Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Μετάβαση στις Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα:
Εισαγωγικοί δασμοί
Συχνές ερωτήσεις:

Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η τιμή αναφέρεται στο καθαρό βάρος, το οποίο είναι το βάρος του ίδιου του προϊόντος χωρίς συσκευασία ή περιέκτη οποιουδήποτε είδους.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις