.
 • tomēr un tas ir ES un Japānas nolīguma īpatnība, šo pielaidi var izmantot gadījumos, kad nenoteiktas izcelsmes materiālu svars pārsniedz konkrētiem ražojumiem piemērojamajos noteikumos paredzēto svara robežvērtību, ar noteikumu, ka šo materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no gatavā ražojuma ražotāja cenas — šiem materiāliem jābūt ar izcelsmi ES vai Japānā.
 • īpašas pielaides attiecas uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas klasificēti Harmonizētās sistēmas 50. –63. nodaļā un kas iekļauti 3.-A pielikuma 6. līdz 8. piezīmē par konkrētiem izstrādājumiem piemērojamo izcelsmes noteikumu ievadpiezīmēs.
Kumulācija

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums paredz divus veidus, kā uzkrāt izcelsmi

 • divpusējā kumulācija — materiālus, kuru izcelsme ir Japānā, var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto produkta ražošanā ES
 • pilna kumulācija — apstrādi vai pārstrādi, kas veikta nenoteiktas izcelsmes materiāliem ES vai Japānā, var uzskatīt par noteiktas izcelsmes materiālu, lai palīdzētu izpildīt konkrētu ražojumu noteikumu (citiem vārdiem sakot, Japānā veiktu pārstrādi var uzskatīt par kvalificējošām darbībām ES neatkarīgi no tā, vai pārstrāde ir pietiekama, lai pašiem materiāliem piešķirtu noteiktas izcelsmes statusu (un otrādi)

Citas prasības

Jūsu ražojumam jāatbilst arī visām citām piemērojamajām prasībām, kas noteiktas nodaļā par izcelsmes noteikumiem, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai nepārveidošanas noteikumam.

Nepārveidošanas noteikums

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Japānu (un otrādi) bez turpmākas pārstrādes trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā, piemēram,

 • marķējuma, etiķešu, plombu vai jebkādas dokumentācijas pievienošana vai piestiprināšana, lai nodrošinātu atbilstību konkrētām importētājvalsts iekšējām prasībām
 • produktu saglabāšana labā stāvoklī
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana

Muitas dienesti var pieprasīt pierādījumus par atbilstību noteikumam, piemēram:

 • līguma pārvadājuma dokumenti, piemēram, konosamenti
 • faktiski vai konkrēti pierādījumi, kuru pamatā ir iepakojumu marķējums vai numerācija
 • jebkādi pierādījumi, kas saistīti ar pašām precēm

Nodokļu atmaksa

Saskaņā ar ES un Japānas EPN ir iespējams saņemt kompensāciju par nodokļiem, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurus izmanto, lai ražotu ražojumu, ko eksportē saskaņā ar preferenciālo tarifu.

Izcelsmes procedūras

Eksportētājiem un importētājiem ir jāievēro izcelsmes procedūras. Procedūras ir izklāstītas nolīguma 3. nodaļas “Izcelsmes noteikumi” B iedaļā. Tajos, piemēram, ir precizēts, kā deklarēt produkta izcelsmi, kā pieprasīt preferences vai kā muitas dienesti var pārbaudīt produkta izcelsmi.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu 

Importētāji var pieprasīt preferenciāla tarifa režīmu, pamatojoties uz

 • eksportētāja sniegts paziņojums par izcelsmi vai
 • paziņojums par izcelsmi, kura pamatā ir “importētāja zināšanas”

Sīkāku informāciju skatīt

Paziņojums par izcelsmi

Eksportētāja pašdeklarācija

Eksportētāji var paši deklarēt, ka viņu ražojuma izcelsme ir ES vai Japānā, iesniedzot paziņojumu par izcelsmi.

Eiropas Savienībā to var izdarīt:

 • eksportētājs, kas reģistrēts Reģistrēto eksportētāju sistēmā (REX), un tādu pašu REX numuru var izmantot arī dažiem citiem ES preferenciālās tirdzniecības nolīgumiem (piemēram, ES tirdzniecības nolīgumam ar Kanādu).
 • jebkurš eksportētājs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000

Japānā to var izdarīt:

 • eksportētājs, kuram ir piešķirts Japānas uzņēmuma numurs

Kas būtu jāiekļauj paziņojumā par izcelsmi?

 • paziņojums par izcelsmi būtu jānorāda rēķinā vai jebkurā tirdzniecības dokumentā, kurā norādīts produkts.
 • izcelsmes deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, kā arī japāņu valodā, un tas ir atrodams 3.-D pielikumā, importētājvalsts nedrīkst pieprasīt, lai importētājs iesniedz paziņojuma par izcelsmi tulkojumu.
 • eksportētājiem izcelsmes kritēriji, kas izmantoti paziņojumā par izcelsmi, jānorāda ar kodu (skatīt 3.-D pielikumu)

Iesniegšana un derīgums

 • paziņojums par izcelsmi ir derīgs 12 mēnešus no tā sagatavošanas dienas.
 • parasti paziņojums par izcelsmi ir viens sūtījums, bet tas var attiekties arī uz vairākiem identisku produktu sūtījumiem laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus. 

Papildu skaidrojumus sniedzES un Japānas EPN norādījumi par paziņojumu par izcelsmi vairākiem identisku ražojumu sūtījumiem.

Importētāja informētība
 • importētāji var pieprasīt preferenciālus tarifus, pamatojoties uz savām zināšanām par importēto ražojumu izcelsmi — to var pamatot ar importētāja rīcībā esošiem apliecinošiem dokumentiem vai pierakstiem, ko iesniedzis eksportētājs vai ražotājs. ES un Japānas EPN norādījumi par importētāja zināšanām sniedz papildu skaidrojumus
 • tā kā importētājs iesniedz prasību, pamatojoties uz savām zināšanām, netiek izmantots paziņojums par izcelsmi un neviens eksportētājs vai ražotājs nav jāidentificē vai jāveic pasākumi attiecībā uz preču preferenciālo izcelsmi eksportētājā Pusē.
 • importētājs, kas izmanto “importētāja zināšanas”, nav jāreģistrē REX datubāzē.

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais ražojums patiešām ir noteiktas izcelsmes ražojums vai atbilst citām izcelsmes prasībām. Verifikācijas pamatā ir

 • administratīvā sadarbība starp importējošo un eksportētāju pušu muitas dienestiem
 • pārbaudes, ko veic vietējā muita — importētājas puses apmeklējumi eksportētājam nav atļauti
 • importētājas puses iestādes nosaka izcelsmi un informē importētājas puses iestādes par rezultātiem.

Produktiem piemērojamās prasības 

Tehniskie noteikumi ietver tehniskos noteikumus, standartus un atbilstības novērtēšanas procedūras. Šajos noteikumos ir noteiktas konkrētas tehniskās īpašības, kam vajadzētu būt jūsu ražojumam, piemēram, dizains, marķējums, iepakojums, funkcionalitāte vai veiktspēja, un tie ir svarīgi, jo tie nodrošina, ka tiek sasniegti svarīgi sabiedriskās politikas mērķi, piemēram, cilvēku veselības aizsardzība vai vides drošība.

Šīs prasības var būt saistītas ar tādiem jautājumiem kā

 • Tehniskie noteikumi un prasības
 • Veselības aizsardzības un drošības noteikumi un prasības, SFS
 • Vides noteikumi, ko piemēro importētajām precēm.

Jums ir jāievēro šie noteikumi, lai jūsu ražojumus varētu novērtēt, vai tie atbilst vajadzīgajiem tehniskajiem standartiem.

 

Lai uzzinātu par noteikumiem un prasībām, kas piemērojamas jūsu produktam, dodieties uz Manu tirdzniecības asistentu un ievadiet savu produkta nosaukumu vai kodu.

Varat iepazīties ar turpmāk norādītajām produktu kategorijām, lai uzzinātu konkrētāku informāciju par produkta prasībām un attiecīgajām saitēm.

Sanitārie un fitosanitārie (SFS) pasākumi (piemēram, normatīvie akti, standarti) ir pasākumi cilvēku, dzīvnieku un augu aizsardzībai pret slimībām, kaitēkļiem vai piesārņotājiem.

Tie nodrošina, ka tirgū nonākušie pārtikas produkti (tostarp importētie produkti no valstīm ārpus ES) ir nekaitīgi patērētājiem.

Plašāka informācija par SFS pasākumiem starp ES un Japānu ir pieejama šeit.

Japānā — līdzīgi kā Eiropas Savienībā — ir vieni no augstākajiem pārtikas nekaitīguma standartiem pasaulē. Piemēram, Japānā nav atļauts izmantot augšanas hormonus liellopu gaļas ražošanā un noteikumi, ar kuriem tiek kontrolēti ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), ir ļoti svarīgi Japānas patērētājiem.

Visiem produktiem, kas importēti no Japānas, ir jāatbilst ES standartiem. Tas ietver ES aizliegumu attiecībā uz liellopu gaļu, kas apstrādāta ar hormoniem, un tās noteikumus par antibiotiku lietošanu. 

Turklāt visam dzīvnieku izcelsmes produktu importam no Japānas uz ES jābūt pievienotam veterinārajam sertifikātam. 

Japānā šādu sertifikātu var izsniegt tikai viena kompetentā iestāde, kuru Komisija oficiāli atzinusi par tādu, kas drīkst apliecināt atbilstību ES importa prasībām. 

Tirdzniecības nolīgums palīdz nodrošināt, ka nepamatoti SFS tirdzniecības šķēršļi nekavē jūsu produktu ienākšanu Japānas tirgū, un palīdz racionalizēt un paātrināt procedūras, ar kurām apstiprina jūsu pārtikas eksportu uz Japānu.

Ja importējat no Japānas ES, uzziniet vairāk par SFS prasībām šeit.

 

Konkrētos noteikumus un prasības attiecībā uz jūsu produktu atradīsiet manā tirdzniecības asistentā.

Tehniskie šķēršļi tirdzniecībā

Lai gan tehniskie noteikumi ir svarīgi, tie dažkārt var būt šķērslis starptautiskajai tirdzniecībai un tādējādi var radīt ievērojamu slogu jums kā eksportētājam.

 • ja domājat, ka saskaraties ar tirdzniecības šķērsli, kas palēnina jūsu uzņēmējdarbību vai neļauj eksportēt, varat mums pastāstīt.
 • ziņojiet par to, kas aptur eksportu uz Japānu, izmantojot tiešsaistes veidlapu, un ES analizēs jūsu situāciju un attiecīgi rīkosies.

Sazināties ar mums

Muitošanas dokumenti un procedūras

Muitošana parasti ietver kontroli attiecībā uz

 • maksājamās nodevas
 • pareizs preču apraksts, to izcelsme un vērtība
 • drošības un drošuma pasākumi (kontrabanda, narkotikas, cigaretes, ieroči, viltoti produkti, terorisma apkarošana)
 • atbilstība īpašiem tiesību aktiem, piemēram, vides tiesību aktiem, veselības prasībām, veterinārajiem, fitosanitārajiem un kvalitātes noteikumiem

ES un Japānas nolīgums nodrošina efektīvākas muitas procedūras, lai atvieglotu tirdzniecību un samazinātu izmaksas uzņēmumiem.

Dokumenti

Jūs varat iepazīties ar detalizētiem norādījumiem, kuros aprakstīti dažādie dokumentu veidi, kas jums jāsagatavo savu produktu muitošanai.

Atkarībā no jūsu produkta muitas dienesti var pieprasīt visus vai dažus no turpmāk minētajiem elementiem.

 • faktūrrēķins (konkrētās prasības attiecībā uz tā formu un saturu norādiet sadaļā Mans tirdzniecības asistents)
 • Konosaments vai gaisa kravas pavadzīme
 • iepakojuma satura saraksts, kravas uzskaite un apdrošināšanas sertifikāti (dažos gadījumos vajadzīgi)
 • importa licences konkrētām precēm
 • sertifikāti, kas apliecina, ka jūsu produkts atbilst obligātajiem produktu noteikumiem, piemēram, veselības un drošības prasībām, marķējumam un iepakojumam
 • izcelsmes apliecinājums — izcelsmes deklarācija

Lielākai noteiktībai — jūs, iespējams, vēlēsieties iepriekš pieteikties saistošai izziņai par tarifu un/vai saistošai informācijai par izcelsmi.

 

Sīkāku informāciju par dokumentiem, kas jāiesniedz muitošanai attiecībā uz jūsu produktu, dodieties pie Mana tirdzniecības asistenta.

Japānas muita sniedz informāciju par Japānas muitas procedūrām, tostarp nepieciešamos dokumentus

Japānā ir arī deviņas dažādas muitas jurisdikcijas, un var būt vērts sazināties ar tām jurisdikcijām, kas jums ir svarīgas, lai padarītu muitas procesu raitāku jūsu produktam.

Procedūras

Aprakstu par to, kā pierādīt jūsu ražojumu izcelsmi, lai pieprasītu preferenciālu tarifu, un par noteikumiem, kas saistīti ar izcelsmes pārbaudi, ko veic muitas dienesti, skatīt iepriekš iedaļā par izcelsmes noteikumiem.

Lai iegūtu vispārīgu informāciju par muitas procedūrām importam un eksportam, apmeklējiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

ES un Japānas EPN paredz pastiprinātu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropas uzņēmumiem, kas eksportē uz Japānu inovatīvus, mākslinieciskus, atšķirīgus un kvalitatīvus produktus. Saistības ir pastiprinātas, un tās ietver noteikumus par komercnoslēpumu aizsardzību, preču zīmēm, autortiesību aizsardzību, patentiem, minimālajiem kopīgajiem noteikumiem par reglamentējošu testu datu aizsardzību zālēm un civilās izpildes noteikumus.

Nolīgums atzīst īpašu statusu un piedāvā aizsardzību Japānas tirgū vairāk nekā 200 Eiropas lauksaimniecības produktu ar konkrētu Eiropas ģeogrāfisko izcelsmi, ko dēvē par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ĢIN). Divpusēji saskaņotu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu īpašnieki lauksaimniecības, pārtikas un dzērienu nozarē gūst labumu no aizsardzības pret viltošanu. ES un Japānā aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu saraksts ir atrodams EPN 14.-B pielikumā.

Patenti

ES un Japānas EPN apstiprina, ka abas puses sadarbosies, lai turpinātu stiprināt patentu aizsardzību.

Saskaņā ar nolīgumu gan ES, gan Japāna ir apņēmušās pagarināt zāļu un lauksaimniecības ķīmisko produktu patenta aizsardzības termiņu. Lai uzzinātu vairāk par patentiem Japānā, tostarp par pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas procesiem, sazinieties ar Japānas Patentu iestādi.

Citi intelektuālā īpašuma jautājumi

Japānas Patentu birojs sniedz pārskatus par funkcionālajiem modeļiem, dizainparaugiem, preču zīmēm un autortiesībām.

Ekonomikas ministrija arī sīkāk skaidro jūsu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu.

Pakalpojumi

Nolīgums atvieglo ES un Japānas uzņēmumiem pakalpojumu sniegšanu un piedāvā lielāku mobilitāti uzņēmumu darbiniekiem, lai viņi varētu veikt savu darbu uz vietas.

Uzņēmuma personāla pagaidu pārvietošana 

8.-C pielikums: Vienošanās par fizisku personu pārvietošanos darījumdarbības nolūkā

Nolīgums 8. nodaļas D iedaļā paredz konkrētas saistības attiecībā uz fizisku personu ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos.

Eiropas Savienības un Japānas sarakstā 8.-B pielikuma III pielikumā ir paredzētas dažas atrunas un papildu noteikumi attiecībā uz viesdarbiniekiem uzņēmējdarbības veikšanas nolūkā, uzņēmuma ietvaros pārceltiem darbiniekiem, ieguldītājiem un īstermiņa viesdarbiniekiem. 8.-B pielikuma III pielikums ir pieejams šādās saitēs:

Dažas atrunas, ierobežojumi un citi noteikumi attiecībā uz līgumpakalpojumu sniedzējiem un neatkarīgajiem speciālistiem ir paredzēti Eiropas Savienības un Japānas sarakstā 8.-B pielikuma IV pielikumā. 8.-B pielikuma IV pielikums ir pieejams šādās saitēs:

EPN ir iekļauti vairāki noteikumi, kas horizontāli attiecas uz visu pakalpojumu tirdzniecību, piemēram, noteikums, lai atkārtoti apstiprinātu Pušu tiesības regulēt pakalpojumus. EPN apstiprina iestāžu tiesības saglabāt sabiedriskos pakalpojumus un nepiespiedīs valdības privatizēt vai atcelt sabiedriskos pakalpojumus, piemēram, veselības aprūpes, izglītības un ūdensapgādes nozarē.

Tika panākta vienošanās par konkrētām saistībām tādās nozarēs kā

 • pasta un kurjeru pakalpojumi
 • telekomunikācija
 • jūras transporta pakalpojumi
 • finanšu pakalpojumi

Attiecībā uz saistībām attiecībā uz pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību skatīt nolīguma 8. nodaļas C iedaļu.

Kvalificēta personāla pārvietošanās

Vispārīga informācija par vīzām
Līgumpakalpojumu sniedzēju un neatkarīgo speciālistu darījumdarbības ierobežojumi Japānā

Attiecībā uz dažiem pakalpojumiem darījumdarbības joma ir ierobežota tādā veidā, kā noteikts nolīguma 8.-B pielikuma “8. nodaļas saraksti” IV papildinājumā “Līgumpakalpojumu sniedzēju un neatkarīgo speciālistu darījumdarbības ierobežojumi Japānā”.

Cilvēkresursu pārvaldība

Japānā ir daudz darba tiesību aktu, kas attiecas uz darba ņēmēju aizsardzību.  Šie darba tiesību akti principā attiecas uz visām darbvietām Japānā neatkarīgi no tā, vai darba devējs ir japāņu vai ārvalstnieks, vai uzņēmums ir reģistrēts Japānā.  Šo tiesību aktu noteikumi attiecas arī uz ārvalstu darba ņēmējiem Japānā, ja vien ārvalstu darba ņēmēji atbilst darba ņēmēju juridiskajai definīcijai saskaņā ar šiem tiesību aktiem. 

Vispārīgu informāciju par vispārējo darba tiesību sistēmu Japānā saistībā ar cilvēkresursu pārvaldību var iegūt šādās sadaļās minētajās tīmekļa vietnēs:

Vispārīga informācija par cilvēkresursu pārvaldību
Noteikumi, kas jāievēro ārvalstu nodarbinātības gadījumā
Informācija par galvenajiem darba noteikumiem

Telekomunikāciju un datorinformācijas pakalpojumi

Japānā

 • telekomunikācijas ir plaši definētas Telekomunikāciju uzņēmējdarbības likumā kā “kodu, skaņu vai attēlu pārraide, pārklāšana vai saņemšana pa kabeļiem, radio vai jebkurā citā elektromagnētiskā formā”.
 • telekomunikāciju pakalpojums ir definēts kā “starpniecība citu personu sakariem, izmantojot telekomunikāciju iekārtu, vai kā citādi piedāvājot telekomunikāciju iekārtas citu sakariem”, un
 • telekomunikāciju nozare tiek definēta kā “darbība, kurā pakalpojumu sniedzējs sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, lai apmierinātu citu vajadzības, izņemot apraides iekārtas nodrošināšanu saskaņā ar Apraides likumu”.

Rokasgrāmata par ienākšanu Japānas telekomunikāciju nozarē, kas pieejama tikai japāņu valodā, parasti atbilst “telesakaru uzņēmējdarbības” definīcijai un tādējādi paredz paziņošanu vai reģistrāciju.

Ienākšana Japānas tirgū
 • Iekšlietu un sakaru ministrija: Rokasgrāmata par ienākšanu Japānas telekomunikāciju nozarē, 2016. gada jūnijs (angļu valodā). Lūdzu, ņemiet vērā, ka teksts angļu valodā var nebūt aktuāls. Turklāt papildu materiāli (tostarp, inter alia, piemēri, kas norāda, vai paziņošanas prasība ir piemērojama konkrētiem uzņēmumiem) ir pieejami tikai japāņu valodas versijā, kas datēta ar 2019. gada maiju, kā arī 2019. gada oktobra papildinājumā.
 • Šeit ir pieejamas arī šādas rokasgrāmatas un pamatnostādnes:
  • Rokasgrāmata par ienākšanu tirgū vispārējā kabeļu apraides darījumdarbībā (angļu valodā);
  • Rokasgrāmata telekomunikāciju pārvadātāju tīklu būvniecībai (angļu val.); un
  • Pamatnostādnes par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (angļu val.) piederošu polu, duktu, konduītu un līdzīgu objektu izmantošanu.
Stingrāki noteikumi, kas piemērojami ārvalstu ieguldījumiem IT nozarē

To uzņēmumu pievienošana, kas vajadzīgi, lai iesniegtu iepriekšēju paziņojumu attiecībā uz iekšējiemtiešajiem ieguldītājiem (METI, angļu valodā) — ar IT saistīti uzņēmumi ir pievienoti nozarēm, uz kurām attiecas iepriekšējas paziņošanas prasība attiecībā uz iekšējiem tiešajiem ieguldījumiem.

Publiskais iepirkums

Katru gadu Japānas un ES valstu, reģionālās un pašvaldību valdības pērk vai iepērk preces un pakalpojumus miljardu eiro vērtībā no privātiem uzņēmumiem. Tās slēdz publiskus līgumus vai konkursus, par kuriem uzņēmumi pēc tam iesniedz piedāvājumu. 

EPN paplašina piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem un atver jaunus tirgus abu pušu uzņēmumiem.

ES un Japāna ir vienojušās par noteikumiem:

 • aizliegt netaisnīgu diskrimināciju pret pretendentiem no otras puses
 • palielināt pārredzamību publiskā iepirkuma konkursos, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi ir informēti par iespējām abās pusēs.
 • maksimāli palielināt ES uzņēmumu iespējas piedalīties publiskā iepirkuma konkursos Japānā visos valdības līmeņos — valsts, reģionālā un pašvaldību līmenī

Lielāka ES uzņēmumu piekļuve līgumiem, kas izsludināti konkursam Japānā, aptver tādas nozares kā

 • dzelzceļš
 • slimnīcas
 • akadēmiskās iestādes
 • elektroenerģijas sadale

Vairāk informācijas

Ieguldījumi

Nolīgums veicina ieguldījumus starp ES un Japānu un atkārtoti apstiprina katras puses tiesības reglamentēt leģitīmus politikas mērķus, par kuriem panākta vienošanās neizsmeļošā sarakstā. Notiek divpusējas sarunas, lai noslēgtu iespējamu nolīgumu par ieguldījumu aizsardzību.

Attiecībā uz pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību un investīciju liberalizāciju ES un Japānas EPN ir pieņēmusi negatīvu sarakstu sistēmu, kurā uzskaitīti esošie un turpmākie neatbilstīgie pasākumi, kas rezervējami, vienlaikus principā liberalizējot visu pārrobežu tirdzniecību pakalpojumu un ieguldījumu jomās.

Attiecībā uz ieguldījumu liberalizācijas saistībām skatīt nolīguma 8. nodaļas B iedaļu

Attiecībā uz atrunām par spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Japānas pasākumiem skatīt Eiropas Savienības un Japānas sarakstu nolīguma 8.-B pielikuma I pielikumā, kas pieejams šādās saitēs:

Attiecībā uz atrunām par Eiropas Savienības un Japānas turpmākiem pasākumiem skatīt Eiropas Savienības un Japānas sarakstu 8.-B pielikuma II pielikumā, kas pieejams šādās saitēs:

Attiecībā uz ieguldītāju pārvietošanos uzņēmējdarbības nolūkos skatīt iepriekš sadaļu “Pakalpojumi”.

Kā sākt uzņēmējdarbību Japānā

Pārskats par uzņēmējdarbības uzsākšanu Japānā
Nepieciešamās veidlapas

Ierobežojumi ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem Japānā

Pārskats par procedūrām saskaņā ar Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likumu

Pārskats par Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likumu un paziņošanas sistēmu (Japāna)

Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likums (angļu un Japānas). Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tulkojums angļu valodā ne vienmēr ir aktuāls. Jaunāko informāciju skatīt japāņu valodas versijā.

 

Paskaidrojums par Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likuma piemērošanas jomu

Saskaņā ar Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likuma (“FEFTA”) 26. panta 1. punktu “ārvalstu ieguldītājs” ir jebkura no turpmāk minētajām personām, kas veic tiešus ieguldījumus utt., kas uzskaitītas FEFTA 26. panta 2. punktā, vai konkrētu iegādi, kas definēta FEFTA 26. panta 3. punktā:
fiziska persona, kas nav Japānas rezidents;
vienība, kas izveidota saskaņā ar ārvalstu tiesību aktiem vai kuras galvenais birojs atrodas ārvalstīs;
Japānas uzņēmējsabiedrība, kurā balsstiesību summa, kas tieši vai netieši ar noteikta uzņēmuma starpniecību pieder personām, kuras minētas i) un/vai ii) apakšpunktā, ir 50 % vai vairāk no kopējām balsstiesībām; vai
iv) Japānas vienība, kurā i) punktā minētās personas veido vai nu visu uzņēmuma virsnieku vairākumu, vai lielāko daļu amatpersonu, kurām ir pārstāvības pilnvaras.

Nozares, kurās ir vajadzīgi iepriekšēji paziņojumi
Paziņojuma veidlapas

Pareizā izmantojamā veidlapa būs atkarīga no ieguldījumu līdzekļiem.

Valdības stimuli ārvalstu tiešo ieguldījumu veicināšanai Japānā

Izmeklēšanas un konsultāciju iestādes

Invest Japan birojs

Katrai no attiecīgajām ministrijām un aģentūrām ir Investīciju Japānas birojs (angļu valodā), kas reaģē uz turpmāk minētajām potenciālo ieguldītāju darbībām.

 • informācijas pieprasījumi par ieguldījumiem un par pieteikšanos ieguldījumu iespējām; un
 • sūdzības par progresīvās paziņošanas sistēmas — tā sauktās “bezdarbības” sistēmas — apstrādi un ieguldījumiem.
 • Anglijas izmeklēšanas veidlapas saziņai ar Invest Japan biroju katrā attiecīgajā ministrijā/aģentūrā nodrošina JETRO: Ieguldījumu JAPAN biroji: Kontaktinformācija (angļu val.)
 • Vienas pieturas centru ārvalstu ieguldītājiem, kuri plāno izveidot vai paplašināt savu uzņēmējdarbības bāzi Japānā, nodrošina JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angļu val.)
Ieguldīt Japānas palīdzības tālruni
 • JETRO atbalsta centrs ārvalstu uzņēmumiem un ar ārvalstīm saistītiem uzņēmumiem, kas plāno ieguldīt Japānā. Pakalpojumi ir pieejami citās valodās, nevis japāņu valodā: Ieguldīt Japānas Hotline (angļu valodā)
Citas noderīgas saiknes

MVU

ES un Japānas nolīgumā ir īpaša nodaļa par maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kurā norādīts, ka puses sniedz informāciju par piekļuvi otras puses tirgum.

ES tīmekļa vietne, lai atbalstītu ES MVU, kas eksportē uz Japānu

Japānas tīmekļa vietne, lai atbalstītu ES MVU, kas eksportē uz Japānu

Šajā Eiropas MVU veltītajā tīmekļa vietnē ir saites uz iestādēm par konkrētiem tirdzniecības jautājumiem un datubāze, kurā var veikt meklēšanu pēc muitas tarifa koda, lai iegūtu tirgus piekļuves informāciju Japānas tirgum.

Izplatīšanas kanāliem;

Praktiska izplatīšanas kanāla izveide ir būtiska, lai jūsu produktu nogādātu Japānas plauktos un mazumtirgotājiem. Tas prasa nodrošināt Japānas valsts un vietējos izplatītājus, jo īpaši, lai pārvarētu lingvistiskos, tehniskos un loģistikas šķēršļus tirdzniecībai.

ES un Japānas Rūpniecības sadarbības centrs (Rūpnieciskā importa un iekšzemes veicināšanas organizācija) (Mipro) ir labs sākumpunkts visiem ES ražotājiem.

Japānas Ārējās tirdzniecības organizācijai (JETRO) ir arī platforma starptautisko darījumu saskaņošanai, kurā Japānas un ārvalstu pārdevēji un pircēji var veikt paziņojumus.

Skaidrojums par tirdzniecības sabiedrību nozīmi

Tirdzniecības uzņēmumiem ir svarīga loma importētu preču pārdošanā Japānā, kas darbojas kā sakari starp ārvalstu ražotājiem un Japānas pircējiem, un otrādi.

Tirdzniecības uzņēmumu loma cita starpā ietver:

 • pieprasījuma noteikšana
 • palīdzība sarunās starp ražotājiem un pircējiem
 • importa/eksporta procedūru pabeigšana. 

Tirdzniecības uzņēmumi var palīdzēt identificēt pieprasījumu un/vai vietējos partnerus Japānā, un tie var būt

 • Vispārējās tirdzniecības uzņēmumi, kas nodarbojas ar gandrīz visu
 • specializēti tirdzniecības uzņēmumi, kas nodarbojas tikai ar konkrētiem produktiem (piemēram, tērauda izstrādājumiem, pārtikas produktiem u. c.).

Saites un kontaktinformācija

Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietne

ES un Japānas sadarbības centrs rūpniecības jomā

Eiropas Savienības delegācija Japānā

Viss vienošanās teksts

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites