Norādījumi par ieguldījumu tiesu sistēmu

Šī sadaļa palīdz jums saprast, kā jūs varat atrisināt strīdu ieguldījumu tiesu sistēmas (ICS) ietvaros Eiropas Savienības (ES) nolīgumos.

6 Pasākumi strīda izšķiršanai Ieguldījumu tiesu sistēmā

 

Pirms sākāt — Vai jums ir strīds?

 

Lai zinātu, vai jums ir strīds, uz kuru attiecas attiecīgais nolīgums, jums būtu jāizskata minētā nolīguma noteikumi par attiecīgo strīdu tvērumu.

Parasti strīds rodas, ja kādas Līgumslēdzējas puses (izcelsmes valsts) ieguldītājs apgalvo, ka otra līgumslēdzēja puse (uzņēmējvalsts) ir pārkāpusi nolīgumu, ietekmējot ieguldītāja ieguldījumu uzņēmējā valstī, kas rada zaudējumus vai kaitējumu.

 

Attiecīgie noteikumi, lai noteiktu to strīdu tvērumu, uz kuriem attiecas ES nolīgumi

 

Ja jums ir strīds, mēģiniet to atrisināt, izmantojot mierizlīgumu, un, ja tas nav iespējams, iesniedziet apspriešanās pieprasījumu.

Iespējama pārkāpuma gadījumā strīds pēc iespējas būtu jāatrisina izlīguma ceļā, izmantojot alternatīvus strīdu izšķiršanas mehānismus.

Alternatīvi strīdu izšķiršanas mehānismi nodrošina iespēju panākt izlīgumu, nesedzot tiesvedības izmaksas tiesā. ES nolīgumi vienmēr veicina strīdu izšķiršanu, izmantojot mierizlīgumus, tostarp izmantojot šādus līdzekļus:

Lai gan šie risinājumi ir pieejami pat pēc prasības iesniegšanas, ir visizdevīgākie tos īstenot, cik vien iespējams, pirms tiek iesniegts pieprasījums apspriesties. Katra domstarpībās iesaistītā puse ievēro un ievēro visus savstarpēji saskaņotos risinājumus.

 

Attiecīgie noteikumi, lai atrastu informāciju par alternatīviem strīdu izšķiršanas mehānismiem saskaņā ar ES nolīgumiem

1

Apspriešanās pieprasījuma iesniegšana

 

Ja strīdu nevar atrisināt izlīguma ceļā, puse var lūgt konsultācijas, otrai pusei iesniedzot rakstisku lūgumu, kurā norādīts attiecīgais pasākums un noteikumi, ko tā uzskata par uzņēmējvalsts rīcību.

 

Apspriešanās pieprasījums ir būtisks, jo tas ir obligāts solis pirms tiesvedības uzsākšanas. Tas ir arī prasības iesniegšanas termiņa sākums (sk. turpmāk).

Pieprasījumā jāiekļauj konkrēta informācija, un tas jāiesniedz termiņā, kas norādīts attiecīgajā nolīgumā.

Nosakot laika ierobežojumu, jo īpaši ņem vērā situāciju, kad prasītājs vispirms lūgtu tiesisko aizsardzību valsts tiesās, pirms tas izmanto ieguldījumu tiesu sistēmu saskaņā ar attiecīgo nolīgumu.

 

Attiecīgie noteikumi, lai atrastu informāciju par prasībām iesniegt apspriešanās pieprasījumu saskaņā ar ES nolīgumiem

Ja jau plānojat uzsākt tiesvedību, pirms konsultāciju posma beigām jums jānosūta paziņojums par nodomu respondentam(-iem).

2

Paziņojuma par nodomu nosūtīšana

 

Katrā attiecīgajā nolīgumā ir paredzēts, ka tad, ja strīdu nevar atrisināt noteiktā laikposmā pēc apspriešanās pieprasījuma iesniegšanas, ieguldītājs var iesniegt paziņojumu par nodomu atbildētājam(-iem), kurā rakstiski norāda savu nodomu iesniegt prasību strīda izšķiršanai kopā ar attiecīgo informāciju.

 

Šis paziņojums par nodomu ir svarīgs, jo gadījumā, ja strīds ir pret ES un tās dalībvalstīm, tiks uzsākta procedūra, lai noteiktu pareizo atbildētāju.

Ja jūs neesat informēts par ES lēmumu, atbildētājs būs ES, kurā paziņojumā norādītie pasākumi ir tikai ES pasākumi, savukārt atbildētājs būs dalībvalsts, kurā paziņojumā norādītie pasākumi ir vienīgi šīs dalībvalsts pasākumi.

 

Attiecīgie ES nolīgumu noteikumi, lai atrastu informāciju par prasībām nosūtīt paziņojumu par nodomu, ja strīds ir pret ES un tās dalībvalstīm

Ja strīdu nevar atrisināt, apspriežoties, jūs varat iesniegt prasību Civildienesta tiesā.

3

Prasības iesniegšana šķīrējtiesā

 

Ja puses strīdu neizdodas atrisināt konsultāciju ceļā, prasību var iesniegt Civildienesta tiesā.

 

Prasība jāiesniedz noteiktā termiņā, sākot no apspriešanās pieprasījuma iesniegšanas.

Prasības iesniegšanā ir jāiekļauj noteikti elementi, piemēram, noteikumi, saskaņā ar kuriem strīds ir iesniegts. 

Ievērojot īpašus izņēmumus, ja ieguldītājs nolemj ierosināt tiesvedību saskaņā ar piemērojamā nolīguma Ieguldījumu tiesu sistēmu, tam ir jāatsauc vai jāpārtrauc jebkāda tiesvedība, kas saskaņā ar valsts vai starptautiskajiem tiesību aktiem notiek tribunālos vai tiesā attiecībā uz pasākumu, par kuru tiek apgalvots, ka tas ir prasībā minētais pārkāpums. Tai arī jāatsakās no savām tiesībām celt prasību vai uzsākt tiesvedību tribunālos vai tiesā saskaņā ar valsts vai starptautiskajiem tiesību aktiem attiecībā uz pasākumu, par kuru tiek apgalvots, ka tas ir prasībā minētais pārkāpums.

 

Attiecīgie noteikumi, lai atrastu informāciju par prasībām prasības iesniegšanai un konkrētiem termiņiem saskaņā ar ES nolīgumiem

Pēc Jūsu prasības saņemšanas un izskatīšanas Pirmās instances tiesa izvērtēs lietu un pasludina pagaidu nolēmumu.

4

Lietas vērtējums un pagaidu nolēmums

 
 

Ieguldījumu tiesu sistēma ietver divu līmeņu mehānismu ar Pirmās instances tiesu, kas izskata lietu un pieņems nolēmumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

paskaidrots, Ieguldījumu tiesu sistēma atšķiras no šķīrējtiesas procesa “ad hoc” rakstura, kad domstarpībās iesaistītās puses izvēlas savus attiecīgos pušu ieceltos šķīrējtiesnešus.

Tiesas priekšsēdētājs iecels tiesnešus, kas veido tiesas nodaļu, kura izskata lietu. Tribunāla trīs locekļus (ja vien nav panākta vienošanās par vienu tiesnesi) izraudzīsies no to locekļu saraksta, kurus iecēlušas Līgumslēdzējas puses. Viens ir kādas ES dalībvalsts pilsonis, viens otras Līgumslēdzējas puses valstspiederīgais un viens trešās valsts valstspiederīgais, kas vadīs tribunāla nodaļu, kura izskatīs lietu.

Pirmās instances tiesa varēs uzklausīt sākotnējos iebildumus, kā arī lūgumus par pagaidu noregulējumu.

 

Pirmās instances tiesas nolēmumam ir pagaidu raksturs, kas nozīmē, ka tas nav saistošs (un izpildāms), ja tiek iesniegta pārsūdzība. Tomēr, ja kopš pagaidu nolēmuma pieņemšanas ir pagājis konkrēts termiņš un neviena strīdā iesaistītā puse nav pārsūdzējusi nolēmumu, pagaidu nolēmums kļūst galīgs un izpildāms.

 

Attiecīgie ES nolīgumu noteikumi, lai atrastu informāciju par šķīrējtiesas izveidi un tiesvedības norisi

Pagaidu nolēmumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā, kas pieņems galīgo nolēmumu.

5

Pārsūdzība un galīgais nolēmums

 

 

Ja domstarpībās iesaistītā puse uzskata, ka Pirmās instances tiesas nolēmumā ir kļūdas, to var pārsūdzēt. Apelācijas tiesa pārskatīs nolēmumu un īsā laikā pasludina galīgo nolēmumu.

Ieguldījumu tiesu sistēma ietver divu līmeņu mehānismu ar pastāvīgu pārsūdzības struktūru. Apelācijas tiesas tiesnešus, kas izskata lietu, atlasīs no to locekļu saraksta, kurus līgumslēdzējas puses iecēlušas pēc nolīguma stāšanās spēkā.

Apelācijas tiesas priekšsēdētājs ieceļ locekļus, kas veido Apelācijas tiesas nodaļu, kura izskata apelāciju. Apelācijas tiesa izskatīs lietas palātās, kurās ir trīs locekļi: viens ir kādas ES dalībvalsts pilsonis, viens otras Līgumslēdzējas puses valstspiederīgais un viens trešās valsts valstspiederīgais, kas vadīs tribunāla nodaļu, kura izskatīs lietu.

Ja apelācijas tiesa noraida apelāciju, pagaidu nolēmums kļūst galīgs.

Ja apelācija ir pamatota, apelācijas tiesa pilnībā vai daļēji groza vai atceļ pagaidu nolēmumā ietvertos juridiskos konstatējumus un secinājumus. Apelācijas tiesa var pati pieņemt galīgo lēmumu vai nolemt nodot lietu atpakaļ Pirmās instances tiesai.

Apelācijas tiesas galīgais lēmums vai Pirmās instances tiesas, kas izskata lietu, nolēmums būs galīgs un saistošs.

 

Attiecīgie noteikumi ES nolīgumos, lai atrastu informāciju par pārsūdzības procesu un galīgo nolēmumu

Ja ieguldītājam ir galīgais nolēmums par labu tam, tas var sākt piespiedu izpildes procedūru valsts tiesās.

6

Izpildes procedūras valsts tiesās

 

Kad ir pieņemts galīgais nolēmums, tas kļūst izpildāms.

 

Galīgie nolēmumi ir saistoši domstarpībās iesaistītajām pusēm, un tos nevar pārsūdzēt, pārskatīt, atcelt, atcelt vai citādi pārsūdzēt.

Ja ieguldītājam par labu ir galīgs un saistošs nolēmums, tas var sākt piespiedu izpildes procedūru valsts tiesās. Nolēmuma izpildi reglamentē tiesību akti, kas attiecas uz tādu spriedumu vai nolēmumu izpildi, kuri ir spēkā, ja izpilde tiek prasīta.

 

Attiecīgie noteikumi ES nolīgumos, lai atrastu informāciju par galīgo nolēmumu izpildi, kas pieņemti saskaņā ar Ieguldījumu tiesu sistēmu

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites