Version: 1.3.0.36 (2021-02-26 16:09)
Μετάβαση στις Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα:
Εισαγωγικοί δασμοί
Συχνές ερωτήσεις:

Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η τιμή αναφέρεται στο καθαρό βάρος, το οποίο είναι το βάρος του ίδιου του προϊόντος χωρίς συσκευασία ή περιέκτη οποιουδήποτε είδους.

Share this page:

Γρήγορες συνδέσεις