Dzīvnieku un augu produktu veselības un patērētāju aizsardzība

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai attiecībā uz ES mēroga prasībām par ražojumiem. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju skatīt manā tirdzniecības asistentā.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katras pozīcijas vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Dzīvnieku veselība

Obligātie nosacījumi attiecībā uz ES importējamiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (valsts veselības apstiprinājums, apstiprināts uzņēmums, veselības sertifikāti, veselības pārbaudes, kopējais veterinārais ievešanas dokuments (KVID))

 

Dzīvu dzīvnieku veselības kontrole

Dzīvus dzīvniekus ES var importēt tikai tad, ja tie ir no trešās valsts, kas ir iekļauta atļauto valstu sarakstā attiecībā uz attiecīgo dzīvnieku, tiem ir atbilstoši sertifikāti un tie ir sekmīgi izturējuši obligātās kontroles attiecīgās dalībvalsts robežkontroles punktā (RKP).

 

Dzīvnieku izcelsmes produktu, kas paredzēti lietošanai pārtikā, veselības kontrole

Lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu importam jāatbilst šādām veselības prasībām, kas cita starpā attiecas uz veselības nosacījumiem, kuri saistīti ar sabiedrības un lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību, valsts veselības apstiprinājumu un apstiprinātiem uzņēmumiem.

 

Dzīvnieku izcelsmes produktu, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, veselības kontrole

ES importētajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, jāatbilst vispārējiem noteikumiem par sabiedrības un dzīvnieku veselību. Tas tiek darīts, lai garantētu augstu veselības un drošības līmeni visā pārtikas un barības ķēdē un izvairītos no tādu slimību izplatīšanās, kas ir bīstamas lauksaimniecības dzīvniekiem vai cilvēkiem.

 

Lietošanai pārtikā paredzētu zvejniecības produktu veselības kontrole

Lietošanai pārtikā paredzētu zvejas un akvakultūras produktu importam jāatbilst vispārējām veselības prasībām, kas saistītas ar veselības apstiprināšanu apstiprinātā valstī, apstiprinātā uzņēmumā, veselības sertifikātos un veselības kontrolē.

 

To zvejniecības produktu veselības kontrole, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā

Tādu zvejniecības un akvakultūras produktu importam, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, jāatbilst vispārējām veselības prasībām, kas saistītas ar veselības apstiprināšanu apstiprinātā valstī, apstiprinātā uzņēmumā, veselības sertifikātos un veselības kontrolē.

 

Spermas, olšūnu un embriju veselības kontrole

Dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importam Eiropas Savienībā ir jābūt vērstam uz to, lai garantētu, ka tajos nav īpašu patogēnu, ko šie produkti varētu pārnēsāt, un lai novērstu sieviešu dzimuma recipientu un viņu pēcnācēju kontamināciju.

 

Augu veselība

Aizsardzības pasākumi pret augu, augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu ES un pret to izplatību

 

Augu veselības kontrole

Uz ES importētajiem augu produktiem un jebkuriem materiāliem, kas spēj pārnēsāt augiem kaitīgos organismus (piemēram, koka produkti, augsne utt.), var attiecināt aizsardzības pasākumus. Tas paredzēts, lai novērstu tādu organismu ievešanu un/vai izplatīšanos, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, šķērsojot ES robežas.

 

Pārtikas un barības nekaitīgums

Pārtikas produktu un dzīvnieku barības, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība, imports ir atļauts tikai tad, ja tie atbilst vispārējiem nosacījumiem un īpašiem noteikumiem, kuru mērķis ir novērst risku cilvēku un dzīvnieku veselībai.

 

Izsekojamība, atbilstība un atbildība pārtikas un barības jomā

Pārtiku un barību nevar laist Eiropas Savienības (ES) tirgū, ja tā nav nekaitīga. ES pārtikas aprites tiesību akti nodrošina ne tikai cilvēku dzīvības un veselības un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību, bet arī dzīvnieku veselības un labturības, augu veselības un vides aizsardzību.

 

Dzīvnieku barības, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība, veselības kontrole

ES importēt barību, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība, ir atļauts tikai tad, ja tā ir no uzņēmumiem, kuriem ir pārstāvis ES un kuri atbilst vispārējiem un īpašiem noteikumiem, kas izstrādāti, lai novērstu risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un aizsargātu vidi.

 

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, veselības kontrole

Pārtikas produktu, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, importam Eiropas Savienībā (ES) jāatbilst vispārējiem nosacījumiem un īpašiem noteikumiem, kuru mērķis ir novērst risku sabiedrības veselībai un aizsargāt patērētāju intereses.

 

To izstrādājumu veselības kontrole, kuri nonāk saskarē ar pārtikas produktiem

Visiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (tieši vai netieši), jāatbilst ES prasībām, kuru mērķis ir nodrošināt augstu cilvēku veselības un patērētāju interešu aizsardzības līmeni.

 

Ģenētiski modificētas (ĢM) pārtikas un jaunas pārtikas veselības kontrole

Ģenētiski modificētas (ĢM) pārtikas un jaunas pārtikas importam ES ir jāatbilst īpašām atļauju piešķiršanas procedūrām, lai nodrošinātu augstāko cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

 

Tabakas izstrādājumu veselības un marķēšanas kontrole

Visiem tabakas izstrādājumiem, ko importē ES, ir jāatbilst jaunajam tiesiskajam regulējumam (ko piemēro no 2016. gada 20. maija), kas reglamentē tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, lai aizsargātu sabiedrības veselību un patērētāju intereses.

 

Ķīmisko vielu kontrole pārtikā

Pārtikas produktu un dzīvnieku barības imports ir atļauts tikai tad, ja tajos nav ķīmisko atlieku (t. i., veterināro zāļu, pesticīdu un piesārņotāju) tādā līmenī, kas varētu apdraudēt cilvēku veselību.

 

Veterināro zāļu atlieku kontrole dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, kas paredzēti lietošanai pārtikā

Lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu imports ES ir atļauts tikai tad, ja tie atbilst ES tiesību aktiem, kas ierobežo atļauto ķīmisko vielu un atlieku daudzumu dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos.

 

Piesārņotāju kontrole pārtikas produktos

Pārtikas produktu importam ES jāatbilst ES tiesību aktiem, kas izstrādāti, lai nodrošinātu, ka tirgū laistā pārtika ir nekaitīga lietošanai pārtikā un nesatur tādus piesārņotājus, kas varētu apdraudēt cilvēku veselību.

 

Pesticīdu atlieku kontrole pārtikā lietojamos augu un dzīvnieku izcelsmes produktos

Lietošanai pārtikā paredzētu augu un dzīvnieku izcelsmes produktu imports, kuros var būt pesticīdu atliekas, ir atļauts tikai tad, ja tas atbilst ES tiesību aktiem, kas izstrādāti, lai kontrolētu ķīmisko vielu un atlieku klātbūtni dzīvos dzīvniekos, dzīvnieku izcelsmes produktos un augu izcelsmes produktos.

 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu tirdzniecības (kvalitātes) standarti

Dažiem lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, kurus patērētājam piegādā svaigus, jāatbilst kopējiem tirdzniecības un kvalitātes standartiem, kas attiecas uz dažādiem aspektiem (svaigumu, izmēru, kvalitāti, noformējumu, pielaidēm, marķējumu utt.), un tos var uzraudzīt, veicot dokumentālas un/vai fiziskas pārbaudes.

 

Tirdzniecības standarti inkubējamām olām un mājputnu cāļiem

Inkubējamām olām un cāļiem, kas importēti ES, jābūt skaidrām norādēm par to mērķi un izcelsmes valsti. Tikai vienas sugas, kategorijas un mājputnus atļauts iepakot kopā.

 

Olu tirdzniecības standarti

Importētas vistu olas, kas piemērotas lietošanai pārtikā vai izmantošanai pārtikas rūpniecībā, nedrīkst laist Eiropas Savienības (ES) tirgū, ja vien tās neatbilst ES noteikumiem par šķirošanu, marķēšanu un etiķetēšanu/iepakošanu.

 

Dažu zivsaimniecības produktu tirdzniecības standarti

Dažus zvejas produktus var importēt no trešām valstīm un tirgot Eiropas Savienībā (ES) tikai tad, ja tie atbilst ES noteikumiem par klasifikāciju pēc svaiguma, izmēra vai svara kategorijām, iepakojuma, noformējuma un marķējuma.

 

Svaigu augļu un dārzeņu tirdzniecības standarti

Augļus un dārzeņus, kurus paredzēts pārdot patērētājiem ES svaigus, drīkst tirgot tikai tad, ja tiem ir laba, tirdzniecībai piemērota kvalitāte un ja saskaņā ar ES noteikumiem ir norādīta izcelsmes valsts. Ir paredzēti īpaši noteikumi šādu produktu importam no Indijas, Kenijas, Marokas, Senegālas, Turcijas un Dienvidāfrikas.

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Indijas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Kenijas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Marokas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Senegālas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Turcijas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem augļiem un dārzeņiem no Dienvidāfrikas

 

Tirdzniecības standarti svaigiem banāniem

Importētajiem banāniem pirms laišanas tirgū jāatbilst ES noteikumiem tādās jomās kā kvalitāte, lielums, noformējums utt.

 

Kaņepju tirdzniecības standarti

(Tikai kaņepju sēklām) Ievestajām kaņepju sēklām jāveic pārbaudes tādos apgabalos kā mērķis un tretrahidrokanabinola (THC) saturs.

 

Apiņu tirdzniecības standarti

Apiņus un apiņu produktus var importēt ES tikai tad, ja tie pierāda, ka to kvalitātes standarti ir vismaz līdzvērtīgi ES noteiktajām obligātajām tirdzniecības prasībām.

 

Dabiskā minerālūdens tirdzniecības standarti

Lai eksportētu pudelēs pildītu ūdeni uz ES tirgu, obligāti jāizmanto dabīgā minerālūdens apraksti un definīcijas, kā arī jāievēro standarta kvalitātes kritēriji.

 

Olīveļļas tirdzniecības standarti

Olīveļļas eksportam uz ES tirgu obligāti jāizmanto olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas apraksti un definīcijas, kā arī jāatbilst standarta kvalitātes kritērijiem.

 

Mājputnu gaļas tirdzniecības standarti

Importētajai mājputnu gaļai pirms laišanas tirgū jāatbilst ES noteikumiem tādās jomās kā saglabāšana, šķirošanas kritēriji, marķēšana un ūdens saturs.

 

Tirdzniecības standarti konservētām sardīnēm

Importētām konservētām sardīnēm pirms laišanas ES tirgū jāatbilst ES noteikumiem tādās jomās kā sugu veids, noformējums, informācijas nesēju pārklāšana, sterilizācija utt.

 

Tirdzniecības prasības sēklām un augu pavairošanas materiālam

Sēklām un augu pavairošanas materiālam, ko ieved ES tirgū, jāatbilst īpašiem ES tiesību aktiem par tirdzniecības prasībām. Tie ir izstrādāti, lai nodrošinātu, ka produkti atbilst veselības un augstas kvalitātes kritērijiem, kā arī bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai.

 

Konservētu tunzivju un pelamīdu tirdzniecības standarti

Konservētas tunzivis un pelamīdas, ko importē ES, pirms laišanas ES tirgū ir jāievēro tirdzniecības standarti attiecībā uz zivju sugu izmantošanu, viendabīgumu, vidi, tirdzniecības aprakstu utt.

 

Vīna, vīnogu sulas un misas sertifikāts un analīzes protokols

Vīna, vīnogu misas un vīnogu sulas importa muitošanai ir vajadzīgs V I 1 dokuments, kas ir trešās valsts atzītas oficiālas laboratorijas analīzes protokola sertifikāts.

 

Bioloģiskās ražošanas produkti

Bioloģiskās ražošanas shēmas apraksts, kuras mērķis ir veicināt kvalitatīvus produktus un integrēt vides saglabāšanu lauksaimniecībā.

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites