Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

EU:n ja Georgian pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Georgia allekirjoittivat assosiaatiosopimuksen kesäkuussa 2014, ja se tuli voimaan heinäkuussa 2016. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue on erottamaton osa sopimusta.Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat maksamaan Georgiaan suuntautuvassa viennissä. Se lisää tullimenettelyjen tehokkuutta. Se myös helpottaa kauppaa lähentämällä Georgian lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, myös normeja, asteittain EU:n lainsäädäntöön, sääntöihin ja menettelyihin.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2016.

Sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

Sopimus helpottaa vientiä Georgiaan ja tuontia Georgiasta.

 • poistaa useimmat tariffit
 • tehostaa tullimenettelyjä

Kuka voi viedä EU:sta Georgiaan EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen nojalla?

Voidakseen viedä EU:sta Georgiaan yrityksesi on oltava rekisteröity jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja sillä on oltava voimassa oleva tulli-ilmoitus ja tarvittaessa vientilisenssi.

Kuka voi viedä Georgiasta EU:hun EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen nojalla?

Jotta yrityksenne voisi viedä EU:hun EU:n ja Georgian välisen sopimuksen nojalla, sen on oltava rekisteröity Georgian tasavallassa.

 

Georgian tärkein tavaravienti on

 • kivennäistuotteet
 • koneet ja laitteet
 • kemialliset tuotteet
 • kuljetusvarusteet

EUon yksi Georgian tärkeimmistä kauppakumppaneista. Sen vuoksi maa pyrkii yhdenmukaistamaan kauppalainsäädäntöään ja -käytäntöjään EU:n lainsäädännön ja käytäntöjen kanssa, mikä hyödyttää erityisesti kauppaa harjoittavia pk-yrityksiä.

Tullit

Sopimuksella poistetaan suurin osa tavaroista kannettavista tulleista.

Teollisuustuotteet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksella poistetaan 100 % teollisuustuotteiden tulleista.

Maataloustuotteet

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksessa kielletään tariffikiintiöiden käyttö sekä tuonnissa että viennissä.

EU:hun suuntautuvassa tuonnissa on kuitenkin joitakin poikkeuksia, jotka koskevat tiettyjä herkkiä maataloustuotteita, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä:

Valkosipulin tariffikiintiö

Valkosipulin tuontiin EU:hun sovelletaan vuotuista tariffikiintiötä. Sopimuksen mukaan EU hyväksyy Georgiasta tulevan tuonnin, jonka määrä on yhteensä 220 tonnia valkosipulia vuodessa. Kokonaismäärään sisältyvä tuonti määritetään ensin tullutta palvellaan ensin -periaatteella. Kun kokonaismäärä ylittyy, sovelletaan EU:n suosituimmuustullia. Tarkista kunkin sovellettavan kiintiön tase ennen vientiä.

Tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinta

Jos tuotatte EU:hun tiettyjä hedelmiä ja vihanneksia, esim. tomaatteja, kesäkurpitsoja tai persikoita, niihin sovelletaan tulohintajärjestelmää. Sopimuksen mukaan tämä tarkoittaa, että tulli lasketaan paljoustullina. Jos EU:hun tuodut tavarat täyttävät alkuperäsääntöjen mukaiset vaatimukset ja ne arvotetaan paljoustullia alhaisempaan hintaan tuojana, kiinteän paljoustullin määrän ja laskun määrän välinen erotus otetaan huomioon.

Sinua ei kuitenkaan velvoiteta maksamaan maksuja, jos Georgiasta tuotavan tavaran tullausarvo on yhtä suuri tai suurempi kuin tullitoimipaikan ilmoittama tulohinta.

Ks. luettelo tavaroista, joihin sovelletaan tulohintaa.

Onko hedelmistä ja vihanneksista maksettava tulohinta, jos tuotatte tavaroita Georgiasta?

Käytännössä useimpien Georgiasta tuotujen tavaroiden tullausarvo on korkeampi kuin tulohinta, joten useimmissa tapauksissa tulohintaa ei tarvitse maksaa.

Toimenpiteiden kiertämisen torjuminen

Useimpiin (jalostettuihin) maataloustuotteisiin sovelletaan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismia eli kynnysarvoa tuonnin kokonaismäärälle vuodessa.EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksenliitteessä II-C on luettelo maataloustuotteista, joihin sovelletaan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismia.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos tuonti Georgiasta ylittää tietyn tason, EU voi suspendoida alennetut tullit kyseisiltä tuotteilta. Kynnysarvo voidaan ylittää vain, jos Georgian hallitus voi esittää EU:lle pätevät perustelut siitä, että georgialaisilla tuottajilla on valmiudet tuottaa kyseisiä tuotteita ja/tai että ne pystyvät viemään kynnysarvon ylittäviä määriä. Jos perustelut ovat tyydyttävät, tulleja ei kanneta.

Näin varmistetaan, että kolmannet maat eivät hyödynnä EU:n ja Georgian välistä sopimusta ja harjoittavat vilpillistä vientiä EU:hun Georgian kautta.

 

ETSI tuotteeseesi sovellettava tulli kaupan alan avustajalta

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuustulli, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Georgian kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen, jäljempänä ’PEM-yleissopimus’, lisäyksessä I.Näitäsääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä olisi sovellettava vuoden 2021 puoliväliin mennessä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, toleranssia ja muuttamattomuussääntöä koskevat säännökset (ks. jäljempänä), joita lievennetään.

PEM-yleissopimuksen tarkoituksena on vahvistaa yhteiset alkuperäsäännöt ja kumulaatiota koskevat säännöt 25 sopimuspuolen (EU, EFTA, Balkanin maat ja vapaakauppakumppanit EU:n eteläisellä ja itäisellä naapurialueella) ja EU:n kesken kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueella.

Luettelo PEM-sopimuspuolista

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Georgiasta PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseenne voidaan soveltaa PEM-yleissopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Georgiasta.

Tuote ”on peräisin”, jos se on joko

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa eritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö. Tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisen helpottamiseksi on myös joitakin muita joustomahdollisuuksia, kuten toleranssi tai kumulaatio.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelusäännön muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • tietyt toiminnot – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaksi. Tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät kaupan alan avustajani -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottaja voi käyttää tuotekohtaisessa säännössä tavallisesti kiellettyjä ei-alkuperäaineksia enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.
 • Erityisiä sallittuja poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset” oleviin 5–6 huomautuksiin.
Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kahdesta kumulatiivisesta alkuperästä.

 • kahdenvälinen kumulaatio – Georgiasta peräisin olevia aineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa EU:ssa
 • Diagonaalista kumulaatiota – yhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina, kun arvioidaan, onko lopputuote peräisin etuuskohteluun oikeutettua pääsyä varten, kun sitä viedään kolmanteen sopimuspuoleen Paneurooppa-Välimeri-alueella. diagonaalista kumulaatiota sovelletaan

  kuitenkin vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä. Tarkistakaa ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki voimassa olevat sopimukset, joissa käytetään PEM-yleissopimusta), jossa määritellään sopimuspuolet, joiden kanssa Georgia voi soveltaa diagonaalista kumulaatiota. Huhtikuussa 2020 diagonaaliseen kumulaatioon oikeutettuja EU:n ja Georgian yhteisiä kumppaneita olivat Islanti, Sveitsi (Liechtenstein mukaan luettuna) ja Norja.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio toimii?

Diagonaalinen kumulaatio on sallittu useissa eri maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja jotka ovat tehneet keskenään kauppasopimuksia. Näin on silloin, kun jommassakummassa maassa toimiva tavaroiden tuottaja voi tuoda maahan ja käyttää aineksia ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan georgialainen kauppias, joka valmistaa vaatteita Sveitsiin suuntautuvaa vientiä varten, voi käyttää EU:sta peräisin olevaa lankaa ja lukea sen Georgiasta peräisin olevaksi. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus eli kankaiden valmistus (ei-alkuperätuotetta olevasta) langasta ja vaatteiden valmistus on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Georgiasta, kun ne viedään Sveitsiin, minkä vuoksi niillä on vapaa pääsy Sveitsin markkinoille.

Lisätietoja PEM:n mukaisesta kumulaatiosta on täällä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Georgiaan (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että niitä jatkokäsitellään kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • mikä tahansa muu toimenpide, jonka tarkoituksena on tuotteiden kunnon säilyttäminen

Näiden edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esimerkiksi konossementti), joka kattaa kauttakulun viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat kuljetettiin
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta kuljetatte tavaroita
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

PEM-yleissopimuksen nojalla EU:n ja Georgian välisessä kaupassa ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty sellaisen tuotteen valmistamiseen, joka viedään etuustullein.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä säädetään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollisen yhteistyön yksityiskohtaisia sääntöjä koskevassa VI osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten tullietuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Suosituimmuustariffin hakeminen

Etuuskohteluun oikeuttavan tariffin soveltaminen edellyttää, että tuojat esittävät alkuperäselvityksen.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa 4 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset.
 • Liitteissä III aja III b on EUR.1- ja EUR-MED-tavaratodistusten mallit ja ohjeet niiden täyttämistä varten.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistuksen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolelta, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä joko

 • valtuutettu viejä
 • kaikki viejät, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6,000 euroa
Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa oleva ilmoitus, jolla tuote tunnistetaan (liite IV a):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro... ) vakuuttaa, että jollei toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää. ”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

Tällöin ilmoitus on seuraava (liite IV b)

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

— kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet) kanssa.

Ei kumulaatiota

Alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa liitteessä IV a ja b mainitulla EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueella sijaitsevilla virallisilla kielillä (kumulaatioon liittyvä ilmoitus olisi aina tehtävä englanniksi).

Sinun on allekirjoitettava alkuperäilmoitus käsin. Jos yritys on valtuutettu viejä, se vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos se antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella se voidaan tunnistaa.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset (tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja)

Viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen määrityksen alkuperästä ja ilmoittavat sen tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Sopimuksen mukaisesti Georgia lähensi teknisiä standardejaan ja määräyksiään EU:n standardeja ja määräyksiä vastaaviksi. Tämä tarkoittaa, että suurin osa Georgian teknisistä säännöistä on samoja kuin EU:ssa.

Georgian lainsäädännön lähentäminen, mukaan lukien

 • tuotteiden akkreditointi ja kaupan pitäminen, jossa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit
 • yleinen tuoteturvallisuus, perusteet, jotka on otettava huomioon määritettäessä tuotetta turvalliseksi, ja sen määrittäminen, milloin tuote on kiellettävä, koska se aiheuttaa vakavan vaaran terveydelle ja turvallisuudelle

Luettelo näistä asetuksista ja muusta lainsäädännöstä, jonka Georgia on pannut täytäntöön, on EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteessä III-B.

Georgia sopi myös lähentävänsä 21 asetusta, jotka kattavat monien erilaisten tuotteiden, kuten koneiden, hissien, lelujen, lääkinnällisten laitteiden ja yksinkertaisten paineastioiden, terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Nämä luetellaan EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteessä III-A.

Standardien osalta voidaan todeta, että Georgia on ottanut käyttöön kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Kaikista rekisteröidyistä georgialaisista standardeista 98 % on kansainvälisiä ja eurooppalaisia, ja 2 % on georgialaisia.

Georgiassa voidaan käyttää seuraavantyyppisiä standardeja, joskin vapaaehtoisuuden pohjalta

 • kansainväliset ja alueelliset viestintä- ja tietojärjestelmän standardit
 • EU:n tai OECD:n jäsenvaltioiden standardit
 • Georgian normit
 • Georgialaiset yritysstandardit

 

Jos haluat tuoda tavaroita georgialaiselta valmistajalta, joka on päättänyt käyttää omia eritelmiään, sinun on hankittava kyseisen valmistajan allekirjoittama EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella todistetaan ja vakuutetaan, että kyseiset tuotteet täyttävät niitä koskevat vaatimukset ja standardit. Tämän jälkeen valmistaja voi liittää tuotteisiinsa Conformité Européenne (CE) -merkinnän, joka osoittaa, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen.

Jos valmistaja valitsee vaatimustenmukaisuuden osoittamisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, se voi maksaa enemmän rahaa ja aikaa kuin työ vastaavuuden antavien yhdenmukaistettujen EU-standardien kanssa.

Tarkastele yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on ryhmitelty voimassa olevien alakohtaisten tuotedirektiivien mukaisesti.

Miten tiedän, että maahantuodut tavarat ovat EU:n säännösten ja standardien mukaisia?

 • kun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on suoritettu, EU:sta Georgiaan suuntautuvan viennin mukana seuraavat asiakirjat annetaan joko englanniksi tai notaarin vahvistamana georgialaisena käännöksenä.
 • vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa ilmoitettu laitos (joka on yleensä erityinen organisaatio, kuten laboratorio tai tarkastus- tai sertifiointilaitos).
 • Georgiaan suuntautuvassa viennissä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin voi suorittaa Georgiassa akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos.
 • jos tuotatte tavaroitasi Georgiasta EU:hun, katso luettelo akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista.

Georgia on kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen sekä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen jäsen. Tämän seurauksena kemikaalien tuontiin voidaan soveltaa kieltoja tai rajoituksia.Ympäristö- ja maatalousministeriö on näitä kemikaaleja koskeva virallinen yhteyspiste.

EU ja Georgia valmistelevat parhaillaan vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta, jonka nojalla tietyt vaatimukset täyttävät teollisuustuotteet voidaan saattaa markkinoille joko ilman lisätestejä tai -menettelyjä.

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella poistetaan ja kielletään sekä EU:ta että Georgiaa ottamasta käyttöön perusteettomia säännöksiä. Tämä hyödyttää erityisesti pienviljelijöitä, jotka vievät maataloustuotteita Georgiaan.

Tämä ei tarkoita, että kunkin maan suojelun taso vaarantuisi. Koska EU:n elintarviketurvallisuusnormit ovat erittäin tiukat ja tiukat, Georgian hallitus hyväksyy joitakin terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia EU:n lainsäädäntötoimia.

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella varmistetaan myös, että eläinten hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevat säännöt vastaavat EU:n normeja ja Maailman eläintautijärjestön (OIE) kehitystä.

 

Jos Georgia lähentää edelleen EU:n sääntöjä, miten harjoitatte vientiä/tuontia?

Jos tuotatte kasvi- ja/tai eläintuotteita EU:hun, sinun on hankittava todistus Georgian toimivaltaiselta viranomaiselta. Tällä todistuksella on tarkoitus taata, että tuote täyttää terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat vaatimukset.

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen mukaan Georgian hallituksen on ilmoitettava EU:lle, kun se on lähentänyt eläinten hyvinvointia sekä kasvien terveyttä ja turvallisuutta koskevia sääntöjä. Lainsäädännön lähentämisen onnistumista koskeva kuulemisprosessi voi kestää jopa 360 päivää.

Toimivaltaisten viranomaisten luettelo
 • Ympäristönsuojelu- jamaatalousministeriön alainen elintarvikevirasto vastaa elintarviketurvallisuuteen liittyvien seikkojen valvonnasta, seurannasta, suunniteltujen ja/tai suunnittelemattomien tarkastusten suorittamisesta, asiakirjojen tarkastamisesta, testausta ja valvontaa varten. tämä tarkoittaa myös sitä, että elintarvikevirasto valvoo kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa elintarvikkeiden/rehujen vaatimustenmukaisuutta valtion tasolla.
  • EVI:llä on myös eläinlääkintäosasto, joka vastaa elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastuksista Georgiassa.
  • EVI:n kasvinterveysosasto vastaa tuhoojariskianalyysien sääntelystä Georgiassa.
 • Työ-, terveys- ja sosiaaliministeriö vastaa terveyteen liittyvistä hyödykkeistä ja toimenpiteistä – se osallistuu kriisinhallintaan elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja osallistuu toimiin sen varmistamiseksi, että elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat normit ja parametrit otetaan käyttöön.

Ihmisten terveyden suojelemiseksi kosmetiikkaan ja siihen liittyviin hyödykkeisiin voidaan soveltaa erityisiä tuontimenettelyjä, mukaan lukien hygieniasertifiointimenettely ja erityinen rekisteröintimenettely Georgian markkinoille pääsyä varten. Lisätietoja tarvittavista asiakirjoista saa työ-, terveys- ja sosiaaliministeriöstä.

 • Verohallinto on valtiovarainministeriön osasto, joka vastaa terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien säännösten noudattamisesta Georgian ulkorajoilla.
 • laboratoriot ovat olennainen osa terveys- ja kasvinsuojelutoimien institutionaalista järjestelmää. Georgian akkreditointikeskus hyväksyy kaikki laboratoriot, jotka toimivat tunnustettujen kansainvälisten standardien mukaisesti

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan toimia kansainvälisen kaupan esteinä ja siten muodostaa huomattavan rasitteen viejille.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa yrityksesi toimintaa tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä estää viennin Georgiaan. EU analysoi tilanteesi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erilaisia asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteen mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset kaupan alan avustajallani)
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voit pyytää sitovaa tariffitietoa ja /tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kaupan alan avustaja -henkilöltä.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Lisätietoja tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Sopimus suojaa teollis- ja tekijänoikeuksia tuotaessa ja/tai vietäessä tavaroita Georgiaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Georgian välinen assosiaatiosopimus on useiden tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien hallinnointia sääntelevien kansainvälisten sopimusten mukainen. Jos tavaramerkkiviranomainen hylkää hakemuksenne, päätöksestä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ja siinä on mainittava hylkäämisen syyt.

Mallit ja patentit

Itsenäiset mallit, joilla on yksilöllinen luonne, suojataan rekisteröinnillä enintään 25 vuoden ajan. Tämä antaa sinulle yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia, joilla ei ole suostumustesi, käyttämästä, uudistamasta, myymästä, tuomasta maahan ja/tai viemästä sitä.

Maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella perustettu maantieteellisiä indikaattoreita käsittelevä erityiskomitea seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa tällä alalla ja raportoi kauppakomitealle. Lisätietoja maataloustuotteiden maantieteellisistä merkinnöistä sekä elintarvikkeiden, viinityyppien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä on EU-Georgia-assosiaatiosopimuksen liitteessä XVII-C.

Miten suojaa voi saada?

Sakpatenti on georgialainen riippumaton oikeudellinen yksikkö, joka vastaa kaiken henkisen omaisuuden suojaamisesta maassa ja teollis- ja tekijänoikeuspolitiikan määrittelystä.

Hakija tai hänen edustajansa voi hakea suoraan maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä. Hakemus olisi toimitettava paperiversiona tai sähköisesti Georgian kielellä, ja siinä olisi viitattava yhteen alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään.

Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemus
 • hakijan koko nimi (ammattinimike) ja osoite
 • alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä
 • niiden tavaroiden nimi, joille alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää haetaan

Maantieteellistä merkintää koskevaan hakemukseen on liitettävä myös asiakirja, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • tavaran ja raaka-aineen kuvaus sekä maininta niiden kemiallisista, fysikaalisista, mikrobiologisista ja/tai aistinvaraisista ja muista ominaisuuksista
 • kuvaus tavaroiden maantieteellisen alkuperäalueen sijainnista ja sen tarkat rajat
 • tuotteiden tuotantotekniikan kuvaus sekä kyseiselle maantieteelliselle alueelle ominaiset tuotanto-olosuhteet ja -menetelmät, jos ne ovat olemassa
 • tiedot, jotka vahvistavat, että alkuperänimityksen saaneiden tavaroiden erityislaatu ja -ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan maantieteellisestä ympäristöstä ja inhimillisistä tekijöistä
 • tiedot, jotka vahvistavat, että tavaroiden erityinen laatu, maine tai muut ominaisuudet liittyvät tähän maantieteelliseen alueeseen
  • asiakirja, jolla vahvistetaan tavaroiden maantieteellinen alkuperä
  • edustajan valtuutuksen vahvistava valtakirja

Palvelujen kauppa

Sekä Georgian hallitus että EU ovat esittäneet kaikki palvelujen tarjontaa koskevat nykyiset rajoituksensa tai varaumansa erittäin avoimesti. Tämä antaa arvokasta oikeusvarmuutta EU:n palveluntarjoajana. Luettelo Georgiaa koskevista erityisvaraumista on EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteissä XIV-E, XIV-F ja XIV-G.

Miten toimitatte liitteiden läpi?

EU:n ja Georgian välinen sopimus sisältää seuraavat 4 liitettä, joissa on Georgian varaumia, jotka voivat vaikuttaa sinuun ja yritykseenne.

 • Jos olet kiinnostunut yrityksen perustamisesta Georgiaan, ks.liite XIV-E, jossa on negatiivinen luettelo kaikista palvelualoista, joille sinulla ei ole pääsyä. tämä tarkoittaa, että voitte hyödyntää kaikilla muilla aloilla, joita ei ole mainittu luettelossa.
 • Jos olet kiinnostunut palvelujesi rajat ylittävästä kaupasta, ks.liite XIV-F, jossa on luettelo palvelualoista, joille sinulla on pääsy — tässä luettelossa luetellaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • Jos etsit korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita tai keskeisiä henkilöstömahdollisuuksia, ks. liite XIV-G, jossa luetellaan alat tai toimialojen osat, joilla sovelletaan rajoituksia
 • Itsenäiset ammattimaiset tai sopimusperusteiset palveluntarjoajat, ks. liite XIV-H,jossa luetellaan sovelletut varaukset.

Kuka voi perustaa yrityksen Georgiaan?

Jos

 • yritys, EU:n ja Georgian välinen sopimus antaa sinulle mahdollisuuden perustaa tai hankkia liiketoiminnan sivuliikkeitä tai edustustoja Georgiassa.
 • yksityishenkilö, EU:n ja Georgian välinen sopimus tarjoaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa yrityksesi itsenäisen ammatinharjoittamisen tai määräysvallassasi olevien yritysten kautta.

EU:n palveluntarjoajia kohdellaan samalla tavalla kuin Georgian kansalaisia. Ks. liite XIV-E, jossa luetellaan alat, joilla sijoittautumista rajoitetaan.

Rajatylittävä palvelujen tarjonta

EU:n ja Georgian välinen sopimus mahdollistaa EU:n palveluntarjoajien pääsyn Georgian markkinoille samoin edellytyksin kuin Georgian kansalaiset. Poikkeukset tähän luetellaan myös EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteissä XIV-E, XIV-F ja XIV-G.

Entä jos haluat muuttaa tilapäisesti Georgiaan töihin?

EU:n ja Georgian välisen sopimuksen mukaan voit tilapäisesti siirtyä Georgiaan (tai EU:hun) työskentelemään korkeakoulututkinnon suorittaneena harjoittelijana, yrityksen myyjänä tai yrityksen avainhenkilönä kyseisessä maassa.

Tilapäisen oleskelun määräajat ovat seuraavat:

 • Sisäisen siirron saanut työntekijä (yrityksen avainhenkilöstö Georgiassa (tai EU:ssa) tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat) – enintään 3 vuotta
 • Liikematkailija (esim. matkustaminen sijoittautumaan Georgiaan (tai EU:hun) tai yritysmyyjä) – enintään 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana
 • Korkeakoulututkinnon suorittanut harjoittelija, joka ei ole sisäisen siirron saanut työntekijä — enintään 1 vuotta

EU:n ja Georgian välinen sopimus luo myös mahdollisuuksia sopimusperusteisille palveluntarjoajille tietyillä aloilla kummassakin maassa. Tässä yhteydessä sinun on kuitenkin

 • tarjota kyseistä palvelua tilapäisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on saanut palvelusopimuksen, jonka kesto on enintään 1 vuotta
 • hakijalla on oltava vähintään 3 vuoden työkokemus alalta, jolla hän tarjoaa sopimusperusteisia palveluja
 • hakijalla on korkeakoulututkinto tai pätevyys, joka osoittaa vastaavan tasoisia tietoja ja asiaankuuluvaa ammattipätevyyttä.

Lisätietoja henkilöstöä, korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita, yritysmyyjiä ja sopimusperusteisia palveluntarjoajia koskevista rajoituksista on EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen liitteessä G.

Georgian kansallinen investointivirasto edistää Georgian ja EU:n välisiä liikesuhteita. Jos etsit georgialaista kumppania, ota yhteyttä Georgian suurlähetystöön missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa.

Julkiset hankinnat

EU ja Georgia suunnittelevat vastavuoroista pääsyä kunkin maan julkisten hankintojen markkinoille kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Georgialle pääsy tapahtuu vaiheittain. Tämä koskee sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla että yleishyödyllisten palvelujen alalla.

EU:n ja Georgian välisellä sopimuksella varmistetaan myös, että tarjouspyynnöt käsitellään molemmissa maissa oikeudenmukaisesti ja että paikallisia ja ulkomaisia hakijoita kohdellaan samalla tavalla.

Sopimus velvoittaa sekä EU:n että Georgian varmistamaan, että

 • kaikki suunnitellut hankinnat julkistetaan – tarkoituksena on avata markkinat kilpailulle ja antaa teille mahdollisuus tutustua aiottua hankintaa koskeviin tietoihin ennen hankintasopimuksen tekemistä.
 • hankintasopimuksen kohteesta on laadittu syrjimätön kuvaus, jossa esitetään asianmukaiset määräajat ja joka on kaikkien talouden toimijoiden saatavilla.
 • talouden toimijaan ei kohdistu syrjintää, joka saattaisi estää sinua osallistumasta tarjouskilpailuun.
 • tarjouskilpailun ratkaisumenettely on avoin voittaneen tarjouksen julkistamiseen asti.
 • lopullinen päätös annetaan tiedoksi kaikille hakijoille. hylätyille hakijoille annetaan pyynnöstä selvitys päätöksen analysoimiseksi.

Miten hankintasopimukset tehdään?

Georgian valtion hankintavirastolla ( SPA) on johtava rooli julkisten hankintojen koordinoinnissa, täytäntöönpanossa ja seurannassa. Tarjouksen tekemisessä käytetään viittä menetelmää.

 • Sähköinen tarjous — käytetään vähintään 75,182 euron arvoisten homogeenisten esineiden hankintaan
 • Yksinkertaistettu sähköinen tarjous — käytetään arvoltaan enintään 75,182 euron homogeenisten esineiden hankintaan
 • Yksinkertaistettu hankinta — käytetään alle 1,880 euron arvoisiin hankintoihin (eri kynnysarvot koskevat diplomaattisia edustustoja sekä puolustukseen, turvallisuuteen ja yleisen järjestyksen ylläpitoon liittyviä hankintoja)
 • Suunnittelukilpailut — joita käytetään suunnitteluun liittyvien hankkeiden ja palvelujen hankintaan hankintaviranomaisen päätöksen perusteella
 • Yhdistetty tarjouskilpailu — SPA:n toteuttama yhtenäinen ja keskitetty valtion hankintamenettely homogeenisten hankittujen esineiden ostamiseksi eri hankintayksiköille

Strategisen suojelualueen verkkosivuilla on myös”valkoisen ja mustan listan rekisteri”. Rekisteri sisältää kahdenlaisia luetteloita.

 • mustalle listalle otetut hakijat, jotka eivät anna takeita sopimuksen täytäntöönpanosta ja/tai kieltäytyvät allekirjoittamasta sopimusta hankintayksikön kanssa ja/tai jotka eivät täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan – nämä hakijat eivät saa osallistua tarjouspyyntöihin tai muihin tarjouksiin vuoden kuluessa siitä, kun heidät on merkitty mustalle listalle
 • valkoisessa luettelossa olevat hakijat, jotka ovat täyttäneet hakukriteerit, jotka eivät ole maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena, joilla ei ole velkaa valtion talousarvioon ja joiden edellisten 3 vuoden liikevaihto ei ole alle 375,940 euroa

Entä jos sinulla on kantelu?

SPA:lla on myös 6 jäsenestä koostuva riitojenratkaisuelin (DRB). Kansalaisyhteiskunta nimittää kolme hallituksen jäsenistä varmistaen DRB:n avoimuuden ja riippumattomuuden.

Jos sinulla on valituksia hankintajärjestelmästä, voit osoittaa ne DRB:lle. Kantelujen esittämisestä ja kuulemisesta ei peritä maksuja.

Miten kantelu tehdään?

Valituksen voi tehdä sähköisesti täyttämällä tarjoussivulla olevan lomakkeen. Kun DRB on vahvistanut valituksenne laillisuuden, DRB voi enintään kymmenen päivän kuluessa ilmoittaa hankintaviranomaiselle virheestä ja vaatia oikaisua. Vaihtoehtoisesti DRB voi myös vaatia tarjouskomitean päätöksen tarkistamista tai peruuttamista kokonaan tai raportoida tapauksesta lainvalvontaviranomaisille, jos rikkomus on vakava. Jos olet tyytymätön DRB:n päätökseen, voit hakea päätökseen muutosta tuomioistuimessa.

Sähköinen hankinta

Voit käyttää myös yhtenäistä sähköistä järjestelmää, joka on Georgian sähköisten hankintojen portaali. Tämä tarjoaa helpon pääsyn hankintoja koskeviin tietoihin, mukaan lukien aiotuista hankintatoimista ilmoittaminen, sähköisten tarjousasiakirjojen saatavuus, automaattinen julkisia hankintoja koskeva tiedote ja sähköisen tarjousmallin tuottaminen sähköisille toimijoille.

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Linkit, yhteydet ja asiakirjat

Maakohtaiset toimielimet

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Muita linkkejä

Maakohtaiset toimielimet

Ulkoasiainministeriö

Georgia seuraa sellaisten aineiden tuontia, joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden valmistukseen. Tiettyjen kemikaalien tuonti voi edellyttää erityistä lupaa, ja ulkoasiainministeriö on nimetty kansallinen viranomainen.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2945000 (laajennus: 1207)

Faksi: + 995 32 2945001

Georgian talous- ja kestävän kehityksen ministeriö

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faksi: + 995 32 2921534

Sähköposti: ministry@moesd.gov.ge

Georgian keskuspankki

GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2406120

Georgian kansallinen teollis- ja tekijänoikeuskeskus

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2252533

Sähköposti: info@sakpatenti.org.ge

Georgian kansallinen tilastotoimisto

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2367210

Sähköposti:Info@geostat.ge

Yritys Georgia

Marjanishvli Street 5/6 (Svenadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2960010

Sähköposti: info@enterprise.gov.ge

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Euroopan unionin Georgian-edustusto

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2943763

Sähköposti:Delegation-georgia@eeas.europa.eu

Georgian edustusto Euroopan unionissa

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgia

Tel.: + 995 32 27611190

Faksi: + 995 32 27611199

Sähköposti:Geomission.eu@mfa.gov.ge

Verkkosivusto: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Georgian kauppa- ja teollisuuskamarin kansainvälisten suhteiden osasto

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2694747

European Business Association Georgia

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 599 25 66 55

Sähköposti:Info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 27491851

Sähköposti:Secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Georgian kansallinen standardi- ja metrologiavirasto

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2612530

Faksi: + 995 32 2613500

Sähköposti: geostm@geostm.ge

Yhdistetty kansallinen akkreditointielin

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

Sähköposti: gac@gac.gov.ge

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Elintarvikevirasto (EVI)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2919167

Faksi: + 995 32 2919165

Elintarvikevirastoon osoitettu kasvinsuojelulaitos

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2919167 (Laajennukset: 120, 133 OSITTAIN)

Faksi: + 995 32 2919165

Elintarvikevirastossa toimiva eläinlääkintäosasto

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2919167 (laajennukset: 120, 106 OSITTAIN)

Faksi: + 995 32 2919165

Ympäristö- ja maatalousministeriö

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faksi: + 995 32 727231

Ympäristö- ja maatalousministeriön biodiversiteettiosasto

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faksi: + 995 32 727231

Työ-, terveys- ja sosiaaliministeriö

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 272538

Verohallinto, keskustoimisto

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tiedotuskeskus:

Tel.: + 995 32 2299299

Sähköposti:Info@rs.ge

Maatalousministeriön laboratorio

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2530968

Faksi: + 995 32 2541016

Sähköposti:Contact@lma.gov.ge

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Valtion hankintavirasto

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 22484822

Valtion hankintaviraston foorumi

 

Verkkosivusto: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Yhtenäinen sähköinen järjestelmä:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Jaa tämä sivu:

Linkit