Eläin- ja kasvituotteiden terveys ja kuluttajansuoja

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana ainoastaan EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Lisätietoja saa kohdasta My Trade Assistant.

Huomaa, että tällä sivulla on yleinen kuvaus kustakin otsikosta kaikilla EU:n kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Eläinten terveys

EU:hun tuotavia eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita koskevat pakolliset edellytykset (maan terveyshyväksyntä, hyväksytty laitos, terveystodistukset, terveystarkastukset, yhteinen eläinlääkinnällinen tuloasiakirja (CVED))

 

Elävien eläinten terveystarkastukset

Eläviä eläimiä saa tuoda EU:hun vain, jos ne tulevat kolmannesta maasta, joka sisältyy kyseisen eläimen osalta hyväksyttyjen maiden luetteloon, niiden mukana on asianmukaiset todistukset ja ne ovat läpäisseet asianomaisen jäsenvaltion rajatarkastusasemalla suoritetut pakolliset tarkastukset.

 

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden terveystarkastukset

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava seuraavia terveysvaatimuksia, jotka liittyvät muun muassa yleisöön ja eläinten suojeluun liittyviin terveysvaatimuksiin, maakohtaiseen terveyshyväksyntään ja hyväksyttyihin laitoksiin.

 

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden terveystarkastukset

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläintuotteiden tuonnissa EU:hun on noudatettava kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevia yleisiä sääntöjä. Näin varmistetaan korkea terveys- ja turvallisuustaso koko elintarvike- ja rehuketjussa ja vältetään karjalle tai ihmisille vaarallisten tautien leviäminen.

 

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden terveystarkastukset

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnin on täytettävä yleiset terveysvaatimukset, jotka liittyvät hyväksytyn maan, hyväksytyn laitoksen, terveystodistusten ja terveystarkastusten hyväksyntään.

 

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden terveystarkastukset

Muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnissa on noudatettava yleisiä terveysvaatimuksia, jotka liittyvät hyväksytyn maan, hyväksytyn laitoksen, terveystodistusten ja terveystarkastusten terveyshyväksyntään.

 

Siemennesteen, munasolujen ja alkioiden terveystarkastus

Eläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnilla Euroopan unioniin on pyrittävä takaamaan, ettei niissä esiinny erityisiä taudinaiheuttajia, joita nämä tuotteet voisivat aiheuttaa, ja välttämään vastaanottajina olevien naaraiden ja heidän jälkeläistensä saastuminen.

 

Kasvien terveys

Kasvien, kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien EU:hun kulkeutumisen ja niiden leviämisen vastaiset suojatoimenpiteet

 

Kasvien terveyden valvonta

Kasvituotteiden ja kaikkien kasvintuhoojien (esim. puutuotteiden, maaperän jne.) kulkeutumiseen EU:hun voidaan soveltaa suojatoimenpiteitä. Tarkoituksena on estää kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien kulkeutuminen ja/tai leviäminen EU:n rajojen yli.

 

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus

Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen tuonti on sallittua vain, jos ne täyttävät yleiset edellytykset ja erityissäännökset, joiden tarkoituksena on estää ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit.

 

Jäljitettävyys, vaatimustenmukaisuus ja vastuu elintarvikkeissa ja rehuissa

Elintarvikkeita ja rehuja ei saa saattaa Euroopan unionin (EU) markkinoille, jos ne eivät ole turvallisia. EU:n elintarvikelainsäädännöllä ei pyritä ainoastaan ihmisten elämän, terveyden ja kuluttajien etujen korkeatasoiseen suojeluun vaan myös eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvien terveyden ja ympäristön suojeluun.

 

Muiden kuin eläinperäisten rehujen terveystarkastukset

Muiden kuin eläinperäisten rehujen tuonti EU:hun on sallittua vain, jos ne tulevat laitoksista, joilla on edustaja EU:ssa ja jotka noudattavat yleisiä ja erityisiä sääntöjä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.

 

Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden terveystarkastukset

Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnissa Euroopan unioniin (EU) on noudatettava yleisiä edellytyksiä ja erityissäännöksiä, joiden tarkoituksena on ehkäistä kansanterveydelle aiheutuvia riskejä ja suojella kuluttajien etuja.

 

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien esineiden terveystarkastus

Elintarvikkeiden kanssa (suoraan tai välillisesti) kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden on täytettävä EU:n vaatimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa ihmisten terveyden ja kuluttajien etujen suojelun korkea taso.

 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja uuselintarvikkeiden terveysvalvonta

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja uuselintarvikkeiden tuonnissa EU:hun on noudatettava erityisiä hyväksymismenettelyjä, jotta varmistetaan ihmisten terveyden suojelun mahdollisimman korkea taso.

 

Tupakkatuotteiden terveys ja pakkausmerkintöjen valvonta

Kaikkien EU:hun tuotavien tupakkatuotteiden on noudatettava uutta oikeudellista kehystä (jota sovellettiin 20. toukokuuta 2016 alkaen), jolla säännellään tupakkatuotteiden valmistusta, esittämistapaa ja myyntiä kansanterveyden ja kuluttajien etujen suojelemiseksi.

 

Elintarvikkeissa olevien kemiallisten aineiden valvonta

Elintarvikkeiden ja rehujen tuonti on sallittua vain, jos ne eivät sisällä kemiallisia jäämiä (eli eläinlääkkeitä, torjunta-aineita ja vierasaineita) ihmisten terveyttä mahdollisesti uhkaavina määrinä.

 

Eläinlääkkeiden jäämien valvonta eläimissä ja ihmisravinnoksi tarkoitetuissa eläintuotteissa

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläintuotteiden tuonti EU:hun on sallittua vain, jos se noudattaa EU:n lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan elävissä eläimissä ja eläintuotteissa sallittujen kemiallisten aineiden ja jäämien määrää.

 

Elintarvikkeissa olevien vierasaineiden valvonta

Elintarvikkeiden tuonnissa EU:hun olisi noudatettava EU:n lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että markkinoille saatetut elintarvikkeet ovat turvallisia syötä ja että ne eivät sisällä sellaisia vieraita aineita, jotka voisivat uhata ihmisten terveyttä.

 

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kasvi- ja eläintuotteiden torjunta-ainejäämien valvonta

Sellaisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen kasvi- ja eläintuotteiden tuonti, joissa voi olla torjunta-ainejäämiä, on sallittua vain, jos noudatetaan EU:n lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on valvoa kemiallisten aineiden ja jäämien esiintymistä elävissä eläimissä, eläintuotteissa ja kasviperäisissä tuotteissa.

 

Maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan pitämistä (laatua) koskevat vaatimukset

Tiettyjen tuoreina kuluttajille toimitettavien maatalous- ja kalastustuotteiden on täytettävä yhteiset kaupan pitämistä ja laatua koskevat vaatimukset, jotka koskevat erilaisia näkökohtia (tuoreus, koko, laatu, tarjontamuoto, toleranssit, merkinnät jne.), ja niitä voidaan valvoa asiakirjatarkastuksilla ja/tai fyysisillä tarkastuksilla.

 

Siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

EU:hun tuotavissa siitosmunissa ja poikasissa on oltava selkeät tiedot niiden tarkoituksesta ja alkuperämaasta. Ainoastaan samaan lajiin, luokkaan ja siipikarjatyyppiin kuuluvat tuotteet saa pakata yhteen.

 

Munien kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Ihmisravinnoksi tai elintarviketeollisuudessa käytettäviksi soveltuvia tuontikananmunia ei saa saattaa Euroopan unionin (EU) markkinoille, elleivät ne ole luokitusta, merkintöjä ja pakkausmerkintöjä/pakkauksia koskevien EU:n sääntöjen mukaisia.

 

Tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tiettyjä kalastustuotteita saa tuoda kolmansista maista ja pitää kaupan Euroopan unionissa (EU) ainoastaan, jos ne täyttävät EU:n säännöt, jotka koskevat luokittelua tuoreuden, koon tai painoluokan, pakkauksen, esillepanon ja merkintöjen mukaan.

 

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Hedelmiä ja vihanneksia, jotka on tarkoitettu myytäviksi tuoreina kuluttajille EU:ssa, voidaan pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat laadultaan virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia ja jos alkuperämaa on ilmoitettu EU:n lainsäädännön mukaisesti. Tällaisten tuotteiden tuonnille Intiasta, Keniasta, Marokosta, Senegalista, Türkiyestä ja Etelä-Afrikasta annetaan erityissäännöksiä.

 

Intiasta peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

 

Keniasta peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

 

Marokosta peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

 

Senegalista peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

 

Türkiyen tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

 

Etelä-Afrikasta peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

 

Tuoreiden banaanien kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Maahantuotujen banaanien on oltava EU:n sääntöjen mukaisia muun muassa laadun, koon, tarjontamuodon jne. osalta ennen kuin ne saatetaan markkinoille.

 

Hampun kaupan pitämisen vaatimukset

(Vain hampunsiementen osalta) Tuodut hampunsiemenet on tarkastettava esimerkiksi käyttötarkoituksen ja trihydrokannabinolipitoisuuden (THC) osalta.

 

Humalan kaupan pitämisen vaatimukset

Humalaa ja humalatuotteita saa tuoda EU:hun vain, jos ne osoittavat, että niiden laatuvaatimukset vastaavat vähintään EU:n asettamia kaupan pitämisen vähimmäisvaatimuksia.

 

Luontaisten kivennäisvesien kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Luontaisen kivennäisveden kuvausten ja määritelmien käyttö on pakollista pullotetun veden viemiseksi EU:n markkinoille ja vakiolaatukriteerien täyttämiseksi.

 

Oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen kuvausten ja määritelmien käyttö on pakollista, jotta oliiviöljyjä voidaan viedä EU:n markkinoille ja täyttää vakiolaatuvaatimukset.

 

Siipikarjanlihan kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Maahantuodun siipikarjanlihan on oltava EU:n sääntöjen mukaista muun muassa säilyvyyden, luokituskriteerien, merkintöjen ja vesipitoisuuden osalta ennen markkinoille saattamista.

 

Sardiinisäilykkeiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Maahantuotujen säilöttyjen sardiinien on oltava EU:n sääntöjen mukaisia muun muassa lajityypissä, tarjontamuodossa, suoja-aineissa, steriloinnissa jne. ennen kuin ne saatetaan EU:n markkinoille.

 

Siementen ja kasvien lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

EU:n markkinoille tulevien siementen ja kasvien lisäysaineiston on oltava kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia koskevan EU:n lainsäädännön mukaisia. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että tuotteet täyttävät terveyttä, korkeaa laatua ja biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevat vaatimukset.

 

Tonnikala- ja sardasäilykkeiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

EU:hun tuotavien tonnikala- ja sardasäilykkeiden on ennen EU:n markkinoille saattamista noudatettava muun muassa kalalajien käyttöä, homogeenisuutta, väliaineen käyttöä, kauppanimitystä jne. koskevia kaupan pitämisen vaatimuksia.

 

Viinin, viinirypälemehun ja rypäleen puristemehun todistus ja määritysseloste

Viinin, rypäleen puristemehun ja viinirypälemehun tuontiselvitys edellyttää V I 1 -asiakirjaa, joka on kolmannen maan tunnustaman virallisen laboratorion laatiman määritysselosteen todistus.

 

Luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevat tuotteet

Kuvaus luonnonmukaisesta tuotantojärjestelmästä, jonka tavoitteena on laadukkaiden tuotteiden edistäminen ja ympäristönsuojelun sisällyttäminen maatalouteen.

 
Jaa tämä sivu: