Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)
Μετάβαση στις Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα:
Εισαγωγικοί δασμοί
Συχνές ερωτήσεις:

Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η τιμή αναφέρεται στο καθαρό βάρος, το οποίο είναι το βάρος του ίδιου του προϊόντος χωρίς συσκευασία ή περιέκτη οποιουδήποτε είδους.

Γρήγορες συνδέσεις