EU:n ja Georgian pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Georgia allekirjoittivat assosiaatiosopimuksen kesäkuussa 2014, ja se tuli voimaan heinäkuussa 2016. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue (DCFTA) on erottamaton osa sopimusta. Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat maksamaan viedessään Georgiaan. Se tehostaa tullimenettelyjä. Se helpottaa kauppaa myös lähentämällä asteittain Georgian lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, standardit mukaan luettuina, EU:n sääntöihin ja menettelyihin.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimus tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Mitkä ovat hyödyt yrityksellesi?

Sopimuksen ansiosta yrityksenne on helpompi viedä Georgiaan ja tuoda sieltä.

 • poistaa useimmat tullit
 • tehostaa tullimenettelyjä

Kuka voi harjoittaa vientiä eu:sta Georgiaan EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen nojalla?

Voidakseen viedä eu:sta Georgiaan yrityksenne on oltava rekisteröity jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja saanut voimassa olevan tulli-ilmoituksen ja tarvittaessa vientiluvan.

Ketkä voivat harjoittaa vientiä Georgiasta eu:hun EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen nojalla?

Voidakseen viedä eu:hun EU:n ja Georgian välisen sopimuksen nojalla yrityksenne on rekisteröitävä Georgian tasavallassa.

 

Georgian tärkeimmät tavaraviennit ovat seuraavat:

 • kivennäistuotteet
 • koneet ja laitteet
 • kemialliset tuotteet
 • kulkuneuvot

EUon yksi Georgian tärkeimmistä kauppakumppaneista. Sen vuoksi maa pyrkii virtaviivaistamaan kauppalainsäädäntöään ja -käytäntöjään EU:n lainsäädännön ja käytäntöjen kanssa, mikä hyödyttää erityisesti kauppaa harjoittavia pk-yrityksiä.

Tullit

Sopimuksella poistetaan suurin osa tavaroista kannettavista tulleista.

Teollisuustuotteet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksella poistetaan teollisuustuotteiden tullit kokonaan.

Maataloustuotteet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksessa kielletään tariffikiintiöiden käyttö sekä tuonnissa että viennissä.

Eu:hun suuntautuvassa tuonnissa on kuitenkin joitakin poikkeuksia, jotka koskevat tiettyjä herkkiä maataloustuotteita, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä:

Valkosipulin tariffikiintiö

Valkosipulin tuontiin eu:hun sovelletaan vuotuista tariffikiintiötä. Sopimuksen mukaisesti EU hyväksyy valkosipulin tuonnin Georgiasta yhteensä 220 tonnia vuodessa. Kokonaismäärään sisältyvä tuonti määritetään saapumisjärjestyksessä. Kun kokonaissumma ylittyy, sovelletaan EU:n suosituimmuustullia. Tarkista ennen vientiä kunkin sovellettavan kiintiön jäljellä oleva määrä.

Tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinta

Jos eu:hun tuodaan tiettyjä hedelmiä ja vihanneksia, kuten tomaatteja, kesäkurpitsoja tai persikoita, tuotteisiin sovelletaan tulohintajärjestelmää. Sopimuksen mukaan tulli lasketaan paljoustullina. Jos eu:hun tuotavat tavarat täyttävät alkuperäsääntöjen mukaiset vaatimukset ja ne arvostetaan tuojana paljoustullissa ilmoitettua määrää alhaisempaan kauppalaskuhintaan, kiinteän paljoustullin määrän ja laskun määrän välinen erotus on maksettava.

Sinulta ei kuitenkaan vaadita maksua, jos Georgiasta tuotavan tavaran tullausarvo on yhtä suuri tai korkeampi kuin tullitoimipaikan ilmoittama tulohinta.

Ks. luettelo tavaroista, joihin sovelletaan tulohintaa.

Onko sinun maksettava tulohinta hedelmistä ja vihanneksista, jos tuotte tavaroita Georgiasta?

Käytännössä useimpien Georgiasta tuotujen tavaroiden tullausarvo on korkeampi kuin tulohinta, joten useimmissa tapauksissa sinun ei tarvitse maksaa tulohintaa.

Toimenpiteiden kiertämisen torjuminen

Useimpiin (jalostettuihin) maataloustuotteisiin sovelletaan toimenpiteiden kiertämisen estävää mekanismia eli kynnystä tuonnin kokonaismäärälle vuodessa. EU—Georgia-assosiaatiosopimuksen liitteessä II-C on luettelo maataloustuotteista, joihin sovelletaan toimenpiteiden kiertämisen estävää mekanismia.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos tuonti Georgiasta ylittää tietyn tason, EU voi suspendoida näiden tuotteiden alhaisemmat tullit. Kynnysarvo voidaan ylittää vain, jos Georgian hallitus voi esittää eu:lle vankat perustelut sille, että georgialaiset tuottajat pystyvät tuottamaan kyseisiä tavaroita ja/tai viemään kynnystä suurempia määriä. Jos perustelut ovat tyydyttävät, tullista luovutaan.

Näin varmistetaan, että kolmannet maat eivät hyödynnä EU:n ja Georgian välistä sopimusta ja harjoittavat vilpillisesti vientiä eu:hun Georgian kautta.

 

Hae tuotteeseenne sovellettava tulli Oma Trade Assistant -sivulta

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa etuuskohtelua, sen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Georgian kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen, jäljempänä ’PEM-yleissopimus’, lisäyksessä I. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja vuoden 2021 puoliväliin mennessä olisi sovellettava uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, poikkeamaa ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä) koskevat säännökset, joita lievennetään.

Alkuperäsääntöjä koskevan PEM-yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa yhteiset alkuperäsäännöt ja kumulaatio 25 sopimuspuolen (EU, EFTA, Balkanin maat ja vapaakauppasopimuskumppanit EU:n eteläisellä ja itäisellä naapurialueella) ja EU:n kesken kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueella.

PEM-sopimuspuolten luettelo

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni peräisin eu:sta tai Georgiasta PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa PEM-yleissopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin eu:sta tai Georgiasta.

Tuote on ”alkuperäinen”, jos se on joko

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut ryhmässä eritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö. Lisäksi on olemassa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sallittua poikkeamaa tai kumulaatiota.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteessa käytettyjen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokitussäännön muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoitu järjestelmä, 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityiset toiminnot – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi. Tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemian alalla.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa Teitä noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Poikkeama
 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on yleensä kielletty tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttiin asti tuotteen noudettuna-hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • Harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmään luokiteltaviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset” oleviin 5-6 huomautukseen,sovelletaan erityisiä poikkeamia.
Tuen kasautuminen

PEM-yleissopimuksessa määrätään kahdesta tavasta yhdistää alkuperä.

 • kahdenvälinen kumulaatio – Georgian alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa eu:ssa
 • Diagonaalinen kumulaatio – PEM-yleissopimuksen yhden sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina arvioitaessa, onko lopullinen tuote etuuskohteluun oikeuttavan pääsyn alkuperätuote vietäessä Paneurooppa-Välimeri-alueella kolmanteen sopimuspuoleen. Diagonaalista kumulaatiota sovelletaan

  kuitenkin vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä. Tarkista ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki PEM-yleissopimuksella voimassa olevat sopimukset), jossa täsmennetään ne sopimuspuolet, joiden kanssa Georgia voi soveltaa diagonaalista kumulaatiota. Huhtikuussa 2020 diagonaalisen kumulaation piiriin oikeutettuja EU:n ja Georgian yhteisiä kumppaneita olivat Islanti, Sveitsi (Liechtenstein mukaan luettuna) ja Norja.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalinen kumulaatio on sallittu useiden sellaisten maiden kesken, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on kauppasopimus toistensa kanssa. Näin on silloin, kun tavaroiden tuottaja kummassakin maassa voi tuoda maahan aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan georgialainen kauppias, joka valmistaa vaatteita Sveitsiin vietäviksi, voi käyttää eu:sta peräisin olevaa lankaa ja laskea sen Georgian alkuperätuotteiksi. Kaksoisjalostusta koskeva vaatimus eli (ei-alkuperätuotetta olevan) langan kankaiden valmistus ja vaatteiden valmistus on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan Georgian alkuperätuotteita, kun niitä viedään Sveitsiin, minkä vuoksi ne saavat vapaan pääsyn Sveitsin markkinoille.

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta löytyy täältä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava eu:sta Georgiaan (ja päinvastoin) tai sellaisten sopimuspuolten alueiden kautta, joihin sovelletaan kumulaatiota, ilman että niitä jatkojalostetaan kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • kaikki muut toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää tuotteet hyvässä kunnossa.

Todiste näiden edellytysten täyttymisestä on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esimerkiksi konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat kuljetettiin
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta tavarat kuljetetaan
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

EU:n ja Georgian välisessä kaupassa PEM-yleissopimuksen nojalla ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, jotka on käytetty tullietuuskohtelun mukaisesti viedyn tuotteen valmistamiseen.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyt vahvistetaan alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa VI osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat todentaa tuotteen alkuperän.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset.
 • Liitteet III a ja III b sisältävät EUR.1- ja EUR-MED-todistusten mallit ja ohjeet niiden täyttämistä varten.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-varmenteen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan peräisin eu:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi antaa joko

 • valtuutettu viejä
 • mikä tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.
Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän on merkittävä, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun tuotteen yksilöivään kaupalliseen asiakirjaan (liite IV a):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullilupa nro...) Ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

Miten EUR-MED-alkuperäilmoitus tehdään?

Tällöin ilmoitus on seuraava (liite IV b):

”Tässä asiakirjassa (tullilupa N:o...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

Kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet) kanssa.

Ei kumulaatiota

Alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa liitteessä IV a ja b mainitulla EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueen virallisella kielellä (kumulaatiota koskeva lausuma olisi aina laadittava englanniksi).

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olette valtuutettu viejä, sinut vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun sinun tunnistamisilmoituksista.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset (tuojaosapuolen viejälle tekemiä käyntejä ei sallita)

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisen alkuperän ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Sopimuksen mukaisesti Georgia lähensi teknisiä standardejaan ja määräyksiään vastaamaan EU:n standardeja ja määräyksiä. Tämä tarkoittaa, että suurin osa Georgian teknisistä säännöistä on samoja kuin eu:ssa.

Georgian lainsäädännön lähentäminen, mukaan lukien

 • tuotteiden akkreditointi ja kaupan pitäminen, jossa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit
 • yleinen tuoteturvallisuus, perusteet sille, mitä on pidettävä turvallisena, ja sen määrittäminen, milloin tuote kielletään, koska se aiheuttaa vakavan terveys- ja turvallisuusriskin

Luettelo näistä asetuksista ja muusta lainsäädännöstä, jonka Georgia on pannut täytäntöön, on EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteessä III-B.

Georgia sopi myös lähentävänsä 21:tä asetusta, jotka kattavat monien erilaisten tuotteiden, kuten koneiden, hissien, lelujen, lääkinnällisten laitteiden ja yksinkertaisten paineastioiden, terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Ne luetellaan EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteessä III— A.

Standardien osalta voidaan todeta, että Georgia on ottanut käyttöön kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Kaikista rekisteröidyistä georgialaisista standardeista 98 prosenttia on kansainvälisiä ja eurooppalaisia ja 2 prosenttia georgialaisia.

Georgiassa voidaan käyttää seuraavanlaisia standardeja, vaikkakin vapaaehtoiselta pohjalta:

 • kansainväliset ja alueelliset viestintä- ja tietojärjestelmiä koskevat standardit
 • EU:n tai OECD:n jäsenmaiden standardit
 • Georgian normit
 • Georgian yritysstandardit

 

Jos haluat tuoda tavaroita georgialaiselta valmistajalta, joka on valinnut omien eritelmiensä käytön, sinun on hankittava kyseisen valmistajan allekirjoittama EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella todistetaan ja vakuutetaan, että kyseiset tuotteet täyttävät asiaa koskevat vaatimukset ja standardit. Valmistaja voi tämän jälkeen liittää tuotteisiinsa vaatimustenmukaisuusmerkinnän, josta käy ilmi, että se täyttää EU:n vaatimukset.

Jos valmistajasi valitsee vaatimustenmukaisuuden EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, se voi maksaa rahassa ja ajassa enemmän kuin vastaavuuden takaavien yhdenmukaistettujen EU:n standardien noudattaminen.

Katso voimassa olevissa alakohtaisissa tuotedirektiiveissä ryhmitetyt yhdenmukaistetut standardit.

Miten tiedän, että tuodut tavarat ovat EU:n säännösten ja standardien mukaisia?

 • kun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on suoritettu, eu:sta Georgiaan suuntautuvaan vientiin liittyvät asiakirjat julkaistaan joko englanniksi tai notaarin vahvistamalla Georgian käännöksellä.
 • ilmoitetun laitoksen (joka on yleensä erityinen organisaatio, kuten laboratorio tai tarkastus- tai sertifiointielin) on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointi.
 • Jos tuotteita viedään Georgiaan, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin voi suorittaa Georgiassa akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos.
 • jos tuot tavaroitasi Georgiasta eu:hun, katso luettelo akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista

Georgia on jäsenenä kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyssä Rotterdamin yleissopimuksessa sekä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevassa Tukholman yleissopimuksessa. Tämän seurauksena kemikaalien tuontiin voidaan soveltaa kieltoja tai rajoituksia. Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriö on tällaisten kemikaalien virallinen yhteyspiste.

EU ja Georgia valmistelevat parhaillaan vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta, jonka ansiosta tietyt vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset täyttävät teollisuustuotteet voidaan saattaa markkinoille ilman lisätestejä tai vaatimustenmukaisuusmenettelyjä.

Yhteystiedot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella poistetaan ja kielletään sekä EU:ta että Georgiaa ottamasta käyttöön perusteettomia säännöksiä. Tämä on hyödyksi erityisesti, jos olet pienviljelijä, joka vie maataloustuotteita Georgiaan.

Tämä ei tarkoita, että kunkin maan suojelun taso vaarantuisi. Koska EU:n elintarviketurvallisuusvaatimukset ovat erittäin tiukat ja tiukat, Georgian hallitus hyväksyy joitakin EU:n terveys- ja kasvinsuojelutoimia.

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella varmistetaan myös, että eläinten hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevat säännöt vastaavat EU:n normeja ja Maailman eläintautijärjestön (OIE) kehitystä.

 

Jos Georgia lähentää edelleen EU:n sääntöjä, miten viennistä/tuonnista?

Jos tuot kasveja ja/tai eläintuotteita eu:hun, sinun on hankittava todistus Georgian toimivaltaiselta viranomaiselta. Sertifioinnilla on tarkoitus taata, että tuote täyttää asiaankuuluvat terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset.

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen mukaan Georgian hallituksella on velvollisuus ilmoittaa eu:lle, kun se on lähentänyt eläinten hyvinvointiin sekä kasvien terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä sääntöjä. Kuulemismenettely sen määrittämiseksi, onko asetuksia lähennetty toisiinsa, voi kestää 360 päivää.

Toimivaltaisten viranomaisten luettelo
 • Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriön alainen kansallinen elintarvikevirasto (NFA) vastaa valvonnasta, seurannasta, suunniteltujen ja/tai suunnittelemattomien tarkastusten suorittamisesta, asiakirjatarkastuksista, näytteiden ottamisesta testaukseen ja valvontaan elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa EVI valvoo elintarvikkeiden/rehujen vaatimustenmukaisuutta.
  • EVI:ssä on myös eläinlääkintäosasto, joka vastaa elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksista Georgiassa.
  • EVI:n kasvinsuojeluosasto vastaa tuhoojariskianalyysien sääntelystä Georgiassa.
 • Työ-, terveys- ja sosiaaliministeriö vastaa terveyteen liittyvistä perushyödykkeistä ja toimenpiteistä. Se osallistuu kriisinhallintaan elintarviketurvallisuuskysymyksissä ja pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat normit ja parametrit otetaan käyttöön.

Ihmisten terveyden suojelemiseksi voidaan soveltaa erityisiä tuontimenettelyjä kosmeettisiin valmisteisiin ja niihin liittyviin hyödykkeisiin, mukaan lukien hygienian sertifiointimenettely ja erityinen rekisteröintimenettely Georgian markkinoille pääsyä varten. Lisätietoja tarvittavista asiakirjoista voi pyytää työ-, terveys- ja sosiaaliministeriöltä.

 • Verohallinto on valtiovarainministeriön osasto, joka vastaa terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien asetusten noudattamisesta Georgian ulkorajoilla.
 • laboratoriot ovat olennainen osa terveys- ja kasvinsuojelutoimien institutionaalista järjestelmää. Georgian akkreditointikeskus akkreditoi kaikki laboratoriot, jotka toimivat tunnustettujen kansainvälisten standardien mukaisesti.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja siten aiheuttaa huomattavia rasitteita teille viejänä.

 • jos katsot olevansi kaupan este, joka hidastaa yritystäsi tai estää sinua harjoittamasta vientiä, voit kertoa asiasta.
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä estää viennin Georgiaan. EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Yhteystiedot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimempi ja yksinkertaisempi tullimenettely kaupankäynnin helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (löydetty erityisvaatimukset, jotka koskevat sen muotoa ja sisältöä Oma kauppa-avustaja)
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaaminen
 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voitte haluta hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saa My Trade Assistantilta.

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, löytyvät edellä olevasta alkuperäsääntöjä koskevasta osasta.

Tietoa tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Sopimuksella suojataan teollis- ja tekijänoikeuksia tuotaessa tavaroitasi Georgiaan ja/tai vietäessä niitä Georgiaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimus on useiden tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevien kansainvälisten sopimusten mukainen. Jos tavaramerkkiviranomainen hylkää hakemuksen, päätöksestä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ja hylkäämisen syyt on perusteltava.

Mallit ja patentit

Itsenäisesti luodut mallit, jotka ovat luonteeltaan yksilöllisiä, suojataan rekisteröinnillä enintään 25 vuoden ajan. Näin sinulla on yksinoikeus käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia, joilla ei ole suostumusta, käyttämästä, uudistamasta, myymästä tai tuomasta maahan ja/tai viemästä sitä maasta.

Maantieteelliset merkinnät 

EU:n ja Georgian sopimuksella perustettu erityisiä maantieteellisiä indikaattoreita käsittelevä komitea seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa tällä alalla ja raportoi siitä kauppakomitealle. Lisätietoja maataloustuotteiden maantieteellisistä merkinnöistä sekä elintarvikkeiden, viinien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä on EU-Georgia —assosiaatiosopimuksen liitteessä XVII —C.

Miten voi saada suojaa?

Sak Patenti on Georgian riippumaton oikeudellinen yksikkö, joka vastaa maan kaikkien teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta ja teollis- ja tekijänoikeuspolitiikan määrittelystä.

Voit hakea suoraan maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä. Hakemus olisi toimitettava paperiversiona tai sähköisesti Georgian kielellä, ja siinä olisi viitattava yhteen alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään.

Hakemuksessa olisi oltava seuraavat tiedot:

 • alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä koskeva pyyntö
 • hakijan täydellinen nimi ja osoite
 • alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä
 • niiden tavaroiden nimi, joita varten alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä haetaan

Maantieteellistä merkintää koskevassa hakemuksessa on oltava myös asiakirja, jossa esitetään

 • tavaran ja raaka-aineen kuvaus sekä niiden kemialliset, fysikaaliset, mikrobiologiset ja/tai aistinvaraiset ja muut ominaisuudet
 • kuvaus tavaroiden alkuperän maantieteellisen alueen sijainnista ja sen tarkat rajat
 • kuvaus tuotteiden tuotantoteknologiasta ja tuotantoedellytyksistä ja -menetelmistä kyseisellä maantieteellisellä alueella, jos ne ovat olemassa
 • tiedot, jotka vahvistavat, että alkuperänimityksenä käytettävien tavaroiden erityislaatu ja ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan maantieteellisestä ympäristöstä ja inhimillisistä tekijöistä;
 • tiedot, jotka vahvistavat, että tavaroiden erityinen laatu, maine tai muut ominaisuudet liittyvät tähän maantieteelliseen alueeseen
  • tavaroiden maantieteellisen alkuperän vahvistava asiakirja
  • valtakirja, jolla vahvistetaan edustajan valtuutus

Palvelujen kauppa

Sekä Georgian hallitus että EU ovat asettaneet kaikki voimassa olevat palvelujen tarjoamista koskevat rajoituksensa tai varauksellisuutensa erittäin avoimesti. Tämä tuo sinulle arvokasta oikeusvarmuutta EU:n palveluntarjoajana. Luettelo Georgiaa koskevista varaumista on EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteissä XIV-E, XIV-F ja XIV —G.

Miten siirryt liitteiden läpi?

EU:n ja Georgian sopimus sisältää seuraavat neljä liitettä, joihin Georgia on tehnyt varaumia, jotka voivat vaikuttaa sinuun ja yritykseenne.

 • Jos olet kiinnostunut perustamaan yrityksen Georgiaan, katso liite XIV-E, jossa on negatiivinen luettelo kaikista palvelualoista, joille sinulla ei ole pääsyä. Tämä tarkoittaa, että voit hyödyntää mahdollisuuksia kaikilla muilla aloilla, joita ei ole lueteltu.
 • Jos olet kiinnostunut palvelujen rajat ylittävästä kaupasta, katso liite XIV-F, jossa on positiivinen luettelo palvelualoista, joille sinulla on pääsy. Tässä luettelossa mainitaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • Jos haet korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita tai avainhenkilöstön mahdollisuuksia, ks. liite XIV-G, jossa luetellaan alat tai osa-alat, joilla rajoituksia sovelletaan.
 • Jos olet riippumaton ammattimainen palveluntarjoaja tai sopimusperusteinen palveluntarjoaja, ks. liite XIV-H, jossa luetellaan sovelletut varaukset.

Kuka voi perustaa yrityksen Georgiaan?

Jos

 • yritys, EU-Georgia-sopimus, antaa sinulle mahdollisuuden perustaa tai hankkia yrityksesi sivuliikkeitä tai edustustoja Georgiaan.
 • EU:n ja Georgian välinen sopimus tarjoaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa yritys itsenäisen ammatinharjoittamisen tai määräysvallassasi olevien yritysten kautta.

EU:n palveluntarjoajia kohdellaan samalla tavalla kuin Georgian kansalaisia. Liitteessä XIV-E on luettelo aloista, joilla sijoittautumista rajoitetaan.

Rajatylittävä palvelujen tarjonta

EU:n ja Georgian välinen sopimus antaa EU:n palveluntarjoajille mahdollisuuden päästä Georgian markkinoille samoin ehdoin kuin Georgian kansalaiset. Poikkeukset tästä on lueteltu myös EU-Georgia —assosiaatiosopimuksen liitteissäXIV-E, XIV-Fja XIV —G.

Entä jos haluat muuttaa tilapäisesti Georgiaan työskentelyä varten?

EU-Georgia-sopimus antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa tilapäisesti Georgiaan (tai eu:hun) työskentelemään korkeakoulututkinnon suorittaneen harjoittelijana, yritysmyyjänä tai yrityksen avainhenkilöstönä kyseisessä maassa.

Tilapäiset oleskelujaksot ovat seuraavat:

 • Sisäisen siirron saanut työntekijä (yrityksen keskeinen henkilöstö Georgiassa (tai eu:ssa) tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat) – enintään 3 vuotta
 • Liikematkailija (esim. matkustaminen liiketoiminnan aloittamiseksi Georgiaan (tai eu:hun) tai yritysmyyjä) – enintään 90 päivää 12 kuukauden jakson aikana
 • Korkeakoulututkinnon suorittanut harjoittelija, joka ei ole sisäisen siirron saanut työntekijä — enintään 1 vuosi

EU:n ja Georgian sopimus tarjoaa myös mahdollisuuksia sopimusperusteisille palveluntarjoajille tietyillä aloilla kummassakin maassa. Tässä yhteydessä sinun on kuitenkin

 • tarjota kyseistä palvelua tilapäisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on saanut enintään yhden vuoden pituisen palvelusopimuksen
 • hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sopimuspalveluja tarjoavalta alalta
 • hakijalla on oltava korkeakoulututkinto tai vastaavantasoinen ammattipätevyys osoittava pätevyys.

Lisätietoja henkilöstöön, korkeakoulututkinnon suorittaneisiin harjoittelijoihin, yritysmyyjiin ja sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin sovellettavista rajoituksista on EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteessä G.

Georgian kansallinen investointivirasto edistää liikesuhteita Georgian ja EU:n välillä. Jos etsit georgialaista kumppania, ota yhteyttä Georgian suurlähetystöön missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa.

Julkiset hankinnat

EU ja Georgia suunnittelevat vastavuoroista pääsyä kunkin maan julkisten hankintojen markkinoille kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä pääsy myönnetään vaiheittain Georgialle. Tämä koskee sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla että yleishyödyllisten palvelujen alalla.

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella varmistetaan myös, että tarjoukset käsitellään molemmissa maissa oikeudenmukaisesti siten, että paikallisia ja ulkomaisia hakijoita kohdellaan samalla tavalla.

Sopimus velvoittaa sekä EU:n että Georgian varmistamaan, että

 • kaikki aiotut hankinnat julkistetaan – tarkoituksena on avata markkinat kilpailulle ja antaa sinulle pääsy aiottua hankintaa koskeviin tietoihin ennen sopimuksen tekemistä.
 • hankintasopimuksen kohde on kuvattu syrjimättömästi ja siinä on asianmukaiset määräajat, jotka ovat kaikkien talouden toimijoiden saatavilla.
 • sinua ei syrjitä talouden toimijana, joka saattaa estää sinua saamasta tarjousta
 • tarjouskilpailun ratkaisumenettely on avoin aina voittaneen tarjouksen ilmoittamiseen asti.
 • lopullinen päätös annetaan tiedoksi kaikille hakijoille – hylätyille hakijoille annetaan pyynnöstä selvitys, jonka perusteella voit analysoida päätöstä.

Miten sopimukset tehdään?

Georgian valtion hankintavirastolla ( SPA) on johtava rooli julkisten hankintojen koordinoinnissa, täytäntöönpanossa ja seurannassa. Tarjouksen tekemiseen käytetään viittä menetelmää.

 • Sähköinen tarjous — käytetään vähintään 75 182 euron arvoisten homogeenisten esineiden hankintaan
 • Yksinkertaistettu sähköinen tarjous — käytetään sellaisten homogeenisten esineiden ostoihin, joiden arvo on enintään 75 182 euroa
 • Yksinkertaistetut hankinnat — käytetään hankintoihin, joiden arvo on alle 1 880 euroa (eri kynnysarvot diplomaattiedustustojen ja puolustus-, turvallisuus- ja yleisen järjestyksen ylläpitämiseen liittyvien hankintojen osalta)
 • Suunnittelukilpailut — käytetään suunnitteluun liittyvien hankkeiden ja palvelujen hankintaan hankintaviranomaisen päätöksen perusteella
 • Konsolidoitu tarjous — yhtenäinen, keskitetty valtion hankintamenettely, jonka toteuttaa SPA, homogeenisten hankittujen esineiden ostamiseksi eri hankintayksiköille

SPA:n verkkosivustolla on myös ”valkoisen ja mustan listan rekisteri”. Rekisteri sisältää kahdenlaisia luetteloita.

 • mustalla listalla olevat hakijat, jotka eivät anna takeita sopimuksen täytäntöönpanosta ja/tai jotka kieltäytyvät allekirjoittamasta sopimusta hankintatoimiston kanssa ja/tai eivät täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan – näitä hakijoita estetään osallistumasta tarjouskilpailuihin tai saamasta uutta tarjousta vuoden kuluessa mustalle listalle ottamisesta.
 • valkoisessa listassa olevat hakijat, jotka ovat täyttäneet hakukriteerit, eivät ole maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena, joilla ei ole velkaa valtion talousarvioon ja joiden kolmen edellisen vuoden liikevaihto ei ole alle 375 940 euroa.

Entä jos sinulla on valitus?

Strategisella kumppanuussopimuksella on myös riitojenratkaisuelin, joka koostuu kuudesta jäsenestä. Kansalaisyhteiskunta nimittää kolme hallintoneuvoston jäsentä ja varmistaa, että DRB:ssä on avoimuus ja riippumattomuus.

Jos sinulla on hankintajärjestelmää koskevia valituksia, voit osoittaa ne DRB:lle. Kantelun jättämisestä ja käsittelystä ei peritä mitään maksuja.

Miten kantelu lähetetään?

Voit tehdä valituksen sähköisesti täyttämällä tarjoussivulla olevan lomakkeen. Kun DRB on vahvistanut kantelunne oikeutuksen, se voi kymmenen päivän kuluessa ilmoittaa hankintaviranomaiselle virheestä ja vaatia oikaisua. Vaihtoehtoisesti DRB voi myös vaatia tarjouskilpailukomitean päätöksen täydellistä tarkistamista tai peruuttamista tai ilmoittaa tapauksesta lainvalvontaviranomaisille, jos kyseessä on vakava rikkominen. Jos et ole tyytyväinen DRB:n päätökseen, voit hakea päätökseen muutosta tuomioistuimessa.

Sähköiset hankinnat

Voit käyttää myös yhtenäistä sähköistä järjestelmää, joka on Georgian sähköisten hankintojen portaali. Tämä mahdollistaa hankintatietojen helpon saatavuuden, mukaan lukien tiedot suunnitelluista hankintatoimista, sähköisten tarjousasiakirjojen saatavuus, automatisoitu julkisia hankintoja koskeva tiedote ja sähköisen tarjousmallin luominen sähköisiä toimijoita varten.

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Maakohtaiset toimielimet

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot

Muita linkkejä

Maakohtaiset toimielimet

Latvian ulkoministeriö

Georgia seuraa sellaisten aineiden tuontia, joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden valmistukseen. Tiettyjen kemikaalien tuonti voi edellyttää erityistä lupaa, ja ulkoasiainministeriö on nimetty kansallinen viranomainen.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2945000 (laajennus: 1207)

Faksi: + 995 32 2945001

Georgian talous- ja kestävän kehityksen ministeriö

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faksi: + 995 32 2921534

Sähköposti: ministry@moesd.gov.ge

Georgian keskuspankki

GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2406120

Georgian kansallinen teollis- ja tekijänoikeuskeskus

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2252533

Sähköposti: info@sakpatenti.org.ge

Georgian kansallinen tilastotoimisto

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2367210

Sähköposti: info@geostat.ge

Enterprise Georgia

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2960010

Sähköposti: info@enterprise.gov.ge

Edustustot, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt

Euroopan unionin Georgian-edustusto

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2943763

Sähköposti: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Georgian edustusto Euroopan unionissa

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgia

Puh.: + 995 32 27611190

Faksi: + 995 32 27611199

Sähköposti: geomission.eu@mfa.gov.ge

Verkkosivusto: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Georgian kauppa- ja teollisuuskamarin kansainvälisten suhteiden osasto

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2694747

European Business Association Georgia

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 599 25 66 55

Sähköposti: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 27491851

Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Georgian kansallinen standardointi- ja metrologiavirasto

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2612530

Faksi: + 995 32 2613500

Sähköposti: geostm@geostm.ge

Yhtenäinen kansallinen akkreditointielin

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

Sähköposti: gac@gac.gov.ge

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Elintarvikevirasto (EVI)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2919167

Faksi: + 995 32 2919165

Kansallisen elintarvikeviraston kasvinsuojeluosasto

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2919167 (laajennukset: 120, 133)

Faksi: + 995 32 2919165

Elintarvikevirastoon kuuluva eläinlääkintäosasto

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2919167 (laajennukset: 120, 106)

Faksi: + 995 32 2919165

Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriö

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faksi: + 995 32 727231

Ympäristönsuojelu- ja maatalousministeriön biologista monimuotoisuutta käsittelevä osasto

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faksi: + 995 32 727231

Työ-, terveys- ja sosiaaliministeriö

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 272538

Verohallinto, keskustoimisto

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tiedotuskeskus:

Puh.: + 995 32 2299299

Sähköposti: info@rs.ge

Maatalousministeriön laboratorio

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 2530968

Faksi: + 995 32 2541016

Sähköposti: contact@lma.gov.ge

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot

Valtion hankintavirasto

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgia

Puh.: + 995 32 22484822

Valtion hankintaviraston foorumi

 

Verkkosivusto: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Yhtenäinen sähköinen järjestelmä:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Jaa tämä sivu:

Linkit