ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums stājās spēkā 2019. gada 1. februārī. ES uzņēmumi jau katru gadu uz Japānu eksportē vairāk nekā 58 miljardus eiro preču un 28 miljardus eiro pakalpojumu. ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums samazina tirdzniecības šķēršļus, ar kuriem saskaras Eiropas uzņēmumi, eksportējot uz Japānu, un palīdz tiem labāk konkurēt šajā tirgū.

Īsumā par nolīgumu

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums stājās spēkā 2019. gada 1. februārī.

Kādas ir jūsu uzņēmuma priekšrocības?

Tirdzniecības nolīgums ar Japānu

 • atceļ tarifus un citus tirdzniecības šķēršļus un atvieglo abu pušu uzņēmumiem importu un eksportu
 • nodrošina pakalpojumu tirgu, jo īpaši finanšu pakalpojumu, telekomunikāciju un transporta, atvērtību
 • garantē nediskriminējošu attieksmi pret ES uzņēmumiem, kas darbojas publiskā iepirkuma tirgos
 • uzlabo intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Japānā, kā arī augstas kvalitātes Eiropas lauksaimniecības produktu, tā saukto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (ĢIN), aizsardzību
 • ietaupot abu pušu uzņēmumiem ievērojamas naudas summas un laiku, kad preces tirgo divpusēji
 • paredz lielāku atbalstu mazākiem uzņēmumiem, kurus nesamērīgi ietekmē tirdzniecības šķēršļi

 

Japāna jau ir ceturtais lielākais ES lauksaimniecības produktu eksporta tirgus. Tiks uzlabota piekļuve tirgum daudziem Eiropas produktiem, jo īpaši

Lasīt pilnu tekstu tirdzniecības nolīgumam ar Japānu.

Tarifi

Nolīgums atceļ lielāko daļu nodokļu, ko maksā Eiropas un Japānas uzņēmumi.

Stājoties spēkā, nolīgums likvidēja 99 % ES tarifa pozīciju un 97 % Japānas tarifa pozīciju. Tika panākta vienošanās par tarifu atcelšanu, tarifa kvotām vai tarifu samazinājumiem.

Lai pārbaudītu tarifus savam ražojumam, jums jāzina produkta kods, kura pamatā ir Harmonizētās sistēmas (HS) HS2017 kods, gan Eiropas, gan Japānas kodiem.

Savu produkta kodu
varat atrast, izmantojot “Mans tirdzniecības asistents

Varat arī pārbaudīt Japānas importa statistikas kodu.

Nolīgums atver Japānas tirgu ES lauksaimniecības produktu eksportam, piemēram, 

 • laika gaitā tiks atcelti nodokļi daudziem sieriem, piemēram, “Gouda” un “Cheddar”
 • ir noteikta beznodokļu kvota svaigiem sieriem (piemēram, Mozzarella un Feta).
 • vīna eksporta tarifi tika atcelti, stājoties spēkā
 • attiecībā uz liellopu gaļu ES eksportētāji gūs labumu no pazemināta tarifa
 • cūkgaļai joprojām ir zemi nodokļi svaigas gaļas eksportam uz Japānu un nolīgums pilnībā atceļ nodokļus pārstrādātai gaļai.

Tarifu atcelšanas grafiki

Tarifus lielākajai daļai produktu vai nu nekavējoties atceļ, stājoties spēkā nolīgumam, vai pakāpeniski saskaņā ar tarifu atcelšanas grafiku.

Muitas nodokļu atcelšanas vai samazināšanas sākumpunkts ir “bāzes likme”, un samazinājums notiek attiecībā uz šo pamatlikmi. Izmantojot ražojuma muitas tarifa kodu, jūs varēsiet atrast samazinājumu, kas attiecas uz jūsu ražojuma pamatlikmi.

Imports no Japānas
Eksports uz Japānu

Tarifa likmes kvotas (TK)

TK ir piemērojamas arī konkrētiem ražojumiem. Tie ir konkrēti preču apjomi, kuriem konkrētā laikposmā būs tiesības uz preferenciāla tarifa režīmu.

 • ir divdesmit pieci Japānas lauksaimniecības pārtikas produkti ar tarifa kvotām
 • Japānas tarifa kvotas
 • Japānas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ministrija (MAFF) sniedz informāciju par tarifa kvotas piemērošanu un piešķiršanu katrai tarifa pozīcijai, piemēram, cukuram, kviešu produktiem, piena produktiem un citiem pārtikas produktiem (tostarp konditorejas izstrādājumiem un dažiem šokolādes produktiem) saskaņā ar ES un Japānas EPN (Japāna).

Attiecībā uz piena produktiem tarifa kvotu piešķiršanu un maksājumu iekasēšanu veic Lauksaimniecības un lopkopības nozaru sadarbība (ALIC).

Uz noteiktu piena produktu (piemēram, sviesta un sūkalu) importu tarifa kvotas ietvaros attiecas valsts tirdzniecības sistēma.

ES un Japānas Rūpniecības sadarbības centra (ES uzņēmējdarbība Japānā) informācijas lapas

Dažiem jūras produktiem piemēro importa kvotas, un importētājiem ir pienākums tos piemērot.

Plašāka informācija par tarifa kvotas piemērošanu un piešķiršanu Japānā.

Japānas Tieslietu ministrijas nodrošinātā Japānas Tiesību tulkošanas datubāzes sistēma.

Aizsardzības pasākumi

ES un Japānas tirdzniecības nolīgumā ir paredzēti arī divpusēji aizsardzības pasākumi. “Aizsardzības” darbības (t. i., uz laiku ierobežot ražojuma importu) mērķis ir aizsargāt konkrētu iekšzemes ražošanas nozari no jebkura ražojuma importa pieauguma, kas rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu ražošanas nozarei. Šajā nolīgumā lauksaimniecības aizsardzības pasākumi tiek izmantoti, lai aizsargātu konkrētus produktus no šāda importa pieplūduma.

ES produkti, uz kuriem attiecas šie pasākumi, ir:

 • liellopu gaļa un cūkgaļa (ieskaitot pārstrādātu cūkgaļu)
 • sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (WPC), sūkalu pulveris
 • svaigi apelsīni
 • sacīkšu zari

Iepazīstieties ar lauksaimniecības aizsardzības pasākumu sarakstu.

 

Mans tirdzniecības asistents sniedz Jums sīku informāciju par tarifiem, pasākumiem, kas piemērojami jūsu precei un tirgum, un uzrāda tarifu atcelšanas grafikus attiecīgajām tarifu pozīcijām.

 

Izcelsmes noteikumi

Lai varētu pretendēt uz preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst izcelsmes noteikumiem saskaņā ar nolīgumu. Pārbaudiet interaktīvoizcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA)vietnē “ Mans tirdzniecības asistents”, lai novērtētu, vai jūsu ražojums atbilst izcelsmes noteikumiem, un uzzinātu, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Vispārīga informācija par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām ir atrodama šajā iedaļā.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns temats, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem sadaļā “Preces”.

Izcelsmes noteikumi

Kur es varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīguma 3. nodaļā par izcelsmes noteikumiem (OV L 330, 27.12.2018., 21. lpp.).

Vai mana produkta izcelsme ir ES vai Japānā?

Lai jūsu produkts varētu pretendēt uz zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, tā izcelsmei jābūt ES vai Japānā.

Produkta “izcelsme” ir ES vai Japānā, ja

Ražojumam jāatbilst arī visām pārējām piemērojamajām prasībām, kas noteiktas nodaļā (piemēram, nepietiekama apstrāde vai pārstrāde, nepārveidošanas noteikums). Ir arī dažas papildu elastības iespējas, lai palīdzētu ievērot konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus (piemēram, pielaide vai kumulācija).

 

ES tirdzniecības nolīgumos iekļauto produktu īpašo noteikumu galveno veidu piemēri

 • pievienotās vērtības noteikums — visu nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība ražojumā nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa — ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un gatavo ražojumu, piemēram, papīra ražošanu (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa).
 • īpašas darbības — ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijā — šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstila apģērbu un ķīmijas nozarē.

Ieteikumi, kā jums palīdzēt ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus

Nolīgums nodrošina papildu elastību, lai palīdzētu ievērot konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Pielaide
 • pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kurus parasti aizliedz konkrētajam ražojumam piemērojamais noteikums, ja to vērtība nepārsniedz 10 % no ražotāja cenas vai ražojuma brīvā kuģa cenas.
 • šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo vērtības slieksni nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti konkrētiem ražojumiem piemērojamajos noteikumos.
 • tomēr, un tā ir ES un Japānas nolīguma īpatnība, šo pielaidi var izmantot gadījumos, kad nenoteiktas izcelsmes materiālu svars pārsniedz konkrētam ražojumam piemērojamajos noteikumos paredzēto svara slieksni, ar noteikumu, ka šo materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no gatavā izstrādājuma ražotāja cenas — vairāk nekā 10 % no vērtības, un šo materiālu izcelsmei jābūt ES vai Japānā.
 • īpašas pielaides attiecas uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas klasificēti Harmonizētās sistēmas 50. –63. nodaļā un kas ir iekļauti 3.-A pielikuma ievadpiezīmēs par konkrētiem ražojumiem piemērojamiem izcelsmes noteikumiem
Kumulācija

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumā ir paredzēti divi izcelsmes summēšanas veidi

 • divpusējā kumulācija — Japānas izcelsmes materiālus var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā ES
 • pilnīga kumulācija — apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ar nenoteiktas izcelsmes materiāliem ES vai Japānā, var uzskatīt par noteiktas izcelsmes materiālu apstrādi vai pārstrādi, lai palīdzētu ievērot konkrētam ražojumam piemērojamo noteikumu (citiem vārdiem sakot, apstrādi, ko veic Japānā, var uzskatīt par kvalifikācijas darbībām ES neatkarīgi no tā, vai pārstrāde ir pietiekama, lai materiāliem piešķirtu noteiktas izcelsmes statusu (un otrādi))

Citas prasības

Jūsu ražojumam jāatbilst arī visām pārējām piemērojamām prasībām, kas noteiktas nodaļā par izcelsmes noteikumiem, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai nepārveidošanas noteikumam.

Nepārveidošanas noteikums

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Japānu (un otrādi) bez turpmākas pārstrādes trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā, piemēram,

 • marķējuma, etiķešu, plombu vai jebkādas dokumentācijas pievienošana vai piestiprināšana, lai nodrošinātu atbilstību konkrētām importētājvalsts iekšējām prasībām
 • produktu saglabāšana labā stāvoklī
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana pa daļām

Muitas dienesti var pieprasīt pierādījumus par atbilstību noteikumam, piemēram,

 • līgumiski pārvadājuma dokumenti, piemēram, konosamenti
 • faktiski vai konkrēti pierādījumi, kuru pamatā ir iepakojumu marķēšana vai numerācija
 • jebkuri pierādījumi, kas saistīti ar pašām precēm

Nodokļu atmaksāšana

Saskaņā ar ES un Japānas EPN ir iespējams saņemt to nodokļu atmaksu, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kuri izmantoti, lai ražotu ražojumu, ko eksportē saskaņā ar preferenciālo tarifu.

Izcelsmes procedūras

Eksportētājiem un importētājiem ir jāievēro izcelsmes procedūras. Procedūras ir izklāstītas nolīguma 3. nodaļas “Izcelsmes noteikumi” B iedaļā. Tajos, piemēram, ir precizēts, kā deklarēt produkta izcelsmi, kā pieprasīt preferences vai kā muitas iestādes var pārbaudīt produkta izcelsmi.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu 

Importētāji var pieprasīt preferenciāla tarifa režīmu, pamatojoties uz

 • eksportētāja sniegtu paziņojumu par izcelsmi vai
 • paziņojums par izcelsmi, pamatojoties uz “importētāja zināšanām”

Sīkāku informāciju skatīt

Paziņojums par izcelsmi

Eksportētāja pašdeklarācija

Eksportētāji var pašdeklarēties, ka viņu ražojuma izcelsme ir ES vai Japānā, iesniedzot paziņojumu par izcelsmi.

Eiropas Savienībā to var izdarīt:

 • eksportētājs, kas reģistrēts reģistrēto eksportētāju sistēmā (REX), un to pašu REX numuru var izmantot arī dažiem citiem ES preferenciālas tirdzniecības nolīgumiem (piemēram, ES tirdzniecības nolīgumam ar Kanādu).
 • jebkurš eksportētājs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000

Japānā to var izdarīt:

 • eksportētājs, kam piešķirts Japānas uzņēmuma numurs

Kas būtu jāiekļauj paziņojumā par izcelsmi?

 • paziņojumam par izcelsmi jābūt faktūrrēķinā vai jebkurā tirdzniecības dokumentā, kas identificē produktu
 • izcelsmes deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, kā arī japāņu valodā, un tas ir atrodams 3.-D pielikumā, importētājvalsts nedrīkst pieprasīt, lai importētājs iesniedz paziņojuma par izcelsmi tulkojumu.
 • eksportētājiem jānorāda izcelsmes kritēriji, kas izmantoti viņu paziņojumā par izcelsmi, norādot kodu (sk. 3.-D pielikumu).

Iesniegšana un derīgums

 • paziņojums par izcelsmi ir derīgs 12 mēnešus no tā sagatavošanas dienas
 • parasti paziņojums par izcelsmi attiecas uz vienu sūtījumu, bet tas var attiekties arī uz vairākiem identisku produktu sūtījumiem laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

Papildu skaidrojumus sniedzES un Japānas EPN norādījumi par izcelsmes paziņojumu vairākiem identisku ražojumu sūtījumiem.

Importētāja zināšanas
 • importētāji var pieprasīt preferenciālus tarifus, pamatojoties uz viņu pašu zināšanām par importēto ražojumu izcelsmi — to var pamatot ar apliecinošiem dokumentiem vai uzskaiti, ko iesniedz ražojuma eksportētājs vai ražotājs, kuri ir importētāja rīcībā. ES un Japānas EPN norādījumi par importētāju zināšanām sniedz papildu skaidrojumus
 • tā kā importētājs iesniedz pieprasījumu, izmantojot savu rīcībā esošo informāciju, paziņojums par izcelsmi netiek izmantots un eksportētājs vai ražotājs nav jāidentificē un nav jāveic nekādas darbības saistībā ar preču preferenciālo izcelsmi eksportētājā Pusē.
 • importētājam, kas izmanto “importētāja zināšanas”, nav jābūt reģistrētam REX datubāzē.

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais ražojums patiešām ir noteiktas izcelsmes ražojums vai atbilst citām izcelsmes prasībām. Verifikācija ir balstīta uz

 • importētāja muitas dienestu un eksportētāju pušu administratīvā sadarbība
 • pārbaudes, ko veic vietējās muitas iestādes — importētājas puses vizītes pie eksportētāja nav atļautas
 • importētājas puses iestādes nosaka izcelsmi un informē importētājas puses iestādes par rezultātiem

Prasības attiecībā uz produktu 

Tehniskie noteikumi ietver tehniskos noteikumus, standartus un atbilstības novērtēšanas procedūras. Šajos noteikumos ir noteiktas konkrētas tehniskās īpašības, kurām vajadzētu būt jūsu ražojumam, piemēram, dizains, marķējums, iepakojums, funkcionalitāte vai veiktspēja, un tie ir svarīgi, jo tie nodrošina, ka tiek sasniegti svarīgi sabiedriskās politikas mērķi, piemēram, cilvēku veselības aizsardzība vai vides drošība.

Šīs prasības var būt saistītas ar tādiem jautājumiem kā:

 • Tehniskie noteikumi un prasības
 • Veselības un drošības noteikumi un prasības, SPS
 • Vides noteikumi, kas attiecas uz importētām precēm.

Jums ir jāievēro šie noteikumi, lai varētu novērtēt jūsu ražojumus, lai pārliecinātos, vai tie atbilst nepieciešamajiem tehniskajiem standartiem.

 

Lai uzzinātu par noteikumiem un prasībām, kas attiecas uz jūsu produktu, dodieties pie “Mans tirdzniecības asistents” un ievadiet savu produkta nosaukumu vai kodu.

Varat pārbaudīt turpmāk norādītās produktu kategorijas, lai iegūtu sīkāku informāciju par produktu prasībām un attiecīgās saites.

Sanitārie un fitosanitārie (SFS) pasākumi (piemēram, normatīvie akti, standarti) ir pasākumi cilvēku, dzīvnieku un augu aizsardzībai pret slimībām, kaitēkļiem vai piesārņotājiem.

Tie nodrošina, ka tirgū nonākušie pārtikas produkti (tostarp importētie produkti no valstīm ārpus ES) ir nekaitīgi patērētājiem.

Plašāku informāciju par SFS pasākumiem starp ES un Japānu varat atrast šeit.

Japānā — līdzīgi kā Eiropas Savienībā — ir vieni no augstākajiem pārtikas nekaitīguma standartiem pasaulē. Piemēram, Japānā nav atļauts izmantot augšanas hormonus liellopu gaļas ražošanā un noteikumi, ar kuriem tiek kontrolēti ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), ir ļoti svarīgi Japānas patērētājiem.

Visiem no Japānas importētajiem produktiem ir jāatbilst ES standartiem. Tas ietver ES aizliegumu attiecībā uz liellopu gaļu, kas apstrādāta ar hormoniem, un tās noteikumus par antibiotiku lietošanu. 

Turklāt visam dzīvnieku izcelsmes produktu importam ES no Japānas jāpievieno veterinārais sertifikāts.

Japānā šādu sertifikātu var izsniegt tikai viena kompetentā iestāde, kuru Komisija oficiāli atzinusi par tādu, kas drīkst apliecināt atbilstību ES importa prasībām.

Tirdzniecības nolīgums palīdz nodrošināt, ka nepamatoti sanitārie un fitosanitārie tirdzniecības šķēršļi nekavē jūsu produktu ienākšanu Japānas tirgū, un palīdz racionalizēt un paātrināt procedūras, lai apstiprinātu jūsu pārtikas eksportu uz Japānu.

Ja importējat ES no Japānas, uzziniet vairāk par SFS prasībām šeit.

 

Konkrētos noteikumus un prasības attiecībā uz jūsu produktu atradīsiet sadaļā “Mans tirdzniecības asistents”.

Tehniskie šķēršļi, kas kavē tirdzniecību

Lai gan tehniskie noteikumi ir svarīgi, tie dažkārt var būt šķērslis starptautiskajai tirdzniecībai un tādējādi var radīt ievērojamu slogu jums kā eksportētājam.

 • ja uzskatāt, ka saskaraties ar tirdzniecības barjeru, kas palēnina jūsu uzņēmējdarbību vai liedz jums eksportēt, varat mums pastāstīt
 • izmantojot tiešsaistes veidlapu, ziņojiet par to, kas pārtrauc eksportu uz Japānu, un ES analizēs jūsu situāciju un attiecīgi rīkosies.

Sazinieties ar mums

Muitošanas dokumenti un procedūras

Muitošana parasti ietver pārbaudes attiecībā uz

 • nodokļi, kas jāmaksā
 • pareizs preču apraksts, to izcelsme un vērtība;
 • drošības un drošuma pasākumi (kontrabanda, narkotikas, cigaretes, ieroči, viltoti produkti, terorisma apkarošana)
 • atbilstība konkrētiem tiesību aktiem, piemēram, vides tiesību aktiem, veselības prasībām, veterinārajiem, fitosanitārajiem un kvalitātes noteikumiem

ES un Japānas nolīgums nodrošina efektīvākas muitas procedūras, lai atvieglotu tirdzniecību un samazinātu izmaksas uzņēmumiem.

Dokumenti

Jūs varat iepazīties ar detalizētām, pakāpeniski pieejamām rokasgrāmatām, kurās aprakstīti dažādie dokumentu veidi, kas jums jāsagatavo savu produktu muitošanai.

Atkarībā no jūsu ražojuma muitas dienesti var pieprasīt visus vai dažus no turpmāk norādītajiem elementiem.

 • faktūrrēķins (konkrētās prasības attiecībā uz tā formu un saturu precizējiet “Mans tirdzniecības asistents”)
 • Konosaments vai gaisa kravas pavadzīme
 • iepakojuma saturasaraksts, kravu konti un apdrošināšanas sertifikāti (dažos gadījumos vajadzīgi)
 • importa licences konkrētām precēm
 • sertifikāti, kas apliecina, ka jūsu ražojums atbilst obligātajiem produktu noteikumiem, piemēram, veselības un drošības prasībām, marķējumam un iepakojumam
 • izcelsmes apliecinājums — izcelsmes deklarācija

Lielākai noteiktībai — jūs, iespējams, vēlēsieties iepriekš pieteikties saistošai izziņai par tarifu un/vai saistošai izziņai par izcelsmi.

 

Sīkāku informāciju par dokumentiem, kas jāiesniedz jūsu produkta muitošanai, meklējiet manā tirdzniecības asistentā.

Japānas muita sniedz informāciju par Japānas muitas procedūrām, tostarp nepieciešamos dokumentus

Japānā ir arī deviņas dažādas muitas jurisdikcijas, un var būt vērts sazināties ar tām jurisdikcijām, kas attiecas uz jums, lai padarītu muitas procesu raitāku attiecībā uz jūsu produktu.

Procedūras

Aprakstu par to, kā pierādīt jūsu produktu izcelsmi, lai pieprasītu preferenciālu tarifu, un par noteikumiem, kas attiecas uz izcelsmes pārbaudi, ko veic muitas dienesti, skatiet iepriekš sadaļā par izcelsmes noteikumiem.

Lai iegūtu vispārīgu informāciju par importa un eksporta muitas procedūrām, apmeklējiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

ES un Japānas EPN paredz pastiprinātu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropas uzņēmumiem, kas eksportē uz Japānu inovatīvus, mākslinieciskus, atšķirīgus un kvalitatīvus produktus. Saistības ir pastiprinātas un ietver noteikumus par komercnoslēpumu aizsardzību, preču zīmēm, autortiesību aizsardzību, patentiem, obligātos kopīgos noteikumus attiecībā uz zāļu regulatīvo pārbaužu datu aizsardzību un civiltiesiskās izpildes noteikumus.

Nolīgums atzīst īpašo statusu un Japānas tirgū nodrošina aizsardzību vairāk nekā 200 Eiropas lauksaimniecības produktiem ar konkrētu Eiropas ģeogrāfisko izcelsmi, ko dēvē par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ĢIN). Divpusēji saskaņotu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu īpašnieki lauksaimniecības, pārtikas un dzērienu nozarē gūst labumu no aizsardzības pret viltošanu. Saraksts ar aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ES un Japānā ir atrodams EPN 14.-B pielikumā.

Patenti

ES un Japānas EPN apstiprina, ka abas puses sadarbosies, lai saglabātu patentu aizsardzību.

Saskaņā ar nolīgumu gan ES, gan Japāna ir apņēmušās piešķirt zāļu un lauksaimniecības ķīmisko produktu patentaizsardzības termiņa pagarinājumu. Lai uzzinātu vairāk par patentiem Japānā, tostarp par pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas procesiem, lūdzam vērsties Japānas Patentu birojā.

Citi intelektuālā īpašuma jautājumi

Japānas Patentu birojs sniedz pārskatus par funkcionālajiem modeļiem, dizainparaugiem, preču zīmēm un autortiesībām.

Ekonomikas ministrija arī sīkāk paskaidro, kā tiek īstenotas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības.

Pakalpojumi

Nolīgums atvieglo ES un Japānas uzņēmumiem pakalpojumu sniegšanu un piedāvā lielāku mobilitāti uzņēmumu darbiniekiem, lai viņi varētu veikt savu darbu uz vietas.

Uzņēmuma personāla pagaidu pārvietošanās 

8.-C pielikums: Izpratne par fizisku personu pārvietošanos darījumdarbības nolūkā

Nolīgums 8. nodaļas D iedaļā paredz konkrētas saistības attiecībā uz fizisku personu ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos.

Eiropas Savienības un Japānas sarakstā 8.-B pielikuma III pielikumā ir noteiktas dažas atrunas un papildu noteikumi attiecībā uz personām, kas ieceļo darījumdarbības nolūkā uzņēmējdarbības veikšanas nolūkā, uzņēmuma ietvaros pārceltiem darbiniekiem, ieguldītājiem un īstermiņa viesdarbiniekiem. 8.-B pielikuma III pielikums ir pieejams šādās saitēs:

Dažas atrunas, ierobežojumi un papildu noteikumi attiecībā uz līgumpakalpojumu sniedzējiem un neatkarīgajiem speciālistiem ir noteikti Eiropas Savienības un Japānas sarakstā 8.-B pielikuma IV pielikumā. 8.-B pielikuma IV pielikums ir pieejams šādās saitēs:

EPN ir vairāki noteikumi, kas horizontāli attiecas uz visu pakalpojumu tirdzniecību, piemēram, noteikums atkārtoti apstiprināt Pušu tiesības regulēt pakalpojumus. EPN apstiprina iestāžu tiesības saglabāt sabiedriskos pakalpojumus un neliks valdībām privatizēt vai deregulēt sabiedriskos pakalpojumus, piemēram, veselības aprūpes, izglītības un ūdensapgādes jomā.

Tika panākta vienošanās par īpašām saistībām tādās nozarēs kā

 • pasta un kurjeru pakalpojumi
 • telekomunikācijas
 • jūras transporta pakalpojumi
 • finanšu pakalpojumi

Attiecībā uz saistībām attiecībā uz pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību sk. Nolīguma 8. nodaļas C iedaļu.

Kvalificēta personāla pārvietošanās

Vispārīga informācija par vīzām
Līgumpakalpojumu sniedzēju un neatkarīgo speciālistu darījumdarbības ierobežojumi Japānā

Attiecībā uz dažiem pakalpojumiem uzņēmējdarbības joma ir ierobežota tādā veidā, kā noteikts nolīguma 8.-B pielikuma “8. nodaļas saraksti” IV papildinājumā “Līgumpakalpojumu sniedzēju un neatkarīgo speciālistu darījumdarbības ierobežojumi Japānā”.

Cilvēkresursu pārvaldība

Japānā ir daudz darba tiesību aktu, kas attiecas uz darba ņēmēju aizsardzību. Šie darba tiesību akti principā attiecas uz visām darba vietām Japānā neatkarīgi no tā, vai darba devējs ir japāņu vai ārvalstu darba devējs, vai uzņēmums ir ārvalstu uzņēmums vai reģistrēts Japānā. Noteikumi par šiem tiesību aktiem attiecas arī uz ārvalstu darba ņēmējiem Japānā, ja ārvalstu darba ņēmēji atbilst darba ņēmēju juridiskajai definīcijai saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

Vispārīgu informāciju par vispārējo darba tiesību sistēmu Japānā saistībā ar cilvēkresursu pārvaldību var iegūt turpmāk minētajās tīmekļa vietnēs.

Vispārīga informācija par cilvēkresursu pārvaldību
Noteikumi, kas jāievēro ārvalstu nodarbinātības gadījumā
Informācija par galvenajiem darba noteikumiem

Telekomunikāciju un datorinformācijas pakalpojumi

Japānā

 • telesakari Telekomunikāciju uzņēmējdarbības likumā ir plaši definēti kā “kodu, skaņu vai attēlu pārraide, pārklāšana vai saņemšana pa kabeļiem, radio vai jebkurā citā elektromagnētiskā formā”.
 • telekomunikāciju pakalpojums ir definēts kā “citu saziņas starpniecība, izmantojot telekomunikāciju iekārtu vai citādi piedāvājot telekomunikāciju iekārtu saziņai, ko veic citi”, un
 • tad telesakaru uzņēmējdarbība ir definēta kā “darījums, kurā pakalpojumu sniedzējs sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, lai apmierinātu citu personu vajadzības, izņemot apraides iekārtas nodrošināšanu saskaņā ar Apraides likumu”.

Rokasgrāmata par ienākšanu tirgū Japānas telekomunikāciju nozarē — pieejama tikai japāņu tirgū —, uz kuru parasti attiecas “telekomunikāciju uzņēmējdarbības” definīcija, un tāpēc par to ir jāpaziņo vai jāreģistrējas.

Ienākšana Japānas tirgū
 • Iekšlietu un sakaru ministrija: Rokasgrāmata par ienākšanu Japānas telesakaru uzņēmējdarbības tirgū, 2016. gada jūnijs (angļu valodā). Lūdzu, ņemiet vērā, ka teksts angļu valodā var nebūt atjaunināts. Turklāt papildu materiāli (tostarp piemēri, kuros norādīts, vai paziņošanas prasība ir piemērojama konkrētiem uzņēmumiem) ir pieejami tikai japāņu versijā, kas datēta ar 2019. gada maiju, kā arī tās papildinājumā, kas datēts ar 2019. gada oktobri.
 • Šeit ir pieejamas arī šādas rokasgrāmatas un vadlīnijas:
  • Rokasgrāmata par ienākšanu tirgū vispārējo kabeļu apraides uzņēmējdarbībā (angļu valodā);
  • Rokasgrāmata par tīklu būvniecību, ko veic telekomunikāciju operatori (angļu valodā); un
  • Pamatnostādnes par sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu īpašumā esošu poļu, dobumu, kondutu un līdzīgu objektu izmantošanu (angļu valodā).
Stingrāki noteikumi, ko piemēro ārvalstu ieguldījumiem IT nozarē

Uzņēmumu pievienošana, kas vajadzīgi, lai iesniegtu iepriekšēju paziņojumu par ienākošo tiešoieguldījumu t (METI, angļu valoda) — ar IT saistīti uzņēmumi ir pievienoti nozarēm, uz kurām attiecas iepriekšēja paziņojuma prasība attiecībā uz ienākošajiem tiešajiem ieguldījumiem.

Publiskais iepirkums

Katru gadu Japānas un ES valstu, reģionālās un pašvaldību valdības pērk vai iepērk preces un pakalpojumus miljardu euro vērtībā no privātiem uzņēmumiem. Tās izdod publiskus līgumus vai izsludina konkursus, par kuriem uzņēmumi pēc tam iesniedz piedāvājumu.

EPN paplašina piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem un atver jaunus tirgus abu pušu uzņēmumiem.

ES un Japāna ir vienojušās par noteikumiem, kas:

 • aizliegt negodīgu diskrimināciju no vienas puses pret pretendentiem no otras puses
 • palielināt pārredzamību publiskā iepirkuma konkursos, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi apzinās abu pušu iespējas
 • maksimāli palielināt ES uzņēmumu iespējas piedalīties publiskā iepirkuma konkursos Japānā visos valdības līmeņos — valsts, reģionālā un pašvaldību līmenī

Lielāka ES uzņēmumu piekļuve līgumiem, par kuriem izsludināts konkurss Japānā, aptver tādas nozares kā

 • dzelzceļi
 • slimnīcas
 • akadēmiskās iestādes
 • elektroenerģijas sadale

Plašāka informācija

Ieguldījumi

Nolīgums veicina ieguldījumus starp ES un Japānu un atkārtoti apstiprina katras puses tiesības reglamentēt leģitīmus politikas mērķus, par kuriem panākta vienošanās neizsmeļošā sarakstā. Turpinās divpusējas sarunas, lai noslēgtu iespējamu nolīgumu par ieguldījumu aizsardzību.

Attiecībā uz pārrobežu pakalpojumu tirdzniecību un ieguldījumu liberalizāciju ES un Japānas EPN ir pieņēmusi negatīvu sarakstu sistēmu, kurā uzskaitīti esošie un turpmākie neatbilstīgie pasākumi, kas jārezervē, principā liberalizējot visu pārrobežu pakalpojumu tirdzniecību un ieguldījumu jomas.

Attiecībā uz ieguldījumu liberalizācijas saistībām skatīt nolīguma 8. nodaļas B iedaļu

Attiecībā uz atrunām attiecībā uz spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Japānas pasākumiem lūdzam skatīt Eiropas Savienības un Japānas sarakstu, kas iekļauts nolīguma 8.-B pielikuma I pielikumā un pieejams šādās saitēs:

Attiecībā uz atrunām attiecībā uz turpmākajiem Eiropas Savienības un Japānas pasākumiem lūdzam skatīt Eiropas Savienības un Japānas sarakstu, kas iekļauts 8.-B pielikuma II pielikumā, pieejams šādā saitē:

Attiecībā uz ieguldītāju pārvietošanos uzņēmējdarbības nolūkā lūdzam skatīt iepriekš minēto sadaļu “Pakalpojumi”.

Kā izveidot uzņēmējdarbību Japānā

Pārskats par uzņēmējdarbības uzsākšanu Japānā
Vajadzīgās veidlapas

Ierobežojumi ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem Japānā

Pārskats par procedūrām saskaņā ar Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likumu

Pārskats par Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likumu un paziņošanas sistēmu (Japāna)

Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likums (angļu un japāņu). Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tulkojums angļu valodā ne vienmēr ir aktuāls. Jaunāko informāciju skatīt japāņu versijā

 

Paskaidrojums par Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likuma piemērošanas jomu

Saskaņā ar Ārvalstu valūtas un ārējās tirdzniecības likuma (“FEFTA”) 26. panta 1. punktu “ārvalstu ieguldītājs” ir jebkura no šādām personām, kas veic iekšējos tiešos ieguldījumus utt., kuri uzskaitīti FEFTA 26. panta 2. punktā minētajos posteņos, vai konkrēta iegāde, kas definēta FEFTA 26. panta 3. punktā:
fiziska persona, kas nav Japānas rezidents;
subjekts, kas izveidots saskaņā ar ārvalstu tiesību aktiem vai kam ir galvenais birojs ārvalstīs;
Japānas sabiedrība, kurā balsstiesību summa, kas tieši vai netieši ar noteiktas sabiedrības starpniecību pieder i) un/vai ii) apakšpunktā minētajām personām, ir 50 % vai vairāk no kopējām balsstiesībām; vai
iv) Japānas struktūra, kurā i) apakšpunktā minētās personas veido vai nu visu uzņēmuma darbinieku vairākumu, vai arī to darbinieku vairākumu, kuriem ir pārstāvības pilnvaras.

Nozares, kurās ir vajadzīgi iepriekšēji paziņojumi
Paziņojuma veidlapas

Pareizā izmantojamā veidlapa būs atkarīga no ieguldījumu līdzekļiem.

Valdības stimuli, lai veicinātu ārvalstu tiešos ieguldījumus Japānā

Izmeklēšanas un konsultāciju iestādes

Invest Japan birojs

Katrai no attiecīgajām ministrijām un aģentūrām ir Invest Japan Office (angļu valodā), kas reaģē uz šādām potenciālo ieguldītāju darbībām:

 • informācijas pieprasījumi par ieguldījumiem un par pieteikumu iesniegšanu ieguldījumu iespēju saņemšanai; un
 • sūdzības par iepriekšējas paziņošanas sistēmas, tā sauktās “bezdarbības paziņojumu sistēmas”, apstrādi un ieguldījumiem.
 • Anglijas izmeklēšanas veidlapas saziņai ar Invest Japan biroju katrā attiecīgajā ministrijā/aģentūrā nodrošina JETRO: Ieguldīt JAPAN birojos: Kontaktinformācija (angļu valodā)
 • Vienas pieturas centru ārvalstu ieguldītājiem, kuri plāno izveidot vai paplašināt savu uzņēmējdarbības bāzi Japānā, nodrošina JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angļu valodā)
Investēt Japan Hotline
 • JETRO atbalsta centrs ārvalstu uzņēmumiem un ar ārvalstīm saistītiem uzņēmumiem, kas plāno ieguldīt Japānā. Pakalpojumi ir pieejami valodās, kas nav japāņu valodas: Investēt Japan Hotline (angļu valodā)
Citas noderīgas saites

MVU

ES un Japānas nolīgumā ir īpaša nodaļa par maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kurā norādīts, ka puses sniedz informāciju par piekļuvi otras puses tirgum.

ES tīmekļa vietne, lai atbalstītu ES MVU, kas eksportē uz Japānu

Japānas tīmekļa vietne ES MVU, kas eksportē uz Japānu, atbalstam

Šajā tīmekļa vietnē, kas paredzēta Eiropas MVU, ir saites uz iestādēm par konkrētiem tirdzniecības jautājumiem un datubāze, kurā var veikt meklēšanu pēc muitas tarifa koda, lai iegūtu informāciju par piekļuvi tirgum Japānas tirgū.

Izplatīšanas kanāls

Praktiska izplatīšanas kanālaizveide ir būtiska, lai jūsu produktu nogādātu Japānas plauktos un mazumtirgotājiem. Ir jānodrošina Japānas valsts un vietējie izplatītāji, jo īpaši, lai pārvarētu lingvistiskos, tehniskos un loģistikas šķēršļus tirdzniecībai.

ES un Japānas Rūpniecības sadarbības centrs ir Ražotā importa un vietējās veicināšanas organizācija (Mipro), kas ir labs sākumpunkts visiem ES ražotājiem.

Japānas Ārējās tirdzniecības organizācijai (JETRO) ir arī platforma starptautisko darījumu saskaņošanai, kur Japānas un ārvalstu pārdevēji un pircēji var izvietot paziņojumus.

Skaidrojums par to, cik svarīga ir tirdzniecības sabiedrību loma

Tirdzniecības uzņēmumiem ir svarīga loma importēto preču pārdošanā Japānā, kas darbojas kā saikne starp ārvalstu ražotājiem un Japānas pircējiem, un otrādi.

Tirdzniecības sabiedrību loma cita starpā ietver:

 • pieprasījuma identificēšana
 • palīdzība sarunās starp ražotājiem un pircējiem
 • pabeigt importa/eksporta procedūras.

Tirdzniecības uzņēmumi var palīdzēt apzināt pieprasījumu un/vai vietējos partnerus Japānā, un tie var būt

 • vispārīgi tirdzniecības uzņēmumi, kas nodarbojas ar gandrīz visu
 • specializēti tirdzniecības uzņēmumi, kas nodarbojas tikai ar konkrētiem produktiem (piemēram, tērauda izstrādājumiem, pārtikas produktiem u. c.).

Saites un kontaktinformācija

Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietne

ES un Japānas sadarbības centrs rūpniecības jomā

Eiropas Savienības delegācija Japānā

Pilns nolīguma teksts

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites