Δήλωση απορρήτου

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [για την κατάργηση του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001] και την απόφαση 1247/2002/ΕΚ.

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγεί τον λόγο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, προσδιορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται στη διαδικτυακή πύλη Access2Markets, την οποία έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, παρουσιάζονται κατωτέρω.

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

ΓΔ Εμπορίου, Μονάδα F1 «Ενιαίο σημείο εισόδου για την επιβολή, την πρόσβαση στην αγορά και τις ΜΜΕ» (εφεξής «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους λόγους:

  • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται μέσω του δελτίου επικοινωνίας ζητούνται προκειμένου να είναι σε θέση να απαντήσουν σε γενικές ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου,
  • δημιουργία επαφής για την πρόσβαση στην αγορά, καθώς και για καταγγελίες σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη,
  • να γνωρίζει ποιος έχει αναφέρει ένα περιστατικό,
  • παροχή πρόσβασης σε χρήστες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο προστατευόμενο τμήμα της Access2Markets από χώρες εκτός Ευρώπης (αιτήσεις πρόσβασης από προσωπικό πρεσβειών της ΕΕ).

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιούνται για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης·

Αυτό είναι σύμφωνο με την απόφαση του Συμβουλίου, της 24 Σεπτεμβρίου 1998, για την εφαρμογή από την Επιτροπή των δραστηριοτήτων που αφορούν τη στρατηγική για την πρόσβαση στην κοινοτική αγορά (98/552/ΕΚ).

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Για την εκτέλεση της πράξης επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Όνομα και επώνυμο, οργάνωση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση IP (Internet).

Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο κατά το χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Κατά την αποστολή μέσω του δελτίου επικοινωνίας δημιουργείται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα που περιέχει προσωπικά δεδομένα. Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς και η απάντηση σε αυτό, αποθηκεύονται στους 6 μήνες. Η ΓΔ Εμπορίου ανοίγει ταυτόχρονα εισιτήριο στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Τα προσωπικά δεδομένα των εισιτηρίων διατηρούνται για 24 μήνες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τα κλειστά εισιτήρια φιλτράρονται και καθίστανται ανώνυμα ώστε να είναι δυνατή η υποβολή εκθέσεων και στατιστικών για την αξιολόγηση της ποιότητας του εξοπλισμού ΤΠ, του λογισμικού και των υπηρεσιών, όπου η ΓΔ Εμπορίου έχει πρόσβαση σε αυτόν για 13 μήνες.

Η ΓΔ Εμπορίου αποστέλλει στο κέντρο επαφής Europe Direct (EDCC) αιτήματα για γενικές πληροφορίες στον ιστότοπο. Το EDCC διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης μεταγενέστερων καταγγελιών, δηλαδή για μέγιστο διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας.
Δείτε εδώ τη δήλωση περί απορρήτου: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας διενεργούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής της 10 Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η Επιτροπή εφαρμόζει σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωσης των δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που πρέπει να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της επεξεργασίας.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της επεξεργασίας και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, πρόσθετες συμφωνίες τήρησης της εμπιστευτικότητας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στη μονάδα F1 της ΓΔ Εμπορίου για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε πριν από την ανάκληση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 κατωτέρω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, περιγράψτε τις πράξεις αυτές στην αίτησή σας (δηλ. τον αριθμό αρχείου τους, όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 ή εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή ανησυχίες, ή επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

ΓΔ Εμπορίου, Μονάδα F1 TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) εάν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και έχουν κοινοποιηθεί σ’ αυτόν. Έχετε πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο μέσω του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-ΕΚ-09887.1.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις