Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums stājās spēkā 2019. gada 1. februārī. ES uzņēmumi jau katru gadu uz Japānu eksportē vairāk nekā 58 miljardus eiro preču un 28 miljardus eiro pakalpojumu. ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums samazina tirdzniecības šķēršļus, ar kuriem saskaras Eiropas uzņēmumi, eksportējot uz Japānu, un tādējādi palīdz tiem labāk konkurēt šajā tirgū.

Īsumā par nolīgumu

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums stājās spēkā 2019. gada 1. februārī.

Kādi ir jūsu uzņēmuma ieguvumi?

Tirdzniecības nolīgums ar Japānu

 • atceļ tarifus un citus tirdzniecības šķēršļus un atvieglo abu pušu uzņēmumiem eksportu un importu
 • nodrošina pakalpojumu tirgu, jo īpaši finanšu pakalpojumu, telekomunikāciju un transporta tirgu, atvērtību.
 • garantē nediskriminējošu attieksmi pret ES uzņēmumiem, kas darbojas publiskā iepirkuma tirgos
 • uzlabo intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Japānā, kā arī augstas kvalitātes Eiropas lauksaimniecības produktu, tā dēvēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsardzību;
 • ietaupa abu pušu uzņēmumiem ievērojamas naudas summas un laiku, tirgojot preces divpusējā tirgū
 • paredz lielāku atbalstu mazākiem uzņēmumiem, kurus nesamērīgi ietekmē tirdzniecības šķēršļi

 

Japāna jau ir ceturtais lielākais ES lauksaimniecības produktu eksporta tirgus. Daudziem Eiropas produktiem tiks uzlabota piekļuve tirgum, jo īpaši

Ar Japānu noslēgtā tirdzniecības nolīguma pilns teksts.

Tarifi

 

Nolīgums atceļ lielāko daļu nodokļu, ko maksā Eiropas un Japānas uzņēmumi.

Stājoties spēkā, nolīgums liberalizēja 99 % ES tarifa pozīciju un 97 % Japānas tarifa pozīciju. Tika panākta vienošanās par vēl neliberalizētiem tarifiem, tarifu kvotām vai tarifu samazinājumiem.

Nolīgums atver Japānas tirgu ES lauksaimniecības produktu eksportam, piemēram,

 • Laika gaitā tiks atcelti nodokļi daudziem sieriem, piemēram, “Gouda” un “Cheddar” sieram.
 • Svaigiem sieriem (piemēram, Mozzarella un Feta) ir noteikta beznodokļu kvota.
 • Stājoties spēkā, vairs nepastāvēja vīna eksporta tarifi
 • Attiecībā uz liellopu gaļu ES eksportētāji gūs labumu no pazemināta tarifa
 • Attiecībā uz cūkgaļu paliek tikai zemi nodokļi svaigas gaļas eksportam uz Japānu, un nolīgums pilnībā liberalizē pārstrādātu gaļu

Tarifus lielākajai daļai produktu vai nu nekavējoties atceļ pēc nolīguma stāšanās spēkā, vai pakāpeniski pēc tarifu atcelšanas grafika.

Muitas nodokļu atcelšanas vai samazināšanas sākumpunkts ir “pamatlikme”, un šī pamatlikme tiek samazināta. Izmantojot preces muitas tarifa kodu, jūs varēsiet atrast samazinājumu, kas attiecas uz preces pamatlikmi.

Ja eksportējat uz Japānu, jums būs jāpārbauda Japānas tarifu atcelšanas grafiks, savukārt, ja importējat no Japānas, jums būs jāpārbauda ES tarifu atcelšanas grafiks.

ES

Japāna

Tarifa kvotas (TRQ) ir piemērojamas arī dažiem produktiem. Tie ir konkrēti preču apjomi, kam noteiktā laikposmā būs tiesības uz preferenciālu tarifu režīmu.

 • ir divdesmit pieci Japānas lauksaimniecības un pārtikas produkti ar tarifa likmes kvotām
 • Japānas tarifa kvotas

ES un Japānas tirdzniecības nolīgumā ir paredzēti arī divpusēji aizsardzības pasākumi. “Aizsardzības” pasākuma mērķis (t. i., uz laiku ierobežot ražojuma importu) ir aizsargāt konkrētu iekšzemes ražošanas nozari no jebkura tāda ražojuma importa pieauguma, kas rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu nozarei. Šajā nolīgumā tiek izmantoti lauksaimniecības aizsardzības pasākumi, lai aizsargātu konkrētus produktus no šāda importa pieplūduma.

Iepazīstieties ar lauksaimniecības aizsardzības pasākumu sarakstu.

 

Mans tirdzniecības asistents sniedz detalizētu informāciju par tarifiem, pasākumiem, kas piemērojami jūsu precei un tirgum, un uzrāda tarifu atcelšanas grafikus attiecīgajām tarifa pozīcijām.

Izcelsmes noteikumi

Šajā iedaļā ir izklāstīti tirdzniecības nolīguma galvenie izcelsmes noteikumi un izcelsmes procedūras.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns attiecībā uz šo tematu, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem preču sadaļā.

Izcelsmes noteikumi

Lai jūsu produktam varētu piemērot preferenciālo likmi, tam jāatbilst konkrētiem noteikumiem, kas pierāda tā izcelsmi.

Kur es varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīguma 3. nodaļā par izcelsmes noteikumiem (OV L 330, 27.12.2018., 21. lpp.).

Vai mana produkta izcelsme ir ES vai Japānā?

Lai jūsu precei varētu piemērot zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, tās izcelsmei jābūt ES vai Japānā.

Produkts “izcelsme” ir ES vai Japānā, ja tas ir:

Ražojumam jāatbilst arī visām citām piemērojamām prasībām, kas norādītas šajā nodaļā (piemēram, nepietiekama apstrāde vai pārstrāde, neizmainīšanas noteikums). Ir arī dažas papildu elastības iespējas, kas jums palīdzēs ievērot noteikumus par konkrētiem ražojumiem (piemēram, pielaide vai kumulācija).

 

Konkrētu produktu noteikumu galveno veidu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • pievienotās vērtības noteikums – visu nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība izstrādājumā nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no tā ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa – ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un galaproduktu, piemēram, papīra ražošana (harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (harmonizētās sistēmas 47. nodaļa)
 • īpašas darbības – ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijā – šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilizstrādājumu apģērbu un ķīmijas nozarē.

 

Īpašos noteikumus par savu preci varat atrast manā tirdzniecības asistentā.

Ieteikumi, kā jums palīdzēt ievērot noteikumus, kas attiecas uz konkrētiem ražojumiem

Nolīgums paredz papildu elastību, lai palīdzētu jums ievērot noteikumus, kas attiecas uz konkrētiem produktiem, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Iecietība
 • pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas parasti ir aizliegti ar ražojuma īpašo noteikumu, ja to vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas vai franko uz kuģa klāja.
 • šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo robežvērtību nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti konkrēta ražojuma noteikumos.
 • tomēr, un tas ir īpašs aspekts ES un Japānas nolīgumā, šo pielaidi var izmantot gadījumos, kad nenoteiktas izcelsmes materiālu svars pārsniedz konkrēta ražojuma noteikumos paredzēto svara slieksni, ar noteikumu, ka šo materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no galaprodukta ražotāja cenas – pārsniedzot šos 10 % no vērtības, šiem materiāliem jābūt ES vai Japānas izcelsmes materiāliem.
 • Īpašas pielaides attiecas uz tekstilprecēm un apģērbiem, kas klasificēti harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļā un ir iekļauti 3.-A pielikuma 6. līdz 8. piezīmē.
Kumulācija

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumā ir paredzēti divi izcelsmes kumulācijas veidi.

 • divpusējā kumulācija – materiālus, kuru izcelsme ir Japānā, var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā ES
 • pilna kumulācija – apstrādi vai pārstrādi, kas veikta nenoteiktas izcelsmes materiāliem ES vai Japānā, var uzskatīt par noteiktas izcelsmes materiālu, lai palīdzētu nodrošināt atbilstību konkrētam ražojumam paredzētajam noteikumam (citiem vārdiem sakot, Japānā veiktu pārstrādi var uzskatīt par kvalificējošām darbībām ES neatkarīgi no tā, vai pārstrāde ir pietiekama, lai pašiem materiāliem piešķirtu noteiktas izcelsmes statusu (un otrādi).

Citas prasības

Jūsu ražojumam ir jāatbilst arī visām citām piemērojamām prasībām, kas noteiktas nodaļā par izcelsmes noteikumiem, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai neizmainīšanas noteikumam.

Neizmainīšanas noteikums

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Japānu (un otrādi), tos tālāk nepārstrādājot trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā, piemēram,

 • marķējuma, etiķešu, plombu vai jebkādas dokumentācijas pievienošana vai piestiprināšana, lai nodrošinātu atbilstību konkrētām importējošās valsts iekšējām prasībām
 • produktu saglabāšana labā stāvoklī
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana

Muitas dienesti var pieprasīt pierādījumus par atbilstību noteikumam, piemēram:

 • līguma pārvadājuma dokumenti, piemēram, konosamenti
 • faktiski vai konkrēti pierādījumi, kas balstīti uz iepakojumu marķēšanu vai numerāciju
 • visi pierādījumi, kas attiecas uz pašām precēm

Nodokļu atmaksa

Saskaņā ar ES un Japānas EPN ir iespējams saņemt kompensāciju par nodokļiem, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurus izmanto, lai ražotu ražojumu, ko eksportē ar preferenciālu tarifu.

Izcelsmes procedūras

Eksportētājiem un importētājiem jāievēro izcelsmes procedūras. Procedūras ir izklāstītas nolīguma 3. nodaļas “Izcelsmes noteikumi” B iedaļā. Tie precizē, piemēram, kā deklarēt produkta izcelsmi, kā pieprasīt atvieglojumus vai kā muitas iestādes var pārbaudīt produkta izcelsmi.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu

Importētāji var pieprasīt preferenciālu tarifa režīmu, pamatojoties uz:

 • eksportētāja sniegtu paziņojumu par izcelsmi vai
 • paziņojums par izcelsmi, kura pamatā ir “importētāja zināšanas”.

Sīkāku informāciju skatīt

Paziņojums par izcelsmi

Eksportētāja pašdeklarācija

Eksportētāji var pašdeklarēt, ka viņu produkta izcelsme ir ES vai Japānā, iesniedzot paziņojumu par izcelsmi.

Eiropas Savienībā to var izveidot:

Japānā to var izveidot

 • eksportētājs, kam piešķirts Japānas korporatīvais numurs

Kas būtu jāiekļauj paziņojumā par izcelsmi?

 • paziņojumam par izcelsmi jābūt faktūrrēķinā vai jebkurā tirdzniecības dokumentā, kas identificē produktu
 • Izcelsmes deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, kā arī japāņu valodā, un tas ir atrodams 3.-D pielikumā; importētāja valsts nevar pieprasīt, lai importētājs iesniedz paziņojuma par izcelsmi tulkojumu.
 • Eksportētājiem izcelsmes paziņojumā jānorāda izmantotie izcelsmes kritēriji ar kodu (sk. 3.-D pielikumu).

Iesniegšana un derīgums

ES un Japānas EPN norādījumi par paziņojumu par izcelsmi vairākiem identisku ražojumu sūtījumiem sniedz papildu paskaidrojumus.

Importētāja informētība
 • importētāji var pieprasīt preferenciālus tarifus, pamatojoties uz savām zināšanām par importēto produktu izcelsmi – tos var pamatot ar apliecinošiem dokumentiem vai uzskaiti, ko iesniedz produkta eksportētājs vai ražotājs un kas ir importētāja rīcībā.ES un Japānas EPN norādījumi par importētāju zināšanām sniedz papildu skaidrojumus
 • tā kā importētājs izvirza prasību, izmantojot savas zināšanas, paziņojums par izcelsmi netiek izmantots un neviens eksportētājs vai ražotājs nav jāidentificē vai jāveic nekādas darbības attiecībā uz preču preferenciālo izcelsmi eksportētājā Pusē.
 • importētājs, kas izmanto “importētāja zināšanas”, nav jāreģistrē REX datubāzē.

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais produkts patiešām ir noteiktas izcelsmes produkts vai atbilst citām izcelsmes prasībām. Pārbaudes pamatā ir:

 • administratīvā sadarbība starp importētājas un eksportētājas puses muitas dienestiem
 • pārbaudes, ko veic vietējās muitas iestādes – importētājas puses vizītes pie eksportētāja nav atļautas
 • importētājas puses iestādes nosaka izcelsmi un informē importētājas puses iestādes par rezultātiem.

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskie noteikumi ietver tehniskos noteikumus, standartus un atbilstības novērtēšanas procedūras. Šie noteikumi definē konkrētās tehniskās īpašības, kurām vajadzētu būt jūsu ražojumam, piemēram, dizainu, marķējumu, iepakojumu, funkcionalitāti vai veiktspēju, un ir svarīgi, jo tie nodrošina, ka tiek sasniegti svarīgi sabiedriskās politikas mērķi, piemēram, cilvēku veselības aizsardzība vai vides drošība.

Jums jāievēro šie noteikumi, lai jūsu produktus varētu novērtēt, vai tie atbilst vajadzīgajiem tehniskajiem standartiem.

Lai uzzinātu par noteikumiem un prasībām, kas attiecas uz jūsu produktu, dodieties pie mana tirdzniecības asistenta un ievadiet savu produkta nosaukumu vai kodu.

Cilvēku, dzīvnieku un augu veselības prasības

Sanitārie un fitosanitārie (SFS)pasākumi(piemēram, tiesību akti, noteikumi, standarti) ir pasākumi cilvēku, dzīvnieku un augu aizsardzībai pret slimībām, kaitēkļiem vai piesārņotājiem.

Tie nodrošina, ka tirgū nonākušie pārtikas produkti (tostarp importētie produkti no valstīm ārpus ES) ir nekaitīgi patērētājiem.

Plašāka informācija par SPS pasākumiem starp ES un Japānu atrodama šeit.

Japānā – līdzīgi kā Eiropas Savienībā – ir vieni no augstākajiem pārtikas nekaitīguma standartiem pasaulē. Piemēram, Japānā nav atļauts izmantot augšanas hormonus liellopu gaļas ražošanā un noteikumi, ar kuriem tiek kontrolēti ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), ir ļoti svarīgi Japānas patērētājiem.

Visiem produktiem, kas importēti no Japānas, jāatbilst ES standartiem. Tas ietver ES aizliegumu izmantot ar hormoniem apstrādātu liellopu gaļu un tās noteikumus par antibiotiku lietošanu.

Turklāt visam dzīvnieku izcelsmes produktu importam no Japānas uz ES ir jāpievieno veterinārais sertifikāts.

Japānā šādu sertifikātu var izsniegt tikai viena kompetentā iestāde, kuru Komisija oficiāli atzinusi par tādu, kas drīkst apliecināt atbilstību ES importa prasībām.

Tirdzniecības nolīgums palīdz nodrošināt, ka nepamatoti sanitārie un fitosanitārie šķēršļi nekavē jūsu produktu ienākšanu Japānas tirgū, un palīdz racionalizēt un paātrināt procedūras, ar kurām apstiprina jūsu pārtikas eksportu uz Japānu.

Ja importējat ES no Japānas, uzziniet vairāk par sanitārajām un fitosanitārajām prasībām šeit.

 

Īpašos noteikumus un prasības, kas attiecas uz jūsu produktu, atrodiet manā tirdzniecības asistentā.

Tehniskie šķēršļi tirdzniecībai

Lai gan tehniskie noteikumi ir svarīgi, tie dažkārt var būt šķērslis starptautiskajai tirdzniecībai un tādējādi var radīt ievērojamu slogu jums kā eksportētājam.

 • ja domājat, ka saskaraties ar tirdzniecības šķērsli, kas palēnina jūsu uzņēmējdarbību vai neļauj jums eksportēt, varat mums pastāstīt

 • izmantojot tiešsaistes veidlapu, ziņojiet par to, kas aptur jūsu eksportu uz Japānu, un ES analizēs jūsu situāciju un attiecīgi rīkosies.

Sazinieties ar mums

Muitošanas dokumenti un procedūras

Muitošana parasti ietver pārbaudes par

 • maksājamās nodevas

 • pareizs preču apraksts, to izcelsme un vērtība

 • drošības un drošuma pasākumi (kontrabanda, narkotikas, cigaretes, ieroči, viltoti produkti, cīņa pret terorismu)

 • atbilstība īpašiem tiesību aktiem, piemēram, vides tiesību aktiem, veselības prasībām, veterinārajiem, fitosanitārajiem un kvalitātes noteikumiem

ES un Japānas nolīgums nodrošina efektīvākas muitas procedūras, lai atvieglotu tirdzniecību un samazinātu izmaksas uzņēmumiem.

Dokumenti

Varat iepazīties ar sīki izstrādātām pakāpeniskām rokasgrāmatām, kurās aprakstīti dažādie dokumentu veidi, kas jāsagatavo preču muitošanai.

Atkarībā no jūsu preces muitas dienesti var pieprasīt visus vai dažus turpmāk minētos elementus.

 • Faktūrrēķins (sameklējiet īpašās prasības attiecībā uz tā formu un saturu manā tirdzniecības asistentā)

 • iepakojumu saraksts

 • Importa licences dažām precēm

 • Sertifikāti, kas apliecina jūsu preces atbilstību obligātajiem produktu noteikumiem, piemēram, veselības aizsardzības un drošības prasībām, marķējumam un iepakojumam

 • Izcelsmes apliecinājums – izcelsmes deklarācija

Lielākai noteiktībai – jūs, iespējams, vēlēsieties iepriekš pieteikties saistošajai izziņai par tarifu un/vai saistošajai izziņai par izcelsmi.

 

Sīkāku informāciju par dokumentiem, kas jāiesniedz muitošanai par savu preci, meklējiet manā tirdzniecības asistentā.

Procedūras

Aprakstu par to, kā pierādīt jūsu preču izcelsmi, lai pieprasītu preferenciālu tarifu, un noteikumus par izcelsmes pārbaudi, ko veic muitas iestādes, skatīt sadaļā par izcelsmes noteikumiem.

Lai iegūtu informāciju par muitas procedūru importam un eksportam kopumā, apmeklējiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

ES un Japānas EPN paredz pastiprinātu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropas uzņēmumiem, kas uz Japānu eksportē inovatīvus, mākslinieciskus, atšķirīgus un kvalitatīvus ražojumus. Saistības ir pastiprinātas un ietver noteikumus par komercnoslēpumu aizsardzību, preču zīmēm, autortiesību aizsardzību, patentiem, obligātajiem kopīgajiem noteikumiem par farmaceitisko līdzekļu testēšanas datu regulatīvo aizsardzību un civiltiesisko izpildi.

Nolīgums atzīst īpašo statusu un Japānas tirgū piedāvā aizsardzību vairāk nekā 200 Eiropas lauksaimniecības produktiem ar īpašu Eiropas ģeogrāfisko izcelsmi, kas pazīstami kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN). To ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu īpašnieki, par kurām panākta divpusēja vienošanās, lauksaimniecības, pārtikas un dzērienu nozarē gūst labumu no aizsardzības pret viltošanu.

Pakalpojumi

Nolīgums atvieglo ES un Japānas uzņēmumiem pakalpojumu sniegšanu un nodrošina uzņēmumu darbiniekiem lielāku mobilitāti, lai viņi varētu veikt darbu uz vietas.

EPN ietver vairākus noteikumus, kas horizontāli attiecas uz visu pakalpojumu tirdzniecību, piemēram, noteikumu, ar ko atkārtoti apstiprina Pušu tiesības reglamentēt. Iestādēm joprojām ir tiesības saglabāt sabiedriskos pakalpojumus un nepiespiest valdības privatizēt sabiedriskos pakalpojumus vai atcelt to regulējumu, piemēram, veselības aprūpes, izglītības un ūdensapgādes nozarē.

Tika panākta vienošanās par īpašām saistībām tādās nozarēs kā

 • pasta un kurjera pakalpojumi
 • telekomunikācija
 • jūras transporta pakalpojumi
 • finanšu pakalpojumi

Kvalificēta personāla pārvietošanās (IV veids)

Vispārīga informācija par vīzām
Uzņēmējdarbības ierobežojumi līgumpakalpojumu sniedzējiem un neatkarīgajiem speciālistiem Japānā

Attiecībā uz dažiem pakalpojumiem uzņēmējdarbības joma ir ierobežota tā, kā noteikts nolīguma 8.B pielikuma “Saraksti 8. nodaļai” IV papildinājumā “Līgumpakalpojumu sniedzēju un neatkarīgo speciālistu uzņēmējdarbības ierobežojumi Japānā”.

Cilvēkresursu pārvaldība

Japānā ir daudz likumu, kas attiecas uz darbaspēku un darba ņēmēju aizsardzību.Šie darba tiesību akti principā attiecas uz visām darbavietām Japānā neatkarīgi no tā, vai darba devējs ir japāņu vai ārvalstu darba devējs vai uzņēmums ir ārvalstu uzņēmums vai inkorporēts Japānā.Noteikumi par šiem tiesību aktiem attiecas arī uz ārvalstu darba ņēmējiem Japānā, ja ārvalstu darba ņēmēji atbilst šajos tiesību aktos noteiktajai darba ņēmēju definīcijai.

Vispārīgu informāciju par vispārējo darba tiesību sistēmu Japānā saistībā ar cilvēkresursu pārvaldību var iegūt tīmekļa vietnēs, kas minētas turpmāk.

Vispārīga informācija par cilvēkresursu pārvaldību
Ārvalstu nodarbinātības gadījumā piemērojamie noteikumi
Informācija par galvenajām darba tiesību normām
 • Izlasiet par likumu, kas nosaka darba ņēmēju veselības un drošības pamatstandartu darba vietā: Rūpniecības drošības un veselības akts (angļu un japāņu valodā). Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tulkojums angļu valodā ne vienmēr ir aktuāls. Jaunākā informācija pieejama japāņu tekstā.
 • Lasiet par likumu, kas nosaka darba līgumu pamatformu: Darba līgumu likums (angļu un japāņu valodā). Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tulkojums angļu valodā ne vienmēr ir aktuāls. Jaunākā informācija pieejama japāņu tekstā.
 • Uzzināt vairāk par tiesību aktu, kas nosaka darba apstākļu minimālo standartu: Darba standartu likums (angļu un japāņu valodā). Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tulkojums angļu valodā ne vienmēr ir aktuāls. Jaunākā informācija pieejama japāņu tekstā.
 • Izlasiet par citiem ar darbaspēku saistītiem tiesību aktiem un noteikumiem, ko izstrādājis Japānas Darba politikas un apmācības institūts: Japānas darba likums (angļu un japāņu)

Telekomunikāciju un datorinformācijas pakalpojumi

Japānā:

 • Telesakari Telekomunikāciju uzņēmējdarbības likumā ir plaši definēti kā “kodu, skaņu vai attēlu pārraidīšana, pārraidīšana vai saņemšana pa kabeli, radio vai jebkuru citu elektromagnētisku formu”.
 • Telekomunikāciju pakalpojums ir definēts kā “citu personu starpniecība, izmantojot telekomunikāciju iekārtas, vai kā citādi piedāvājot telekomunikāciju iekārtas citu personu saziņai”, un
 • Telekomunikāciju darbība tad tiek definēta kā “darbība, kurā pakalpojumu sniedzējs sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, lai apmierinātu citu vajadzības, izņemot apraides iekārtas nodrošināšanu saskaņā ar Apraides likumu”.

Turpmāk minēti telekomunikāciju uzņēmumu piemēri (kā minēts Rokasgrāmatā par ienākšanu Japānas telekomunikāciju tirgū, kas pieejama tikai japāņu valodā), kas parasti atbilst “telekomunikāciju uzņēmuma” definīcijai un tādējādi prasa paziņošanu vai reģistrāciju.

 • telefona pārmaršrutēšanas pakalpojumi
 • automātiska aizstājēja telefona zvanu saņemšana utt. (pakalpojums, kurā pakalpojumu sniedzējs saņem telefona zvanus, faksus utt., kas adresēts lietotājiem pakalpojumu sniedzēja telekomunikāciju iekārtā (piemēram, serverī), un pēc tam paziņo šo zvanu vai faksa sūtījumu saturu lietotājiem bez būtiskām izmaiņām, bet mainot formātu vai datu nesēju)
 • satura starpniecība
 • e-biļetenu starpniecība
 • interneta pakalpojumi, ko dzīvokļu vai biroju iedzīvotājiem sniedz ēku apsaimniekošanas sabiedrības
 • īres serveri un mitināšanas pakalpojumi (serveru daļu patapināšanas un servera funkciju pakalpojums)
 • starpniecība ar ziņojumiem starp lietotājiem, ieskaitot tos, ko sniedz kā daļu no pakalpojuma
 • slēgtas tērzēšanas (tērzēšanas telpas, kas izveidotas tīmekļa vietnē, savietojot lietotājus, kuri ir piekļuvuši vietnei, ar nenoteiktām personām un starpniekojot slēgtas sarunas starp tām)
 • tīmekļa vietnes, kurās pieejami dati tiešsaistē
 • telekomunikāciju pakalpojumi apvienojumā ar nomas iekārtām, piemēram, mobilajiem tālruņiem un Wi-Fi maršrutētājiem
 • Mobilo virtuālo tīklu operatori (MVTO)
 • Fiksēto virtuālo tīklu operatori (FVTO)
 • kanālu aizdošana (pakalpojums, kurā telesakaru līnijas iekārtas uzstādītājs sadala frekvenču joslu un daļu no tās aizdod citiem uzņēmumiem)
 • rēķinu izrakstīšana (pakalpojums, kad apkalpotāji pērk telekomunikāciju pakalpojumus no telekomunikāciju operatoriem par apjoma atlaidi un pārdod tos tālāk lietotājiem ar atlaidi)
 • e-pasta pakalpojumi, izmantojot serverus ārpus Japānas
 • tīkla pārvaldība starp saistītajiem uzņēmumiem
 • apsveikuma kartīšu pārvaldība tīmekļa vietnēs
 • elektronisko pilnvaru starpniecības pakalpojumi
 • domēnu nosaukumu izšķirtspējas pakalpojumi (pakalpojums, kurā pakalpojuma sniedzējs identificē IP adresi, kas atbilst domēna nosaukumam, par kuru tiek veikta izmeklēšana)
 • Sīkāka informācija, tostarp paskaidrojumi par iemesliem, kāpēc šos piemērus uzskatītu par “telekomunikāciju pakalpojumiem” un pieprasītu paziņošanu vai reģistrāciju, ir pieejami iepriekš minētajā rokasgrāmatā.]
Ienākšana Japānas tirgū
 • Iekšlietu un sakaru ministrija: “Rokasgrāmata ienākšanai tirgū Japānas telesakaru biznesā”, 2016. gada jūnijs (angļu valodā). Lūdzu, ņemiet vērā, ka teksts angļu valodā, iespējams, nav atjaunināts. Turklāt papildu materiāli (tostarp piemēri par to, vai paziņošanas prasība ir piemērojama konkrētiem uzņēmumiem) ir pieejami tikai 2019. gada maija japāņu valodas redakcijā, arī 2019. gada oktobra papildinājumā.
 • Šādas rokasgrāmatas un vadlīnijas ir pieejamas arī šeit:
  • Rokasgrāmata iekļūšanai tirgū vispārējās kabeļu apraides nozarē (angļu valodā);
  • Telekomunikāciju pārvadātāju tīklu būvniecības rokasgrāmata (angļu valodā); un
  • Pamatnostādnes par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju poļu, nodokļu, konduītu un līdzīgu objektu izmantošanu (angļu valodā).
Stingrāki noteikumi, kas piemērojami ārvalstu ieguldījumiem IT nozarē
 • METI: To uzņēmumu pievienošana, kuriem ir pienākums iesniegt iepriekšēju paziņojumu par ienākošajiem tiešajiemieguldījumiem utt. (angļu valodā) – ar IT saistītie uzņēmumi ir pievienoti nozarēm, uz kurām attiecas iepriekšējas paziņošanas prasība attiecībā uz ienākošajiem tiešajiem ieguldījumiem.Ar šo pārskatīšanu saistītie publiskie paziņojumi ir šādi:
  • Publisko paziņojumu par 2014. gada publiskā paziņojuma Nr. 1 daļēju pārskatīšanu (Japāna), kurā finanšu ministrs un kompetentais uzņēmējdarbības ministrs nosaka uzņēmumu veidus saskaņā ar rīkojuma par tiešajiem ieguldījumiem 3. panta 4. punktu u. c. (Ministru kabineta, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Finanšu ministrijas, Finanšu ministrijas, Finanšu ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības, kultūras, sporta un zinātnes ministrijas, un
  • (b) Publisko paziņojumu par 2017. gada publiskā paziņojuma Nr. 3 daļēju pārskatīšanu (Japāna), kurā finanšu ministrs un kompetentais ministrs uzņēmējdarbības jautājumos nosaka uzņēmumu veidus saskaņā ar rīkojuma par tiešajiem ieguldījumiem 3. panta 1. punktu un 4. panta 3. punktu u. c. (Ministru kabineta biroja, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Finanšu ministrijas, Finanšu ministrijas, Finanšu ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības, kultūras un darba ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas un Lauksaimniecības ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas, Kultūras un sporta ministrijas, Veselības ministrijas un zinātnes ministrijas, kā arī

Publiskais iepirkums

Katru gadu Japānas un ES valstu, reģionālās un pašvaldību valdības no privātiem uzņēmumiem iepērk vai iepērk preces un pakalpojumus miljardu euro vērtībā. Tās izsludina publiskus līgumus vai konkursus, par kuriem uzņēmumi pēc tam izsludina konkursus.

EPN paplašina piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem un atver jaunus tirgus abu pušu uzņēmumiem.

ES un Japāna ir vienojušās par noteikumiem, kas

 • aizliegt negodīgu diskrimināciju, no vienas puses, pret pretendentiem no otras puses

 • palielināt pārredzamību publiskā iepirkuma konkursos, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi ir informēti par abu pušu iespējām;

 • maksimāli palielināt ES uzņēmumu iespējas piedalīties atklātos konkursos Japānā visos valdības līmeņos – valsts, reģionālajā un pašvaldību līmenī.

Lielāka ES uzņēmumu piekļuve līgumiem, kas izsludināti konkursam Japānā, aptver tādas nozares kā, piemēram,

 • dzelzceļa transports

 • slimnīcas

 • akadēmiskās iestādes

 • elektroenerģijas sadale

Vairāk informācijas

Investīcijas

Nolīgums veicina ieguldījumus starp ES un Japānu un atkārtoti apstiprina katras puses tiesības reglamentēt leģitīmus politikas mērķus, par kuriem panākta vienošanās neizsmeļošā sarakstā. Notiek divpusējas sarunas, lai noslēgtu iespējamu nolīgumu par ieguldījumu aizsardzību.

Informācija par noteikumiem attiecībā uz pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību un ieguldījumu liberalizāciju

Attiecībā uz pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību un ieguldījumu liberalizāciju ES un Japānas EPN ir pieņēmusi negatīvo sarakstu sistēmu, kurā uzskaitīti pašreizējie un turpmākie neatbilstošie pasākumi, kas jārezervē, vienlaikus principā liberalizējot visu pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību un ieguldījumu jomas.

Attiecībā uz pakalpojumu pārrobežu tirdzniecības saistībām skatīt nolīguma 8. nodaļas C iedaļu.

Attiecībā uz ieguldījumu liberalizāciju skatīt nolīguma 8. nodaļas B iedaļu.

Attiecībā uz atrunām par spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Japānas pasākumiem, lūdzu, skatiet Eiropas Savienības un Japānas grafiku nolīguma 8.-B pielikuma I pielikumā, kas pieejams šādās saitēs:

Attiecībā uz atrunām par Eiropas Savienības un Japānas turpmākajiem pasākumiem, lūdzu, skatiet Eiropas Savienības un Japānas grafiku, kas izklāstīts 8.-B pielikuma II pielikumā un pieejams šādās saitēs:

Nolīguma 8. nodaļas D iedaļā ir paredzētas konkrētas saistības attiecībā uz fizisku personu ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos.

Eiropas Savienības un Japānas saraksts 8.-B pielikuma III pielikumā paredz dažas atrunas un turpmākus noteikumus attiecībā uz viesdarbiniekiem uzņēmējdarbības veikšanas nolūkā, uzņēmuma ietvaros pārceltiem darbiniekiem, ieguldītājiem un īstermiņa viesdarbiniekiem.8.-B pielikuma III pielikums ir pieejams šādās saitēs:

Dažas atrunas, ierobežojumi un papildu noteikumi attiecībā uz līgumpakalpojumu sniedzējiem un neatkarīgajiem speciālistiem ir paredzēti Eiropas Savienības un Japānas sarakstā 8.-B pielikuma IV pielikumā. 8.-B pielikuma IV pielikums ir pieejams šādās saitēs:

8.-C pielikumā ir izklāstīta izpratne par fizisku personu pārvietošanos darījumdarbības nolūkā, tostarp noteikumi par pasākumiem, kas Eiropas Savienībai un/vai Japānai jāveic vai jācenšas veikt, lai atvieglotu un paātrinātu procedūras, kas saistītas ar otras Puses fizisku personu ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos darījumdarbības nolūkos.

Paskaidrojums par tirdzniecības brokeru sabiedrību lomas nozīmi

Tirdzniecības uzņēmumiem ir svarīga loma importēto preču pārdošanā Japānā.Tirdzniecības uzņēmumi darbojas kā kontakti starp ārvalstu ražotājiem un Japānas pircējiem (kā arī starp ārvalstu pircējiem un Japānas ražotājiem).Tirdzniecības uzņēmumu loma cita starpā ietver pieprasījuma noteikšanu, palīdzību sarunās starp ražotājiem un pircējiem un importa/eksporta procedūru pabeigšanu.Japāņu pircēji vai ražotāji uzskata, ka tirdzniecības uzņēmumi palīdz pabeigt darījumus ar ārvalstu ražotājiem vai pircējiem, novēršot nepieciešamību paust bažas par valodas barjerām, ārvalstu tiesību aktu izpratni vai valūtas kursa svārstībām.No ES uzņēmumu viedokļa tirdzniecības uzņēmumi var sniegt palīdzību pieprasījuma un/vai vietējo partneru apzināšanā Japānā.Tirdzniecības uzņēmumi ir sadalīti vispārējos tirdzniecības uzņēmumos, kas nodarbojas ar gandrīz visu, un specializētos tirdzniecības uzņēmumos, kas nodarbojas tikai ar konkrētiem produktiem (piemēram, tērauda izstrādājumi, pārtikas produkti u. c.).

Kā izveidot uzņēmējdarbību Japānā

Pārskats par uzņēmējdarbības izveidi Japānā
Nepieciešamās veidlapas

Ierobežojumi ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem Japānā saskaņā ar Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likumu

Pārskats par procedūrām saskaņā ar Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likumu

 

Saskaņā ar Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likuma (“FEFTA”) 26. panta 1. punktu “ārvalstu ieguldītājs” ir jebkura no turpmāk minētajām personām, kas veic iekšējos tiešos ieguldījumus utt., kas uzskaitīti FEFTA 26. panta 2. punktā, vai konkrētu iegādi, kas definēta FEFTA 26. panta 3. punktā:

Persona, kas nav Japānas rezidents;

Vienība, kas reģistrēta saskaņā ar ārvalstu tiesību aktiem vai kuras galvenais birojs atrodas ārvalstīs;

Japānas uzņēmums,kurā to balsstiesību summa, kas tieši vai netieši ar noteikta uzņēmuma starpniecību pieder i) un/vai ii) punktā minētajām personām, ir 50 % vai vairāk no kopējām balsstiesībām; vai

Japānas vienība, kurā i) punktā minētās personas ir vai nu visu uzņēmuma amatpersonu vairākums, vai arī lielākā daļa amatpersonu, kurām ir pārstāvības pilnvaras.

Nozares, kurās ir vajadzīgi iepriekšēji paziņojumi

(a) Publisko paziņojumu par 2014. gada publiskā paziņojuma Nr. 1 daļēju pārskatīšanu (Japāna), saskaņā ar kuru finanšu ministrs un kompetentais uzņēmējdarbības ministrs nosaka uzņēmumu veidus atbilstoši rīkojuma par tiešajiem ieguldījumiem 3. panta 4. punktam u. c. (Ministru kabineta biroja, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas, Vides ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas, Zvejniecības un tūrisma ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas,

(b) Publisko paziņojumu par 2017. gada Publiskā paziņojuma Nr. 3 daļēju pārskatīšanu (Japāna), saskaņā ar kuru finanšu ministrs un kompetentais uzņēmējdarbības ministrs nosaka uzņēmumu veidus atbilstoši rīkojuma par tiešajiem ieguldījumiem 3. panta 1. punktam un 4. panta 3. punktam utt. (Ministru kabineta biroja, Finanšu ministrijas, Iekšlietu un komunikāciju ministrijas, Finanšu ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas, Vides ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas, Zemkopības un tūrisma ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas,

Paziņojuma veidlapas

Pareizā izmantojamā veidlapa būs atkarīga no ieguldījumu līdzekļiem.

Valdības stimuli veicināt ārvalstu tiešos ieguldījumus Japānā

Izmeklēšanas iestādes; apspriešanās

Invest Japan birojs
“Ieguldiet Japānas palīdzības līniju”
 • JETRO atbalsta centrs ārvalstu uzņēmumiem un ar ārvalstīm saistītiem uzņēmumiem, kas plāno ieguldīt Japānā. Pakalpojumi ir pieejami valodās, kas nav japāņu valodas: “Invest Japan Hotline” (angļu val.)
Citas noderīgas saites

MVU un ES un Japāna

ES un Japānas nolīgumā ir īpaša nodaļa par maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kurā noteikts, ka puses sniedz informāciju par piekļuvi otras puses tirgum.

ES tīmekļa vietne par atbalstu ES MVU, kas eksportē uz Kanādu

Japānas tīmekļa vietne, lai atbalstītu ES MVU, kas eksportē uz Japānu

Šajā Eiropas MVU paredzētajā tīmekļa vietnē ir saites uz iestādēm par konkrētiem tirdzniecības jautājumiem un datubāze, kurā var veikt meklēšanu pēc muitas tarifu koda, lai iegūtu informāciju par piekļuvi tirgum Japānas tirgū.

Saites un kontaktinformācija

MVU un ES un Japāna

Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

ES un Japānas sadarbības centrs rūpniecības jomā

Eiropas Savienības delegācija Japānā

Pilns nolīguma teksts

Share this page:

Tiešās saites