Dzīvnieku un augu produktu veselības un patērētāju aizsardzība

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai ES mēroga ražojumu prasībām. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju sk. sadaļā Mans tirdzniecības asistents.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katra virsraksta vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Dzīvnieku veselība

Obligātie nosacījumi attiecībā uz ES importējamiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (valsts veselības apstiprinājums, apstiprināts uzņēmums, veselības sertifikāti, veselības kontroles, Kopējais veterinārais ievešanas dokuments (KVID))

 

Dzīvu dzīvnieku veselības kontrole

Dzīvus dzīvniekus var importēt ES tikai tad, ja tie ir no trešās valsts, kas iekļauta to valstu pozitīvajā sarakstā, kurām ir tiesības pretendēt uz attiecīgo dzīvnieku, tiem ir pievienoti pienācīgi sertifikāti un tie ir pārgājuši obligātajās kontrolēs attiecīgajā dalībvalsts robežkontroles punktā (RKP).

 

Lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu veselības kontrole

Tādu dzīvnieku izcelsmes produktu importam, kas paredzēti lietošanai pārtikā, jāatbilst šādām veselības prasībām, kas cita starpā saistītas ar veselības prasībām, kas saistītas ar sabiedrību un lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību, valsts veselības apstiprinājumu un apstiprinātiem uzņēmumiem.

 

Dzīvnieku izcelsmes produktu, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, veselības kontrole

Dzīvnieku izcelsmes produktu, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, importam ES ir jāatbilst vispārējiem noteikumiem par sabiedrības un dzīvnieku veselību. Tas tiek darīts, lai garantētu augstu veselības un drošības līmeni pārtikas un barības ķēdēs un novērstu mājlopiem vai cilvēkiem bīstamu slimību izplatīšanos.

 

Lietošanai pārtikā paredzētu zvejniecības produktu veselības kontrole

Lietošanai pārtikā paredzētu zvejas un akvakultūras produktu importam jāatbilst vispārējām veselības prasībām, kas saistītas ar atļauju saņēmušās valsts veselības apstiprinājumu, apstiprinātu uzņēmumu, veselības sertifikātiem un veselības kontroli.

 

Veselības kontrole zvejniecības produktiem, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā

Tādu zvejas un akvakultūras produktu importam, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, jāatbilst vispārējām veselības prasībām, kas saistītas ar apstiprinātās valsts veselības apstiprinājumu, apstiprinātu uzņēmumu, veselības sertifikātiem un veselības kontroli.

 

Spermas, olšūnu un embriju veselības kontrole

Dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importam Eiropas Savienībā jābūt vērstam uz to, lai garantētu, ka nav īpašu patogēnu, ko varētu pārnēsāt šie produkti, un lai izvairītos no mātītēm un to pēcnācējiem inficēšanas.

 

Augu veselība

Aizsardzības pasākumi pret augiem vai augu produktiem kaitīgu augu un organismu ievešanu ES un pret to izplatīšanos

 

Augu veselības kontrole

Uz augu produktu un jebkura materiāla (piemēram, koka produktu, augsnes u. c.) importu ES var attiekties aizsardzības pasākumi. Tas paredzēts, lai novērstu augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu un/vai izplatīšanos, šķērsojot ES robežas.

 

Pārtikas un barības nekaitīgums

Nedzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu un barības imports ir atļauts tikai tad, ja tas atbilst vispārīgiem nosacījumiem un īpašiem noteikumiem, kas paredzēti, lai novērstu risku cilvēku un dzīvnieku veselībai.

 

Pārtikas un barības izsekojamība, atbilstība un atbildība

Pārtiku un barību nevar laist tirgū Eiropas Savienībā (ES), ja tā nav nekaitīga. ES pārtikas aprites tiesību aktu mērķis ir ne tikai augsts cilvēku dzīvības un veselības un patērētāju interešu aizsardzības līmenis, bet arī dzīvnieku veselības un labturības, augu veselības un vides aizsardzība.

 

Dzīvnieku barības, kas nav dzīvnieku izcelsmes, veselības kontrole

Nedzīvnieku izcelsmes barības imports ES ir atļauts tikai tad, ja tas ir no uzņēmumiem, kuriem ir pārstāvis ES un kuri atbilst vispārīgiem un īpašiem noteikumiem, kas paredzēti, lai novērstu risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un aizsargātu vidi.

 

Nedzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu veselības kontrole

Nedzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu importam Eiropas Savienībā (ES) jāatbilst vispārējiem nosacījumiem un īpašiem noteikumiem, kuru mērķis ir novērst risku sabiedrības veselībai un aizsargāt patērētāju intereses.

 

Tādu izstrādājumu veselības kontrole, kuri nonāk saskarē ar pārtikas produktiem

Visiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (tieši vai netieši), jāatbilst ES prasībām, kuru mērķis ir nodrošināt augstu cilvēku veselības un patērētāju interešu aizsardzības līmeni.

 

Ģenētiski modificētu (ĢM) pārtikas produktu un jaunu pārtikas produktu veselības kontrole

Ģenētiski modificētas (ĢM) pārtikas un jaunas pārtikas importam ES ir jāatbilst īpašām atļauju piešķiršanas procedūrām, lai nodrošinātu visaugstāko cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

 

Tabakas izstrādājumu veselības un marķēšanas kontrole

Visiem ES importētajiem tabakas izstrādājumiem ir jāatbilst jaunajam tiesiskajam regulējumam (piemērojams no 2016. gada 20. maija), kas reglamentē tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, lai aizsargātu sabiedrības veselību un patērētāju intereses.

 

Ķīmisko vielu kontrole pārtikā

Pārtikas produktu un barības imports ir atļauts tikai tad, ja tas nesatur ķīmiskas atliekas (t. i., veterinārās zāles, pesticīdus un piesārņotājus), kas varētu apdraudēt cilvēku veselību.

 

Veterināro zāļu atlieku kontrole dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, kas paredzēti lietošanai pārtikā

Lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu imports ES ir atļauts tikai tad, ja tas atbilst ES tiesību aktiem, kas ierobežo atļauto ķīmisko vielu un atlieku daudzumu dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos.

 

Piesārņotāju kontrole pārtikas produktos

Pārtikas produktu importam ES būtu jāatbilst ES tiesību aktiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu, ka tirgū laistā pārtika ir nekaitīga ēšanai un nesatur kontaminantus tādā līmenī, kas varētu apdraudēt cilvēku veselību.

 

Pesticīdu atlieku kontrole augu un dzīvnieku izcelsmes produktos, kas paredzēti lietošanai pārtikā

Lietošanai pārtikā paredzētu augu un dzīvnieku izcelsmes produktu, kuros var būt pesticīdu atliekas, imports ir atļauts tikai tad, ja tas atbilst ES tiesību aktiem, kuru mērķis ir kontrolēt ķīmisko vielu un atlieku klātbūtni dzīvos dzīvniekos, dzīvnieku izcelsmes produktos un augu izcelsmes produktos.

 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu tirdzniecības (kvalitātes) standarti

Dažiem lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, ko patērētājam piegādā svaigus, jāatbilst kopējiem tirdzniecības un kvalitātes standartiem, kas attiecas uz dažādiem aspektiem (svaigums, izmērs, kvalitāte, noformējums, pielaides, marķējums utt.), un tos var uzraudzīt, veicot dokumentāras un/vai fiziskas pārbaudes.

 

Inkubējamo olu un mājputnu cāļu tirdzniecības standarti

Uz inkubējamām olām un cāļiem, ko importē ES, jābūt skaidrām norādēm par to mērķi un izcelsmes valsti. Kopā drīkst iepakot tikai tās pašas sugas, kategorijas un mājputnu sugas.

 

Olu tirdzniecības standarti

Importētas vistu olas, kas piemērotas lietošanai pārtikā vai izmantošanai pārtikas rūpniecībā, nedrīkst laist Eiropas Savienības (ES) tirgū, ja vien tās neatbilst ES noteikumiem par šķirošanu, marķēšanu un marķēšanu/iepakojumu.

 

Dažu zivsaimniecības produktu tirdzniecības standarti

Dažus zvejas produktus var importēt no trešām valstīm un tirgot Eiropas Savienībā (ES) tikai tad, ja tie atbilst ES noteikumiem par klasifikāciju pēc svaiguma, izmēra vai svara kategorijām, iepakojumu, noformējumu un marķējumu.

 

Svaigu augļu un dārzeņu tirdzniecības standarti

Augļus un dārzeņus, ko paredzēts pārdot patērētājiem ES, drīkst tirgot tikai tad, ja tiem ir laba, laba un tirdzniecībai piemērota kvalitāte un ja izcelsmes valsts ir norādīta saskaņā ar ES noteikumiem. Ir paredzēti īpaši noteikumi šādu produktu importam no Indijas, Kenijas, Marokas, Senegālas, Tirkijas un Dienvidāfrikas.

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Indijas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Kenijas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Marokas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Senegālas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Türkiye

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Dienvidāfrikas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem banāniem

Importētajiem banāniem pirms laišanas tirgū jāatbilst ES noteikumiem tādās jomās kā kvalitāte, lielums, noformējums utt.

 

Tirdzniecības standarti kaņepēm

Importētas kaņepju sēklas jāpārbauda tādās platībās kā nolūks un tretrahidrokanabinola (THC) saturs.

 

Apiņu tirdzniecības standarti

Apiņus un apiņu produktus var importēt ES tikai tad, ja tie pierāda, ka to kvalitātes standarti ir vismaz līdzvērtīgi ES noteiktajām obligātajām tirdzniecības prasībām.

 

Dabīgā minerālūdens tirdzniecības standarti

Dabiskā minerālūdens aprakstu un definīciju izmantošana ir obligāta, lai eksportētu pudelēs pildītu ūdeni uz ES tirgu, kā arī atbilstu standarta kvalitātes kritērijiem.

 

Olīveļļas tirdzniecības standarti

Olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas apraksta un definīciju izmantošana ir obligāta, lai eksportētu olīveļļu uz ES tirgu, kā arī atbilstu standarta kvalitātes kritērijiem.

 

Mājputnu gaļas tirdzniecības standarti

Importētajai mājputnu gaļai pirms laišanas tirgū jāatbilst ES noteikumiem tādās jomās kā konservācija, šķirošanas kritēriji, marķēšana un ūdens saturs.

 

Tirdzniecības standarti konservētām sardīnēm

Importētajām konservētajām sardīnēm pirms laišanas ES tirgū jāatbilst ES noteikumiem tādās jomās kā sugas veids, noformējums, pārklājumi, sterilizācija u. c.

 

Tirdzniecības prasības sēklām un augu pavairošanas materiālam

Sēklām un augu pavairošanas materiālam, ko ieved ES tirgū, jāatbilst īpašiem ES tiesību aktiem par tirdzniecības prasībām. Tie ir izstrādāti, lai nodrošinātu, ka produkti atbilst veselības un augstas kvalitātes kritērijiem, kā arī bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai.

 

Tirdzniecības standarti konservētām tunzivīm un pelamīdiem

Konservētām tunzivīm un pelamītiem, ko importē ES, pirms laišanas ES tirgū ir jāatbilst tirdzniecības standartiem attiecībā uz zivju sugu izmantošanu, viendabīgumu, barotni, tirdzniecības aprakstu u. c.

 

Vīna, vīnogu sulas un misas sertifikāts un analīzes ziņojums

Vīna, vīnogu misas un vīnogu sulas importa noskaidrošanai ir vajadzīgs V I 1 dokuments, kas ir trešās valsts atzītas oficiālas laboratorijas sagatavots analīzes protokola sertifikāts.

 

Bioloģiskās ražošanas produkti

Apraksts par bioloģiskās ražošanas shēmu, kuras mērķis ir veicināt kvalitatīvus produktus un integrēt vides aizsardzību lauksaimniecībā.

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites