Σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Γεωργίας

Η ΕΕ και η Γεωργία υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης του Ιουνίου 2014 και τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Ιουλίου 2016. Η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Μειώνει τους δασμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν εξαγωγές στη Γεωργία. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών. Διευκολύνει επίσης περαιτέρω το εμπόριο μέσω της σταδιακής προσέγγισης της νομοθεσίας, των κανόνων και των διαδικασιών της Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, με εκείνα της ΕΕ.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιουλίου 2016.

Πλήρες κείμενο και παραρτήματα της συμφωνίας.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία διευκολύνει την εταιρεία σας να εξάγει και να εισάγει από τη Γεωργία, καθώς

 • καταργεί τους περισσότερους δασμούς
 • προβλέπει αποτελεσματικότερες τελωνειακές διαδικασίες

Ποιος μπορεί να εξάγει από την ΕΕ στη Γεωργία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας;

Για να εξάγετε από την ΕΕ στη Γεωργία, η εταιρεία σας πρέπει να είναι εγγεγραμμένη σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και να έχει αποκτήσει έγκυρη τελωνειακή διασάφηση και, όπου απαιτείται, άδεια εξαγωγής.

Ποιος μπορεί να εξάγει στην ΕΕ από τη Γεωργία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας;

Για να εξάγετε στην ΕΕ βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Γεωργίας, η εταιρεία σας θα πρέπει να είναι καταχωρισμένη στη Δημοκρατία της Γεωργίας.

 

Οι βασικές εξαγωγές αγαθών της Γεωργίας είναι οι εξής:

 • ορυκτά προϊόντα
 • μηχανήματα και συσκευές
 • χημικά προϊόντα
 • εξοπλισμός μεταφορών

Η ΕΕ είναι ένας από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της Γεωργίας. Ως εκ τούτου, η χώρα καταβάλλει προσπάθειες για τον εξορθολογισμό της εμπορικής της νομοθεσίας και των εμπορικών πρακτικών της με εκείνες της ΕΕ, γεγονός που ωφελεί ιδιαίτερα τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου.

Δασμοί

Η συμφωνία καταργεί τους περισσότερους τελωνειακούς δασμούς επί των εμπορευμάτων. 

Βιομηχανικά προϊόντα

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας καταργεί το 100 % των τελωνειακών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα.

Γεωργικά προϊόντα

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας απαγορεύει τη χρήση δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές.

Ωστόσο, για τις εισαγωγές στην ΕΕ υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν δασμολογικές ποσοστώσεις:

ΔΠ για το σκόρδο

Για την εισαγωγή σκόρδου στην ΕΕ εφαρμόζεται ετήσια δασμολογική ποσόστωση. Βάσει της συμφωνίας, η ΕΕ δέχεται εισαγωγές από τη Γεωργία συνολικού ύψους 220 τόνων σκόρδου ετησίως. Οι εισαγωγές που περιλαμβάνονται στο σύνολο καθορίζονται με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν σημειωθεί υπέρβαση του συνολικού ποσού, θα εφαρμοστεί ο δασμός ΜΕΚ της ΕΕ. Πριν από την εξαγωγή, ελέγξτε το υπόλοιπο κάθε ισχύουσας ποσόστωσης.

Τιμή εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Εάν εισάγετε ορισμένα οπωροκηπευτικά στην ΕΕ, π.χ. ντομάτες, κολοκυθάκια ή ροδάκινα, τα προϊόντα σας θα υπόκεινται σε σύστημα «τιμής εισόδου». Βάσει της συμφωνίας, αυτό σημαίνει ότι ο δασμός θα υπολογίζεται ως ειδικός δασμός. Εάν τα εμπορεύματα που εισάγετε στην ΕΕ πληρούν τις απαιτήσεις βάσει των κανόνων καταγωγής και αποτιμώνται σε τιμή τιμολογίου χαμηλότερη από το ποσό που αναγράφεται στον ειδικό δασμό, ως εισαγωγέας, θα επιβαρυνθείτε με τη διαφορά μεταξύ του σταθερού ποσού του ειδικού δασμού και του ποσού του τιμολογίου.

Ωστόσο, δεν θα σας ζητηθεί να καταβάλετε επιβαρύνσεις όταν το επίπεδο της δασμολογητέας αξίας του εμπορεύματος που εισάγετε από τη Γεωργία είναι ίσο ή υψηλότερο από την τιμή εισόδου που παρέχει το τελωνείο.

Βλέπε τον κατάλογο των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε τιμή εισόδου.

Εάν εισάγετε προϊόντα από τη Γεωργία, πρέπει να πληρώσετε την τιμή εισόδου για τα οπωροκηπευτικά;

Στην πράξη, τα περισσότερα εμπορεύματα που εισάγονται από τη Γεωργία έχουν δασμολογητέα αξία υψηλότερη από την τιμή εισόδου, οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τιμή εισόδου.

Αποφυγή καταστρατηγήσεων

Τα περισσότερα (μεταποιημένα) γεωργικά προϊόντα υπόκεινται σε μηχανισμό κατά της καταστρατήγησης, δηλαδή σε κατώτατο όριο για τον συνολικό όγκο εισαγωγών ετησίως. Τοπαράρτημα II-Γ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας περιλαμβάνει κατάλογο των γεωργικών προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης.

Αυτό σημαίνει ότι εάν οι εισαγωγές από τη Γεωργία υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τους χαμηλότερους δασμούς για τα εν λόγω προϊόντα. Το κατώτατο όριο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο όταν η κυβέρνηση της Γεωργίας μπορεί να αιτιολογήσει επαρκώς στην ΕΕ ότι οι γεωργιανοί παραγωγοί έχουν την ικανότητα να παράγουν τα εν λόγω αγαθά και/ή την ικανότητα εξαγωγής όγκων που υπερβαίνουν το όριο. Εάν η αιτιολόγηση είναι ικανοποιητική, αίρεται η καταβολή δασμών.

Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι τρίτες χώρες δεν επωφελούνται από τη συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας και δεν εξάγουν δολίως στην ΕΕ μέσω της Γεωργίας.

 

Βρείτε τον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο

Κανόνες καταγωγής

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της εμπορικής συμφωνίας.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Κανόνες καταγωγής

Το προϊόν σας πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες που αποδεικνύουν την καταγωγή του προκειμένου να είναι επιλέξιμο για προτιμησιακό δασμό.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης με τη Γεωργία ορίζονται στο προσάρτημα I της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής («σύμβαση PEM»). Οιεν λόγω κανόνες βρίσκονται υπό αναθεώρηση και ένα νέο σύνολο εναλλακτικών κανόνων καταγωγής θα πρέπει να εφαρμοστεί έως τα μέσα του 2021, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη σώρευση, την επιστροφή δασμών, την ανοχή και τον κανόνα της μη τροποποίησης (βλ. κατωτέρω), οι οποίοι θα χαλαρώσουν.

Η σύμβαση PEM για τους κανόνες καταγωγής αποσκοπεί στον καθορισμό κοινών κανόνων καταγωγής και σώρευσης μεταξύ των 25 συμβαλλόμενων μερών (της ΕΕ, της ΕΖΕΣ, των βαλκανικών χωρών και των εταίρων της ΣΕΣ στην περιοχή της νότιας και ανατολικής γειτονίας της ΕΕ) και της ΕΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ολοκλήρωση των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ζώνης.

Ο κατάλογος των συμβαλλομένων μερών της ΡΕΜ

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πανευρωμεσογειακό σύστημα διατίθενται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή τη Γεωργία σύμφωνα με τη σύμβαση PEM;

Για να μπορεί το προϊόν σας να τύχει χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της σύμβασης PEM, πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή τη Γεωργία.

Ένα προϊόν «κατάγεται» εάν είναι:

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς. Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, π.χ. ανοχή ή σώρευση.

 

Παραδείγματα των κύριων τύπων ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται σε ένα προϊόν δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή του κανόνα δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής συνεπάγεται αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα, παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών σε νήμα. Οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και των χημικών προϊόντων.

 

Μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες κανόνες ανά προϊόν στον ιστότοπο My Trade Assistant.

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον κανόνα για κάθε προϊόν έως το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε κατώτατου ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους κανόνες για κάθε προϊόν
 • Ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 6 του παραρτήματος I «Εισαγωγικές σημειώσεις του καταλόγου του παραρτήματος II»
Σώρευση

Η σύμβαση PEM προβλέπει δύο τρόπους σωρεύσεως της καταγωγής

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Γεωργίας μπορούν να λογίζονται ως καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος στην ΕΕ
 • Διαγώνια σώρευση — ύλες καταγόμενες από ένα συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενες σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον το τελικό προϊόν κατάγεται από προτιμησιακή πρόσβαση όταν εξάγονται σε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος εντός της πανευρωμεσογειακής ζώνης.

  Ωστόσο, η διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται μόνο εάν έχει συναφθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών και οι εν λόγω χώρες εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής. Παρακαλείσθε να ελέγξετε τον «πίνακα» (πίνακας που περιέχει όλες τις ισχύουσες συμφωνίες με τη χρήση της σύμβασης PEM) που προσδιορίζει τα συμβαλλόμενα μέρη με τα οποία η Γεωργία μπορεί να εφαρμόσει διαγώνια σώρευση. Κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2020, οι κοινοί εταίροι της ΕΕ και της Γεωργίας που είναι επιλέξιμοι για διαγώνια σώρευση ήταν η Ισλανδία, η Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν) και η Νορβηγία.

 

Πώς λειτουργεί η διαγώνια σώρευση;

Η διαγώνια σώρευση επιτρέπεται μεταξύ πολλών διαφορετικών χωρών που έχουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής και έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει όταν ένας παραγωγός αγαθών σε μία από τις δύο χώρες μπορεί να εισάγει υλικά και να τα χρησιμοποιεί σαν να ήταν καταγωγής της δικής τους χώρας. Για παράδειγμα, δυνάμει της σύμβασης PEM, ένας γεωργιανός έμπορος που παράγει ρούχα για εξαγωγή στην Ελβετία, μπορεί να χρησιμοποιεί νήματα καταγωγής ΕΕ και μπορεί να τα θεωρεί ως καταγόμενα από τη Γεωργία. Η απαίτηση διπλού μετασχηματισμού, δηλαδή η κατασκευή υφασμάτων από (μη καταγόμενα) νήματα και η παραγωγή ενδυμάτων, και τα ρούχα θεωρούνται καταγωγής Γεωργίας όταν εξάγονται στην Ελβετία και, ως εκ τούτου, θα επωφεληθούν από την ελεύθερη πρόσβαση στην ελβετική αγορά.

Περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τη σώρευση βάσει της ΡΕΜ διατίθενται εδώ

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στη σύμβαση, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: Κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στη Γεωργία (και αντιστρόφως) ή μέσω των εδαφών των συμβαλλόμενων μερών με τα οποία εφαρμόζεται η σώρευση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη εργασία που αποσκοπεί στη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση

Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής με την προσκόμιση

 • ενιαίο έγγραφο μεταφοράς (π.χ. φορτωτική) που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της τρίτης χώρας μέσω της οποίας διήλθαν τα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της τρίτης χώρας μέσω της οποίας μεταφέρετε τα εμπορεύματα σας
 • ελλείψει αυτών, με οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Επιστροφή δασμών

Βάσει της σύμβασης PEM στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος εξαγόμενου στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής και στον τίτλο VI σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας. Αποσαφηνίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο διεκδίκησης προτιμήσεων ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Τρόπος διεκδίκησης προτιμησιακού τιμολογίου

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά καταγωγής.

Το αποδεικτικό καταγωγής μπορεί να είναι είτε

Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για περίοδο 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.

Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED

 • τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
 • Τοπαράρτημα III α και το παράρτημα III β περιλαμβάνουν υποδείγματα πιστοποιητικών EUR.1 και EUR-MED και οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους
 • ο εξαγωγέας που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.

Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο χρήσης του πιστοποιητικού EUR.1 ή EUR-MED παρέχονται στη σελίδα 72 του εγχειριδίου.

Δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώσουν ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή από το συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM, υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Η δήλωση καταγωγής μπορεί να υποβληθεί είτε

 • εγκεκριμένος εξαγωγέας
 • κάθε εξαγωγέας, εάν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR
Πώς να συντάξετε δήλωση καταγωγής

Ο εξαγωγέας πρέπει να τυποποιήσει, να σφραγίσει ή να εκτυπώσει την ακόλουθη δήλωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που ταυτοποιεί το προϊόν (παράρτημα IV α):

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου αριθ.... ) Δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»

Πώς να συντάξετε δήλωση καταγωγής EUR-MED

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση είναι η ακόλουθη (Παράρτημα IV β)

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.

— Εφαρμόστηκε σώρευση με... (όνομα της χώρας/των χωρών).

— Δεν εφαρμόζεται σώρευση»

Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ζώνης ΡΕΜ, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV στοιχεία α) και β) (η δήλωση σχετικά με τη σώρευση πρέπει πάντα να είναι στην αγγλική γλώσσα).

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό τον όρο ότι αναλαμβάνετε γραπτή δέσμευση στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση στην οποία εντοπίζεστε.

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών στα μέρη εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία (δεν επιτρέπονται επισκέψεις από το εισάγον μέρος στον εξαγωγέα)

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Γεωργία εναρμόνισε τα τεχνικά πρότυπα και τους κανονισμούς της με τα αντίστοιχα της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι τεχνικοί κανόνες στη Γεωργία θα είναι οι ίδιοι με εκείνους της ΕΕ.

Η Γεωργία έχει εναρμονίσει κανονισμούς, μεταξύ των οποίων:

 • τη διαπίστευση και την εμπορία των προϊόντων, η οποία καθορίζει τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης
 • γενική ασφάλεια των προϊόντων, καθορίζοντας κριτήρια σχετικά με το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως ασφαλούς και προσδιορίζοντας πότε πρέπει να απαγορευθεί ένα προϊόν επειδή συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια

Για κατάλογο των κανονισμών αυτών και της λοιπής νομοθεσίας που εφάρμοσε η Γεωργία, βλ. παράρτημα III-B της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Η Γεωργία συμφώνησε επίσης να εκδώσει περίπου 21 κανονισμούς που καλύπτουν τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, των ανελκυστήρων, των παιχνιδιών, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των απλών δοχείων πίεσης. Αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ-Α της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Όσον αφορά τα πρότυπα, η Γεωργία υιοθετεί διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Από όλα τα καταχωρισμένα γεωργιανά πρότυπα, το 98 % είναι διεθνή και ευρωπαϊκά, ενώ το 2 % αφορά ειδικά τη Γεωργία.

Τα ακόλουθα είδη προτύπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Γεωργία, αν και σε εθελοντική βάση

 • διεθνή και περιφερειακά πρότυπα CIS
 • πρότυπα οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ
 • Γεωργιανά πρότυπα
 • Εταιρικά πρότυπα της Γεωργίας

 

Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε προϊόντα από γεωργιανό κατασκευαστή που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις δικές του προδιαγραφές, πρέπει να λάβετε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ υπογεγραμμένη από τον εν λόγω κατασκευαστή.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ πιστοποιεί και δηλώνει ότι τα σχετικά προϊόντα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις και πρότυπα. Αφού το πράξει αυτό, ο κατασκευαστής μπορεί στη συνέχεια να επισυνάψει στα προϊόντα του την ετικέτα «Conformité Européenne» (CE), γεγονός που υποδηλώνει ότι πληροί τα πρότυπα της ΕΕ.

Εάν ο κατασκευαστής επιλέξει να αποδείξει τη συμμόρφωση μέσω δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, μπορεί να κοστίσει περισσότερο από άποψη χρημάτων και χρόνου από ό, τι η εργασία με τα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ που παρέχουν ισοδυναμία.

Δείτε τα εναρμονισμένα πρότυπα που ομαδοποιούνται στις υφιστάμενες τομεακές οδηγίες για τα προϊόντα.

Πώς θα γνωρίζω ότι τα εμπορεύματα που εισάγω συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ;

 • μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν τις εξαγωγές σας από την ΕΕ στη Γεωργία θα εκδοθούν είτε στην αγγλική είτε στη συμβολαιογραφική μετάφραση της Γεωργίας.
 • η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πρέπει να διενεργείται από κοινοποιημένο οργανισμό (ο οποίος συνήθως είναι ειδικός οργανισμός, όπως εργαστήριο ή οργανισμός επιθεώρησης ή πιστοποίησης).
 • Εάν εξάγετε τα προϊόντα σας στη Γεωργία, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης μπορεί να διενεργηθεί από τον φορέα διαπίστωσης της συμμόρφωσης που είναι διαπιστευμένος στη Γεωργία.
 • εάν εισάγετε τα προϊόντα σας στην ΕΕ από τη Γεωργία, δείτε τον κατάλογο των διαπιστευμένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Η Γεωργία είναι μέλος της σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο, καθώς και της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους. Ως εκ τούτου, οι εισαγωγές χημικών προϊόντων μπορεί να υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς. Το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Γεωργίας είναι το επίσημο σημείο επαφής (OCP) για τις εν λόγω χημικές ουσίες.

Η ΕΕ και η Γεωργία επεξεργάζονται επί του παρόντος ένα είδος συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης που θα επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης χωρίς περαιτέρω δοκιμές ή διαδικασίες συμμόρφωσης.

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας — ΥΦΠ

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων και των φυτών

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας καταργεί και απαγορεύει τόσο στην ΕΕ όσο και στη Γεωργία να θεσπίζουν αδικαιολόγητους κανονισμούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα προς όφελος σας εάν είστε γεωργός μικρής κλίμακας που εξάγει γεωργικά προϊόντα στη Γεωργία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διακυβευθεί το επίπεδο προστασίας καθεμιάς από τις χώρες. Δεδομένου ότι τα πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων είναι πολύ υψηλά και αυστηρά, η κυβέρνηση της Γεωργίας εγκρίνει ορισμένα από τα νομοθετικά μέτρα ΥΦΠ της ΕΕ.

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας διασφαλίζει επίσης ότι οι κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών αντικατοπτρίζουν τους κανόνες της ΕΕ και τις εξελίξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE).

 

Εάν η Γεωργία εξακολουθεί να προσεγγίζει τους κανόνες της ΕΕ, πώς πραγματοποιείτε εξαγωγές/εισαγωγές;

Εάν εισάγετε φυτά και/ή ζωικά προϊόντα στην ΕΕ, θα σας ζητηθεί να λάβετε πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή της Γεωργίας. Η πιστοποίηση αυτή θα πρέπει να εγγυάται ότι το προϊόν σας πληροί τις σχετικές υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις.

Βάσει της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, η κυβέρνηση της Γεωργίας υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΕ όταν επιτύχει την προσέγγιση των κανόνων σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία και την ασφάλεια των φυτών. Η διαδικασία διαβούλευσης για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει επιτευχθεί η προσέγγιση των κανονισμών μπορεί να διαρκέσει έως και 360 ημέρες.

Κατάλογος των αρμόδιων αρχών
 • Ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων (NFA) που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Γεωργίας είναι αρμόδιος για την εποπτεία, την παρακολούθηση, τη διενέργεια προγραμματισμένων και/ή μη προγραμματισμένων επιθεωρήσεων, τη διενέργεια ελέγχων εγγράφων, δειγματοληψιών για δοκιμές και επιτήρηση σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων — αυτό σημαίνει επίσης ότι σε κάθε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής, η NFA θα ασκεί κρατικό έλεγχο όσον αφορά τη συμμόρφωση των τροφίμων/ζωοτροφών.
  • η NFA διαθέτει επίσης κτηνιατρικό τμήμα που είναι αρμόδιο για τους κτηνιατρικούς ελέγχους ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στη Γεωργία.
  • το φυτοϋγειονομικό τμήμα της NFA είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση των αναλύσεων κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς στη Γεωργία
 • Το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για τα βασικά προϊόντα και τα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία — συμβάλλει στη διαχείριση κρίσεων σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων και συμμετέχει στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της θέσπισης κανόνων και παραμέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων.

Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, μπορούν να εφαρμοστούν ειδικές διαδικασίες εισαγωγής για καλλυντικά και συναφή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας πιστοποίησης της υγιεινής και ειδικής διαδικασίας καταχώρισης για την πρόσβαση στην αγορά στη Γεωργία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τυχόν απαιτούμενα έγγραφα.

 • Η Υπηρεσία Εσόδων είναι υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ΥΦΠ στα εξωτερικά σύνορα της Γεωργίας.
 • τα εργαστήρια αποτελούν ζωτικό μέρος του θεσμικού συστήματος ΥΦΠ. Το γεωργιανό κέντρο διαπίστευσης πιστοποιεί όλα τα εργαστήρια που λειτουργούν σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, μπορούν ενίοτε να λειτουργήσουν ως φραγμοί στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βάρος για εσάς ως εξαγωγέα.

 • αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρατε τι σταματάτε τις εξαγωγές σας στη Γεωργία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο. Η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορεί να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • Εμπορικό τιμολόγιο (βρείτε τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του στο My Trade Assistant)
 • κατάλογος συσκευασίας
 • Άδειες εισαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα
 • Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος σας με υποχρεωτικούς κανονισμούς προϊόντων, όπως απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, επισήμανση και συσκευασία
 • Αποδεικτικό καταγωγής — δήλωση καταγωγής

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες ή/και δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής εκ των προτέρων.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, μεταβείτε στην ενότητα My Trade Assistant.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για την αποδειξη και τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για περιγραφές του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για τη διεκδίκηση προτιμησιακών δασμών και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής εν γένει, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η συμφωνία προστατεύει τα δικαιώματά σας διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την εισαγωγή και/ή την εξαγωγή των προϊόντων σας στη Γεωργία.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας συνάδει με διάφορες διεθνείς συμφωνίες που ρυθμίζουν τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί από τη διοίκηση σημάτων, η απόφαση πρέπει να σας κοινοποιηθεί γραπτώς, αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης.

Σχέδια και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Τα σχέδια ή υποδείγματα που έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητα και έχουν ατομικό χαρακτήρα προστατεύονται μέσω της καταχώρισής τους για περίοδο έως 25 ετών. Αυτό θα σας παράσχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σχεδίου ή υποδείγματος και θα εμποδίσει τρίτους που δεν έχουν τη συγκατάθεσή σας να το χρησιμοποιούν, να το αναπαράγουν, να το πωλούν ή/και να το εισάγουν ή/και να το εξάγουν.

Γεωγραφικές ενδείξεις 

Ειδική επιτροπή για τους γεωγραφικούς δείκτες, η οποία έχει συσταθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Γεωργίας, θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας στον τομέα αυτό και θα υποβάλλει έκθεση στην επιτροπή εμπορίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις γεωργικών προϊόντων καθώς και τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα τρόφιμα, τους τύπους οίνων και τα αλκοολούχα ποτά, βλ. παράρτημα XVII-Γ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Πώς να λάβετε προστασία;

Το Σακπατέντι είναι η γεωργιανή ανεξάρτητη νομική οντότητα που είναι υπεύθυνη για την προστασία όλης της διανοητικής ιδιοκτησίας στη χώρα και για τον καθορισμό της πολιτικής για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εσείς ή ο εκπρόσωπός σας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση απευθείας για την καταχώριση μιας γεωγραφικής ένδειξης. Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη γεωργιανή γλώσσα και θα πρέπει να αναφέρεται σε μία ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • αίτηση καταχώρισης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης
 • ονοματεπώνυμο (τίτλος) και διεύθυνση του αιτούντος
 • η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη
 • το όνομα των προϊόντων για τα οποία ζητείται η καταχώριση της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης

Με την αίτησή σας για γεωγραφική ένδειξη, θα πρέπει επίσης να επισυνάψετε έγγραφο που να παρέχει

 • περιγραφή των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών, με ένδειξη των χημικών, φυσικών, μικροβιολογικών ή/και οργανοληπτικών και άλλων χαρακτηριστικών τους
 • περιγραφή της γεωγραφικής περιοχής καταγωγής των εμπορευμάτων, με ένδειξη των ακριβών ορίων της
 • περιγραφή της τεχνολογίας παραγωγής των προϊόντων και των ειδικών συνθηκών και μεθόδων παραγωγής για τη σχετική γεωγραφική περιοχή, σε περίπτωση ύπαρξής τους·
 • τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η ιδιαίτερη ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της ονομασίας προέλευσης οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον και στους ανθρώπινους παράγοντες
 • τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων συνδέονται με την εν λόγω γεωγραφική περιοχή
  • το έγγραφο που βεβαιώνει τη γεωγραφική καταγωγή των εμπορευμάτων
  • πληρεξούσιο που επιβεβαιώνει την εξουσιοδότηση εκπροσώπου

Εμπόριο υπηρεσιών

Τόσο η κυβέρνηση της Γεωργίας όσο και η ΕΕ έχουν εκθέσει όλους τους υφιστάμενους περιορισμούς ή επιφυλάξεις τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Αυτό σας προσφέρει πολύτιμη ασφάλεια δικαίου ως πάροχος υπηρεσιών της ΕΕ. Για κατάλογο επιφυλάξεων που αφορούν ειδικά τη Γεωργία, βλ. παραρτήματα XIV-E, XIV-ΣΤ και XIV-Ζ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Πώς περιηγηθείτε στα παραρτήματα;

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα 4 παραρτήματα με επιφυλάξεις της Γεωργίας που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε εσάς και στην επιχείρησή σας. 

 • Εάν ενδιαφέρεστε να ιδρύσετε επιχείρηση στη Γεωργία, πρέπει να δείτε το παράρτημα XIV-Ε στο οποίο υπάρχει αρνητικός κατάλογος όλων των τομέων υπηρεσιών στους οποίους δεν έχετε πρόσβαση — αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από ευκαιρίες σε όλους τους άλλους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
 • Εάν ενδιαφέρεστε για το διασυνοριακό εμπόριο των υπηρεσιών σας, πρέπει να δείτε το παράρτημα XIV-ΣΤ που περιλαμβάνει θετικό κατάλογο των τομέων υπηρεσιών στους οποίους έχετε πρόσβαση — ο κατάλογος αυτός αναφέρει όλους τους τομείς στους οποίους μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε.
 • Εάν αναζητάτε ευκαιρίες πρακτικής άσκησης ή βασικού προσωπικού, βλ. παράρτημα XIV-Ζ στο οποίο απαριθμούνται οι τομείς ή οι υποτομείς στους οποίους εφαρμόζονται περιορισμοί
 • Εάν είστε ανεξάρτητος επαγγελματίας ή συμβασιούχος πάροχος υπηρεσιών, βλ. παράρτημα XIV-H στο οποίο απαριθμούνται οι επιφυλάξεις που ισχύουν.

Ποιος μπορεί να ιδρύσει επιχείρηση στη Γεωργία;

Εάν είσθε

 • μια επιχείρηση, η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σας επιτρέπει να ιδρύετε ή να αποκτήσετε υποκαταστήματα της επιχείρησής σας ή γραφεία αντιπροσωπείας στη Γεωργία
 • ένα άτομο, η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σας παρέχει ευκαιρίες να δημιουργήσετε και να ιδρύσετε την επιχείρησή σας μέσω αυτοαπασχόλησης ή επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας

Οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με εκείνη που παρέχεται στους γεωργιανούς υπηκόους. Βλέπε παράρτημα XIV-Ε για κατάλογο τομέων στους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί στην εγκατάσταση.

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στην αγορά της Γεωργίας υπό τους ίδιους όρους με τους γεωργιανούς υπηκόους. Εξαιρέσεις από αυτό απαριθμούνται επίσης στα παραρτήματα XIV-E, XIV-ΣΤ και XIV-Ζ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Τι συμβαίνει εάν επιθυμείτε να μετακομίσετε προσωρινά στη Γεωργία για εργασία;

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σας επιτρέπει να μετακομίσετε προσωρινά στη Γεωργία (ή στην ΕΕ) για να εργαστείτε ως ασκούμενος πτυχιούχος, ως πωλητής επιχείρησης ή ως βασικό προσωπικό εταιρείας στη χώρα αυτή.

Οι περίοδοι προσωρινής διαμονής είναι οι εξής:

 • Ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος (βασικό προσωπικό εταιρείας στη Γεωργία (ή στην ΕΕ) ή ασκούμενοι πτυχιούχοι) — έως 3 έτη
 • Επιχειρηματικός επισκέπτης (π.χ. ταξίδι για την εγκατάσταση επιχείρησης στη Γεωργία (ή στην ΕΕ) ή επαγγελματίας πωλητής) — έως 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 12 μηνών
 • Ασκούμενος πτυχιούχος που δεν είναι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος — έως 1 έτος

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς σε κάθε χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, πρέπει

 • να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία σε προσωρινή βάση ως υπάλληλος μιας οικονομικής οντότητας που έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών που δεν υπερβαίνει το 1 έτος
 • να διαθέτετε τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα στον τομέα στον οποίο προσφέρετε συμβατικές υπηρεσίες
 • να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλο που να αποδεικνύει γνώσεις ισοδύναμου επιπέδου και συναφή επαγγελματικά προσόντα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στο προσωπικό, τους ασκούμενους πτυχιούχους, τους πωλητές επιχειρήσεων και τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών, βλ. παράρτημα Ζ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.

Ο εθνικός οργανισμός επενδύσεων της Γεωργίας προωθεί τις επιχειρηματικές επαφές μεταξύ της Γεωργίας και της ΕΕ. Αν αναζητάτε γεωργιανό εταίρο, επικοινωνήστε με την πρεσβεία της Γεωργίας σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Δημόσιες συμβάσεις

Η ΕΕ και η Γεωργία προβλέπουν αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων σε κάθε χώρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η πρόσβαση αυτή θα αποκτηθεί σταδιακά για τη Γεωργία. Αυτό ισχύει τόσο για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις στους παραδοσιακούς τομείς, όσο και για τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας διασφαλίζει επίσης ότι η εξέταση των αιτήσεων υποβολής προσφορών και στις δύο χώρες γίνεται δίκαια, με την ίδια μεταχείριση να εφαρμόζεται έναντι των τοπικών και αλλοδαπών υποψηφίων.

Η συμφωνία υποχρεώνει τόσο την ΕΕ όσο και τη Γεωργία να διασφαλίσουν ότι

 • όλες οι προβλεπόμενες δημόσιες συμβάσεις δημοσιοποιούνται — αυτό γίνεται για να ανοίξει η αγορά στον ανταγωνισμό και για να σας δοθεί πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη προμήθεια πριν από την ανάθεση της σύμβασης.
 • το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται χωρίς διακρίσεις, με τις κατάλληλες προθεσμίες, στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι οικονομικοί φορείς.
 • δεν υπάρχει καμία διάκριση σε βάρος σας ως οικονομικού φορέα, γεγονός που μπορεί να σας στερήσει από το δικαίωμα συμμετοχής σας στην προσφορά.
 • υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού μέχρι την ανακοίνωση της επιλεγείσας προσφοράς
 • η τελική απόφαση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους αιτούντες — κατόπιν αιτήματος, οι απορριφθέντες αιτούντες θα λάβουν εξηγήσεις που θα σας επιτρέψουν να αναλύσετε την απόφαση.

Πώς ανατίθενται οι συμβάσεις;

Ο Οργανισμός Κρατικών Προμηθειών της Γεωργίας (SPA) διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον συντονισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων. Υπάρχουν πέντε μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάθεση μιας προσφοράς

 • Ηλεκτρονική δημοπρασία — χρησιμοποιείται για αγορές ομοιογενών αντικειμένων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 75,182 EUR
 • Απλουστευμένη ηλεκτρονική δημοπρασία — χρησιμοποιείται για αγορές ομοιογενών αντικειμένων αξίας έως 75,182 EUR
 • Απλουστευμένες δημόσιες συμβάσεις — χρησιμοποιούνται για αγορές αξίας κάτω των 1,880 EUR (με διαφορετικά κατώτατα όρια για τις διπλωματικές αποστολές και τις συμβάσεις που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης)
 • Διαγωνισμοί μελετών — που χρησιμοποιούνται για την προμήθεια έργων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, βάσει απόφασης αναθέτουσας αρχής
 • Ενοποιημένη πρόσκληση υποβολής προσφορών — ενοποιημένη, συγκεντρωτική διαδικασία κρατικών προμηθειών που διεξάγεται από την SPA για την αγορά ομοιογενών αντικειμένων προμήθειας για διάφορους αναθέτοντες φορείς

Στον ιστότοπο της SPA τηρείται επίσης ένα «μητρώο λευκού και μαύρου καταλόγου». Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει δύο σύνολα καταλόγων.

 • αιτούντες που δεν παρέχουν εγγύηση για την εκτέλεση μιας σύμβασης και/ή αρνούνται να υπογράψουν τη σύμβαση με τον αναθέτοντα φορέα ή/και δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της σύμβασης — οι εν λόγω αιτούντες δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε προσφορά για υποβολή προσφορών ή να κατακυρωθούν σε άλλη προσφορά εντός ενός έτους από την ένταξή τους στη μαύρη λίστα.
 • αιτούντες οι οποίοι έχουν επιτυχώς συμμορφωθεί με τα κριτήρια αίτησης, δεν βρίσκονται σε διαδικασία αφερεγγυότητας, δεν έχουν οφειλές έναντι του κρατικού προϋπολογισμού και των οποίων το ιστορικό για τα 3 προηγούμενα έτη δεν παρουσιάζει κύκλο εργασιών μικρότερο των 375,940 EUR

Τι συμβαίνει εάν έχετε καταγγελία;

Η SPA διαθέτει επίσης συμβούλιο επίλυσης διαφορών (DRB) αποτελούμενο από 6 μέλη. Τρία από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται από την κοινωνία των πολιτών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του DRB.

Εάν έχετε καταγγελίες σχετικά με το σύστημα δημόσιων συμβάσεων, μπορείτε να τις υποβάλετε στον DRB. Η υποβολή και η ακρόαση των καταγγελιών σας δεν υπόκεινται σε κανένα τέλος.

Πώς υποβάλλετε την καταγγελία σας;

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας ένα έντυπο στη σελίδα της προσφοράς. Μόλις η DRB επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της καταγγελίας σας, η DRB μπορεί, εντός μέγιστης προθεσμίας δέκα ημερών, να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή σχετικά με το σφάλμα και να ζητήσει διόρθωση. Εναλλακτικά, ο DRB μπορεί επίσης να απαιτήσει πλήρη αναθεώρηση ή ακύρωση της απόφασης της επιτροπής του διαγωνισμού ή να αναφέρει την υπόθεση στα όργανα επιβολής του νόμου σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απόφαση του DRB, μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης ενώπιον δικαστηρίου.

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ενοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο είναι η γεωργιανή διαδικτυακή πύλη για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Αυτό παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων σύναψης συμβάσεων, της διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών εγγράφων υποβολής προσφορών, του αυτοματοποιημένου δελτίου δημόσιων συμβάσεων και της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού υποδείγματος υποβολής προσφορών για τους ηλεκτρονικούς φορείς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ για ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σύνδεσμοι, επαφές και έγγραφα

Εθνικοί φορείς

Αντιπροσωπείες, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ για ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Εθνικοί φορείς

Υπουργείο Εξωτερικών

Η Γεωργία παρακολουθεί την εισαγωγή ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χημικών όπλων. Οι εισαγωγές ορισμένων χημικών προϊόντων μπορεί να απαιτούν ειδική άδεια και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι η ορισθείσα εθνική αρχή.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: +995 32 2945000 (επέκταση: 1207)

Φαξ: + 995 32 2945001

Υπουργείο Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Γεωργίας

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Φαξ: + 995 32 2921534

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Ministry@moesd.gov.ge

Εθνική Τράπεζα της Γεωργίας

GE-0114 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2406120

Εθνικό Κέντρο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Γεωργίας

Σακπατένη

Οδός Nino Ramishvili 4/31, GE-0179 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2252533

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Info@sakpatenti.org.ge

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Γεωργίας

ΓΕΩΣΤΑΤ

Οδός Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2367210

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Info@geostat.ge

Επιχείρηση Γεωργία

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2960010

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Info@enterprise.gov.ge

Αντιπροσωπείες, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις

Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία

Οδός Nino Chkheidze 38, GE-0102 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2943763

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Delegation-georgia@eeas.europa.eu

Αποστολή της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο

Τηλ.: + 995 32 27611190

Φαξ: + 995 32 27611199

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Geomission.eu@mfa.gov.ge

Ιστότοπος: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Γεωργίας

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2694747

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων Γεωργίας

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 599 25 66 55

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Βέλγιο

Τηλ. + 32 27491851

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Secretariat@eu4business.eu

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Εθνικός Οργανισμός Προτύπων και Μετρολογίας της Γεωργίας

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2612530

Φαξ: + 995 32 2613500

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Geostm@geostm.ge

Ο Ενιαίος Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Αλ. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Gac@gac.gov.ge

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2919167

Φαξ: + 995 32 2919165

Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου που έχει ανατεθεί στην Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: +995 32 2919167 (επεκτάσεις: 120, 133)

Φαξ: + 995 32 2919165

Υπηρεσία Κτηνιατρικής που έχει ανατεθεί στην Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: +995 32 2919167 (επεκτάσεις: 120, 106)

Φαξ: + 995 32 2919165

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οδός Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Φαξ: + 995 32 727231

Τμήμα βιοποικιλότητας του Υπουργείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Γεωργίας

Οδός Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Φαξ: + 995 32 727231

Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΚ. Λεωφόρος Τσερετέλη 144, GE-0119 Τιφλίδα, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 272538

ΕΣΟΔΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οδός V.Gorgasali 16, GE-0114 Tbilisi, Γεωργία

Κέντρο Ενημέρωσης:

Τηλ.: + 995 32 2299299

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Info@rs.ge

Εργαστήριο του Υπουργείου Γεωργίας

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 2530968

Φαξ: + 995 32 2541016

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Contact@lma.gov.ge

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ για ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οργανισμός Κρατικών Προμηθειών

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Γεωργία

Τηλ.: + 995 32 22484822

Πλατφόρμα του Οργανισμού Κρατικών Προμηθειών

 

Ιστότοπος: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Ενοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • περισσότερες πληροφορίες για τη Συμφωνία Σύνδεσης και τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας θα βρείτε στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας εδώ
 • Εάν ενδιαφέρεστε για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της DCFTA στη Γεωργία, το Παρατηρητήριο της ΕΕ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις εν εξελίξει εργασίες στο πλαίσιο της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικάθέματα.
 • Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας. Για μια επισκόπηση, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε ένα ενημερωτικό δελτίο
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις