EU:n ja Georgian pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Georgia allekirjoittivat assosiaatiosopimuksen kesäkuussa 2014, ja se tuli voimaan heinäkuussa 2016. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue (DCFTA) on erottamaton osa sopimusta. Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat maksamaan Georgiaan suuntautuvassa viennissä. Se tehostaa tullimenettelyjä. Se myös helpottaa kauppaa edelleen lähentämällä Georgian lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, standardit mukaan lukien, asteittain EU:n vastaaviin.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2016.

Sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

Sopimuksen ansiosta yrityksenne on helpompi viedä Georgiaan ja tuoda sieltä.

 • poistaa useimmat tariffit
 • tehostaa tullimenettelyjä

Kuka voi viedä tuotteita EU:sta Georgiaan EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen nojalla?

Jotta yritys voi viedä EU:sta Georgiaan, sen on oltava rekisteröitynä jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja saanut voimassa olevan tulli-ilmoituksen ja tarvittaessa vientiluvan.

Kuka voi viedä Georgiasta EU:hun EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen nojalla?

EU:n ja Georgian välisen sopimuksen mukainen vienti EU:hun edellyttää, että yrityksenne on rekisteröity Georgian tasavallassa.

Georgian tärkeimmät tavaraviennit ovat seuraavat:

 • kivennäistuotteet
 • koneet ja laitteet
 • kemialliset tuotteet
 • liikennevälineet

EUon yksi Georgian tärkeimmistä kauppakumppaneista. Sen vuoksi maa pyrkii yhdenmukaistamaan kauppalainsäädäntöään ja -käytäntöjään EU:n kauppalainsäädännön ja -käytäntöjen kanssa, mikä hyödyttää erityisesti kauppaa käyviä pk-yrityksiä.

Tariffit

Sopimuksella poistetaan suurin osa tavaroista kannettavista tulleista.

Teollisuustuotteet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksella poistetaan teollisuustuotteiden tullit 100-prosenttisesti.

Maataloustuotteet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksessa kielletään tariffikiintiöiden käyttö sekä tuonnissa että viennissä.

EU:hun suuntautuvassa tuonnissa on kuitenkin joitakin poikkeuksia, jotka koskevat tiettyjä herkkiä maataloustuotteita, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä:

Valkosipulin tariffikiintiö

Valkosipulin tuonnissa EU:hun sovelletaan vuotuista tariffikiintiötä. Sopimuksen mukaan EU hyväksyy Georgiasta tulevan tuonnin, jonka määrä on yhteensä 220 tonnia valkosipulia vuodessa. Kokonaismäärään sisältyvä tuonti määritetään saapumisjärjestyksessä. Kun kokonaismäärä ylittyy, sovelletaan EU:n suosituimmuustullia. Tarkista ennen vientiä kunkin sovellettavan kiintiön saldo.

Tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinta

Jos tuot EU:hun tiettyjä hedelmiä ja vihanneksia, kuten tomaatteja, kesäkurpitsoja tai persikoita, tavaroihin sovelletaan tulohintajärjestelmää. Sopimuksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että tulli lasketaan paljoustullina. Jos EU:hun tuomasi tavarat täyttävät alkuperäsääntöjen vaatimukset ja ne arvostetaan paljoustullissa ilmoitettua määrää alhaisempaan laskuun, sinun on tuojana vastattava kiinteän paljoustullin määrän ja laskun määrän välisestä erotuksesta.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse maksaa maksuja, jos Georgiasta tuomasi tavaran tullausarvo on yhtä suuri tai korkeampi kuin tullitoimipaikan ilmoittama tulohinta.

Ks. luettelo tavaroista, joihin sovelletaan tulohintaa.

Onko sinun maksettava hedelmien ja vihannesten tulohinta, jos tuotte tavaroita Georgiasta?

Käytännössä useimpien Georgiasta tuotujen tavaroiden tullausarvo on korkeampi kuin tulohinta, joten useimmissa tapauksissa sinun ei tarvitse maksaa tulohintaa.

Toimenpiteiden kiertämisen torjuminen

Useimpiin (jalostettuihin) maataloustuotteisiin sovelletaan toimenpiteiden kiertämisen estämismekanismia eli kynnysarvoa tuonnin kokonaismäärälle vuodessa. EU-Georgia-assosiaatiosopimuksen liitteessä II-C on luettelo maataloustuotteista, joihin sovelletaan toimenpiteiden kiertämisen estämismekanismia.

Tämä tarkoittaa, että jos tuonti Georgiasta ylittää tietyn tason, EU voi suspendoida näiden tuotteiden alhaisemmat tullit. Kynnysarvo voidaan ylittää vain, jos Georgian hallitus voi esittää EU:lle asianmukaiset perustelut sille, että georgialaiset tuottajat pystyvät tuottamaan kyseisiä tuotteita ja/tai viemään kynnysarvon ylittäviä määriä. Jos perustelut ovat riittävät, tullimaksuista luovutaan.

Näin varmistetaan, että kolmannet maat eivät hyödynnä EU:n ja Georgian välistä sopimusta ja vie EU:hun vilpillisesti Georgian kautta.

Hae tuotteeseen sovellettava tulli Oma kauppa-avustaja -osiosta

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) ”, jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossa on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Georgian kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen, jäljempänä ’PEM-yleissopimus’, lisäyksessä I. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä olisi sovellettava vuoden 2021 puoliväliin mennessä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, poikkeamia ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä) koskevat säännökset, joita lievennetään.

Alkuperäsääntöjä koskevan yleissopimuksen tarkoituksena on vahvistaa 25 sopimuspuolen (EU, EFTA-maat, Balkanin maat ja EU:n eteläisellä ja itäisellä naapurialueella toimivat vapaakauppasopimuskumppanit) ja EU:n yhteiset alkuperä- ja kumulaatiosäännöt kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueen sisällä.

PEM-sopimuspuolten luettelo

Yksityiskohtaisia tietoja yleiseurooppalaisesta Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Georgiasta PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteellenne voidaan myöntää PEM-yleissopimuksen mukainen alennettu tai nollatulli, sen on oltava peräisin EU:sta tai Georgiasta.

Tuote ”alkuperäinen”, jos se on joko

 • joka on tuotettu kokonaan EU:ssa tai Georgiassa, tai
 • ne on valmistettu EU:ssa tai Georgiassa ei-alkuperäaineksista, edellyttäen että tällaisia aineksia on riittävästi valmistettu tai käsitelty PEM-yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa II liitteessä vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti
  . Ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen alkuhuomautukset. Joillekin tuotteille on olemassa joitakin vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä – ks. lisäys II.

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö. Tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseksi on myös joitakin lisäjoustomahdollisuuksia, kuten toleranssi tai kumulaatio.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muutossääntö – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokituksen muutokseen – esimerkiksi paperin (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) valmistus ei-alkuperätuotetta olevasta massasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan. Tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset” oleviin 5–6 huomautuksiin.
Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kahdesta tavasta kumuloitua alkuperää

 • kahdenvälinen kumulaatio – Georgian alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa EU:ssa
 • diagonaalinen kumulaatio – yhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina, kun arvioidaan, onko lopputuotteella etuuskohteluun oikeuttava pääsy, kun se viedään kolmanteen sopimuspuoleen Paneurooppa-Välimeri-alueella. diagonaalista kumulaatiota sovelletaan

  kuitenkin vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä. Tarkista ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki PEM-yleissopimuksen perusteella voimassa olevat sopimukset), jossa eritellään ne sopimuspuolet, joiden kanssa Georgia voi soveltaa diagonaalista kumulaatiota. Huhtikuussa 2020 diagonaaliseen kumulaatioon oikeutettuja EU:n ja Georgian yhteisiä kumppaneita olivat Islanti, Sveitsi (Liechtenstein mukaan luettuna) ja Norja.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalinen kumulaatio on sallittua useiden sellaisten maiden kesken, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on kauppasopimuksia keskenään. Tällöin jommassakummassa maassa toimiva tavaroiden tuottaja voi tuoda maahan aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan georgialainen kauppias, joka valmistaa vaatteita Sveitsiin vietäviksi, voi käyttää EU:sta peräisin olevaa lankaa ja lukea sen Georgian alkuperätuotteeksi. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus eli kankaiden valmistus (ei-alkuperä)langasta ja vaatteiden tuotanto on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Georgiasta, kun ne viedään Sveitsiin, joten niillä on vapaa pääsy Sveitsin markkinoille.

Lisätietoja PEM:n mukaisesta kumulaatiosta on täällä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Georgiaan (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki muut toimenpiteet, joilla pyritään säilyttämään tuotteet hyvässä kunnossa.

Todisteet näiden edellytysten täyttymisestä on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esimerkiksi konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat on kuljetettu
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta tavaroitasi kuljetetaan
 • jos niitä ei ole esitetty, ei ole olemassa todistusasiakirjoja.

Tullinpalautus

EU:n ja Georgian välisessä kaupassa tehdyn PEM-yleissopimuksen mukaisesti ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuustullilla vietävän tuotteen valmistukseen.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä säädetään alkuperäselvityksiä koskevassa V osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa VI osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän.

Etuustariffin hakeminen

Tullietuuskohteluun pääsemiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset
 • Liitteet III a ja III b sisältävät EUR.1- ja EUR-MED-todistusten mallit ja niissä annetaan ohjeet niiden täyttämisestä.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-todistuksen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että heidän tuotteensa on peräisin EU:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä joko

 • valtuutettu viejä
 • viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6000 euroa.
Alkuperäilmoituksen laatiminen

Viejän on kirjoitettava, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jolla tuote yksilöidään (liite IV a):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi ilmoitettu.”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

Tässä tapauksessa ilmoitus on seuraava (liite IV b)

”Tässä asiakirjassa (tullin lupanumero...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin selvästi ilmoiteta.

— kumulaatiota on sovellettu... (maan/maiden nimi) kanssa.

- kumulaatiota ei ole sovellettu”

Alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueella olevilla virallisilla kielillä, kuten liitteessä IV a ja b mainitaan (kumulaatiota koskevan ilmoituksen on aina oltava englanninkielinen).

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos hakija antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joilla sinut tunnistetaan.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset (tuojaosapuolen käynnit viejälle eivät ole sallittuja)

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisesti alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Sopimuksen mukaisesti Georgia lähensi teknisiä standardejaan ja määräyksiään vastaamaan EU:n standardeja ja määräyksiä. Tämä tarkoittaa, että suurin osa Georgian teknisistä säännöistä on samat kuin EU:ssa.

Georgia lähensi asetuksiaan, muun muassa

 • tuotteiden akkreditointi ja kaupan pitäminen, jossa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit
 • yleinen tuoteturvallisuus, jossa vahvistetaan perusteet sille, mitä on otettava huomioon määritettäessä tuotetta turvalliseksi ja milloin tuote kielletään, koska se aiheuttaa vakavan vaaran terveydelle ja turvallisuudelle

Luettelo näistä asetuksista ja muusta lainsäädännöstä, jonka Georgia on pannut täytäntöön, on EU-Georgia-assosiaatiosopimuksen liitteessä III-B.

Georgia suostui myös lähentämään 21:tä asetusta, jotka kattavat monien erilaisten tuotteiden, kuten koneiden, hissien, lelujen, lääkinnällisten laitteiden ja yksinkertaisten paineastioiden, terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Ne luetellaan EU -Georgia-assosiaatiosopimuksen liitteessä III- A.

Normien osalta Georgia on ottanut käyttöön kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Kaikista rekisteröidyistä georgialaisista standardeista 98 prosenttia on kansainvälisiä ja eurooppalaisia ja 2 prosenttia georgialaisia.

Georgiassa voidaan käyttää seuraavia standardeja, joskin vapaaehtoiselta pohjalta

 • kansainväliset ja alueelliset TTJ-standardit
 • EU:n tai OECD:n jäsenvaltioiden normit
 • Georgialaiset standardit
 • Georgian yritysstandardit

 

Jos haluat tuoda tavaroita georgialaiselta valmistajalta, joka on valinnut omien eritelmiensä käytön, sinun on hankittava kyseisen valmistajan allekirjoittama EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella todistetaan ja vakuutetaan, että kyseiset tuotteet täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset ja standardit. Tämän jälkeen valmistaja voi liittää tuotteisiinsa Européenne -yhteensopivan merkinnän, joka osoittaa sen täyttävän EU:n standardit.

Jos valmistaja päättää osoittaa vaatimustenmukaisuuden EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, se voi maksaa enemmän rahaa ja aikaa kuin vastaavuuden takaavien yhdenmukaistettujen EU:n standardien noudattaminen.

Tarkastele voimassa olevissa alakohtaisissa tuotedirektiiveissä ryhmiteltyjä yhdenmukaistettuja standardeja.

Miten tiedän, että tuomani tavarat ovat EU:n säännösten ja standardien mukaisia?

 • kun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on suoritettu, EU:sta Georgiaan suuntautuvassa viennissä mukana olevat asiakirjat annetaan joko englannin kielellä tai notaarin vahvistamana georgialaisena käännöksenä.
 • vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa ilmoitettu laitos (joka on yleensä erityinen organisaatio, kuten laboratorio tai tarkastus- tai sertifiointilaitos).
 • jos viet tavaroitasi Georgiaan, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin voi suorittaa Georgiassa akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos.
 • jos tuot tavaroitasi Georgiasta EU:hun, ks. luettelo akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista

Georgia on kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen sekä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen jäsen. Tämän seurauksena kemikaalien tuontiin voidaan soveltaa kieltoja tai rajoituksia. Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriö toimii tällaisten kemikaalien virallisena yhteyspisteenä.

EU ja Georgia valmistelevat parhaillaan vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta, joka mahdollistaa tiettyjen vaatimustenmukaisuusvaatimukset täyttävien teollisuustuotteiden saattamisen markkinoille ilman lisätestausta tai vaatimustenmukaisuusmenettelyjä.

Teknisiä vaatimuksia koskevat yhteyshenkilöt

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella poistetaan ja kielletään sekä EU:ta että Georgiaa ottamasta käyttöön perusteettomia säännöksiä. Tämä hyödyttää erityisesti pienviljelijöitä, jotka vievät maataloustuotteita Georgiaan.

Tämä ei tarkoita sitä, että kunkin maan suojelun taso vaarantuisi. Koska EU:n elintarviketurvallisuusvaatimukset ovat erittäin tiukat ja tiukat, Georgian hallitus hyväksyy joitakin EU:n terveys- ja kasvinsuojelutoimia.

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella varmistetaan myös, että eläinten hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevat säännöt vastaavat EU:n normeja ja Maailman eläintautijärjestön (OIE) kehitystä.

 

Jos Georgia lähentää edelleen EU:n sääntöjä, miten vienti/tuonti tapahtuu?

Jos tuot kasveja ja/tai eläintuotteita EU:hun, sinun on hankittava todistus Georgian toimivaltaiselta viranomaiselta. Tällä sertifioinnilla on tarkoitus taata, että tuote täyttää asiaankuuluvat terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset.

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen mukaan Georgian hallituksen on ilmoitettava EU:lle, kun se on lähentänyt eläinten hyvinvointia sekä kasvien terveyttä ja turvallisuutta koskevia sääntöjä. Kuulemismenettely sen määrittämiseksi, onko asetusten lähentäminen saavutettu, voi kestää jopa 360 päivää.

Luettelo toimivaltaisista viranomaisista
 • Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriön alainen elintarvikevirasto vastaa valvonnasta, seurannasta, suunniteltujen ja/tai suunnittelemattomien tarkastusten suorittamisesta, asiakirjatarkastusten tekemisestä, näytteenotosta elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvien seikkojen testaamista ja valvontaa varten. Tämä tarkoittaa myös sitä, että EVI valvoo kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa elintarvikkeiden/rehujen vaatimustenmukaisuutta.
  • Evi:llä on myös eläinlääkintäosasto, joka vastaa elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksista Georgiassa.
  • Evi:n kasvinsuojeluosasto vastaa tuhoojariskianalyysien sääntelystä Georgiassa.
 • Työ-, terveys- ja sosiaaliministeriö vastaa terveyteen liittyvistä hyödykkeistä ja toimenpiteistä. Se osallistuu kriisinhallintaan elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja osallistuu toimiin sen varmistamiseksi, että elintarviketurvallisuutta koskevat normit ja parametrit otetaan käyttöön.

Ihmisten terveyden suojelemiseksi kosmetiikkaan ja siihen liittyviin hyödykkeisiin voidaan soveltaa erityisiä tuontimenettelyjä, mukaan lukien hygieniatodistusmenettely ja erityinen rekisteröintimenettely Georgian markkinoille pääsyä varten. Voitte ottaa yhteyttä työ-, terveys- ja sosiaaliministeriöön saadakseen lisätietoja vaadittavista asiakirjoista.

 • verohallinto on valtiovarainministeriön osasto, joka vastaa terveys- ja kasvinsuojelusäännösten noudattamisesta Georgian ulkorajoilla.
 • laboratoriot ovat olennainen osa terveys- ja kasvinsuojelutoimien institutionaalista järjestelmää. Georgian akkreditointikeskus akkreditoi kaikki laboratoriot, jotka toimivat tunnustettujen kansainvälisten standardien mukaisesti.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja olla siten merkittävä rasite teille viejänä.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä estää vientisi Georgiaan. EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset (SPS)

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjaa

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesi mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppaavustaja)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voit halutessasi hakea sitovaa tariffitietoa ja /tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Tarkempia tietoja siitä, mitä asiakirjoja sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saa Oma kauppa-avustaja.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Sopimuksella suojataan teollis- ja tekijänoikeuksia tuotaessa tavaroita ja/tai vietäessä niitä Georgiaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimus on useiden sellaisten kansainvälisten sopimusten mukainen, joilla säännellään tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien hallinnointia. Jos tavaramerkkiviranomainen hylkää hakemuksen, päätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti ja hylkäämisen syyt on esitettävä.

Mallit ja patentit

Itsenäisesti luodut yksilölliset mallit suojataan rekisteröinnillä enintään 25 vuoden ajan. Tämä antaa sinulle yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia, joilla ei ole suostumustasi, käyttämästä, rakentamasta, myymästä, tuomasta maahan ja/tai viemästä sitä eteenpäin.

Maantieteelliset indikaattorit

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella perustettu maantieteellisten indikaattorien erityiskomitea seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa tällä alalla ja raportoi siitä kauppakomitealle. Lisätietoja maataloustuotteiden maantieteellisistä merkinnöistä sekä elintarvikkeiden, viinityyppien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä on EU-Georgia -assosiaatiosopimuksen liitteessä XVII -C.

Miten suojaa haetaan?

Sakpatenti on georgialainen riippumaton oikeussubjekti, jonka tehtävänä on suojella kaikkea maan teollis- ja tekijänoikeuksia ja määritellä teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva politiikka.

Voit hakea maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä suoraan. Hakemus olisi toimitettava paperiversiona tai sähköisesti Georgian kielellä, ja siinä olisi viitattava yhteen alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään.

Hakemuksessa olisi oltava seuraavat tiedot:

 • alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintipyyntö
 • hakijan koko nimi ja osoite
 • alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä
 • niiden tavaroiden nimi, joille alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä haetaan

Maantieteellistä merkintää koskevaan hakemukseen on liitettävä myös asiakirja, jossa esitetään

 • tavaroiden ja raaka-aineen kuvaus sekä niiden kemialliset, fysikaaliset, mikrobiologiset ja/tai aistinvaraiset ja muut ominaisuudet
 • kuvaus tavaroiden maantieteellisen alkuperäalueen sijainnista ja maininta sen tarkoista rajoista
 • kuvaus tavaroiden tuotantotekniikasta ja tuotantoedellytyksistä ja -menetelmistä kyseessä olevan maantieteellisen alueen osalta, jos ne ovat olemassa
 • tiedot, jotka vahvistavat, että alkuperänimityksen saaneiden tavaroiden erityislaatu ja ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan erityisestä maantieteellisestä ympäristöstä ja inhimillisistä tekijöistä
 • tiedot, jotka vahvistavat, että tavaroiden erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet liittyvät tähän maantieteelliseen alueeseen
  • tavaroiden maantieteellisen alkuperän vahvistava asiakirja
  • valtakirja, jolla vahvistetaan edustajan valtuutus

Palvelukauppa

Sekä Georgian hallitus että EU ovat asettaneet kaikki nykyiset palvelujen tarjontaa koskevat rajoituksensa tai varaumansa erittäin avoimesti. Tämä tuo sinulle arvokasta oikeusvarmuutta EU:n palveluntarjoajana. Luettelo Georgiaa koskevista varaumista, ks. EU-Georgia -assosiaatiosopimuksen liitteet XIV-E, XIV-F ja XIV -G.

Miten käytät liitteiden kautta?

EU:n ja Georgian välinen sopimus sisältää seuraavat neljä liitettä, joissa Georgia esittää varaumia, jotka voivat vaikuttaa sinuun ja yritykseenne.

 • jos haluat perustaa yrityksen Georgiaan, ks. liite XIV-E, jossa on negatiivinen luettelo kaikista palvelualoista, joilla teillä ei ole pääsyä. Tämä tarkoittaa, että voit hyödyntää mahdollisuuksia kaikilla muilla luetteloon sisältymättömillä aloilla.
 • jos olet kiinnostunut palvelujen rajatylittävästä kaupasta, ks. liite XIV-F, jossa on luettelo niistä palvelualoista, joilla sinulla on pääsy. Tässä luettelossa mainitaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • jos haet korkeakoulututkinnon suorittaneen harjoittelijan tai avainhenkilöstön mahdollisuuksia, ks.liite XIV-G, jossa luetellaan toimialat tai osa-alat, joilla rajoituksia sovelletaan.
 • jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja tai sopimusperusteinen palveluntarjoaja, ks. liite XIV-H, jossa luetellaan sovelletut varaumat.

Kuka voi perustaa liiketoiminnan Georgiaan?

Tätä lomaketta ei ole

 • EU:n ja Georgian välinen sopimus antaa yrityksellesi mahdollisuuden perustaa tai hankkia sivukonttoreita tai edustustoja Georgiassa.
 • yksityishenkilö, EU:n ja Georgian välinen sopimus, tarjoaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa liiketoimintasi itsenäisen ammatinharjoittamisen tai määräysvallassasi olevien yritysten kautta.

EU:n palveluntarjoajia kohdellaan samalla tavalla kuin Georgian kansalaisia. Liitteessä XIV-E on luettelo aloista, joilla sijoittautumista rajoitetaan.

Rajat ylittävä palvelujen tarjonta

EU:n ja Georgian välinen sopimus antaa EU:n palveluntarjoajille mahdollisuuden päästä Georgian markkinoille samoin ehdoin kuin Georgian kansalaiset. Poikkeukset tähän on lueteltu myös EU-Georgia -assosiaatiosopimuksen liitteissäXIV-E, XIV-Fja XIV -G.

Entä jos haluat muuttaa tilapäisesti Georgiaan työskentelemään?

EU:n ja Georgian välinen sopimus antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa tilapäisesti Georgiaan (tai EU:hun) työskennelläkseen korkeakoulututkinnon suorittaneena harjoittelijana, yritysmyyjänä tai yrityksen keskeisenä henkilöstönä kyseisessä maassa.

Tilapäisen oleskelun kestot ovat seuraavat:

 • sisäisen siirron saanut työntekijä (Georgian (tai EU:n) yrityksen avainhenkilöstö tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat) – enintään 3 vuotta
 • liikematkailija ( esim. liikematka Georgiaan (tai EU:hun) tai yritysmyyjä) – enintään 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana
 • korkeakoulututkinnonsuorittaneen harjoittelija, joka ei ole sisäisen siirron saanut työntekijä – enintään 1 vuoden

EU:n ja Georgian välinen sopimus tarjoaa myös mahdollisuuksia sopimusperusteisille palveluntarjoajille tietyillä aloilla kummassakin maassa. Tältä osin sinun on kuitenkin

 • tarjottava kyseistä palvelua väliaikaisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on tehnyt enintään yhden vuoden palvelusopimuksen
 • hänellä on vähintään kolmen vuoden työkokemus sopimuspalveluja tarjoavalta alalta
 • hakijalla on korkeakoulututkinto tai vastaavantasoista osaamista osoittava pätevyys sekä asiaankuuluva ammattipätevyys

Lisätietoja henkilöstön, korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden, yritysmyyjien ja sopimusperusteisten palveluntarjoajien rajoituksista on EU-Georgia-assosiaatiosopimuksen liitteessä G.

Georgian kansallinen investointivirasto edistää liikesuhteita Georgian ja EU:n välillä. Jos haet georgialaista kumppania, ota yhteyttä Georgian suurlähetystöön missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa.

Julkiset hankinnat

EU ja Georgia suunnittelevat vastavuoroista pääsyä julkisten hankintojen markkinoille kussakin maassa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Georgia saa tämän pääsyn vaiheittain. Tämä koskee sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla että yleishyödyllisten palvelujen alalla.

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella varmistetaan myös, että tarjouskilpailuhakemukset käsitellään oikeudenmukaisesti molemmissa maissa ja että paikallisia ja ulkomaisia hakijoita kohdellaan samalla tavalla.

Sopimuksessa velvoitetaan sekä EU että Georgia varmistamaan, että

 • kaikki suunnitellut hankinnat julkistetaan. Näin pyritään avaamaan markkinat kilpailulle ja antamaan tietoa aiotusta hankinnasta ennen sopimuksen tekemistä.
 • hankintasopimuksen kohteesta on laadittu syrjimätön kuvaus, jossa esitetään asianmukaiset määräajat ja joka on kaikkien talouden toimijoiden saatavilla
 • sinua ei syrjitä talouden toimijana, mikä saattaa estää sinua saamasta tarjousta
 • tarjouskilpailun ratkaisuprosessi on avoin voittaneen tarjouksen ilmoittamiseen asti.
 • lopullinen päätös annetaan tiedoksi kaikille hakijoille – hylätyt hakijat saavat pyynnöstä selityksen, jonka avulla voit analysoida päätöstä.

Miten sopimukset tehdään?

Georgian valtion hankintavirastolla ( SPA) on johtava rooli julkisten hankintojen koordinoinnissa, täytäntöönpanossa ja seurannassa. Tarjouskilpailun ratkaisemisessa käytetään viittä menetelmää.

 • sähköinen tarjous – käytetään sellaisten homogeenisten esineiden ostoihin, joiden arvo on vähintään 75,182 euroa
 • yksinkertaistettu sähköinen tarjous – käytetään sellaisten homogeenisten esineiden ostoihin, joiden arvo on enintään 75,182 euroa
 • yksinkertaistetut hankinnat – käytetään alle 1880 euron arvoisiin hankintoihin (eri kynnysarvot diplomaattiedustustoille ja puolustusta, turvallisuutta ja yleisen järjestyksen ylläpitoa koskeville hankinnoille)
 • suunnittelukilpailut – joita käytetään suunnitteluun liittyvien hankkeiden ja palvelujen hankintaan hankintaviranomaisen päätöksen perusteella
 • konsolidoitu tarjous – SPA:n toteuttama yhtenäinen, keskitetty valtion hankintamenettely homogeenisten hankittujen esineiden ostamiseksi eri hankintayksiköille

SPA-sivustolla on myös ”valkoisen ja mustan listan rekisteri”. Rekisterissä on kaksi luetteloa.

 • mustalla listalla olevat hakijat, jotka eivät anna takeita sopimuksen täytäntöönpanosta ja/tai kieltäytyvät allekirjoittamasta sopimusta hankintaviranomaisen kanssa ja/tai eivät täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan – hakijat eivät voi osallistua mihinkään tarjousmenettelyyn tai saada muuta tarjousta vuoden kuluessa siitä, kun ne on merkitty mustalle listalle
 • valkoisella listalla olevat hakijat, jotka ovat täyttäneet hakukriteerit, jotka eivät ole maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena, joilla ei ole velkaa valtion talousarvioon ja joiden liikevaihto on kolmen edellisen vuoden aikana ollut alle 375,940 euroa

Entä jos sinulla on valitus?

Erityissuojelualueella on myös riitojenratkaisulautakunta (DRB), joka koostuu kuudesta jäsenestä. Kansalaisyhteiskunta nimittää kolme hallituksen jäsenistä varmistaen, että DRB on avoin ja riippumaton.

Jos sinulla on valituksia hankintajärjestelmästä, voit osoittaa ne DRB:lle. Kantelun tekemisestä ja käsittelystä ei peritä maksuja.

Miten lähetät valituksenne?

Voit tehdä valituksen sähköisesti täyttämällä tarjoussivulla olevan lomakkeen. Kun DRB on vahvistanut kantelunne oikeellisuuden, se voi enintään kymmenen päivän kuluessa ilmoittaa hankintaviranomaiselle virheestä ja vaatia oikaisua. Vaihtoehtoisesti DRB voi myös vaatia tarjouskomitean päätöksen täydellistä tarkistamista tai peruuttamista tai ilmoittaa tapauksesta lainvalvontaviranomaisille, jos kyseessä on vakava rikkomus. Jos olet tyytymätön DRB:n päätökseen, voit hakea siihen muutosta tuomioistuimelta.

Sähköisten hankintojen tekeminen

Voit myös käyttää yhdistettyä sähköistä järjestelmää, joka on Georgian sähköisten hankintojen portaali. Tämä tarjoaa helpon pääsyn hankintatietoihin, kuten suunnitelluista hankintatoimista ilmoittamiseen, sähköisten tarjousasiakirjojen saatavuuteen, automatisoituun julkisia hankintoja koskevaan tiedotteeseen ja sähköisen tarjousmallin luomiseen sähköisille toimijoille.

Yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Maakohtaiset toimielimet

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Muita linkkejä

Maakohtaiset toimielimet

Ulkoasiainministeriö

Georgia seuraa sellaisten aineiden tuontia, joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden valmistuksessa. Tiettyjen kemikaalien tuonti voi edellyttää erityistä lupaa, ja ulkoasiainministeriö on nimetty kansallinen viranomainen.

 

Chitadze-katu 4, GE-0118 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2945000 (laajennus: 1207)

Faksi: + 995 32 2945001

Georgian talous- ja kestävän kehityksen ministeriö

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faksi: + 995 32 2921534

Sähköpostiosoite: ministry@moesd.gov.ge

Georgian keskuspankki

GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2406120

Georgian kansallinen teollis- ja tekijänoikeuksien keskus

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2252533

Sähköpostiosoite: info@sakpatenti.org.ge

Georgian kansallinen tilastokeskus

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2367210

Sähköpostiosoite: info@geostat.ge

Yritys Georgia

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2960010

Sähköpostiosoite: info@enterprise.gov.ge

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Euroopan unionin Georgian-edustusto

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2943763

Sähköpostiosoite: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Georgian edustusto Euroopan unionissa

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Puhelin: + 995 32 27611190

Faksi: + 995 32 27611199

Sähköpostiosoite: geomission.eu@mfa.gov.ge

Verkkosivu: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Kansainvälisten suhteiden osasto, Georgian kauppa- ja teollisuuskamari

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2694747

Georgian European Business Association -järjestö

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 599 25 66 55

Sähköpostiosoite: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 27491851

Sähköpostiosoite: secretariat@eu4business.eu

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten

Georgian kansallinen standardeista ja metrologiasta vastaava virasto

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2612530

Faksi: + 995 32 2613500

Sähköpostiosoite: geostm@geostm.ge

Yhtenäinen kansallinen akkreditointielin

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

Sähköpostiosoite: gac@gac.gov.ge

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Kansallinen elintarvikevirasto (EVI)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2919167

Faksi: + 995 32 2919165

Elintarvikeviraston kasvinterveysosasto

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2919167 (Laajennukset: 120, 133)

Faksi: + 995 32 2919165

Elintarvikevirastoon osoitettu eläinlääkintäosasto

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2919167 (laajennukset: 120, 106)

Faksi: + 995 32 2919165

Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriö

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faksi: + 995 32 727231

Biodiversiteettiosasto, ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriö

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faksi: + 995 32 727231

Työ-, terveys- ja sosiaaliministeriö

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 272538

Tuloyksikkö, keskustoimisto

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tiedotuskeskus:

Puhelin: + 995 32 2299299

Sähköpostiosoite: info@rs.ge

Maatalousministeriön laboratorio

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 2530968

Faksi: + 995 32 2541016

Sähköpostiosoite: contact@lma.gov.ge

Yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Valtion hankintavirasto

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgia

Puhelin: + 995 32 22484822

Valtion hankintaviraston alusta

 

Verkkosivu: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Yhtenäinen sähköinen järjestelmä:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Jaa tämä sivu: