Σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Γεωργίας

Η ΕΕ και η Γεωργία υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης τον Ιούνιο του 2014 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2016. Η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Μειώνει τους δασμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν εξαγωγές στη Γεωργία. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών. Διευκολύνει επίσης περαιτέρω το εμπόριο με τη σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας, των κανόνων και των διαδικασιών της Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, με εκείνα της ΕΕ.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιουλίου 2016.

Πλήρες κείμενο και παραρτήματα της συμφωνίας.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία διευκολύνει την εταιρεία σας να εξάγει και να εισάγει από τη Γεωργία ως έχει

 • καταργεί τους περισσότερους δασμούς
 • προβλέπει αποτελεσματικότερες τελωνειακές διαδικασίες

Ποιος μπορεί να εξάγει από την ΕΕ στη Γεωργία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας;

Για να εξάγετε από την ΕΕ στη Γεωργία, η εταιρεία σας πρέπει να είναι καταχωρισμένη σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και να έχει αποκτήσει έγκυρη τελωνειακή διασάφηση και, κατά περίπτωση, άδεια εξαγωγής.

Ποιος μπορεί να εξάγει στην ΕΕ από τη Γεωργία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας;

Για να εξάγετε στην ΕΕ βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Γεωργίας, η εταιρεία σας θα πρέπει να είναι καταχωρισμένη στη Δημοκρατία της Γεωργίας.

Οι βασικές εξαγωγές αγαθών της Γεωργίας είναι

 • ορυκτά προϊόντα
 • μηχανήματα και συσκευές
 • χημικών προϊόντων
 • εξοπλισμός μεταφορών

Η ΕΕ είναι ένας από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της Γεωργίας. Ως εκ τούτου, η χώρα καταβάλλει προσπάθειες για τον εξορθολογισμό της εμπορικής νομοθεσίας και των πρακτικών της με εκείνες της ΕΕ, γεγονός που ωφελεί ιδιαίτερα τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου.

Τιμολόγια

Η συμφωνία καταργεί τους περισσότερους τελωνειακούς δασμούς επί των εμπορευμάτων.

Βιομηχανικά προϊόντα

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας καταργεί το 100 % των τελωνειακών δασμών επί των βιομηχανικών προϊόντων.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας απαγορεύει τη χρήση δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές.

Ωστόσο, για τις εισαγωγές στην ΕΕ υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν δασμολογικές ποσοστώσεις:

ΔΠ για το σκόρδο

Εφαρμόζεται ετήσια δασμολογική ποσόστωση στις εισαγωγές σκόρδου στην ΕΕ. Βάσει της συμφωνίας, η ΕΕ δέχεται εισαγωγές από τη Γεωργία που ανέρχονται συνολικά σε 220 τόνους σκόρδου ετησίως. Οι εισαγωγές που περιλαμβάνονται στο σύνολο καθορίζονται με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας. Μετά την υπέρβαση του συνολικού ποσού, θα εφαρμόζεται ο δασμός ΜΕΚ της ΕΕ. Πριν από την εξαγωγή, ελέγξτε το υπόλοιπο κάθε ισχύουσας ποσόστωσης.

Τιμή εισόδου για ορισμένα οπωροκηπευτικά

Εάν εισάγετε ορισμένα φρούτα και λαχανικά στην ΕΕ, π.χ. τομάτες, κολοκύθια ή ροδάκινα, τα εμπορεύματά σας θα υπόκεινται σε σύστημα «τιμής εισόδου». Σύμφωνα με τη συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι ο δασμός θα υπολογίζεται ως ειδικός δασμός. Εάν τα εμπορεύματα που εισάγετε στην ΕΕ πληρούν τις απαιτήσεις βάσει των κανόνων καταγωγής και αποτιμώνται σε τιμή τιμολογίου χαμηλότερη από το ποσό που αναγράφεται στον ειδικό δασμό, ως εισαγωγέας, θα επιβαρυνθείτε με τη διαφορά μεταξύ του καθορισμένου ποσού του ειδικού δασμού και του ποσού του τιμολογίου.

Ωστόσο, δεν θα σας ζητηθεί να καταβάλετε τέλη όταν το επίπεδο της δασμολογητέας αξίας του εμπορεύματος που εισάγετε από τη Γεωργία είναι ίσο ή υψηλότερο από την τιμή εισόδου που αναγράφεται από το τελωνείο.

Δείτε τον κατάλογο των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε τιμή εισόδου.

Πρέπει να καταβάλετε την τιμή εισόδου για τα οπωροκηπευτικά εάν εισάγετε εμπορεύματα από τη Γεωργία;

Στην πράξη, τα περισσότερα εμπορεύματα που εισάγονται από τη Γεωργία έχουν δασμολογητέα αξία υψηλότερη από την τιμή εισόδου, οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τιμή εισόδου.

Αποφυγή καταστρατηγήσεων

Τα περισσότερα (μεταποιημένα) γεωργικά προϊόντα υπόκεινται σε μηχανισμό κατά της καταστρατήγησης, δηλαδή σε ένα κατώτατο όριο για τον συνολικό όγκο των εισαγωγών ανά έτος. Τοπαράρτημα II-Γ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας περιλαμβάνει κατάλογο γεωργικών προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης.

Αυτό σημαίνει ότι εάν οι εισαγωγές από τη Γεωργία υπερβούν ένα ορισμένο επίπεδο, επιτρέπεται στην ΕΕ να αναστείλει τους χαμηλότερους δασμούς για τα εν λόγω προϊόντα. Το κατώτατο όριο μπορεί να ξεπεραστεί μόνον όταν η κυβέρνηση της Γεωργίας μπορεί να παράσχει βάσιμη αιτιολόγηση στην ΕΕ ότι οι γεωργιανοί παραγωγοί έχουν την ικανότητα να παράγουν αυτά τα αγαθά και/ή την ικανότητα εξαγωγής όγκων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο. Εάν η αιτιολόγηση είναι ικανοποιητική, οι δασμοί απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών.

Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι τρίτες χώρες δεν θα επωφεληθούν από τη συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας και θα εξάγουν δολίως στην ΕΕ μέσω της Γεωργίας.

Βρείτε τον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για το προϊόν σας στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός»

Κανόνες καταγωγής

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική εθνικότητα» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα «Προϊόντα».

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης με τη Γεωργία ορίζονται στο προσάρτημα I της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (σύμβαση PEM). Οι κανόνεςαυτοί τελούν υπό αναθεώρηση και ένα νέο σύνολο εναλλακτικών κανόνων καταγωγής θα πρέπει να εφαρμοστεί έως τα μέσα του 2021, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη σώρευση, την επιστροφή δασμών, την ανοχή και τον κανόνα μη τροποποίησης (βλ. κατωτέρω) που θα χαλαρώσουν.

Η σύμβαση PEM για τους κανόνες καταγωγής αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων καταγωγής και σώρευσης μεταξύ 25 συμβαλλόμενων μερών (ΕΕ, ΕΖΕΣ, βαλκανικές χώρες και εταίροι ΣΕΣ στην περιοχή της νότιας και ανατολικής γειτονίας της ΕΕ) και της ΕΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ενσωμάτωση των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ζώνης.

Ο κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών της PEM

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πανευρωμεσογειακό σύστημα διατίθενται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή τη Γεωργία σύμφωνα με τη σύμβαση PEM;

Για να μπορεί το προϊόν σας να υπαχθεί στον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό βάσει της σύμβασης PEM, πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή τη Γεωργία.

Ένα προϊόν «κατάγεται» εάν είτε

 • παραγόμενα εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή στη Γεωργία, ή
 • που κατασκευάζονται στην ΕΕ ή στη Γεωργία από μη καταγόμενες ύλες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν (PSR) που καθορίζονται στο παράρτημα II του προσαρτήματος I της σύμβασης PEM
  Βλέπε επίσης παράρτημα I Εισαγωγικές σημειώσεις για τους ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν. Για ορισμένα προϊόντα, υπάρχουν ορισμένοι εναλλακτικοί ειδικοί κανόνες ανά προϊόν — βλ. προσάρτημα II.

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς. Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που σας βοηθούν να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, για παράδειγμα η ανοχή ή η σώρευση.

 

Παραδείγματα των κύριων τύπων ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται σε ένα προϊόν δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του
 • η αλλαγή του κανόνα δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα, παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, π.χ. νηματοποίηση ινών σε νήματα. Οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καθώς και των χημικών προϊόντων.

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που απαγορεύονται κανονικά από τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν έως και 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ανώτατου ορίου αξίας των μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους κανόνες ανά προϊόν.
 • οι ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 6 του παραρτήματος I «Εισαγωγικές σημειώσεις για τον κατάλογο του παραρτήματος II»
Σώρευση

Η σύμβαση PEM προβλέπει δύο τρόπους σωρεύσεως της καταγωγής

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Γεωργίας μπορούν να προσμετρηθούν ως καταγόμενες από την ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος στην ΕΕ
 • διαγώνια σώρευση — ύλες καταγόμενες σε ένα συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM μπορούν να προσμετρηθούν ως καταγόμενες από άλλο συμβαλλόμενο μέρος όταν εκτιμάται αν το τελικό προϊόν είναι καταγόμενο για να επωφεληθεί από προτιμησιακή πρόσβαση όταν εξάγεται σε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος εντός της πανευρωμεσογειακής ζώνης.

  Ωστόσο, η διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται μόνο εάν υπάρχει εμπορική συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών και οι εν λόγω χώρες εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής. Ελέγξτε τον «πίνακα» (πίνακας που περιέχει όλες τις ισχύουσες συμφωνίες με χρήση της σύμβασης PEM) που προσδιορίζει τα συμβαλλόμενα μέρη με τα οποία η Γεωργία μπορεί να εφαρμόσει διαγώνια σώρευση. Τον Απρίλιο του 2020, οι κοινοί εταίροι της ΕΕ και της Γεωργίας που ήταν επιλέξιμοι για διαγώνια σώρευση ήταν η Ισλανδία, η Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν) και η Νορβηγία.

 

Πώς λειτουργεί η διαγώνια σώρευση;

Ηδιαγώνια σώρευση επιτρέπεται μεταξύ διαφόρων χωρών που έχουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής και έχουν εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει όταν ένας παραγωγός αγαθών σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες μπορεί να εισάγει ύλες και να τις χρησιμοποιεί σαν να κατάγεται από τη χώρα του. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη σύμβαση PEM, ένας γεωργιανός έμπορος που παράγει ρούχα για εξαγωγή στην Ελβετία μπορεί να χρησιμοποιεί νήματα καταγωγής ΕΕ και να τα θεωρεί καταγωγής Γεωργίας. Η απαίτηση διπλής μεταποίησης, δηλαδή η κατασκευή των υφασμάτων από (μη καταγόμενα) νήματα και η παραγωγή των ενδυμάτων, έχει εκπληρωθεί και τα ενδύματα θεωρούνται καταγωγής Γεωργίας όταν εξάγονται στην Ελβετία και, ως εκ τούτου, θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην ελβετική αγορά.

Περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τη σώρευση στο πλαίσιο της PEM διατίθενται εδώ

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στη σύμβαση, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στη Γεωργία (και αντιστρόφως) ή μέσω των εδαφών των συμβαλλόμενων μερών με τα οποία εφαρμόζεται η σώρευση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη εργασία που αποσκοπεί στη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση

Η απόδειξη ότι πληρούνται οι όροι αυτοί παρέχεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής με την προσκόμιση:

 • ενιαίο έγγραφο μεταφοράς (για παράδειγμα φορτωτική) που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της τρίτης χώρας μέσω της οποίας διήλθαν τα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της τρίτης χώρας μέσω της οποίας μεταφέρονται τα εμπορεύματα σας
 • ελλείψει αυτών, με οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Επιστροφή δασμών

Σύμφωνα με τη σύμβαση PEM στις συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επιστροφή των δασμών που είχαν καταβληθεί προηγουμένως για τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ενός προϊόντος που εξάγεται στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού.

Διαδικασίες καταγωγής

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής και στον τίτλο VI σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία. Αποσαφηνίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο υποβολής αίτησης για προτιμήσεις ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Πώς να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καταγωγής.

Η απόδειξη καταγωγής μπορεί να είναι:

Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για περίοδο 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1 ή EUR-MED

 • τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
 • Τοπαράρτημα III α και το παράρτημα III β περιλαμβάνουν υποδείγματα πιστοποιητικών EUR.1 και EUR-MED και οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους
 • ο εξαγωγέας που υποβάλλει αίτηση για το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.

Περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό EUR.1 ή EUR-MED παρέχονται στη σελίδα 72 του εγχειριδίου.

Δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή από το συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM, υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί από:

 • εγκεκριμένος εξαγωγέας
 • κάθε εξαγωγέας, εάν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR
Πώς να υποβάλετε δήλωση καταγωγής

Ο εξαγωγέας πρέπει να πληκτρολογήσει, να σφραγίσει ή να εκτυπώσει την ακόλουθη δήλωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που προσδιορίζει το προϊόν (παράρτημα IV α):

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ.... ) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»

Πώς να υποβάλετε δήλωση καταγωγής EUR-MED

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση είναι η ακόλουθη (παράρτημα IV β)

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.

— εφαρμόστηκε σώρευση με... (όνομα της χώρας/των χωρών).

- δεν εφαρμόζεται σώρευση»

Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα στη ζώνη PEM, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV στοιχεία α) και β) (η δήλωση σχετικά με τη σώρευση πρέπει πάντα να είναι στα αγγλικά).

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, εξαιρείστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές σας γραπτή δέσμευση ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση που σας ταυτοποιεί.

Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται στα εξής:

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τις τοπικές τελωνειακές αρχές (δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής στον εξαγωγέα)

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Γεωργία προσέγγισε τα τεχνικά πρότυπα και τους κανονισμούς της ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι τεχνικοί κανόνες στη Γεωργία θα είναι οι ίδιοι με εκείνους της ΕΕ.

Η Γεωργία προέβη σε προσέγγιση των κανονιστικών ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων:

 • τη διαπίστευση και την εμπορία των προϊόντων, η οποία καθορίζει τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης
 • γενική ασφάλεια των προϊόντων, με τον καθορισμό κριτηρίων για το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό ενός προϊόντος ως ασφαλούς και τον καθορισμό του πότε θα απαγορευθεί ένα προϊόν επειδή ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια

Για κατάλογο των εν λόγω κανονισμών και άλλων νομοθετικών πράξεων που εφάρμοσε η Γεωργία, βλ. παράρτημα III-B της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Η Γεωργία συμφώνησε επίσης να προσεγγίσει 21 κανονισμούς που καλύπτουν τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ενός ευρέος φάσματος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, των ανελκυστήρων, των παιχνιδιών, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των απλών δοχείων πίεσης. Αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα III-A της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Όσον αφορά τα πρότυπα, η Γεωργία υιοθετεί διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Από το σύνολο των καταχωρισμένων γεωργιανών προτύπων, το 98 % είναι διεθνή και ευρωπαϊκά, ενώ το 2 % αφορά ειδικά τη Γεωργία.

Τα ακόλουθα είδη προτύπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Γεωργία, αν και σε εθελοντική βάση

 • διεθνή και περιφερειακά πρότυπα ΚΣΕ
 • πρότυπα οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ
 • Γεωργιανά πρότυπα
 • Πρότυπα της γεωργιανής εταιρείας

 

Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε προϊόντα από γεωργιανό κατασκευαστή που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις δικές του προδιαγραφές, πρέπει να λάβετε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ υπογεγραμμένη από τον εν λόγω κατασκευαστή

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ πιστοποιεί και δηλώνει ότι τα σχετικά προϊόντα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις και πρότυπα. Αφού το πράξει, ο κατασκευαστής σας μπορεί στη συνέχεια να τοποθετήσει στα προϊόντα του την ετικέτα Conformité Européenne (CE), η οποία δηλώνει ότι πληροί τα πρότυπα της ΕΕ.

Εάν ο κατασκευαστής σας επιλέξει να αποδείξει τη συμμόρφωση μέσω δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, μπορεί να κοστίσει περισσότερο από οικονομική άποψη και χρόνο από ό, τι η εργασία με τα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ που παρέχουν ισοδυναμία.

Δείτε τα εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν ομαδοποιηθεί βάσει των υφιστάμενων τομεακών οδηγιών για τα προϊόντα.

Πώς θα γνωρίζω ότι τα εμπορεύματα που εισάγω συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ;

 • μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν τις εξαγωγές σας από την ΕΕ στη Γεωργία θα εκδοθούν είτε στην αγγλική είτε σε συμβολαιογραφική μετάφραση στη Γεωργία
 • η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πρέπει να διενεργείται από κοινοποιημένο οργανισμό (ο οποίος είναι συνήθως ειδικός οργανισμός, όπως εργαστήριο ή οργανισμός επιθεώρησης ή πιστοποίησης).
 • εάν εξάγετε τα προϊόντα σας στη Γεωργία, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης μπορεί να διενεργηθεί από τον φορέα διαπίστωσης της συμμόρφωσης που είναι διαπιστευμένος στη Γεωργία.
 • εάν εισάγετε τα προϊόντα σας στην ΕΕ από τη Γεωργία, δείτε τον κατάλογο των διαπιστευμένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Η Γεωργία είναι μέλος της σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο, καθώς και της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους. Ως εκ τούτου, οι εισαγωγές χημικών προϊόντων μπορεί να υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς. Το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Γεωργίας είναι το επίσημο σημείο επαφής (OCP) όσον αφορά τα εν λόγω χημικά προϊόντα.

Η ΕΕ και η Γεωργία επεξεργάζονται επί του παρόντος ένα είδος συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης που θα επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης είτε χωρίς περαιτέρω δοκιμές είτε χωρίς διαδικασίες συμμόρφωσης.

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας — ΥΦΠ

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων και των φυτών

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας καταργεί και απαγορεύει τόσο στην ΕΕ όσο και στη Γεωργία να θεσπίσουν αδικαιολόγητους κανονισμούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές εάν είστε γεωργός μικρής κλίμακας που εξάγει γεωργικά προϊόντα στη Γεωργία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπονομευθεί το επίπεδο προστασίας καθεμιάς από τις χώρες. Δεδομένου ότι τα πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων είναι πολύ υψηλά και αυστηρά, η κυβέρνηση της Γεωργίας εγκρίνει ορισμένα από τα νομοθετικά μέτρα ΥΦΠ της ΕΕ.

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας διασφαλίζει επίσης ότι οι κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών αντικατοπτρίζουν τους κανόνες της ΕΕ και τις εξελίξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE).

 

Εάν η Γεωργία εξακολουθεί να εναρμονίζει τους κανόνες της ΕΕ, πώς πραγματοποιείτε εξαγωγές/εισαγωγές;

Εάν εισάγετε φυτά και/ή ζωικά προϊόντα στην ΕΕ, θα σας ζητηθεί να λάβετε πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή της Γεωργίας. Η πιστοποίηση αυτή θα πρέπει να εγγυάται ότι το προϊόν σας πληροί τις σχετικές απαιτήσεις ΥΦΠ.

Βάσει της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, η κυβέρνηση της Γεωργίας υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΕ όταν επιτύχει την προσέγγιση των κανόνων που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία και την ασφάλεια των φυτών. Η διαδικασία διαβούλευσης για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει επιτευχθεί η προσέγγιση των κανονισμών μπορεί να διαρκέσει έως και 360 ημέρες.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ αρμοδιων αρχων
 • η Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων (ΕΑΑΤ) του Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Γεωργίας είναι αρμόδια για την εποπτεία, την παρακολούθηση, τη διενέργεια προγραμματισμένων ή/και μη προγραμματισμένων επιθεωρήσεων, τη διενέργεια ελέγχων εγγράφων, τη διενέργεια δειγματοληψιών για δοκιμές και επιτήρηση σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων — αυτό σημαίνει επίσης ότι σε κάθε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής, η NFA θα ασκεί κρατικό έλεγχο όσον αφορά τη συμμόρφωση των τροφίμων/ζωοτροφών.
  • η NFA διαθέτει επίσης ένα κτηνιατρικό τμήμα που είναι αρμόδιο για τους κτηνιατρικούς ελέγχους ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στη Γεωργία.
  • το φυτοϋγειονομικό τμήμα της NFA είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση των αναλύσεων κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς στη Γεωργία
 • το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για τα προϊόντα και τα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία — συμβάλλει στη διαχείριση κρίσεων σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων και συμμετέχει στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της θέσπισης κανόνων και παραμέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων

Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, μπορούν να εφαρμοστούν ειδικές διαδικασίες εισαγωγής για καλλυντικά και συναφή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας πιστοποίησης της υγιεινής και μιας ειδικής διαδικασίας καταχώρισης για την πρόσβαση στην αγορά στη Γεωργία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων για πληροφορίες σχετικά με τυχόν απαιτούμενα έγγραφα.

 • η Υπηρεσία Εσόδων είναι υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ΥΦΠ στα εξωτερικά σύνορα της Γεωργίας
 • τα εργαστήρια αποτελούν ζωτικό μέρος του θεσμικού συστήματος ΥΦΠ. Το Κέντρο Διαπίστευσης της Γεωργίας καλύπτει όλα τα εργαστήρια που λειτουργούν σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, ενίοτε μπορούν να λειτουργήσουν ως φραγμοί στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσουν σημαντική επιβάρυνση για εσάς ως εξαγωγέας.

 • εάν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρετε τι διακόπτετε τις εξαγωγές σας στη Γεωργία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο. Η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία επαφής για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει πιο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που θα πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • εμπορικό τιμολόγιο (βρείτε τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενό του στον βοηθό μου)
 • κατάλογος συσκευασίας
 • πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να υποβάλετε εκ των προτέρων αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες και /ή δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, πηγαίνετε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Διαδικασίες για την απόδειξη και τον έλεγχο της καταγωγής

Για περιγραφές του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για την υποβολή αίτησης για προτιμησιακούς δασμούς και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής γενικά, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η συμφωνία προστατεύει τα δικαιώματά σας διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την εισαγωγή και/ή την εξαγωγή των προϊόντων σας στη Γεωργία.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας συνάδει με διάφορες διεθνείς συμφωνίες που ρυθμίζουν τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί από τη διοίκηση εμπορικών σημάτων, η απόφαση πρέπει να σας κοινοποιηθεί γραπτώς, αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης.

Σχέδια και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Τα σχέδια ή υποδείγματα που έχετε δημιουργήσει ανεξάρτητα και έχουν ατομικό χαρακτήρα προστατεύονται μέσω της καταχώρισής τους για περίοδο έως 25 ετών. Με τον τρόπο αυτό θα σας παρασχεθεί το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σχεδίου ή υποδείγματος και θα αποτρέπεται η χρήση, η ανασύσταση, η πώληση ή η εισαγωγή ή/και η εξαγωγή του σχεδίου ή υποδείγματος από τρίτους που δεν έχουν τη συγκατάθεσή σας.

Γεωγραφικοί δείκτες

Μια ειδική επιτροπή για τους γεωγραφικούς δείκτες, η οποία έχει συσταθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Γεωργίας, θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας στον τομέα αυτό και θα υποβάλλει έκθεση στην επιτροπή εμπορίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις γεωργικών προϊόντων, καθώς και τις γεωγραφικές ενδείξεις τροφίμων, τύπων οίνων και αλκοολούχων ποτών, βλ. παράρτημα XVII-Γ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Πώς να αποκτήσετε προστασία;

Το Sakpatenti είναι η ανεξάρτητη νομική οντότητα της Γεωργίας που είναι υπεύθυνη για την προστασία όλης της διανοητικής ιδιοκτησίας στη χώρα και για τον καθορισμό της πολιτικής για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εσείς ή ο εκπρόσωπός σας μπορείτε να υποβάλετε απευθείας αίτηση καταχώρισης γεωγραφικής ένδειξης. Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη γεωργιανή γλώσσα και να αναφέρεται σε μία ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει

 • αίτηση καταχώρισης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης
 • το ονοματεπώνυμο (τίτλος) και η διεύθυνση του αιτούντος
 • ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη
 • η ονομασία των προϊόντων για τα οποία ζητείται η καταχώριση της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης

Στην αίτησή σας για γεωγραφική ένδειξη, θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε έγγραφο το οποίο να παρέχει

 • περιγραφή των εμπορευμάτων και της πρώτης ύλης, με ένδειξη των χημικών, φυσικών, μικροβιολογικών ή/και οργανοληπτικών και άλλων χαρακτηριστικών τους
 • περιγραφή του τόπου της γεωγραφικής περιοχής καταγωγής των εμπορευμάτων, με ένδειξη των ακριβών ορίων της
 • περιγραφή της τεχνολογίας παραγωγής των αγαθών, καθώς και των ειδικών συνθηκών και μεθόδων παραγωγής για τη σχετική γεωγραφική περιοχή, σε περίπτωση ύπαρξής τους
 • τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η ιδιαίτερη ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ονομασίας προέλευσης οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον και στους ανθρώπινους παράγοντες
 • τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων συνδέονται με τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή
  • το έγγραφο που επιβεβαιώνει τη γεωγραφική καταγωγή των εμπορευμάτων
  • πληρεξούσιο που επιβεβαιώνει την εξουσιοδότηση εκπροσώπου

Εμπόριο υπηρεσιών

Τόσο η κυβέρνηση της Γεωργίας όσο και η ΕΕ έχουν καθορίσει όλους τους υφιστάμενους περιορισμούς ή επιφυλάξεις τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Αυτό σας προσφέρει πολύτιμη ασφάλεια δικαίου ως πάροχος υπηρεσιών της ΕΕ. Για κατάλογο επιφυλάξεων που αφορούν ειδικά τη Γεωργία, βλ. παραρτήματα XIV-E, XIV-F και XIV-G της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Πώς πλοηγείτε στα παραρτήματα;

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα 4 παραρτήματα με επιφυλάξεις της Γεωργίας που ενδέχεται να επηρεάσουν εσάς και την επιχείρησή σας.

 • εάν ενδιαφέρεστε να εγκατασταθείτε επιχείρηση στη Γεωργία, πρέπει να δείτε το παράρτημα XIV-E το οποίο περιέχει αρνητικό κατάλογο όλων των τομέων υπηρεσιών στους οποίους δεν έχετε πρόσβαση — αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες σε όλους τους άλλους τομείς που δεν απαριθμούνται.
 • εάν ενδιαφέρεστε για το διασυνοριακό εμπόριο των υπηρεσιών σας, πρέπει να δείτε το παράρτημα XIV-ΣΤ το οποίο περιέχει θετικό κατάλογο των τομέων υπηρεσιών στους οποίους έχετε πρόσβαση — ο κατάλογος αυτός αναφέρει όλους τους τομείς στους οποίους επιτρέπεται να δραστηριοποιηθείτε
 • εάν αναζητάτε ευκαιρίες ασκούμενου πτυχιούχου ή βασικού προσωπικού, βλ. παράρτημα XIV-Ζ στο οποίο απαριθμούνται οι τομείς ή υποτομείς στους οποίους εφαρμόζονται περιορισμοί.
 • εάν είστε ανεξάρτητος επαγγελματίας ή πάροχος υπηρεσιών επί συμβάσει, βλ. παράρτημα XIV-H στο οποίο απαριθμούνται οι επιφυλάξεις που ισχύουν.

Ποιος μπορεί να ιδρύσει επιχείρηση στη Γεωργία;

Εάν είσθε

 • επιχείρηση, η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε ή να αποκτήσετε υποκαταστήματα της επιχείρησής σας ή γραφεία αντιπροσωπείας στη Γεωργία
 • ένα άτομο, η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σας παρέχει ευκαιρίες να δημιουργήσετε και να εγκαταστήσετε την επιχείρησή σας μέσω αυτοαπασχόλησης ή επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας

Οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τους υπηκόους της Γεωργίας. Βλ. παράρτημα XIV-E για κατάλογο τομέων στους οποίους τίθενται περιορισμοί στην εγκατάσταση.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ παροχη ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στην αγορά της Γεωργίας υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της Γεωργίας. Εξαιρέσεις σε αυτό απαριθμούνται επίσης στα παραρτήματα XIV-E, XIV-ΣΤ και XIV-Ζ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Τι συμβαίνει αν θέλετε να μετακομίσετε στη Γεωργία προσωρινά για εργασία;

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σας επιτρέπει να μετακομίσετε προσωρινά στη Γεωργία (ή στην ΕΕ) για να εργαστείτε ως ασκούμενος πτυχιούχος, ως επαγγελματίας πωλητής ή ως ένα από τα βασικά μέλη του προσωπικού μιας εταιρείας στην εν λόγω χώρα.

Οι περίοδοι προσωρινής διαμονής έχουν ως εξής:

 • ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενος (στελέχη εταιρείας στη Γεωργία (ή στην ΕΕ) ή ασκούμενοι πτυχιούχοι) — έως 3 έτη
 • επιχειρηματικός επισκέπτης (π.χ. ταξίδι για να εγκατασταθεί στη Γεωργία (ή στην ΕΕ) ή επαγγελματίας πωλητής) — έως 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 12 μηνών
 • ασκούμενος πτυχιούχος που δεν είναι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενος — έως 1 έτος

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για τους παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει σε συγκεκριμένους τομείς και στις δύο χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, πρέπει

 • να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία σε προσωρινή βάση ως υπάλληλος οντότητας που έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών που δεν υπερβαίνει το 1 έτος
 • να διαθέτετε τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα στον τομέα στον οποίο προσφέρετε υπηρεσίες επί συμβάσει
 • να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλο που αποδεικνύει γνώσεις ισοδύναμου επιπέδου και σχετικά επαγγελματικά προσόντα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στο προσωπικό, τους ασκούμενους πτυχιούχους, τους πωλητές επιχειρήσεων και τους παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει, βλ. παράρτημα Ζ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Επενδύσεων της Γεωργίας προωθεί τις επιχειρηματικές επαφές μεταξύ της Γεωργίας και της ΕΕ. Αν αναζητάτε γεωργιανό εταίρο, επικοινωνήστε με την πρεσβεία της Γεωργίας σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Δημόσιες συμβάσεις

Η ΕΕ και η Γεωργία προβλέπουν αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων σε κάθε χώρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η πρόσβαση αυτή θα αποκτηθεί σταδιακά για τη Γεωργία. Αυτό ισχύει τόσο για τις δημόσιες συμβάσεις όσο και για τις παραχωρήσεις στους παραδοσιακούς τομείς, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας διασφαλίζει επίσης ότι η εξέταση των αιτήσεων υποβολής προσφορών και στις δύο χώρες γίνεται με δίκαιο τρόπο, με την ίδια μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους τοπικούς και αλλοδαπούς αιτούντες.

Η συμφωνία υποχρεώνει τόσο την ΕΕ όσο και τη Γεωργία να διασφαλίσουν ότι

 • όλες οι προβλεπόμενες δημόσιες συμβάσεις δημοσιοποιούνται — αυτό γίνεται για να ανοίξετε την αγορά στον ανταγωνισμό και για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη σύμβαση πριν από την ανάθεση της σύμβασης
 • υπάρχει αμερόληπτη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, στην οποία εμφαίνονται οι κατάλληλες προθεσμίες, στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι οικονομικοί φορείς.
 • δεν υπάρχει καμία διάκριση εις βάρος σας ως οικονομικού φορέα, η οποία ενδέχεται να σας αποκλείσει από το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
 • υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού έως την ανακοίνωση της επιλεγείσας προσφοράς
 • η τελική απόφαση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους αιτούντες — κατόπιν αιτήματος, οι απορριφθέντες υποψήφιοι θα λάβουν εξηγήσεις που θα σας επιτρέψουν να αναλύσετε την απόφαση.

Πώς ανατίθενται οι συμβάσεις;

Ο Κρατικός Οργανισμός Προμηθειών (SPA) της Γεωργίας έχει ηγετικό ρόλο στον συντονισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων. Υπάρχουν πέντε μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάθεση μιας προσφοράς

 • ηλεκτρονική προσφορά — που χρησιμοποιείται για αγορές ομοιογενών αντικειμένων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 75,182 EUR
 • απλουστευμένος ηλεκτρονικός διαγωνισμός — χρησιμοποιείται για αγορές ομοιογενών αντικειμένων αξίας έως 75,182 EUR
 • απλουστευμένες δημόσιες συμβάσεις — χρησιμοποιούνται για αγορές αξίας μικρότερης των 1,880 EUR (με διαφορετικά κατώτατα όρια για διπλωματικές αποστολές και προμήθειες που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης)
 • διαγωνισμοί μελετών — που χρησιμοποιούνται για την προμήθεια έργων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, βάσει απόφασης της αναθέτουσας αρχής
 • ενοποιημένος διαγωνισμός — ενοποιημένη, κεντρική κρατική διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων που διεξάγεται από την SPA, για την αγορά ομοιογενών αντικειμένων που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης για διαφορετικούς αναθέτοντες φορείς

Στον ιστότοπο της SPA τηρείται επίσης «μητρώο λευκού και μαύρου καταλόγου». Το μητρώο αυτό περιέχει δύο σειρές καταλόγων.

 • αιτούντες που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα και δεν παρέχουν εγγύηση για την εκτέλεση μιας σύμβασης και/ή αρνούνται να υπογράψουν τη σύμβαση με τον αναθέτοντα οργανισμό και/ή δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης — οι εν λόγω υποψήφιοι αποκλείονται από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε προσφορά ή από την κατακύρωση άλλης προσφοράς εντός ενός έτους από την εγγραφή τους στη μαύρη λίστα
 • λευκοί αιτούντες που έχουν συμμορφωθεί επιτυχώς με τα κριτήρια της αίτησης, δεν τελούν υπό διαδικασία αφερεγγυότητας, δεν έχουν οφειλές προς τον κρατικό προϋπολογισμό και των οποίων το ιστορικό για τα 3 προηγούμενα έτη δεν παρουσιάζει κύκλο εργασιών μικρότερο των 375,940 EUR

Τι συμβαίνει αν έχετε καταγγελία;

Η SPA διαθέτει επίσης Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών (DRB) αποτελούμενο από 6 μέλη. Τρία από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται από την κοινωνία των πολιτών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του DRB.

Εάν έχετε καταγγελίες σχετικά με το σύστημα δημόσιων συμβάσεων, μπορείτε να τις υποβάλετε στο DRB. Η υποβολή και η ακρόαση των καταγγελιών σας δεν θα υπόκεινται σε τέλη.

Πώς υποβάλλετε την καταγγελία σας;

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας ένα έντυπο στη σελίδα της προσφοράς. Μόλις το DRB επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της καταγγελίας σας, το DRB μπορεί, εντός μέγιστης προθεσμίας δέκα ημερών, να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή σχετικά με το σφάλμα και να ζητήσει διόρθωση. Εναλλακτικά, ο DRB μπορεί επίσης να ζητήσει πλήρη αναθεώρηση ή ακύρωση της απόφασης της επιτροπής διαγωνισμού ή να αναφέρει την υπόθεση στα όργανα επιβολής του νόμου σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απόφαση του DRB, μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης ενώπιον δικαστηρίου.

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ενοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο είναι η δικτυακή πύλη της Γεωργίας για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Αυτό παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων σύναψης συμβάσεων, της διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών εγγράφων υποβολής προσφορών, του αυτοματοποιημένου δελτίου δημόσιων συμβάσεων και της δημιουργίας ηλεκτρονικού υποδείγματος υποβολής προσφορών για τους ηλεκτρονικούς φορείς εκμετάλλευσης.

Επαφές για τις δημόσιες συμβάσεις

Σύνδεσμοι, επαφές και έγγραφα

Εθνικοί φορείς

Αντιπροσωπείες, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ για ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Επαφές για τις δημόσιες συμβάσεις

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Εθνικοί φορείς

Υπουργείο Εξωτερικών

Η Γεωργία παρακολουθεί την εισαγωγή ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χημικών όπλων. Για τις εισαγωγές ορισμένων χημικών προϊόντων μπορεί να απαιτείται ειδική άδεια και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι η ορισθείσα εθνική αρχή.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2945000 (επέκταση: 1207)

Φαξ: + 995 32 2945001

Υπουργείο Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Φαξ: + 995 32 2921534

Ηλ. ταχυδρομείο: ministry@moesd.gov.ge

Εθνική Τράπεζα της Γεωργίας

GE-0114 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2406120

Εθνικό Κέντρο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Γεωργίας

Σακπατέντη

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2252533

Ηλ. ταχυδρομείο: info@sakpatenti.org.ge

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Γεωργίας

ΓΕΩΣΤΑΤ

Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2367210

Ηλ. ταχυδρομείο: info@geostat.ge

Επιχείρηση Γεωργία

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2960010

Ηλ. ταχυδρομείο: info@enterprise.gov.ge

Αντιπροσωπείες, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις

Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2943763

Ηλ. ταχυδρομείο: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Αποστολή της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο

Τηλέφωνο: + 995 32 27611190

Φαξ: + 995 32 27611199

Ηλ. ταχυδρομείο: geomission.eu@mfa.gov.ge

Διαδίκτυο: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Γεωργίας

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2694747

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων Γεωργία

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 599 25 66 55

Ηλ. ταχυδρομείο: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Βέλγιο

Τηλ.: + 32 27491851

Ηλ. ταχυδρομείο: secretariat@eu4business.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ για ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Εθνική Υπηρεσία Τυποποίησης και Μετρολογίας της Γεωργίας

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2612530

Φαξ: + 995 32 2613500

Ηλ. ταχυδρομείο: geostm@geostm.ge

Ο Ενιαίος Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Λλ. Λεωφόρος Kazbegi 42a, GE-0186 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

Ηλ. ταχυδρομείο: gac@gac.gov.ge

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων (NFA)

Λεωφόρος Marshal Gelovani 6, GE-0159 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2919167

Φαξ: + 995 32 2919165

Φυτοϋγειονομικό Τμήμα που έχει ανατεθεί στην Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων

Λεωφόρος Marshal Gelovani 6, GE-0159 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2919167 (επεκτάσεις: 120, 133)

Φαξ: + 995 32 2919165

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ που υπαγεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Λεωφόρος Marshal Gelovani 6, GE-0159 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2919167 (επεκτάσεις: 120, 106)

Φαξ: + 995 32 2919165

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Gulua Street 6, GE-0114 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Φαξ: + 995 32 727231

Τμήμα Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Γεωργίας

Gulua Street 6, GE-0114 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Φαξ: + 995 32 727231

Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ακ. Λεωφόρος Tsereteli 144, GE-0119 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 272538

Υπηρεσία Εσόδων, Κεντρική Υπηρεσία

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Γεωργία

Κέντρο Ενημέρωσης:

Τηλέφωνο: + 995 32 2299299

Ηλ. ταχυδρομείο: info@rs.ge

Εργαστήριο Υπουργείου Γεωργίας

Godziashvilis 49, GE-0159 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 2530968

Φαξ: + 995 32 2541016

Ηλ. ταχυδρομείο: contact@lma.gov.ge

Επαφές για τις δημόσιες συμβάσεις

Κρατικός Οργανισμός Προμηθειών

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Γεωργία

Τηλέφωνο: + 995 32 22484822

Πλατφόρμα του Κρατικού Οργανισμού Προμηθειών

 

Διαδίκτυο: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Ενοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις